19
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIE DE OPERACIÓN MINA Procedimiento de carga de camio

03 Procedimiento de Carga de Camiones Prodeco (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ESTANDAR DE OPERACION

Citation preview

Procedimiento de carga de camiones
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
3.3.Carga de CamionesCarga de Camiones
 
 
3.13.1 PreparaciónPreparación
a.E !rea de carg"e de#e tener dimensiones s"$icientes %ara o%erar en $orma &%tima ' e$iciente.
#.E est!ndar de cota de$inido %ara e(ar "n $rente de carg"e es de 4040 metros.metros.
c.La %osici&n de e)"i%o de carg"e con s" #ade e*tendido a s" m!*ima at"ra+ determinar! a at"ra de corte cr,tico. Si e $rente de carg"e es de ma'or at"ra ' si as condiciones o re)"ieren -oada+ d"ra+ $ormaci&n de cornisas+ etc./+ se de#er! tra#a0ar con e)"i%o de a%o'o desde a %arte s"%erior de !rea oada %ara )"e re#a0e e materia 1asta a at"ra cr,tica de e)"i%o.
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
e. En a medida )"e se a(an2a con e desarroo de #anco+ e o%erador de carg"e de#er! ir de0ando "n cord&n de materia o #erma de seg"ridad 1acia a cresta de #anco+ e c"a de#e tener a at"ra de radio de ne"m!tico de e)"i%o ma'or en a o%eraci&n de dic1a $rente. E !rea de carg"e de#e desarroarse manteniendo est!ndares de %iso %are0o+ im%io de derrames ' sin #ac1es o grietas. De ser necesario se de#er! reenar con materia $ino.
$. E a(ance de $rentes en desarroo de#er! e(arse en $orma %are0a res%etando as demarcaciones to%ogr!$icas+ tanto en a 1ori2onta como (ertica.
g. En e 3rea de carg"e s&o %artici%ar!n os e)"i%os )"e com%onen a o%eraci&n+ esto es e)"i%o de carg"e+ camiones de e*tracci&n+ e)"i%os de mo(imiento de tierra.
1. Toda e !rea de carg"e es "n !rea restringida ' deimitada (100 metros a la(100 metros a la
 
Operación Normal de CargueOperación Normal de Cargue
5.E o%erador de carg"e (eri$icar! a %osici&n de carg"e &%timo+ a caidad de materia a remo(er+ e estado de os %isos+ e estado de as %aredes ' esta#iidad de #anco+ e estado de a $rente de carg"e+ e estado de as #ermas de seg"ridad ' crestas+ a idea es no e*%oner e e)"i%o a sectores con rocas cogando.
6.La o%eraci&n de carg"e en "n $rente de#er! iniciarse soamente si e %iso se enc"entra en condiciones a%ro%iadas+ es decir+ %are0o+ sin grietas o derrames de materia.
7.En e caso de )"e "n (e1,c"o '8o %ersona ingrese a !rea de carg"e+ se de#er! detener %or com%eto a o%eraci&n de carg"e. E*ce%t"ando o%eraciones de a%o'o.
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
 
Figura 1Figura 1
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
;. E cami&n se acercara a !rea de carga ' dar! ("eta en direcci&n a as manecias de reo0 cooc!ndose en %osici&n de carga a "nos 5; metros de cami&n )"e esta siendo cargado -:ig.6/.
Figura 2Figura 2
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
<. En caso de )"e e $rente de carg"e sea estrec1o e cami&n de#e "#icarse de $rente a "nos 5; metros de e)"i%o )"e esta siendo cargado+ de#e iniciar a manio#ra de ac"atamiento "na (e2 )"e sae e cami&n )"e $"e cargado ' e e)"i%o de carg"e coo)"e e #ade eno n"e(amente en %osici&n de descarga.
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
=. Para e ac"atamiento e o%erador de cami&n de#e 1acer "n semic,rc"o ' $renar+ entonces coocar re(ersa (is"ai2ando %or e es%e0o i2)"ierdo a estr"ct"ra de #ade+ e c"a n"nca de#e %erder de (ista deteni>ndose c"ando e o%erador de carg",o e a(isa a tra(>s de "n #ocina2o a %osici&n correcta %ara (aciar.
?. Se de#e iniciar a o%eraci&n de carg",o soo c"ando e cami&n de e*tracci&n se enc"entre detenido ' en %osici&n correcta+ ni(eado
@. La carga so#re a to(a de os camiones de e*tracci&n de#er! estar distri#"ida "ni$ormemente antes )"e sea %ermitido ae0arse de !rea de carg",o.
5. E o%erador de cargador de#e indicar con "n to)"e de #ocina )"e e cami&n se enc"entra cargado ' en condiciones de retirarse.
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
56. E o%erador de cami&n de#e o#edecer todas as instr"cciones de o%erador de e)"i%o de carg"e.
57. No se %ermitir! a ning"na %ersona )"e se s"#a o #a0e c"ando e e)"i%o est> en mo(imiento.
59. En todo momento de carg"e de#en mantenerse cerradas as %"ertas ' (entanas de cargador ' de cami&n.
 
Peligros Alrededor del EquipoPeligros Alrededor del Equiposs MvilesMviles
!ebemos capacitar a nuestros operadores de pala a cargar correctamente!ebemos capacitar a nuestros operadores de pala a cargar correctamente
"iesgo al sobre cargar "iesgo al sobre cargar 
 un equipoun equipo
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
5<. E cargador de#e atacar e materia de $rente+ ' de#e 1acero con as c"atro r"edas %ara e(itar as, e desgaste %remat"ro de ne"m!ticos+ matrato de os ciindros de (oteo ' e(ante. Esto signi$ica )"e a %osici&n de #ade d"rante a o%eraci&n de#e ser ta )"e %ermita e contacto de as r"edas deanteras con e %iso.
5=. Es im%ortante cargar dos o tres #adadas de materia $ino antes de de%ositar materia m!s gr"eso+ 'a )"e no %"ede 1acero a iniciar a o%eraci&n de carg",o+ se a$ecta a to(a+ e c1asis ' os amortig"adores de cami&n. Adem!s de %otencia de esi&n a o%erador de cami&n.
5?. E mo(imiento de #ade se de#e 1acer en $orma contin"a+ e(itando os mo(imientos ascendentes ' descendentes -c"c1areo o sac"didas/.
  C"ando se tenga )"e e(antar rocas grandes+ se de#e e(antar s"a(emente e
#ade.
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
[email protected]%re entrar a a $rente de carg",o en $orma $ronta %"es a distri#"ci&n de carga so#re e #ade es "ni$orme ' a carga se re%arte de ig"a $orma en am#os ciindros.
6.No se de#e $or2ar e cargador si e materia est! d"ro+ tam%oco se de#e remo(er materia si e cerro est! soamente go%eado ' no $ract"rado. No se de#e "tii2ar n"nca e cargador como tractor.
65.No se de#e n"nca #a0ar e #ade en $orma #r"sca so#re a roca o so#re e s"eo+ as, se e(itan da4os so#re a #arra esta#ii2adora ' estr"ct"ra de c1asis.
66.C"ando enc"entre "n #arreno )"edado con carga e*%osi(a+ no siga tra#a0ando+ de c"enta de inmediato a s"%er(isor de t"rno mina %ara )"e tome as medidas necesarias de ac"erdo a os %rocedimientos esta#ecidos.
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
69.C"ando %or ca"sa de derrames de "n cami&n 1a' "na gran cantidad en e %iso de#e amar a o%erador de tractor so#re ne"m!ticos o moto ni(eadora %ara )"e reaice "na im%ie2a en e sector de carg",o.
6;.D"rante e carg",o+ no se de#e tocar con e #ade a to(a ' otras %artes de cami&n con e $in de e(itar da4os a a estr"ct"ra ' a o%erador de e)"i%o de trans%orte.
6<.No se de#e manio#rara e #ade cargado o (ac,o so#re %ersonas '8o e)"i%os distintos a camiones en o%eraciones de carg",o.
6=.No se de#e contin"ar con e carg",o c"ando a #ade e $ata agBn diente. Esto o#iga a a detenci&n inmediata de e)"i%o ' a(iso a Btimo cami&n cargado+ en caso de ser materia+ %"es esto e(ita )"e e diente se (a'a a a %anta de c1ancado.
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
Se de#e e(itar girar e #ade de a %aa so#re a ca#ina de e)"i%o )"e se est! cargando
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES
[email protected] se de#e trans%ortar n"nca a carga en distancias argas con e c"c1ar&n totamente ee(ado+ c"ando m!s cerca de s"eo es me0or+ es%eciamente en deci(es+ %endientes+ giros o manio#ras en c"r(as %or %eigro de (ocamiento.
7.E carg"e soo se reai2ar! con #"ena (isi#iidad.
75.En e trasado ' descarga de rocas grandes se de#e (ia0ar a "na (eocidad moderada ' no se de#e "sar $reno como retardador. Un enc"entro im%re(isto con "n #ac1e en a 1"ea (ia0ando a (eocidad e*cesi(a o (aciar e #o&n desde "na at"ra #r"scamente (a ocasionar sac"didas con %osi#e %>rdida de dominio de e)"i%o.
76.Se de#e e(itar e contacto directo de os dientes con as rocas.
 
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAMIONES