of 45 /45
Orria 1 / 45 2017 GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES GIPUZKOAKO UDAL GIZARTE ZERBITZUEN GOGOBETETZEAREN NEURKETA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE GIPUZKOA 1. Irismena / Alcance............................................................................................................. 2 2. Segmentazioa / Segmentación ......................................................................................... 3 3. Galdetegia / Cuestionario .................................................................................................. 4 4. Parte hartze maila / Grado de participación ...................................................................... 4 5. Segmentazio erantzunak / Respuestas de segmentación................................................. 5 6. Erantzunak: galderaka / Respuestas: por pregunta .......................................................... 7 7. Erantzunak: zerbitzuka / Respuestas: por servicio.......................................................... 17 8. Hobekuntza proposamenak / Propuestas de mejora ...................................................... 39

2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2017 Gizarte Politika gogobetetzea...

 • Orria 1 / 45

  2017

  GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

  GIPUZKOAKO UDAL GIZARTE ZERBITZUEN GOGOBETETZEAREN NEURKETA

  MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE GIPUZKOA

  1. Irismena / Alcance............................................................................................................. 2

  2. Segmentazioa / Segmentación ......................................................................................... 3

  3. Galdetegia / Cuestionario.................................................................................................. 4

  4. Parte hartze maila / Grado de participación ...................................................................... 4

  5. Segmentazio erantzunak / Respuestas de segmentación................................................. 5

  6. Erantzunak: galderaka / Respuestas: por pregunta .......................................................... 7

  7. Erantzunak: zerbitzuka / Respuestas: por servicio.......................................................... 17

  8. Hobekuntza proposamenak / Propuestas de mejora ...................................................... 39

 • Orria 2 / 45

  1. Irismena / Alcance

  Helburuak / Objetivos � Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako departamentuarekin harremana duten udalen balorazioa

  eta ekarpenak jasotzea eta horien gogobetetze maila neurtzea.

  � Recoger la valoración y las propuestas de los ayuntamientos que tienen relación con el departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y medir su grado de satisfacción.

  � Departamentuak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzeko baliagarria den informazioa eskuratzeko tresna ezartzea.

  � Implantar una herramienta que permita recopilar información útil para mejorar los servicios que ofrece el departamento.

  2017an aztertu diren zerbitzuak? ¿Qué servicios se han analizado en 2017? Z01 Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Prestaciones Económicas de Dependencia

  Z02 Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad Z03 Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Z04 Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Z05 Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Z06 Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Salud Mental y Área Sociosanitaria Z07 Haurren babesa (SAPI) Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Z08 Familia harrera eta Adopzioa Acogimiento Familiar y Adopción Z09 Haurren eta nerabeen egoitza harrera Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia Z10 Gizarteratzea Inclusión social

  Z11 Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Protección a la mujer victima de violencia machista Prozesua / Proceso

  Parte hartzaileak / Participantes � Hasierako komunikazioa: Udaletako arduradun teknikoei.

  � Comunicación inicial a las personas responsables técnicas de los ayuntamientos.

  � Galdetegia: Gizarte langileak, administrariak eta teknikoak.

  � Cuestionario: Trabajadoras y trabajadores sociales, administrativas y administrativos y personal técnico.

  Metodologia / Metodología � Aplikazio informatikoa / Aplicación informática: Limesurvey .

  Oharrak / Comentarios � Pertsona guztiei komunikazioak ele bitan (euskaraz/gaztelaniaz) bidali dizkiegu.

  � Las comunicaciones se han enviado a todas las personas en bilingüe (euskara/castellano ).

  � Lehenengo gonbidapen emailean kasu batzuetan arazoak izan ditugu estekekin. Bidali dugun gonbidapenean (oroigarria) arazoa konponduta zegoen.

  � Con la primera invitación, hemos tenido problemas de acceso al cuentionario en algunos casos. En la segunda invitación (recordatorio) estaba solicionado.

  Urtarrila-Enero Komunikatu. Hobekuntzak.

  Comunicar. Mejoras

  Abendua-Diciembre Emaitzak aztertu.

  Analizar resultados.

  Azaroa-Noviembre Erantzunak jaso.

  Recoger respuestas.

  Urria-Octubre Komunikatu. Comunicar.

  Iraila-Septiembre Inkesta prestatu.

  Preparar encuesta.

 • Orria 3 / 45

  Galdetegiaren epea / Periodo del cuestionario

  Galdetegiaren hasiera / Inicio del cuestionario 2017/11/10

  Galdetegiaren bukaera / Fin del cuestionario 2017/12/04

  2. Segmentazioa / Segmentación

  Eskualdea / Comarca: � Bidasoa.

  � Debabarrena.

  � Debagoiena.

  � Donostialdea.

  � Goierri.

  � Tolosaldea.

  � Urola kosta.

  Udalaren tamaina / Tamaño del municipio: � Handia / Grande (> 10.000 bizilagun/habitantes).

  � Ertaina / Mediano (3.000 eta 10.000 tartean / entre 3.000 y 10.000 habitantes).

  � Txikia / Pequeño (< 3.000 bizilagun/habitantes).

  Generoa / Género: � Emakumea / Mujer.

  � Gizona / Hombre.

  � Erantzunik ez / Sin respuesta.

  Adina / Edad: � < 30 urte / < 30 años.

  � 30 – 40 urte / 30 – 40 años.

  � 40 – 50 urte / 40 – 50 años.

  � > 50 urte / > 50 años.

  � Erantzunik ez / Sin respuesta.

  Lanpostua / Puesto de trabajo: � Gizarte langilea / Trabajadora o trabajador social.

  � Bestelako teknikaria / otro tipo de personal técnico.

  � Administraria / Administrativa o administrativo.

  � Erantzunik ez / Sin respuesta.

 • Orria 4 / 45

  3. Galdetegia / Cuestionario HASIERAKO HARREMANA CONTACTO INICIAL 1. Gizarte Politikako departamentuarekin kontaktatu behar duzunean, badakizu kasu bakoitzean zein ATAL edo PERTSONAREKIN jarri behar zaren harremanetan?

  1. Cuando debe contactar con el Departamento de Políticas Sociales, ¿sabe a qué SECCIÓN o PERSONA debe dirigirse en cada caso?

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  2. Una vez identificada la persona o sección responsable, ¿le resulta FÁCIL CONTACTAR con la misma?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  3. ¿La RESPUESTA que recibe (ante una llamada, correo electrónico,…) es CLARA?

  JASOTAKO ZERBITZUAREN BALORAZIOA VALORACIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO 4.- Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahiko informazioa duzu?

  4. ¿Tiene información suficiente para INFORMAR ADECUADAMENTE A LA CIUDADANÍA sobre los servicios/ prestaciones que se ofrecen?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  5. ¿Le resulta fácil TRAMITAR el servicio / prestación mediante Extranet u otros medios?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortu dezakezu?

  6. ¿Tiene información suficiente para informar sobre la SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA la solicitud o puede acceder a ella con facilidad?

  DENBORA ETA EPEAK TIEMPOS Y PLAZOS 7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  7. ¿Cómo valora la RAPIDEZ en la resolución de los trámites y las solicitudes?

  HIZKUNTZA ESKUBIDEA DERECHO LINGÜÍSTICO 8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  8. ¿Las relaciones con la sección se realizan en el IDIOMA DESEADO?

  GIZA HARREMANA TRATO HUMANO 9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  9. ¿Valore la amabilidad, cordialidad y respeto en el TRATO PERSONAL?

  APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMÁTICAS 10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

  10. ¿Es sencilla la APLICACIÓN INFORMÁTICA para tramitar las solicitudes?

  HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE MEJORA 11. Guretzat garrantzitsua da zertan hobetu behar dugun jakitea, udaletako gizarte zerbitzuak errazteko eta kalitatezko arreta emateko. Mesedez, GUTXIENEZ BI HOBEKUNTZA PROPOSAMEN EGITERA ANIMA ZAITEZ.

  11. Para nosotros es importante saber en qué debemos mejorar para facilitar el trabajo de los servicios sociales municipales y dar una atención de calidad. Por favor, ANÍMESE A REALIZAR AL MENOS DOS PROPUESTAS DE MEJORA.

  4. Parte hartze maila / Grado de participación

  Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 -

  Bidalitako gonbidapenak (2017/11/10): 451 %100

  Bidalitako oroigarriak (2017/11/20): 357 %79,2

  Jasotako erantzunak: 167 %37,0

  Errefusatutako gonbidapenak: 18 %4,0

 • Orria 5 / 45

  5. Segmentazio erantzunak / Respuestas de segmentac ión

  ESKUALDEA

  Tolosaldea21

  12,6%

  Goierri13

  7,8%

  Donostialdea69

  41,3%

  Debagoiena18

  10,8%

  Debabarrena14

  8,4%

  Bidasoa13

  7,8%

  Urola kosta19

  11,4%

  UDALAREN TAMAINA

  Handia ( > 10.000 bizilagun )

  11267,1%

  Ertaina ( 3.000 eta 10.000 tartean )

  3621,6%

  Txikia ( < 3.000 bizilagun )

  1911,4%

  GENEROA

  Emakumea149

  89,2%

  Gizona14

  8,4%

  N/A4

  2,4%

  ADINA

  N/A1

  0,6%

  < 30 urte12

  7,2%

  30 - 40 urte36

  21,6%

  40 - 50 urte67

  40,1%

  > 50 urte51

  30,5%

  LANPOSTUA

  N/A3

  1,8%Administraria

  4929,3%

  Bestelako teknikaria

  106,0%

  Gizarte langilea105

  62,9%

  GALDETEGIRA SARTZEKO ERABILI DEN HIZKUNTZA

  Euskara87

  52,1%

  Gaztelera80

  47,9%

 • Orria 6 / 45

  Jasotako erantzunak / Respuestas recibidas

  ** OHARRA: Lehenengo gonbidapenak bidaltzerakoan arazoak izan genituen kasu batzuetan aplikazioaren estekekin. Arazoa konpontzen ari ginen bitartean erantzun batzuk sartu ziren partaidearen profila zehaztu gabe (13 pertsona guztira).

  ** NOTA: En el primer envío de invitaciones a participar en el cuestionario surgió un problema en algunos casos con el enlace a la aplicación. Mientras solucionamos los enlaces entraron varias respuestas en las que no se ha identificado el perfil de la persona participante (13 personas en total).

  LANPOSTUAREN ARABERA / SEGÚN EL PUESTO DE TRABAJO

  ERANTZUNA / RESPUESTA

  ERANTZUN GABE / SIN RESPUESTA

  OROKORRA GENERAL

  ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA – AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2 25,0% 6 75,0% 8 ADMINISTRARIA – ADMINISTRATIVA 37 41,6% 52 58,4% 89 ARDURADUNA – RESPONSABLE 2 13,3% 13 86,7% 15 GIZARTE HEZITZAILEA – EDUCADORA SOCIAL 0 0,0% 2 100,0% 2 GIZARTE LANGILEA – TRABAJADORA SOCIAL 77 46,7% 88 53,3% 165 GIZARTE LANGILEA, ARDURADUNA – TRAB. SOCIAL, RESPONSABLE 4 57,1% 3 42,9% 7 PSIKOLOGOA – PSICÓLOGA 0 0,0% 11 100,0% 11 TEKNIKARIA – PERSONAL TÉCNICO 4 16,0% 21 84,0% 25 UTS LANGILEAK – PERSONAL UTS 10 55,6% 8 44,4% 18 ZERBITZUBURUA – JEFATURA DE SERVICIO 1 20,0% 4 80,0% 5 ZUZENDARIA – DIRECTOR/A 1 50,0% 1 50,0% 2 (hutsik) (sin determinar) 16 15,4% 88 84,6% 104 Identifikatu gabeko erantzunak / Respuestas sin identificar 13 - -13 - - Orokorra / General 167 37,0% 284 63,0% 451

  EXTRANETEKO BAIMENAREN ARABERA / SEGÚN EL ACCESO A LA EXTRANET

  ERANTZUNA / RESPUESTA

  ERANTZUN GABE / SIN RESPUESTA

  OROKORRA GENERAL

  EXTRANETEKO BAIMENA / CON ACCESO A LA EXTRANET

  152 37,3% 256 62,7% 408

  EXTRANETEKO BAIMENIK EZ / SIN ACCESO A LA EXTRANET

  2 4,7% 41 95,3% 43

  Identifikatu gabeko erantzunak / Respuestas sin identificar

  13 - -13 - -

  Orokorra 167 37,0% 284 63,0% 451

 • Orria 7 / 45

  6. Erantzunak: galderaka / Respuestas: por pregunta

  G01 1. Gizarte Politikako departamentuarekin kontaktatu behar duzunean, badakizu kasu bakoitzean zein ATAL edo PERTSONAREKIN jarri behar zaren harremanetan?

  1. Cuando debe contactar con el Departamento de Políticas Sociales, ¿sabe a qué SECCIÓN o PERSONA debe dirigirse en cada caso?

  6,8

  0 2 4 6 8 10

  DPT

  Handia ( > 10.000

  bizilagun ) Ertaina ( 3.000 eta

  10.000 tartean ) Txikia ( < 3.000

  bizilagun ) Total

  orokorra Bidasoa 5,2 6,5 - 5,4 Debabarrena 7,4 5,8 6,0 6,9 Debagoiena 6,6 5,8 7,0 6,4 Donostialdea 6,9 7,2 - 6,9 Goierri 8,0 7,8 5,8 7,2 Tolosaldea 8,3 7,8 7,1 7,5 Urola kosta 6,8 7,3 5,0 6,8 Total orokorra 6,8 7,0 6,5 6,8

  Erantzunik ez < 30 urte 30 - 40 urte 40 - 50 urte > 50 urte Total orokorra Bidasoa - 3,0 5,0 5,7 6,5 5,4 Debabarrena - 8,0 6,8 8,3 5,3 6,9 Debagoiena - 6,0 6,0 6,4 7,2 6,4 Donostialdea - 7,4 6,3 6,4 7,7 6,9 Goierri 8,0 - 7,5 8,0 6,2 7,2 Tolosaldea - 4,0 7,5 7,7 7,8 7,5 Urola kosta - 6,3 6,3 7,3 6,7 6,8 Total orokorra 8,0 6,4 6,3 6,9 7,1 6,8

  Emakumea Gizona N/A Total orokorra Bidasoa 5,4 5,0 - 5,4 Debabarrena 6,8 - 8,0 6,9 Debagoiena 6,2 8,5 - 6,4 Donostialdea 6,9 6,2 9,0 6,9 Goierri 7,2 - 8,0 7,2 Tolosaldea 7,4 8,0 - 7,5 Urola kosta 6,5 9,0 - 6,8 Total orokorra 6,7 7,3 8,3 6,8

 • Orria 8 / 45

  G02 2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  2. Una vez identificada la persona o sección responsable, ¿le resulta FÁCIL CONTACTAR con la misma?

  8,2

  7,6 7,67,9 7,7

  7,1

  6,25,9

  5,5

  7,17,3

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Gizarteratzea Z10 Inclusión social

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

 • Orria 9 / 45

  G03 3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da? 3. ¿La RESPUESTA que recibe (ante una llamada, correo electrónico,…) es CLARA?

  8,38,0 8,1 8,2 8,1

  7,4

  6,6 6,5 6,4

  7,17,5

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Gizarteratzea Z10 Inclusión social

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

 • Orria 10 / 45

  G04 4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahiko informazioa duzu?

  4. ¿Tiene información suficiente para INFORMAR ADECUADAMENTE A LA CIUDADANÍA sobre los servicios/ prestaciones que se ofrecen?

  7,8

  7,17,6 7,5

  7,1

  6,1 6,0

  5,14,8

  6,26,7

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Gizarteratzea Z10 Inclusión social

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

 • Orria 11 / 45

  G05 5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da? 5. ¿Le resulta fácil TRAMITAR el servicio / prestación mediante Extranet u otros medios?

  8,48,0

  8,38,0

  7,7

  6,8

  5,55,1

  5,6

  6,56,8

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Gizarteratzea Z10 Inclusión social

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

 • Orria 12 / 45

  G06 6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortu dezakezu?

  6. ¿Tiene información suficiente para informar sobre la SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA la solicitud o puede acceder a ella con facilidad?

  7,8

  7,3 7,47,5

  7,2

  6,3

  5,44,9 5,0

  6,46,7

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Gizarteratzea Z10 Inclusión social

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

 • Orria 13 / 45

  G07 7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA? 7. ¿Cómo valora la RAPIDEZ en la resolución de los trámites y las solicitudes?

  6,8

  5,7

  5,2

  6,7

  6,05,7

  4,85,1

  4,7

  5,2

  5,9

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Gizarteratzea Z10 Inclusión social

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

 • Orria 14 / 45

  G08 8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da? 8. ¿Las relaciones con la sección se realizan en el IDIOMA DESEADO?

  8,78,5

  8,1

  8,6 8,7

  7,98,1 8,1 7,9

  8,48,7

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Gizarteratzea Z10 Inclusión social

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

 • Orria 15 / 45

  G09 9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu? 9. ¿Valore la amabilidad, cordialidad y respeto en el TRATO PERSONAL?

  8,8 8,6 8,6 8,7 8,58,2

  7,6 7,6 7,67,9 7,8

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Gizarteratzea Z10 Inclusión social

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

 • Orria 16 / 45

  G10 10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da? 10. ¿Es sencilla la APLICACIÓN INFORMÁTICA para tramitar las solicitudes?

  8,2 8,08,2

  7,87,5 7,4

  5,3

  5,9 5,7

  6,7

  7,3

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Gizarteratzea Z10 Inclusión social

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

 • Orria 17 / 45

  7. Erantzunak: zerbitzuka / Respuestas: por servici o Z01 Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Prestaciones Económicas de Dependencia

  Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak

  8,2

  8,3

  7,8

  8,4

  7,8

  6,8

  8,7

  8,8

  8,2

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 18 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Orokorra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertain

  a Hand

  ia Txiki

  a

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 2 10 12 3 9 1 13 3 6 2 11 6 50 56 5 2 4 11 4 4 10 18 5 8 2 15 136 Batezbestekoa / G02 9,0 7,3 7,6 9,3 8,7 10,0 8,9 8,0 8,7 8,5 8,5 8,3 8,1 8,1 8,0 8,5 8,3 8,2 8,5 8,5 7,4 7,9 8,2 8,3 9,0 8,3

  8,2

  Kopurua / G03 2 10 12 3 9 1 13 3 6 2 11 6 49 55 6 2 4 12 4 4 10 18 5 8 2 15 136 Batezbestekoa / G03

  6,0 7,4 7,2 9,3 8,9 10,0 9,1 9,0 8,7 9,5 8,9 8,3 8,4 8,4 8,2 8,5 8,3 8,3 8,8 9,0 7,5 8,1 8,2 8,3 8,5 8,3 8,3

  Kopurua / G04 2 9 11 3 9 1 13 3 6 2 11 6 55 61 6 3 3 12 4 3 10 17 4 8 2 14 139 Batezbestekoa / G04 5,5 6,9 6,6 8,3 8,7 8,0 8,5 9,0 8,7 8,5 8,7 7,7 7,8 7,8 8,5 8,3 7,3 8,2 8,5 8,7 5,9 7,0 8,5 6,9 8,5 7,6

  7,8

  Kopurua / G05 2 6 8 2 8 1 11 3 6 2 11 5 53 58 6 1 4 11 3 4 10 17 4 6 2 12 128 Batezbestekoa / G05

  6,0 7,0 6,8 9,5 9,0 10,0 9,2 9,0 8,8 8,5 8,8 8,8 8,2 8,2 8,2 9,0 8,5 8,4 9,0 9,5 7,6 8,3 8,8 9,2 9,0 9,0 8,4

  Kopurua / G06 2 9 11 3 8 1 12 3 6 2 11 6 53 59 6 3 3 12 4 4 10 18 3 8 2 13 136 Batezbestekoa / G06 8,0 7,0 7,2 8,3 8,9 10,0 8,8 8,3 8,2 8,0 8,2 8,0 7,5 7,5 7,8 8,7 6,7 7,8 8,0 9,0 7,0 7,7 8,7 8,4 8,5 8,5

  7,8

  Kopurua / G07 2 9 11 3 9 1 13 3 6 2 11 6 52 58 6 2 4 12 3 4 10 17 3 8 2 13 135 Batezbestekoa / G07

  5,5 6,1 6,0 7,0 6,3 7,0 6,5 8,0 7,5 8,0 7,7 6,8 6,8 6,8 7,2 7,0 6,0 6,8 8,3 8,0 5,9 6,8 7,3 6,6 8,0 7,0 6,8

  Kopurua / G08 2 8 10 3 9 1 13 3 6 2 11 6 53 59 6 1 4 11 3 4 10 17 5 8 2 15 136 Batezbestekoa / G08 5,5 8,4 7,8 8,7 9,6 10,0 9,4 9,3 9,2 9,5 9,3 7,3 8,9 8,7 8,0 9,0 9,0 8,5 9,3 9,3 7,8 8,4 9,2 9,0 9,5 9,1

  8,7

  Kopurua / G09 1 9 10 3 9 1 13 3 6 2 11 6 53 59 6 3 4 13 4 4 10 18 5 8 2 15 139 Batezbestekoa / G09

  1,0 8,3 7,6 9,0 9,2 10,0 9,2 9,3 9,0 10,0 9,3 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 8,8 8,8 9,0 9,0 7,7 8,3 9,2 9,3 9,0 9,2 8,8

  Kopurua / G10 2 8 10 2 9 1 12 4 6 2 12 5 54 59 6 1 3 10 3 4 10 17 4 6 2 12 132 Batezbestekoa / G10 5,0 7,1 6,7 9,0 8,4 9,0 8,6 8,8 8,5 9,0 8,7 8,8 7,9 8,0 8,0 9,0 9,3 8,5 9,0 9,5 7,7 8,4 8,3 9,0 8,5 8,7

  8,2

 • Orria 19 / 45

  Z02 Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

  Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak

  7,6

  8,0

  7,1

  8,0

  7,3

  5,7

  8,5

  8,6

  8,0

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 20 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 1 6 7 2 7 0 9 3 6 2 11 3 40 43 5 2 3 10 4 3 10 17 5 6 2 13 110 Batezbestekoa / G02 9,0 6,7 7,0 7,5 8,6 - 8,3 6,3 8,5 8,0 7,8 7,7 7,6 7,6 7,2 8,5 7,0 7,4 8,5 7,3 6,9 7,4 8,0 7,5 8,0 7,8

  7,6

  Kopurua / G03 1 5 6 2 7 0 9 2 6 2 10 4 39 43 4 2 3 9 4 3 10 17 5 4 2 11 105 Batezbestekoa / G03

  10,0 7,2 7,7 9,5 8,9 - 9,0 8,0 8,7 9,5 8,7 7,3 8,1 8,0 7,8 8,5 7,3 7,8 8,8 8,3 7,3 7,8 7,4 6,8 8,5 7,4 8,0

  Kopurua / G04 2 8 10 2 8 1 11 3 6 2 11 5 46 51 5 3 2 10 4 2 10 16 4 6 2 12 121 Batezbestekoa / G04 8,5 5,4 6,0 8,5 8,4 6,0 8,2 7,0 8,7 7,0 7,9 7,0 6,9 6,9 8,2 8,3 7,0 8,0 8,5 8,0 6,0 6,9 7,5 5,2 8,5 6,5

  7,1

  Kopurua / G05 2 8 10 2 7 1 10 3 6 2 11 5 43 48 6 1 4 11 3 3 10 16 4 6 2 12 118 Batezbestekoa / G05

  6,0 6,3 6,2 8,5 8,6 10,0 8,7 8,0 8,7 8,5 8,5 8,8 7,7 7,9 8,2 9,0 8,0 8,2 9,0 9,0 7,4 8,0 8,3 8,7 8,5 8,5 8,0

  Kopurua / G06 2 8 10 2 6 1 9 3 6 2 11 4 43 47 6 2 2 10 4 3 10 17 3 6 2 11 115 Batezbestekoa / G06 8,0 6,1 6,5 8,5 8,3 6,0 8,1 6,7 7,8 7,0 7,4 8,5 6,9 7,0 7,7 9,0 5,5 7,5 8,0 8,3 7,2 7,6 7,3 7,2 8,5 7,5

  7,3

  Kopurua / G07 1 8 9 2 8 1 11 3 6 2 11 4 40 44 5 2 3 10 2 3 10 15 3 6 2 11 111 Batezbestekoa / G07

  4,0 5,3 5,1 7,0 5,3 2,0 5,3 7,7 5,0 3,5 5,5 6,5 6,0 6,1 6,8 6,5 5,0 6,2 6,5 7,3 4,9 5,6 5,7 4,2 8,0 5,3 5,7

  Kopurua / G08 1 7 8 2 8 1 11 3 6 2 11 3 39 42 6 1 3 10 3 3 10 16 5 6 2 13 111 Batezbestekoa / G08 10,0 8,6 8,8 9,0 9,5 10,0 9,5 9,0 8,0 9,5 8,5 7,3 8,6 8,5 7,8 9,0 7,3 7,8 9,3 9,0 7,5 8,1 8,2 9,2 9,5 8,8

  8,5

  Kopurua / G09 0 6 6 2 8 0 10 3 6 2 11 3 43 46 5 2 3 10 4 3 9 16 5 7 2 14 113 Batezbestekoa / G09

  - 7,7 7,7 9,0 9,4 - 9,3 8,7 9,0 10,0 9,1 9,3 8,6 8,6 8,6 8,5 7,7 8,3 9,0 8,3 7,6 8,1 9,2 9,3 9,0 9,2 8,6

  Kopurua / G10 2 8 10 2 8 1 11 4 6 2 12 4 44 48 6 1 3 10 3 3 10 16 4 7 2 13 120 Batezbestekoa / G10 5,0 7,0 6,6 9,0 8,1 9,0 8,4 8,3 8,5 9,0 8,5 9,0 7,7 7,8 8,0 9,0 8,7 8,3 9,0 9,0 7,7 8,2 7,8 8,3 8,0 8,1

  8,0

 • Orria 21 / 45

  Z03 Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Valoración de Discapacidad y Dependencia

  Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa

  7,6

  8,1

  7,6

  8,3

  7,4

  5,2

  8,1

  8,6

  8,2

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 22 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 2 10 12 3 9 1 13 3 8 2 13 5 49 54 6 2 4 12 4 3 10 17 5 8 2 15 136 Batezbestekoa / G02 8,0 6,1 6,4 9,3 9,1 8,0 9,1 5,7 8,4 7,5 7,6 6,6 7,4 7,4 7,2 8,5 6,8 7,3 8,5 8,3 7,3 7,8 7,8 7,9 7,0 7,7

  7,6

  Kopurua / G03 2 9 11 3 9 1 13 3 8 2 13 5 49 54 6 2 4 12 4 3 10 17 5 9 2 16 136 Batezbestekoa / G03

  9,0 7,2 7,5 9,3 9,0 9,0 9,1 8,7 8,8 9,5 8,8 6,8 8,0 7,9 7,8 8,5 7,8 7,9 8,8 8,7 7,4 7,9 8,0 7,4 8,0 7,7 8,1

  Kopurua / G04 2 9 11 3 9 1 13 3 8 2 13 5 55 60 6 3 3 12 4 2 10 16 4 9 2 15 140 Batezbestekoa / G04 5,5 6,8 6,5 9,0 8,7 7,0 8,6 6,3 8,5 8,0 7,9 7,2 7,3 7,3 8,2 8,0 7,3 7,9 8,5 8,5 7,3 7,8 8,3 7,2 8,5 7,7

  7,6

  Kopurua / G05 2 10 12 2 8 1 11 3 8 2 13 6 52 58 5 1 4 10 3 3 10 16 4 7 2 13 133 Batezbestekoa / G05

  6,0 6,8 6,7 9,5 9,3 10,0 9,4 8,7 9,1 8,5 8,9 7,8 8,3 8,2 8,0 9,0 8,5 8,3 9,0 9,3 7,6 8,2 8,5 9,0 9,0 8,8 8,3

  Kopurua / G06 2 10 12 3 8 1 12 3 8 2 13 6 54 60 6 2 3 11 4 3 10 17 3 9 2 14 139 Batezbestekoa / G06 8,0 6,4 6,7 9,0 8,5 10,0 8,8 7,3 8,4 7,0 7,9 7,8 7,0 7,1 7,2 9,0 5,7 7,1 8,0 8,3 7,6 7,8 8,3 7,8 8,5 8,0

  7,4

  Kopurua / G07 2 9 11 3 9 1 13 3 8 2 13 6 53 59 6 2 4 12 3 3 10 16 3 9 2 14 138 Batezbestekoa / G07

  7,0 5,0 5,4 7,0 5,8 4,0 5,9 5,0 4,6 5,0 4,8 5,7 5,0 5,0 6,5 5,5 3,5 5,3 6,7 7,3 5,2 5,9 5,3 3,9 6,0 4,5 5,2

  Kopurua / G08 2 8 10 3 9 1 13 3 8 2 13 6 53 59 6 1 4 11 4 3 10 17 5 9 2 16 139 Batezbestekoa / G08 6,0 8,0 7,6 8,7 9,6 10,0 9,4 8,3 9,0 8,5 8,8 6,7 8,0 7,9 7,8 9,0 6,8 7,5 8,3 9,3 6,7 7,5 8,0 8,1 9,5 8,3

  8,1

  Kopurua / G09 1 9 10 3 9 1 13 3 8 2 13 5 53 58 6 3 4 13 4 3 10 17 5 8 2 15 139 Batezbestekoa / G09

  9,0 7,4 7,6 9,0 9,4 10,0 9,4 9,0 9,3 10,0 9,3 9,0 8,6 8,6 8,7 8,7 6,8 8,1 9,0 8,7 7,7 8,2 9,2 9,3 9,0 9,2 8,6

  Kopurua / G10 2 9 11 2 9 1 12 4 8 2 14 5 53 58 6 1 3 10 3 3 10 16 4 6 2 12 133 Batezbestekoa / G10 5,0 7,1 6,7 9,5 8,4 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,9 8,8 8,0 8,1 8,0 9,0 9,3 8,5 9,0 9,3 7,7 8,3 8,3 9,0 8,5 8,7

  8,2

 • Orria 23 / 45

  Z04 Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

  Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

  7,9

  8,2

  7,5

  8,0

  7,5

  6,7

  8,6

  8,7

  7,8

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 24 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertain

  a Hand

  ia Txiki

  a

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 2 7 9 4 9 1 14 4 7 2 13 6 44 50 4 1 4 9 3 3 10 16 6 7 2 15 126 Batezbestekoa / G02 8,5 6,6 7,0 8,8 8,3 9,0 8,5 7,5 9,1 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 7,5 9,0 6,8 7,3 8,7 7,7 7,4 7,7 8,5 7,7 7,5 8,0

  7,9

  Kopurua / G03 2 7 9 4 9 1 14 3 7 2 12 6 42 48 4 1 4 9 3 3 10 16 6 5 2 13 121 Batezbestekoa / G03

  6,5 7,7 7,4 9,3 8,9 9,0 9,0 8,3 9,0 9,0 8,8 8,0 8,2 8,2 7,5 9,0 7,3 7,6 9,0 8,3 7,5 7,9 8,3 8,6 7,5 8,3 8,2

  Kopurua / G04 2 8 10 4 9 1 14 4 7 2 13 6 47 53 4 3 3 10 3 2 10 15 5 8 2 15 130 Batezbestekoa / G04 5,5 6,5 6,3 8,8 8,2 7,0 8,3 6,8 8,7 7,0 7,8 7,3 7,4 7,4 8,3 7,3 8,0 7,9 8,7 8,0 6,8 7,3 8,8 7,4 7,0 7,8

  7,5

  Kopurua / G05 2 7 9 3 7 1 11 4 7 2 13 4 49 53 5 1 4 10 4 3 10 17 6 6 2 14 127 Batezbestekoa / G05

  4,5 6,6 6,1 9,0 9,3 10,0 9,3 8,3 8,9 8,5 8,6 8,0 7,8 7,8 8,4 7,0 7,8 8,0 8,8 9,0 7,5 8,1 7,5 8,0 8,5 7,9 8,0

  Kopurua / G06 2 7 9 4 7 1 12 4 7 2 13 5 47 52 4 1 3 8 5 3 10 18 4 8 2 14 126 Batezbestekoa / G06 7,5 6,3 6,6 8,5 9,1 9,0 8,9 8,0 8,4 7,5 8,2 6,8 7,1 7,0 7,5 9,0 5,7 7,0 8,4 8,3 7,4 7,8 9,0 7,4 8,5 8,0

  7,5

  Kopurua / G07 1 7 8 4 8 1 13 4 7 2 13 4 46 50 4 1 4 9 4 3 10 17 4 7 2 13 123 Batezbestekoa / G07

  9,0 6,0 6,4 7,3 7,6 4,0 7,2 7,5 7,4 8,0 7,5 7,0 6,5 6,6 6,5 6,0 5,8 6,1 7,3 7,3 5,9 6,5 7,5 5,9 6,5 6,5 6,7

  Kopurua / G08 1 6 7 4 9 1 14 4 7 2 13 5 44 49 5 1 4 10 3 3 10 16 6 7 2 15 124 Batezbestekoa / G08 1,0 7,8 6,9 8,8 9,6 10,0 9,4 9,5 8,9 8,0 8,9 7,0 8,5 8,4 7,8 9,0 8,8 8,3 9,3 9,3 7,8 8,4 9,3 9,6 9,5 9,5

  8,6

  Kopurua / G09 0 7 7 4 8 0 12 4 7 2 13 6 46 52 4 1 4 9 3 3 10 16 6 8 2 16 125 Batezbestekoa / G09

  8,0 8,0 8,5 9,5 9,2 9,5 9,3 8,5 9,2 8,7 8,6 8,6 9,0 9,0 8,0 8,6 9,0 8,7 7,6 8,1 9,2 9,1 8,5 9,1 8,7

  Kopurua / G10 2 6 8 3 9 1 13 4 7 2 13 5 47 52 5 1 3 9 3 3 10 16 5 7 2 14 125 Batezbestekoa / G10 4,0 7,2 6,4 8,3 8,4 9,0 8,5 8,3 9,0 8,5 8,7 8,0 7,4 7,5 8,0 8,0 8,7 8,2 9,0 8,7 7,6 8,1 7,8 8,1 8,5 8,1

  7,8

 • Orria 25 / 45

  Z05 Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab) Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

  Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

  7,7

  8,1

  7,1

  7,7

  7,2

  6,0

  8,7

  8,5

  7,5

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo errazlortu dezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 26 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertain

  a Hand

  ia Txiki

  a

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 2 8 10 3 8 1 12 3 5 2 10 4 40 44 5 2 4 11 4 2 10 16 4 7 2 13 116 Batezbestekoa / G02 8,5 6,5 6,9 9,0 8,4 9,0 8,6 6,7 8,8 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,4 8,5 7,5 7,6 8,5 7,0 7,2 7,5 8,0 7,7 8,0 7,8

  7,7

  Kopurua / G03 1 8 9 2 8 0 10 3 5 2 10 4 40 44 5 2 3 10 4 3 10 17 4 6 2 12 112 Batezbestekoa / G03

  10,0 7,1 7,4 9,5 8,6 8,8 8,7 8,8 9,0 8,8 8,8 8,1 8,2 8,0 8,5 7,7 8,0 8,8 8,3 7,3 7,8 8,0 7,3 6,5 7,4 8,1

  Kopurua / G04 2 8 10 2 9 1 12 3 5 2 10 6 45 51 5 3 3 11 4 2 10 16 4 6 2 12 122 Batezbestekoa / G04 5,5 5,3 5,3 9,0 7,9 7,0 8,0 7,7 8,6 6,0 7,8 7,5 6,9 7,0 8,2 8,0 7,3 7,9 8,5 7,5 6,5 7,1 8,5 6,3 6,0 7,0

  7,1

  Kopurua / G05 2 6 8 2 6 1 9 4 5 2 11 6 45 51 5 1 4 10 3 3 10 16 3 6 2 11 116 Batezbestekoa / G05

  6,0 5,5 5,6 9,5 9,0 10,0 9,2 7,8 9,0 7,5 8,3 7,8 7,6 7,7 8,0 8,0 7,8 7,9 8,7 8,7 7,0 7,6 7,0 7,8 7,0 7,5 7,7

  Kopurua / G06 2 9 11 2 6 1 9 3 5 2 10 5 41 46 5 2 3 10 4 3 10 17 2 7 2 11 114 Batezbestekoa / G06 8,0 6,0 6,4 9,5 8,5 9,0 8,8 7,7 8,2 4,5 7,3 7,2 7,0 7,0 7,2 8,5 6,0 7,1 8,0 8,0 7,4 7,6 7,0 7,3 6,5 7,1

  7,2

  Kopurua / G07 2 9 11 2 8 1 11 3 5 2 10 6 44 50 5 2 3 10 3 2 10 15 2 7 2 11 118 Batezbestekoa / G07

  3,5 5,9 5,5 7,5 5,9 4,0 6,0 5,0 7,2 4,0 5,9 6,5 5,9 6,0 5,6 6,0 6,7 6,0 7,3 6,0 5,9 6,2 7,5 5,6 6,5 6,1 6,0

  Kopurua / G08 2 7 9 2 6 1 9 3 5 1 9 6 43 49 5 1 3 9 4 3 10 17 4 7 2 13 115 Batezbestekoa / G08 10,0 8,4 8,8 9,0 9,2 10,0 9,2 9,3 9,2 5,0 8,8 8,0 8,7 8,6 7,6 9,0 8,7 8,1 9,0 9,3 7,9 8,4 9,3 9,1 9,5 9,2

  8,7

  Kopurua / G09 1 7 8 2 8 1 11 3 5 2 10 6 42 48 5 2 4 11 4 2 10 16 4 7 2 13 117 Batezbestekoa / G09

  9,0 6,7 7,0 9,5 8,6 7,0 8,6 8,7 9,2 9,0 9,0 8,7 8,6 8,6 8,8 8,5 7,5 8,3 9,3 8,0 7,6 8,1 9,3 9,1 8,5 9,1 8,5

  Kopurua / G10 2 8 10 2 8 1 11 3 5 2 10 5 43 48 5 1 3 9 4 3 10 17 3 6 2 11 116 Batezbestekoa / G10 5,0 6,6 6,3 9,5 8,0 9,0 8,4 7,7 8,6 6,5 7,9 8,4 7,3 7,4 7,4 9,0 7,3 7,6 9,0 8,7 7,3 7,9 6,3 7,5 8,0 7,3

  7,5

 • Orria 27 / 45

  Z06 Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Salud Mental y Área Sociosanitaria

  Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa

  7,1

  7,4

  6,1

  6,8

  6,3

  5,7

  7,9

  8,2

  7,4

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo errazlortu dezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 28 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertain

  a Hand

  ia Txiki

  a

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 1 5 6 1 6 0 7 3 5 2 10 2 23 25 3 1 3 7 0 1 7 8 4 3 2 9 72 Batezbestekoa / G02 9,0 5,2 5,8 6,0 8,3 8,0 6,7 8,8 8,0 8,0 6,0 6,9 6,8 6,7 8,0 7,0 7,0 8,0 6,4 6,6 7,8 7,7 7,0 7,6

  7,1

  Kopurua / G03 1 4 5 2 4 0 6 3 5 2 10 2 20 22 3 1 2 6 1 1 7 9 3 4 1 8 66 Batezbestekoa / G03

  10,0 5,5 6,4 8,0 8,8 8,5 7,7 8,6 9,0 8,4 6,0 7,0 6,9 7,3 8,0 7,0 7,3 9,0 8,0 7,0 7,3 8,0 6,8 7,0 7,3 7,4

  Kopurua / G04 1 7 8 1 6 1 8 3 5 2 10 3 25 28 3 1 3 7 1 1 7 9 3 3 2 8 78 Batezbestekoa / G04 8,0 4,9 5,3 7,0 6,2 5,0 6,1 6,0 8,4 6,0 7,2 6,0 5,6 5,6 7,7 7,0 5,3 6,6 7,0 7,0 6,7 6,8 6,7 4,7 5,0 5,5

  6,1

  Kopurua / G05 1 5 6 1 4 0 5 3 5 1 9 2 19 21 2 0 2 4 0 1 7 8 1 4 1 6 59 Batezbestekoa / G05

  9,0 5,0 5,7 6,0 8,8 8,2 7,0 8,8 8,0 8,1 6,5 6,3 6,3 8,0 7,5 7,8 9,0 6,7 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,8

  Kopurua / G06 2 5 7 1 4 1 6 2 5 1 8 2 21 23 3 0 1 4 0 1 7 8 1 4 1 6 62 Batezbestekoa / G06 7,5 5,2 5,9 8,0 9,0 6,0 8,3 6,5 8,0 1,0 6,8 6,5 5,6 5,7 6,7 6,0 6,5 8,0 6,6 6,8 5,0 6,0 6,0 5,8

  6,3

  Kopurua / G07 0 4 4 0 4 0 4 2 5 2 9 2 18 20 3 0 1 4 0 1 6 7 1 4 2 7 55 Batezbestekoa / G07

  4,8 4,8 5,8 5,8 7,5 6,8 4,5 6,4 5,5 5,9 5,9 6,0 3,0 5,3 8,0 5,8 6,1 4,0 4,3 5,5 4,6 5,7

  Kopurua / G08 1 4 5 0 4 1 5 2 4 2 8 2 20 22 3 0 2 5 1 1 7 9 2 5 2 9 63 Batezbestekoa / G08 5,0 8,0 7,4 10,0 10,0 10,0 5,5 7,8 7,0 7,0 6,0 8,3 8,1 7,3 8,0 7,6 10,0 9,0 6,1 6,9 7,0 8,8 9,5 8,6

  7,9

  Kopurua / G09 0 5 5 1 4 0 5 3 5 2 10 2 21 23 3 0 1 4 0 1 7 8 3 4 2 9 64 Batezbestekoa / G09

  6,0 6,0 9,0 9,5 9,4 8,0 9,2 9,0 8,8 9,0 8,1 8,2 8,7 7,0 8,3 8,0 7,1 7,3 9,0 8,8 8,0 8,7 8,2

  Kopurua / G10 1 5 6 1 4 0 5 2 5 1 8 2 19 21 3 0 1 4 1 1 7 9 2 4 1 7 60 Batezbestekoa / G10 9,0 6,2 6,7 9,0 8,0 8,2 8,5 8,6 7,0 8,4 8,0 6,9 7,0 8,0 7,0 7,8 9,0 9,0 7,1 7,6 7,5 6,8 5,0 6,7

  7,4

 • Orria 29 / 45

  Z07 Haurren babesa (SAPI) Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

  Haurren babesa (SAPI)

  6,2

  6,6

  6,0

  5,5

  5,4

  4,8

  8,1

  7,6

  5,3

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 30 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertain

  a Hand

  ia Txiki

  a

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 1 6 7 3 3 1 7 2 3 1 6 3 16 19 3 0 3 6 2 1 5 8 2 3 2 7 60 Batezbestekoa / G02 4,0 5,7 5,4 5,7 8,0 5,0 6,6 6,0 5,3 4,0 5,3 6,3 6,7 6,6 5,7 - 6,0 5,8 8,5 8,0 6,0 6,9 7,0 5,0 6,0 5,9

  6,2

  Kopurua / G03 1 6 7 1 3 0 4 2 3 0 5 3 15 18 3 0 1 4 1 1 5 7 2 3 1 6 51 Batezbestekoa / G03

  3,0 6,3 5,9 9,0 9,0 - 9,0 5,5 4,7 - 5,0 8,0 6,5 6,8 6,7 - 6,0 6,5 9,0 8,0 6,4 7,0 6,5 6,0 7,0 6,3 6,6

  Kopurua / G04 1 5 6 2 5 1 8 2 4 2 8 3 19 22 3 1 2 6 3 1 4 8 2 3 2 7 65 Batezbestekoa / G04 9,0 6,6 7,0 7,5 6,0 4,0 6,1 5,5 5,8 2,5 4,9 7,3 5,6 5,8 7,3 7,0 4,0 6,2 7,7 7,0 6,5 7,0 5,5 6,0 6,0 5,9

  6,0

  Kopurua / G05 1 4 5 1 1 0 2 1 4 1 6 1 13 14 3 0 1 4 3 1 5 9 0 2 2 4 44 Batezbestekoa / G05

  6,0 4,0 4,4 9,0 6,0 - 7,5 1,0 3,8 4,0 3,3 7,0 6,1 6,1 7,0 - 1,0 5,5 7,3 9,0 6,8 7,2 3,0 4,0 3,5 5,5

  Kopurua / G06 0 6 6 2 2 1 5 1 4 2 7 2 14 16 3 0 1 4 2 1 5 8 1 2 2 5 51 Batezbestekoa / G06 4,7 4,7 7,0 9,0 5,0 7,4 6,0 4,5 2,5 4,1 5,5 4,6 4,8 6,3 - 5,0 6,0 8,0 7,0 7,2 7,4 4,0 4,5 5,0 4,6

  5,4

  Kopurua / G07 1 6 7 1 2 1 4 1 4 1 6 2 10 12 2 0 1 3 2 1 5 8 1 2 1 4 44 Batezbestekoa / G07

  9,0 5,5 6,0 7,0 5,5 2,0 5,0 5,0 4,3 4,0 4,3 7,5 3,2 3,9 6,0 - 5,0 5,7 5,5 7,0 5,8 5,9 4,0 1,5 6,0 3,3 4,8

  Kopurua / G08 1 5 6 2 3 1 6 2 2 0 4 3 14 17 3 0 0 3 3 1 5 9 2 4 2 8 53 Batezbestekoa / G08 10,0 8,2 8,5 9,0 10,0 10,0 9,7 6,0 8,0 - 7,0 8,3 8,4 8,4 7,3 - - 7,3 8,7 9,0 5,2 6,8 7,0 9,8 8,0 8,6

  8,1

  Kopurua / G09 1 6 7 1 3 0 4 2 2 0 4 3 12 15 3 0 2 5 2 1 5 8 2 3 2 7 50 Batezbestekoa / G09

  9,0 6,8 7,1 9,0 9,7 - 9,5 7,0 6,5 - 6,8 8,0 7,6 7,7 7,7 - 5,0 6,6 9,5 8,0 6,4 7,4 9,0 9,0 6,5 8,3 7,6

  Kopurua / G10 0 5 5 1 2 0 3 1 2 0 3 1 10 11 3 0 1 4 1 0 4 5 1 3 1 5 36 Batezbestekoa / G10 4,8 4,8 9,0 7,5 - 8,0 1,0 3,5 - 2,7 7,0 4,9 5,1 7,0 - 5,0 6,5 6,0 - 7,8 7,4 3,0 2,3 6,0 3,2

  5,3

 • Orria 31 / 45

  Z08 Familia harrera eta Adopzioa Acogimiento Familiar y Adopción

  Familia harrera eta Adopzioa

  5,9

  6,5

  5,1

  5,1

  4,9

  5,1

  8,1

  7,6

  5,9

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 32 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertain

  a Hand

  ia Txiki

  a

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 0 4 4 0 2 0 2 0 3 1 4 1 6 7 3 0 2 5 0 1 3 4 4 2 1 7 33 Batezbestekoa / G02 4,8 4,8 8,0 8,0 5,3 5,0 5,3 1,0 6,2 5,4 5,7 5,5 5,6 7,0 5,0 5,5 8,0 5,5 8,0 7,3

  5,9

  Kopurua / G03 0 3 3 0 2 0 2 1 3 0 4 1 7 8 3 0 0 3 0 1 3 4 2 1 0 3 27 Batezbestekoa / G03

  6,3 6,3 8,5 8,5 7,0 4,0 4,8 5,0 6,9 6,6 6,7 6,7 8,0 5,7 6,3 8,0 6,0 7,3 6,5

  Kopurua / G04 0 3 3 0 5 1 6 1 4 2 7 2 14 16 3 1 1 5 1 1 4 6 1 1 1 3 46 Batezbestekoa / G04 5,3 5,3 5,2 4,0 5,0 4,0 4,3 2,5 3,7 3,5 4,9 4,7 7,3 5,0 2,0 5,8 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 7,0 5,0 6,0

  5,1

  Kopurua / G05 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 3 1 7 8 2 0 1 3 0 1 3 4 1 1 0 2 23 Batezbestekoa / G05

  3,5 3,5 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 5,3 5,0 8,0 2,0 6,0 9,0 6,7 7,3 7,0 1,0 4,0 5,1

  Kopurua / G06 0 3 3 0 1 1 2 0 3 1 4 2 8 10 3 0 0 3 0 1 3 4 1 1 0 2 28 Batezbestekoa / G06 4,0 4,0 10,0 5,0 7,5 3,3 1,0 2,8 4,5 4,4 4,4 6,3 6,3 6,0 7,0 6,8 8,0 2,0 5,0

  4,9

  Kopurua / G07 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1 4 5 2 0 0 2 0 1 3 4 1 1 1 3 18 Batezbestekoa / G07

  7,0 7,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 4,3 4,0 6,0 6,0 7,0 6,3 6,5 7,0 1,0 5,0 4,3 5,1

  Kopurua / G08 0 2 2 0 2 1 3 0 1 0 1 1 8 9 2 0 1 3 0 1 3 4 2 2 1 5 27 Batezbestekoa / G08 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 8,3 7,6 6,0 10,0 7,3 9,0 4,7 5,8 9,0 9,5 9,0 9,2

  8,1

  Kopurua / G09 0 1 1 1 2 0 3 1 2 0 3 1 5 6 2 0 0 2 0 1 3 4 2 1 1 4 23 Batezbestekoa / G09

  9,0 9,0 9,0 9,5 9,3 8,0 6,0 6,7 7,0 7,2 7,2 6,5 6,5 8,0 5,7 6,3 9,5 9,0 9,0 9,3 7,6

  Kopurua / G10 0 2 2 0 2 0 2 0 1 0 1 1 6 7 2 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 1 18 Batezbestekoa / G10 5,5 5,5 7,5 7,5 6,0 6,0 7,0 5,3 5,6 5,5 5,5 7,7 7,7 1,0 1,0

  5,9

 • Orria 33 / 45

  Z09 Haurren eta nerabeen egoitza harrera Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

  Haurren eta nerabeen egoitza harrera

  5,5

  6,4

  4,8

  5,6

  5,0

  4,7

  7,9

  7,6

  5,7

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 34 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertain

  a Hand

  ia Txiki

  a

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 0 6 6 0 2 0 2 1 3 2 6 1 7 8 3 0 2 5 0 1 3 4 1 2 0 3 34 Batezbestekoa / G02 4,5 4,5 8,0 8,0 5,0 4,7 6,0 5,2 1,0 6,4 5,8 5,7 6,0 5,8 6,0 5,0 5,3 8,0 4,5 5,7

  5,5

  Kopurua / G03 0 4 4 1 2 0 3 1 3 0 4 1 8 9 3 0 0 3 0 1 3 4 1 1 0 2 29 Batezbestekoa / G03

  5,8 5,8 8,0 8,5 8,3 6,0 4,0 4,5 7,0 7,0 7,0 6,7 6,7 8,0 5,7 6,3 8,0 5,0 6,5 6,4

  Kopurua / G04 0 5 5 0 5 1 6 1 4 2 7 2 14 16 2 1 1 4 1 1 4 6 0 1 0 1 45 Batezbestekoa / G04 4,8 4,8 5,2 4,0 5,0 4,0 3,8 2,5 3,4 3,5 4,8 4,6 6,5 5,0 2,0 5,0 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0

  4,8

  Kopurua / G05 1 2 3 0 1 0 1 0 2 0 2 1 9 10 2 0 1 3 0 1 3 4 0 1 0 1 24 Batezbestekoa / G05

  6,0 3,5 4,3 6,0 6,0 4,0 4,0 3,0 6,2 5,9 8,0 2,0 6,0 9,0 6,7 7,3 1,0 1,0 5,6

  Kopurua / G06 0 4 4 0 1 1 2 0 3 1 4 2 9 11 3 0 0 3 0 1 3 4 0 1 0 1 29 Batezbestekoa / G06 4,3 4,3 10,0 5,0 7,5 3,3 1,0 2,8 4,0 4,9 4,7 6,3 6,3 6,0 7,3 7,0 2,0 2,0

  5,0

  Kopurua / G07 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1 4 5 2 0 0 2 0 1 3 4 0 1 0 1 16 Batezbestekoa / G07

  7,0 7,0 7,0 7,0 4,5 4,5 3,0 2,3 2,4 6,0 6,0 7,0 6,7 6,8 1,0 1,0 4,7

  Kopurua / G08 0 3 3 0 2 1 3 0 2 0 2 1 9 10 3 0 0 3 0 1 3 4 1 2 1 4 29 Batezbestekoa / G08 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 2,0 8,6 7,9 7,3 7,3 9,0 5,3 6,3 10,0 9,5 9,0 9,5

  7,9

  Kopurua / G09 0 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 6 7 3 0 1 4 0 1 3 4 1 1 0 2 22 Batezbestekoa / G09

  9,0 9,0 9,5 9,5 6,0 6,0 7,0 7,7 7,6 7,7 7,0 7,5 8,0 5,7 6,3 10,0 9,0 9,5 7,6

  Kopurua / G10 0 2 2 0 2 0 2 0 1 0 1 1 7 8 2 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 1 19 Batezbestekoa / G10 5,5 5,5 7,5 7,5 6,0 6,0 7,0 5,3 5,5 5,5 5,5 7,0 7,0 1,0 1,0

  5,7

 • Orria 35 / 45

  Z10 Gizarteratzea Inclusión social

  Gizarteratzea

  7,1

  7,1

  6,2

  6,5

  6,4

  5,2

  8,4

  7,9

  6,7

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 36 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertain

  a Hand

  ia Txiki

  a

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 2 7 9 2 6 1 9 3 7 0 10 1 23 24 3 0 2 5 2 1 4 7 2 5 2 9 73 Batezbestekoa / G02 7,0 6,6 6,7 6,0 7,2 7,0 6,9 5,3 7,6 6,9 7,0 7,6 7,5 6,7 6,5 6,6 8,5 9,0 5,8 7,0 6,0 7,8 6,0 7,0

  7,1

  Kopurua / G03 2 7 9 1 6 1 8 3 7 0 10 1 23 24 3 0 2 5 2 1 3 6 2 4 2 8 70 Batezbestekoa / G03

  5,5 6,9 6,6 5,0 7,8 6,0 7,3 5,0 7,6 6,8 7,0 7,7 7,7 6,7 6,5 6,6 8,5 8,0 6,0 7,2 6,0 7,8 6,0 6,9 7,1

  Kopurua / G04 2 6 8 2 7 1 10 3 7 2 12 2 26 28 3 1 3 7 2 0 5 7 1 4 2 7 79 Batezbestekoa / G04 8,5 5,8 6,5 4,5 6,4 4,0 5,8 5,0 7,1 3,5 6,0 6,5 6,3 6,4 7,3 7,0 4,7 6,1 6,5 6,2 6,3 4,0 7,8 4,5 6,3

  6,2

  Kopurua / G05 1 7 8 2 5 1 8 3 6 0 9 2 23 25 2 0 2 4 2 1 4 7 1 3 2 6 67 Batezbestekoa / G05

  5,0 6,1 6,0 6,0 7,6 8,0 7,3 5,7 8,2 7,3 6,0 6,3 6,3 8,0 4,0 6,0 7,0 8,0 7,3 7,3 4,0 6,0 4,0 5,0 6,5

  Kopurua / G06 2 7 9 2 5 1 8 3 7 1 11 1 23 24 3 0 1 4 2 1 4 7 1 4 2 7 70 Batezbestekoa / G06 6,0 5,9 5,9 7,5 7,4 5,0 7,1 5,3 8,3 1,0 6,8 6,0 6,1 6,1 6,3 6,0 6,3 8,5 9,0 7,3 7,9 4,0 5,5 4,5 5,0

  6,4

  Kopurua / G07 2 7 9 2 6 0 8 3 7 0 10 1 21 22 2 0 1 3 1 1 4 6 1 4 2 7 65 Batezbestekoa / G07

  6,0 4,9 5,1 7,0 5,8 6,1 5,7 3,4 4,1 5,0 5,1 5,1 6,0 4,0 5,3 8,0 7,0 6,8 7,0 4,0 4,5 4,5 4,4 5,2

  Kopurua / G08 2 6 8 2 5 1 8 3 6 0 9 1 23 24 3 0 2 5 2 1 4 7 2 5 2 9 70 Batezbestekoa / G08 4,5 8,2 7,3 9,0 9,8 10,0 9,6 5,3 8,5 7,4 2,0 8,8 8,5 7,3 9,5 8,2 9,5 10,0 6,0 7,6 9,0 9,6 9,5 9,4

  8,4

  Kopurua / G09 1 7 8 2 6 0 8 3 6 0 9 1 21 22 3 0 2 5 2 2 4 8 2 5 2 9 69 Batezbestekoa / G09

  1,0 7,1 6,4 8,0 8,2 8,1 7,3 8,8 8,3 7,0 8,5 8,4 7,7 7,5 7,6 9,0 8,5 6,3 7,5 7,5 8,2 8,0 8,0 7,9

  Kopurua / G10 2 7 9 2 5 1 8 3 6 0 9 1 23 24 2 0 1 3 1 2 4 7 1 4 2 7 67 Batezbestekoa / G10 3,5 6,4 5,8 7,5 8,0 9,0 8,0 6,7 8,7 8,0 7,0 6,3 6,3 5,5 6,0 5,7 5,0 9,5 8,0 8,0 4,0 6,0 5,0 5,4

  6,7

 • Orria 37 / 45

  Z11 Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Protección a la mujer victima de violencia machista

  Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa

  7,3

  7,5

  6,7

  6,8

  6,7

  5,9

  8,7

  7,8

  7,3

  0 2 4 6 8 10

  2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

  3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

  4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

  5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

  6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

  7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

  8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

  9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

  10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

 • Orria 38 / 45

  Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

  rra

  Datuak Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertaina

  Handia

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Ertain

  a Hand

  ia Txiki

  a

  Ertaina

  Handia

  Txikia

  Kopurua / G02 2 6 8 2 3 0 5 2 5 1 8 3 19 22 3 0 3 6 3 2 5 10 3 5 2 10 69 Batezbestekoa / G02 9,0 6,3 7,0 6,5 7,7 7,2 6,5 7,2 8,0 7,1 8,0 7,9 8,0 6,7 7,0 6,8 8,7 8,5 6,4 7,5 6,3 7,2 6,0 6,7

  7,3

  Kopurua / G03 2 6 8 2 3 0 5 2 5 1 8 3 19 22 3 0 2 5 3 2 4 9 4 4 2 10 67 Batezbestekoa / G03

  8,5 6,2 6,8 7,0 9,0 8,2 4,5 7,4 8,0 6,8 8,3 8,1 8,1 6,7 6,0 6,4 9,0 8,0 8,3 8,4 6,8 7,0 6,0 6,7 7,5

  Kopurua / G04 1 6 7 2 5 1 8 2 5 2 9 3 25 28 3 1 2 6 4 1 6 11 3 4 2 9 78 Batezbestekoa / G04 3,0 6,0 5,6 9,0 6,6 4,0 6,9 6,0 7,0 6,5 6,7 7,7 6,6 6,8 7,3 7,0 5,5 6,7 7,8 8,0 6,2 6,9 6,7 7,5 5,0 6,7

  6,7

  Kopurua / G05 2 6 8 2 2 0 4 2 5 1 8 3 20 23 3 0 3 6 3 2 5 10 3 4 2 9 68 Batezbestekoa / G05

  7,0 5,5 5,9 8,0 10,0 9,0 6,5 8,6 7,0 7,9 7,0 6,7 6,7 7,0 6,3 6,7 8,0 8,5 6,2 7,2 5,7 6,3 5,0 5,8 6,8

  Kopurua / G06 2 6 8 2 2 1 5 2 5 1 8 2 18 20 3 0 1 4 3 2 5 10 2 4 2 8 63 Batezbestekoa / G06 7,5 5,2 5,8 8,5 9,0 5,0 8,0 7,0 8,4 6,0 7,8 7,0 6,6 6,6 6,3 5,0 6,0 8,0 8,5 7,4 7,8 5,5 5,5 4,5 5,3

  6,7

  Kopurua / G07 2 6 8 2 3 0 5 2 5 1 8 3 15 18 2 0 2 4 3 2 5 10 2 4 2 8 61 Batezbestekoa / G07

  6,5 5,7 5,9 8,0 7,7 7,8 8,0 4,8 4,0 5,5 8,0 5,7 6,1 6,0 4,5 5,3 7,7 7,0 5,6 6,5 5,0 3,5 4,5 4,1 5,9

  Kopurua / G08 2 5 7 2 3 1 6 2 5 1 8 3 19 22 3 0 2 5 3 2 5 10 3 5 2 10 68 Batezbestekoa / G08 5,5 8,0 7,3 9,0 10,0 10,0 9,7 9,0 9,2 9,0 9,1 7,0 8,9 8,7 7,3 8,5 7,8 9,3 9,5 7,2 8,3 9,0 9,6 9,5 9,4

  8,7

  Kopurua / G09 1 6 7 2 3 0 5 2 5 1 8 3 18 21 3 0 2 5 3 2 5 10 3 5 2 10 66 Batezbestekoa / G09

  1,0 6,3 5,6 8,0 9,3 8,8 6,5 8,8 9,0 8,3 8,7 8,3 8,4 7,7 7,0 7,4 9,3 8,5 6,8 7,9 8,3 7,2 7,5 7,6 7,8

  Kopurua / G10 2 6 8 2 3 0 5 2 5 1 8 3 18 21 2 0 1 3 3 2 5 10 2 5 2 9 64 Batezbestekoa / G10 4,0 6,2 5,6 9,5 8,3 8,8 8,0 8,6 7,0 8,3 8,0 7,1 7,2 5,5 6,0 5,7 9,3 9,5 7,0 8,2 5,5 7,0 6,5 6,6

  7,3

 • Orria 39 / 45

  8. Hobekuntza proposamenak / Propuestas de mejora 11. Guretzat garrantzitsua da zertan hobetu behar dugun jakitea, udaletako gizarte zerbitzuak errazteko eta kalitatezko arreta emateko. Mesedez, GUTXIENEZ BI HOBEKUNTZA PROPOSAMEN EGITERA ANIMA ZAITEZ. 11. Para nosotros es importante saber en qué debemos mejorar para facilitar el trabajo de los servicios sociales municipales y dar una atención de calidad. Por favor, ANÍMESE A REALIZAR AL MENOS DOS PROPUESTAS DE MEJORA.

  1 - Mendekotasun eta desgaitasunaren baloraziorako hitzorduak epe motzagoan ematea. Bi balorazioak batera eskatzen badira, ebazpen bat bestearen menpe ez egotea. Desgaitasuna momentu honetan lau hilabetera baloratzen ari dira eta mendekotasuna bi hilabetera. - Osakidetzarekin Aldundiak duen koordinazioa dela eta, balorazioetarako mediku txostenak gizarte langileok ezin ditugu ikusi, eta kasu batzuetan, informazio garrantzitsua galtzen dugu. Osasun arloa eta medikuaren proposamen eta gomendioak zeintzuk diren jakitea garrantzitsua da gure lanerako. Txosten horiek ikusteko baimena beharko genuke.

  2 OARSOALDEA DA GURE ESKUALDEA* LEHENGO HITZA EUSKARAZ EGINGO DUTEN TEKNIKARIAK BERMATZEA

  3 Telefonoen zerrenda maizago eguneratzea. 4 Argibide gehiago ezgatiasun zentroari buruz, eskatzaileei emanteko eta berdin bazterkiaren zentrokoekin.

  Jakin behar genuke persona bakoitzak zer darama eta hola bilatze edo galdetzeko unean zuzenago izango ginateke. Gero eskatu behar da informazio elkar trukea. Pertsona bat zentro batean uzten duenean eta herrira etortzen denean txosten batekin etorri behar da edo gutxinez esan behar zaigu oinarrizko zerbitzu solialeei

  5 PRENTSAN PUBLIKATU AURRETIK PRESTAZIOEN INGURUKO ALDAKETAK LEHENENGO UDALEI JAKINARAZI BEHAR ZAIELA USTE DUT HONEK HERRITARREI INFORMAZIOA EMATERAKO GARAIAN GUREGAN DUEN ERAGINAREKIN. HALA ERE HAU TEKNIKOEN ESKU EZ DAGO SEGURUENA, POLITIKOEN ESKU BAIZIK. EXTRANET OSO TRESNA BALIOGARRIA ETA ERABIL ERRAZA DELA USTE DUT.

  6 - Comunicación de resoluciones a interesados más rápida. - Rebajar tiempo de espera en valoraciones y resoluciones de discapacidad y dependencia.

  7 AGILIDAD CITAS PARA VALORACION DEPENDENCIA VOLCADO DIARIO DE EN QUE FASE SE ENCUENTRA EL PROCESO, SOBRE TODO EN LO REFERENTE AL INFORME MEDICO DE DEBE ENVIAR OSAKIDETZA A DF.

  8 -GFAko profesional aldaketen berri izatea eskertuko nuke noiz behinka. Alo bakoitzeko profesionalen izenak eta telefonoak eskura izatea lagungarri litzateke. -GFArekin elkarlanean kudeatzen ditugun eskaera guztiak Extranet bidez egitea ondo legoke: adibidez, adin gabekoen babesgabetasun egoerak, balorazioen erreklamazioak, familia ugarien agiriak, Gizarte ongizateko fondoa eta Etxetekera bidaltzen diren fakturak.

  9 -LAS VALORACIONES DE DISCAPACIDAD TARDAN MUCHO TIEMPO Y NO SE TIENE EN CUENTA QUE HAY CASOS QUE TIENEN MÁS URGENCIA QUE OTROS. Y EN EL CASO DE MENORES TODAVIA TARDAN MÁS Y HAY SOLICITUDES QUE NO PUEDEN ESPERAR TANTO (ATENCIÓN TEMPRANA...). FALTAN MAS RECURSOS EN EL DEPARTAMETNO DE VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD. -LAS AYUDAS TÉCNICAS: HA MEJORADO PERO SIGUEN LAS LISTAS DE ESPERA Y LAS FAMILIAS NO PUEDEN ESPERAR. HACE FALTA MAS RECURSOS EN EL PROGRAMA.

  10 - Tramiteetan azkartasuna - Gizarteratze arloan dauden programa eta baliabideen informazio eguneratua lortzeko bideak ezartzea - Indarkeria Matxistari aurre egiteko dauden baliabideak: baldintzak, irizpideak eta funtzionamendua argitzea (aldaketak egiten ari direla jakin badakigu baina irizpideak argitu behar dira) eta azkartasuna arreta psikologikoa onartzerakoan (ezin dute emakume hauek 2 hilabete itxaron egoera kritiko batean!!!).

  11 EXTRANET PARA LOS CASOS DE INFANCIA MAYOR INFORMACION CON RESPECTO AL ESTADO DE EXPEDIENTE, MAS ALLA DE SI SE HA VERIFICADO Y SI ESTÁ EN TRAMITE O EN LISTA DE ESPERA

  12 - La carta que se envía a los usuarios a los que se les reconoce la Discapacidad es algo liosa. Además, por un lado es la resolución y por otro la carta con los beneficios y la txartela. Llegan con bastante tiempo de diferencia una y otra. No quedan bien explicados los beneficios por lo que al final todos tienen que pasar por los SSB para que les aclaremos. Y si encima llegan al llegar con fechas distintas, a veces, tienen que acudir en dos ocasiones para que se les explique qué significa cada carta.

 • Orria 40 / 45

  - En los expedientes de Residencias y Centros de Dia, no sé si en una página de seguimiento o así, cuando se le ofrece plaza a alguien desde Diputación , si rechaza, y por qué.. que creo que es algo que los técnicos de Diputación si apuntan pero desde SSB a través de Extranet no podemos verlo. - El mundo de las Ayudas Técnicas es engorroso, y hay que llamar al Dpto de Diputación con numerosas dudas.

  13 1. Extranet en zintzilikatuko nuke, baliabideen gida bat. Baliabide bakoitzeko dokumentazioa. Adibidez Egoitzeri , laguntza teknikoeri buruzko informazioa , ezgaitasuna izateagatik onurak (oso orokorrean dakizkigu). Laguntza teknikoen kasuan laguntza asko daude, konplexua da eta oso nahastuta dago. Osasun mentaleko egoitzetaz ideiarik ez dugu. Intsertzioko pisuak eta errekurtsoen gidak aspaldikoak dauzkat. Adingabeen ataletik ere ez dugu informaziorik baliabideetaz.(Ze interbentzio programak daude adingabeentzat, etab ) Guzti hori zentralitatuta eta informazio argiarekin extraneten zintzilikatuta egon beharko litzateke. Baliabide gida bat errekurtso bakoitzeko baliagarria iruditzen zait. 2. Diputazioko langileen artean telefonoz erdaraz hitzegiteko ohitura handia dago. Euskaraz hitzegin eta erdarara pasatzen dira. Administrazioan euskaraz hitzegin eta lan egin beharko genuke. Txostenak etab ere denak erdaraz.

  14 Informazio beranduegi dugu zenbait kasutan. Adibidez menpekotasunari lotutako dirulaguntzen kopuruan aldaketak prentsan argitaratu eta gizarte zerbitzuei jakinarazi epe berean. Zenbait zerbitzuetan euskaraz ezin da egin. Eskaera ezberdinetan egiten diren oharrak euskaraz badira ez dira irakurtzen (desgaitasun baloraziotan batez ere ), balorapena egiten duen pertsonak euskaraz ez dakielako. Laguntza tekniko eskaeratan kontu zenbakia jartzea ezinbestekoa izatea, stockeko laguntzak eskatzen direan ez litzateke beharrezkoa izan behar.

  15 Mejora en el trabajo en red Mejora en la comunicación de decisiones con mayor antelación a la toma de decisiones ( respecto a casos en concreto, respecto a decisiones en cambios estructurales) Mejora en la toma compartida de decisiones.

  16 * EUKARAREN ERABILPENA BERMATUA IZATEA ZERBITZU GUZTIETAN. 17 El personal técnico del Departamento de Políticas Sociales deberían de ser profesionales cualificados y preparados para el área

  que nos compete: Servicios Sociales. De la misma manera dicho personal ha de tener conciencia de que trabajamos con PERSONAS, que los/las profesionales tomamos decisiones vitales para estas personas, debemos de conocer de cerca y tener o haber tenido contacto con el perfil de personas con las que se trabaja en Servicios Sociales y sobre las que el personal técnico del Departamento de Políticas Sociales están tomando decisiones vitales. Por una lado, tal y como está configurado el sistema de Servicios Sociales, la DFG resuelve solicitudes que son presentadas y trabajadas desde los Servicios Sociales de Base. Unido con la idea anterior, la DFG a veces exige condiciones y gestiones que quedan lejos de la realidad de los/las usuarios/as que nos encontramos diariamente en los Servicios Sociales de Base. "A veces, es como estar en dos dimensiones diferentes". Por un lado las exigencias /requisitos, por el otro la realidad. En Servicios Sociales de Base nos encontramos con el arduo trabajo de encajar todo esto, trabando por un lado con la persona y por otro, con la DFG. Por otro lado, la situación de carga de trabajo y falta de recursos personales y materiales en los Servicios Sociales Municipales es una cuestión que no se está valorando o tenido en cuenta. La DFG va aumentando los programas, recursos, proyectos, etc. que recaen sobre los Servicios Sociales Municipales (que son los que recogen las solicitudes, valoran y derivan, a la espera de respuesta en la DFG) sin ser conscientes de que en la actualidad el personal técnico y administrativo de los SS.SS están saturados, pero se les sigue exigiendo para poder dar respuesta a los/las usuarios. Esto conlleva presión, estrés, horas extras de trabajo no reconocidas y necesarias. Por ejemplo: desde el día 1 de octubre es obligatorio realizar un Informe Social Municipal según un modelo establecido para las derivaciones al Servicio de Protección a la Mujer Víctima de Violencia Machista y de Inclusión Social; ¿se ha valorado cuánto tiempo requiere la elaboración de este informe y lo que suponen en la ya cargada agenda de las Trabajadoras Sociales de los Servicios Sociales Municipales?. Por último, es IMPRESCINDIBLE que los/as responsables de las tres administraciones que forman el Sistema Vasco de Servicios Sociales (Gobierno Vasco, Ayuntamientos y DFG) analicen, revisen y propongan acciones que adecuen a la realidad y mejoren un Sistema que está "tirando" a consta del trabajo extra del personal técnico. Para tener un Sistema de Servicios Sociales de calidad necesitamos poder hacer un trabajo de calidad que en estos momentos, debido a las circunstancias ya descritas, es casi imposible para los/las Trabajadores/as Sociales Municipales, con la fustración que ello conlleva. Una propuesta de mejora: en el listado del personal del Departamento de Políticas Sociales debería de estar identificados los puestos de cada trabajador/a, ya que se debería de saber si hablamos con personal técnico, o administrativo o si se ha llamado a una jefatura de Servicio o a un/a director/a o a una político/a. Por otro lado, todas la secciones debería tener un teléfono general de información (como ya tienen algunas secciones) y que siempre respondan a este teléfono (en ocasiones no hay respuesta desde estos números de teléfono).

 • Orria 41 / 45

  18 Interoperabilidadea gainontzeko sistemekin baztertze balorazioa egiterakoan, osasun arazoak daudenean eta iada eginda dago ezgaitasuna, batu beste toxsten bat sartu behar ez izateko

  19 Baloratzea eskatu da informazioa argia ote den, baina ezadostasunetan FA parametroak kontuan hartzen dira. Aplikatiboa alderdi ekonomikoak eskatzeko erabiltzen denean oso erraza da. Ezgaitasuna edo Mendekotasuna balorazioak kenduta, geroz eta informazio gehiago eskatzen da, espezializazioa ???

  20 zerbitzuen etb. aldaketen berri eman udalei zuzenean

  21 PRESTAZIO EKONOMIKOAK ( pece) ALDAKETAK DAUDENEAN EGUNKARIETAN AZALTZEA GUK INFORMAZIORIK JAKIN GABE EUSKARAREN ERABILERA SAIL BATZUETAN ( DESGAITASUNA, PRESTAZIOAK..) OSO URRIA DA ETA BORONDATE GUTXI AZALTZEN DUTE PERTSONA BATZUK EUSKARAREN ERABILERAN.EZ DIOTE GARRANTZIRIK EMATEN. ORAINDIK ENTZUN BEHARRA " POR FAVOR EN CASTELLANO" 2017.URTEAN fORU ALDUNDIAN? LOTSAGARRIA DA OROHAR LANGILEEKIN OSO HARREMAN ONA DAUKAGU GERTUKOA ETA SAIATUAK DIRA

  22 Euskara gehiago erabiltzea 23 Orokorrean, giza baliabide gehiago behar direla esango nuke. Zerbitzuak saturtau egiten dira eta horren ondorio da balorazioa

  oso positiboa ez izatea.

  24 - Mendekotasun eta desgaitasun balorazioetan, Osakidetza GFAri osasun txostena bidaltzen hasi denetik balorazioek gehiago tardatzen dute, epeak asko luzatu dira. - Balorazio horietan, ez dugu jakiten eskaera bakoitza ze pausotan dagoen (egiaztapena, baloraziora bidalita, hitzordua...) , "izapideak" atala ez dago beti eguneratuta. - Gainera Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen sailetik ezin dugu txosteneko informazioa ikusi, eta hori batzuetan baliagarria izaten da, adibidez, mendekotasunagatik aparkatzeko txartela egokitzen zaien kasuetan edo laguntza teknikoen laguntza behar duen kasuetan. - Aldundira deitzen dugunean beti ez dugu lortzen euskaraz dakien norbaitekin hitz egitea.

  25 Ordezkarien datoak sartzerakoan traba gutxiago beharko lukete RUan egin nahi ditugun zuzenketa edo aldaketak egiterakoan ezin ditugula egin, eta mezu bitartez bideratu beharra. NAN txertatzeak ez luke behar derrigorrezkoa RUa alta ematerakoan baizik eta tramitera pasatzerakoan.

  26 progama sendian y pension FBS Extranet sarean sartzeko. Etxez etxeko zerbitzua ere programa informatibo bakar bat izatea gipuzkoan GIZARTE.NET ETA EXTRANET BAKAR BAT BIHURTZEA, SIMPLEA ETA PRAKTIKOA

  27 Ezgaitasun zein Mendekotasun balorazioen epea murriztea ezinbestekoa da, bai ohiko prozeduran doazenak, baita premiazko prozeduran doazenak. Arlo berean, extraneten espedientearen egoerari buruzko informazio gehiago behar genuke ( zein ataletan dagoen, zergatik dagoen geldirik....). Balorazioa egin ondoren, lehen agertzen zen laburpena berriz ere ikusi ahal izatea eslktuko nuke, guretzat oso adierazgarria baita. Bestalde, dirulaguntzen espedienteak kudeatzerakoan gorabeheren bat dagoenean, Foru Aldundia eskatzailearekin zuzenean harremanetan jartzea eskatuko nuke, gu tartekari lanetan ibili behar ez izateko ( mendekoitasun dirulaguntzei dagokienean batik bat)

  28 Propongo que anualmente se facilite a los ayuntamientos una lista telefónica con las personas de contacto en las diferentes secciones: Las trabajadoras que llamamos de tanto en tanto a una sección nos encontramos que no esta la persona de referencia del anterior caso tratado. En relación a la velocidad en que se producen los avances tecnológicos, adecuar las solicitudes para la firma electrónica de los usuarios

  29 1.- Udal gizarte zerbitzuetatik EXTRANET-en kargatzen ditugun datuak azterketarako eta memoriak egiteko eskuragarri edukitzea komeni da. Gure herriko errealitatea ezagutzeko datu estatistikoak ateratzea kasu askotan ezinezkoa da. Estatistikak bakoitzak behar duen informazioarekin jasotzeko aukera edukitzea komeni da 2.- EXTRANET, GIZARTE.EUS eta HERRI BAKOITZAK DUEN INFORMATIKA programa bateratzea komeni da. Datuak 3 toki desberdinetan kargatu behar ditugu. 3.- Ulergaitza da gaur egunean Gizarte Politikarako departamenduko zenbait lankiderekin ahozko eta idatzizko harremana erdaraz izatea. 4.- Gizarte Politikarako Departamenduak sortutako informazioa prentsara Udaletako teknikariei baino lehenago iristen da. Kasu askotan, gehienetan ez esateagatik, prentsaren bidez enteratzen gara herritarrei eman beharreko informazioaz. Kasu askotan prentsan argitaratutako informazioarekin herritarrek oinarrizko gizarte zerbitzuetako langileak jokoz kanpo harrapatzen gaituzte. Lehenengo oinarrizko gizarte zerbitzuak informatu behar dira.

  30 - Información recursos Gizartekintza. - Formación aplicación Extranet.

 • Orria 42 / 45

  31 Cuando enviamos un mensaje a través de la solicitud de extranet, a veces no sabemos a quién hay que enviarlo. Echamos de menos un correo genérico para cada recurso. A veces los impresos de solicitud no coinciden con lo que pide extranet.

  32 Gizarteratze atala. Informazio gutxi dugu erreferentziazk profesionalen inguguruan (aldaketak ugari). Programa eta zerbitzu asko daude baino ez dugu harremanik eta ezagutzarik. Teknikarien lankidetza ez da indartu beste sailetan beste. Eskaeratan zer dokumentu erantsi behar diren eta zer jaso behar den zenbait eta indikazio zehatzagoak hobe. Hainbat programa, baliabide e.a. beste elkarte edo zerbitzuri esleituta eta hauek oinarrizko gizarte zerbitzuekin harreman gutxi, eta dauden aplikazio informatikoak ez daude prestatuta informazioa elkartrukatzeko oinarrizko gizarte zerbitzuekin. SAPI. Zuzenean apenas harremanik. Dena eskualdeko taldeen bidez. Aplikazio informatikoa lantzen ari direla badakit eta aurreko atalean jasotako iritzi bera daukat. Pentsatzen dut lanketa horrekin maila batean informazioa elkartrukatzeko moduan izango garela. Sail desberdinetako profesional eta arduratzen diren egitasmoen berri eman periodikoki, eta hauekin harremantzeko tel. eta email adibidez.

  33 A veces es difícil añadir archivos en los borradores por el tamaño que ocupan. Sería más fácil si en el borrador pudiéramos añadir archivos de mayor tamaño.

  34 - No sé si sería posible pero, cuando se solicita valoración de dependencia como urgente y pasan semana sin que pasen a valorar, no sé si podría introducirse algún dato en la solicitud de que el trámite está bien y que sigue su curso o razones de su paralización para poder agilizar la subsanación, en su caso. De este modo, también podrían reducirse las llamadas a los servicios en el caso de no tener respuesta en un tiempo determinado.

  35 1. Mejoras en el tratamiento de la información que se traslada y se comunica a los SSBB. 2. Propiciar un cambio de posicionamiento del Departamento en general y de los profesiuonales en particular en la gestión de caso, especialmente de aquellos casos que requieren un l abordaje compartido, continuado e integral. Evitar la tendencia a "dejar fuera del sistema" a casos que también quedarían fuera de la atención primaria pero que esta al ser un recurso frontera debe continúar atendiendo sin recursos adecuados para esos casos.

  36 - Ser más claros y eficaces, cuando hay algún problema ?? (no sabemos cual) ya sea infórmatico o no. Hemos solido estar a la espera de resolución de discapacidad , una vez hecha la valoración, hasta tres meses. - Las valoraciones de Dependencia muchas veces no se ajustan a la realidad y no podemos poner ningun tipo de ayuda. - Mejorar e igualar los tiempos de espera de las distintas valoraciones,

  37 - Las valoraciones de dependencia y discapacidad a veces tardan demasiado, y encima no se nos informa por qué - A veces nos enteramos más tarde o a la vez que los usuarios de los cambios. Por ejemplo, con los últimos cambios con las prestaciones economicas para la dependencia, que se publicó en el periódico antes de informarnos a nosotros, o el cambio en las condiciones de la PEAP, que nos llegó la misma carta y sin más información que se les mandó a los usuarios y ya entrados en el plazo (el cual era muy corto) - Deberíamos tener acceso a las listas de espera de las residencias. En álava es posible saber en qué posición se encuentra cualquier usuario, y saber qué se le ha valorado para que esté ahí. - Las valoraciones de dependencia que se están realizando no se ajustan a la realidad, dejando fuera del amparo de los servicios sociales a mucha gente y, además, aunque podemos después ver las valoraciones en realidad no sabemos como puntuan y no somos capaz de explicarselo a los familiares que vienen entre sorprendidos y enfadados. - Tengo una valoración de discapacidad solicitada en mayo, realizada en agosto, y que a 14 de noviembre aun no ha recibido respuesta, sigue pendiente de resolución y en diputación sólo me dicen que estará a punto, que hay un problema informatico...

  38 -Orain dela bi urte, eskatu genuen. Extreneten bidez, udal gizarte langileek lanean ez gaudenean, oporrak edo bestelakoak direla eta, hori jartzeko aukera udaletxean daukagun moduan. Hau da, LANETIK KANPO jartzea izango litzake eta oharretan norengana jo jartzeko aukera. Horrela espedienteen kudeaketa hobetuko litzake. -Gizarte Zerbitzuetara deitzen dugunean euskaraz hitz egiten badugu, erantzuna ez izatea, ( perdona) eta erderaz jarraitu beharra ( feorik ez egitearren). Behar bada egiten duenarentzat egokia da, baina entzuten dugunontzat oso zatarra egiten da. -Mendekotasunaren prestazioen inguruan, bidaltzen den ebazpenean, herritarrak dituen betebeharrak zehatzagoak jartzea, aldaketak ematen direnean zehaztea zeintzuk... ospitalean balego gehinez hainbeste hilabete; langileak laneko baja badu adierazi;....). Eskerrik asko.

  39 Erabiltzaileekin harremana hortik zuzenean egitea zerbait behar baduzue, Gizarte zerbitzuetara bideratu gabe Herritarren harrera

  40 NO ME HA PARECIDO BIEN TENER QUE VALORAR JUNTOS ALGUNOS SERVICIOS: DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD AYUDAS TECNICAS Y SENDIAN........ETC

  41 Saber qué técnico lleva cada solicitud para en el caso de tener alguna duda o querer enviar un mensaje saber a quién tenemos que dirigirnos sin tener que llamar a la Diputación. Ahorraríamos tiempo por nuestra parte y por la de ellos de estar buscando a la persona...

 • Orria 43 / 45

  42 MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA TRAMITACION DE RECURSOS MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LOS SSB SOBRE LOS CAMBIOS EN SERVICIOS Y RECURSOS FORALES MEJORAR LOS MODELOS DE INFORME ADAPTANDOLOS A SITUACIONES Y PROBLEMATICAS ESPECIFICAS COMO VIOLENCIA MACHISTA

  43 1. Una vez tramitado el recurso facilitaría mucho saber a qué trabajador de Diputación se ha asignado, para poder realizar el seguimiento y subsanaciones rápidamente. 2. Convendría poder ver la fecha y hora de la cita para la valoración de usuarios, ya que cuando se despistan nos preguntan a nosotros

  44 1.- Foru aldundiako aldaketak aurrez prentsan argitaratzen dira eta ondoren udaletako langileak jakiten dituzte beraz herritarrak aurrez hainbat informazio dute guk ez duguna. Puntu hau behar beharrezko da hobetzea. Kasu guztietan udaleko langileak jakinean egon beharko genuke eta beti prentsan argitaratu aurretik. 2.- Edozer informazio, prestazio eta zerbitzua tramitatu eta kudeatzeko orduan ez da ahaztu behar gu garela gizarte zerbitzuen lehen aurpegia eta zentsu honetan behar beharrezkoa da baliabideak erreztea..programa informatibo bateratuak ; gizarte.eus. extranet eta abar..lana erreztu egin behar da.

  45 --harremanetarako gidan, atalka ageri dira langileak (aktualizazioa falta zaio baina hori erraza da konpontzen) baina atal bakoitzaren barnean, ez dakit teknikoari, gizarte langileari edo informatikoari deika nagoen, eta batzuetan nekeza da bi alderdientzat deiak desbideratzen egotea -ARAZO HANDIA: Extraneten edozein eskaera egiten dudanean, eta mezu bat bidali behar dudanean, nik aukeratu behar dut ze langileri bidali: Batzuetan ez daukat argi eta ez dakit nori bidali. Gomendagarria litzake aplikazioak defektoaz aukera emango balizu eskaera dagokion depertamentura bidaltzeko (naiz gero zuk aldatu ahal izan) bestela batzuetan itsu itsuan bidaltzen dira. Eskerrikasko zuen denboragatik!!

  46 Deberían avisar cuando se realizan cambios en la extranet. Además, en el tema de las representaciones no se nos informo ni se nos ha indicado como hay que hacerlo correctamente.

  47 EXTRANET- GIZARTE.EUS INTER-OPERATIBILITATEA. GIZARTE DIAGNOSTIKOA ETA ARRETA PLANAK EGITEKO DISEINUAN EGOTEA. FAMILI UNITATE DATUAK HISTORIA SOZIALA HAURTZAROKO PROGRAMAK EXTRANET-EAN EGOTEA. SENDIAN EXTRANET-EAN EGOTEA.

  48 - No hemos recibido ningún tipo de formación para utilizar la extranet y los cambíos que se hacen en las distintas solicitudes no se nos avisan, siempre tenemos que aprender sobre la marcha o por alguna indicación desde Diputación de que no lo hemos realizado correctamente. La implantación de inscripción en la RU y guardadores de hecho nos ha multiplicado el trabajo sin ningun tipo de indicaciones ni formación lo que ralentiza mucho la tramitación de expedientes. Además la Extranet se nos queda bloqueada con muchísima frecuencia haciéndonos repetir los trámites con frecuencia.

  49 Recibir una notificación de concesión de servicio, CD o plaza residencial. Que las valroaciones de BVD / RAI enviadas como utgentes se realicen y cierren en un tiempo menor

  50 Eskaerak tramitean daudenean eta zalantzak sortzen zaizkigunean, eskaera hau burutzen duen teknikariaren izena jakiteak lana asko azkartuko liguke, zuzenean bere emailera edo telefonora joko genukeelako. Mila esker.

  51 Diskapazidadeko balorazioetan txandarako gutunak noiz bidali diren jakitea ondo etorriko zaigu, jendeak galdetzen duenean esateko Edozein zerbitzuetan aldaketak egonez gero, hauei buruzko informazioa bidaltzea ondo etorriko zaigu, bai langileak aldatzen direnean edo eta bestelako informazioa, zerbitzuak, baldintzak, irizpideak eta abar

  52 Sería importante que nos informaran previamente de cambios que se puedan realizar, pues en alguna ocasión hemos tenido conocimiento al respecto al entrar en extranet. De igual manera, es importante a la hora de proponer cambios en tramitaciones, gestiones, seguimientos a realizar... tener en cuenta la opinión