of 45 /45
Orria 1 / 45 2017 GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES GIPUZKOAKO UDAL GIZARTE ZERBITZUEN GOGOBETETZEAREN NEURKETA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE GIPUZKOA 1. Irismena / Alcance............................................................................................................. 2 2. Segmentazioa / Segmentación ......................................................................................... 3 3. Galdetegia / Cuestionario .................................................................................................. 4 4. Parte hartze maila / Grado de participación ...................................................................... 4 5. Segmentazio erantzunak / Respuestas de segmentación................................................. 5 6. Erantzunak: galderaka / Respuestas: por pregunta .......................................................... 7 7. Erantzunak: zerbitzuka / Respuestas: por servicio.......................................................... 17 8. Hobekuntza proposamenak / Propuestas de mejora ...................................................... 39

2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 1 / 45

2017

GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

GIPUZKOAKO UDAL GIZARTE ZERBITZUEN GOGOBETETZEAREN NEURKETA

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE GIPUZKOA

1. Irismena / Alcance............................................................................................................. 2

2. Segmentazioa / Segmentación ......................................................................................... 3

3. Galdetegia / Cuestionario.................................................................................................. 4

4. Parte hartze maila / Grado de participación ...................................................................... 4

5. Segmentazio erantzunak / Respuestas de segmentación................................................. 5

6. Erantzunak: galderaka / Respuestas: por pregunta .......................................................... 7

7. Erantzunak: zerbitzuka / Respuestas: por servicio.......................................................... 17

8. Hobekuntza proposamenak / Propuestas de mejora ...................................................... 39

Page 2: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 2 / 45

1. Irismena / Alcance

Helburuak / Objetivos � Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako departamentuarekin harremana duten udalen balorazioa

eta ekarpenak jasotzea eta horien gogobetetze maila neurtzea.

� Recoger la valoración y las propuestas de los ayuntamientos que tienen relación con el departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y medir su grado de satisfacción.

� Departamentuak eskaintzen dituen zerbitzuak hobetzeko baliagarria den informazioa eskuratzeko tresna ezartzea.

� Implantar una herramienta que permita recopilar información útil para mejorar los servicios que ofrece el departamento.

2017an aztertu diren zerbitzuak? ¿Qué servicios se han analizado en 2017? Z01 Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Prestaciones Económicas de Dependencia

Z02 Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Z03 Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Valoración de Discapacidad y Dependencia

Z04 Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Z05 Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Z06 Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Salud Mental y Área Sociosanitaria

Z07 Haurren babesa (SAPI) Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Z08 Familia harrera eta Adopzioa Acogimiento Familiar y Adopción

Z09 Haurren eta nerabeen egoitza harrera Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Z10 Gizarteratzea Inclusión social

Z11 Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Protección a la mujer victima de violencia machista Prozesua / Proceso

Parte hartzaileak / Participantes � Hasierako komunikazioa: Udaletako arduradun teknikoei.

� Comunicación inicial a las personas responsables técnicas de los ayuntamientos.

� Galdetegia: Gizarte langileak, administrariak eta teknikoak.

� Cuestionario: Trabajadoras y trabajadores sociales, administrativas y administrativos y personal técnico.

Metodologia / Metodología � Aplikazio informatikoa / Aplicación informática: Limesurvey .

Oharrak / Comentarios � Pertsona guztiei komunikazioak ele bitan (euskaraz/gaztelaniaz) bidali dizkiegu.

� Las comunicaciones se han enviado a todas las personas en bilingüe (euskara/castellano ).

� Lehenengo gonbidapen emailean kasu batzuetan arazoak izan ditugu estekekin. Bidali dugun gonbidapenean (oroigarria) arazoa konponduta zegoen.

� Con la primera invitación, hemos tenido problemas de acceso al cuentionario en algunos casos. En la segunda invitación (recordatorio) estaba solicionado.

Urtarrila-Enero Komunikatu. Hobekuntzak.

Comunicar. Mejoras

Abendua-Diciembre Emaitzak aztertu.

Analizar resultados.

Azaroa-Noviembre Erantzunak jaso.

Recoger respuestas.

Urria-Octubre Komunikatu. Comunicar.

Iraila-Septiembre Inkesta prestatu.

Preparar encuesta.

Page 3: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 3 / 45

Galdetegiaren epea / Periodo del cuestionario

Galdetegiaren hasiera / Inicio del cuestionario 2017/11/10

Galdetegiaren bukaera / Fin del cuestionario 2017/12/04

2. Segmentazioa / Segmentación

Eskualdea / Comarca: � Bidasoa.

� Debabarrena.

� Debagoiena.

� Donostialdea.

� Goierri.

� Tolosaldea.

� Urola kosta.

Udalaren tamaina / Tamaño del municipio: � Handia / Grande (> 10.000 bizilagun/habitantes).

� Ertaina / Mediano (3.000 eta 10.000 tartean / entre 3.000 y 10.000 habitantes).

� Txikia / Pequeño (< 3.000 bizilagun/habitantes).

Generoa / Género: � Emakumea / Mujer.

� Gizona / Hombre.

� Erantzunik ez / Sin respuesta.

Adina / Edad: � < 30 urte / < 30 años.

� 30 – 40 urte / 30 – 40 años.

� 40 – 50 urte / 40 – 50 años.

� > 50 urte / > 50 años.

� Erantzunik ez / Sin respuesta.

Lanpostua / Puesto de trabajo: � Gizarte langilea / Trabajadora o trabajador social.

� Bestelako teknikaria / otro tipo de personal técnico.

� Administraria / Administrativa o administrativo.

� Erantzunik ez / Sin respuesta.

Page 4: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 4 / 45

3. Galdetegia / Cuestionario HASIERAKO HARREMANA CONTACTO INICIAL 1. Gizarte Politikako departamentuarekin kontaktatu behar duzunean, badakizu kasu bakoitzean zein ATAL edo PERTSONAREKIN jarri behar zaren harremanetan?

1. Cuando debe contactar con el Departamento de Políticas Sociales, ¿sabe a qué SECCIÓN o PERSONA debe dirigirse en cada caso?

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

2. Una vez identificada la persona o sección responsable, ¿le resulta FÁCIL CONTACTAR con la misma?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

3. ¿La RESPUESTA que recibe (ante una llamada, correo electrónico,…) es CLARA?

JASOTAKO ZERBITZUAREN BALORAZIOA VALORACIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO 4.- Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahiko informazioa duzu?

4. ¿Tiene información suficiente para INFORMAR ADECUADAMENTE A LA CIUDADANÍA sobre los servicios/ prestaciones que se ofrecen?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

5. ¿Le resulta fácil TRAMITAR el servicio / prestación mediante Extranet u otros medios?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortu dezakezu?

6. ¿Tiene información suficiente para informar sobre la SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA la solicitud o puede acceder a ella con facilidad?

DENBORA ETA EPEAK TIEMPOS Y PLAZOS 7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

7. ¿Cómo valora la RAPIDEZ en la resolución de los trámites y las solicitudes?

HIZKUNTZA ESKUBIDEA DERECHO LINGÜÍSTICO 8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

8. ¿Las relaciones con la sección se realizan en el IDIOMA DESEADO?

GIZA HARREMANA TRATO HUMANO 9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

9. ¿Valore la amabilidad, cordialidad y respeto en el TRATO PERSONAL?

APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMÁTICAS 10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

10. ¿Es sencilla la APLICACIÓN INFORMÁTICA para tramitar las solicitudes?

HOBEKUNTZA PROPOSAMENAK PROPUESTAS DE MEJORA 11. Guretzat garrantzitsua da zertan hobetu behar dugun jakitea, udaletako gizarte zerbitzuak errazteko eta kalitatezko arreta emateko. Mesedez, GUTXIENEZ BI HOBEKUNTZA PROPOSAMEN EGITERA ANIMA ZAITEZ.

11. Para nosotros es importante saber en qué debemos mejorar para facilitar el trabajo de los servicios sociales municipales y dar una atención de calidad. Por favor, ANÍMESE A REALIZAR AL MENOS DOS PROPUESTAS DE MEJORA.

4. Parte hartze maila / Grado de participación

Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 -

Bidalitako gonbidapenak (2017/11/10): 451 %100

Bidalitako oroigarriak (2017/11/20): 357 %79,2

Jasotako erantzunak: 167 %37,0

Errefusatutako gonbidapenak: 18 %4,0

Page 5: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 5 / 45

5. Segmentazio erantzunak / Respuestas de segmentac ión

ESKUALDEA

Tolosaldea21

12,6%

Goierri13

7,8%

Donostialdea69

41,3%

Debagoiena18

10,8%

Debabarrena14

8,4%

Bidasoa13

7,8%

Urola kosta19

11,4%

UDALAREN TAMAINA

Handia ( > 10.000 bizilagun )

11267,1%

Ertaina ( 3.000 eta 10.000 tartean )

3621,6%

Txikia ( < 3.000 bizilagun )

1911,4%

GENEROA

Emakumea149

89,2%

Gizona14

8,4%

N/A4

2,4%

ADINA

N/A1

0,6%

< 30 urte12

7,2%

30 - 40 urte36

21,6%

40 - 50 urte67

40,1%

> 50 urte51

30,5%

LANPOSTUA

N/A3

1,8%Administraria

4929,3%

Bestelako teknikaria

106,0%

Gizarte langilea105

62,9%

GALDETEGIRA SARTZEKO ERABILI DEN HIZKUNTZA

Euskara87

52,1%

Gaztelera80

47,9%

Page 6: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 6 / 45

Jasotako erantzunak / Respuestas recibidas

** OHARRA: Lehenengo gonbidapenak bidaltzerakoan arazoak izan genituen kasu batzuetan aplikazioaren estekekin. Arazoa konpontzen ari ginen bitartean erantzun batzuk sartu ziren partaidearen profila zehaztu gabe (13 pertsona guztira).

** NOTA: En el primer envío de invitaciones a participar en el cuestionario surgió un problema en algunos casos con el enlace a la aplicación. Mientras solucionamos los enlaces entraron varias respuestas en las que no se ha identificado el perfil de la persona participante (13 personas en total).

LANPOSTUAREN ARABERA / SEGÚN EL PUESTO DE TRABAJO

ERANTZUNA / RESPUESTA

ERANTZUN GABE / SIN RESPUESTA

OROKORRA GENERAL

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA – AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2 25,0% 6 75,0% 8 ADMINISTRARIA – ADMINISTRATIVA 37 41,6% 52 58,4% 89 ARDURADUNA – RESPONSABLE 2 13,3% 13 86,7% 15 GIZARTE HEZITZAILEA – EDUCADORA SOCIAL 0 0,0% 2 100,0% 2 GIZARTE LANGILEA – TRABAJADORA SOCIAL 77 46,7% 88 53,3% 165 GIZARTE LANGILEA, ARDURADUNA – TRAB. SOCIAL, RESPONSABLE 4 57,1% 3 42,9% 7 PSIKOLOGOA – PSICÓLOGA 0 0,0% 11 100,0% 11 TEKNIKARIA – PERSONAL TÉCNICO 4 16,0% 21 84,0% 25 UTS LANGILEAK – PERSONAL UTS 10 55,6% 8 44,4% 18 ZERBITZUBURUA – JEFATURA DE SERVICIO 1 20,0% 4 80,0% 5 ZUZENDARIA – DIRECTOR/A 1 50,0% 1 50,0% 2 (hutsik) (sin determinar) 16 15,4% 88 84,6% 104 Identifikatu gabeko erantzunak / Respuestas sin identificar 13 - -13 - - Orokorra / General 167 37,0% 284 63,0% 451

EXTRANETEKO BAIMENAREN ARABERA / SEGÚN EL ACCESO A LA EXTRANET

ERANTZUNA / RESPUESTA

ERANTZUN GABE / SIN RESPUESTA

OROKORRA GENERAL

EXTRANETEKO BAIMENA / CON ACCESO A LA EXTRANET

152 37,3% 256 62,7% 408

EXTRANETEKO BAIMENIK EZ / SIN ACCESO A LA EXTRANET

2 4,7% 41 95,3% 43

Identifikatu gabeko erantzunak / Respuestas sin identificar

13 - -13 - -

Orokorra 167 37,0% 284 63,0% 451

Page 7: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 7 / 45

6. Erantzunak: galderaka / Respuestas: por pregunta

G01 1. Gizarte Politikako departamentuarekin kontaktatu behar duzunean, badakizu kasu bakoitzean zein ATAL edo PERTSONAREKIN jarri behar zaren harremanetan?

1. Cuando debe contactar con el Departamento de Políticas Sociales, ¿sabe a qué SECCIÓN o PERSONA debe dirigirse en cada caso?

6,8

0 2 4 6 8 10

DPT

Handia ( > 10.000

bizilagun ) Ertaina ( 3.000 eta

10.000 tartean ) Txikia ( < 3.000

bizilagun ) Total

orokorra Bidasoa 5,2 6,5 - 5,4 Debabarrena 7,4 5,8 6,0 6,9 Debagoiena 6,6 5,8 7,0 6,4 Donostialdea 6,9 7,2 - 6,9 Goierri 8,0 7,8 5,8 7,2 Tolosaldea 8,3 7,8 7,1 7,5 Urola kosta 6,8 7,3 5,0 6,8 Total orokorra 6,8 7,0 6,5 6,8

Erantzunik ez < 30 urte 30 - 40 urte 40 - 50 urte > 50 urte Total orokorra Bidasoa - 3,0 5,0 5,7 6,5 5,4 Debabarrena - 8,0 6,8 8,3 5,3 6,9 Debagoiena - 6,0 6,0 6,4 7,2 6,4 Donostialdea - 7,4 6,3 6,4 7,7 6,9 Goierri 8,0 - 7,5 8,0 6,2 7,2 Tolosaldea - 4,0 7,5 7,7 7,8 7,5 Urola kosta - 6,3 6,3 7,3 6,7 6,8 Total orokorra 8,0 6,4 6,3 6,9 7,1 6,8

Emakumea Gizona N/A Total orokorra Bidasoa 5,4 5,0 - 5,4 Debabarrena 6,8 - 8,0 6,9 Debagoiena 6,2 8,5 - 6,4 Donostialdea 6,9 6,2 9,0 6,9 Goierri 7,2 - 8,0 7,2 Tolosaldea 7,4 8,0 - 7,5 Urola kosta 6,5 9,0 - 6,8 Total orokorra 6,7 7,3 8,3 6,8

Page 8: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 8 / 45

G02 2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

2. Una vez identificada la persona o sección responsable, ¿le resulta FÁCIL CONTACTAR con la misma?

8,2

7,6 7,67,9 7,7

7,1

6,25,9

5,5

7,17,3

0

2

4

6

8

10

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Gizarteratzea Z10 Inclusión social

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

Page 9: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 9 / 45

G03 3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da? 3. ¿La RESPUESTA que recibe (ante una llamada, correo electrónico,…) es CLARA?

8,38,0 8,1 8,2 8,1

7,4

6,6 6,5 6,4

7,17,5

0

2

4

6

8

10

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Gizarteratzea Z10 Inclusión social

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

Page 10: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 10 / 45

G04 4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahiko informazioa duzu?

4. ¿Tiene información suficiente para INFORMAR ADECUADAMENTE A LA CIUDADANÍA sobre los servicios/ prestaciones que se ofrecen?

7,8

7,17,6 7,5

7,1

6,1 6,0

5,14,8

6,26,7

0

2

4

6

8

10

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Gizarteratzea Z10 Inclusión social

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

Page 11: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 11 / 45

G05 5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da? 5. ¿Le resulta fácil TRAMITAR el servicio / prestación mediante Extranet u otros medios?

8,48,0

8,38,0

7,7

6,8

5,55,1

5,6

6,56,8

0

2

4

6

8

10

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Gizarteratzea Z10 Inclusión social

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

Page 12: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 12 / 45

G06 6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortu dezakezu?

6. ¿Tiene información suficiente para informar sobre la SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA la solicitud o puede acceder a ella con facilidad?

7,8

7,3 7,4 7,57,2

6,3

5,44,9 5,0

6,46,7

0

2

4

6

8

10

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Gizarteratzea Z10 Inclusión social

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

Page 13: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 13 / 45

G07 7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA? 7. ¿Cómo valora la RAPIDEZ en la resolución de los trámites y las solicitudes?

6,8

5,7

5,2

6,7

6,05,7

4,85,1

4,7

5,2

5,9

0

2

4

6

8

10

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Gizarteratzea Z10 Inclusión social

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

Page 14: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 14 / 45

G08 8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da? 8. ¿Las relaciones con la sección se realizan en el IDIOMA DESEADO?

8,78,5

8,1

8,6 8,7

7,98,1 8,1 7,9

8,48,7

0

2

4

6

8

10

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Gizarteratzea Z10 Inclusión social

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

Page 15: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 15 / 45

G09 9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu? 9. ¿Valore la amabilidad, cordialidad y respeto en el TRATO PERSONAL?

8,8 8,6 8,6 8,7 8,58,2

7,6 7,6 7,67,9 7,8

0

2

4

6

8

10

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Gizarteratzea Z10 Inclusión social

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

Page 16: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 16 / 45

G10 10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da? 10. ¿Es sencilla la APLICACIÓN INFORMÁTICA para tramitar las solicitudes?

8,2 8,08,2

7,87,5 7,4

5,3

5,9 5,7

6,7

7,3

0

2

4

6

8

10

Z01 Z02 Z03 Z04 Z05 Z06 Z07 Z08 Z09 Z10 Z11

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Z01 Prestaciones Económicas de Dependencia

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Z02 Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Z03 Valoración de Discapacidad y Dependencia

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

Z04 Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

Z05 Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Z06 Salud Mental y Área Sociosanitaria

Haurren babesa (SAPI) Z07 Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Familia harrera eta Adopzioa Z08 Acogimiento Familiar y Adopción

Haurren eta nerabeen egoitza harrera Z09 Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Gizarteratzea Z10 Inclusión social

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Z11 Protección a la mujer victima de violencia machista

Page 17: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 17 / 45

7. Erantzunak: zerbitzuka / Respuestas: por servici o Z01 Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak Prestaciones Económicas de Dependencia

Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak

8,2

8,3

7,8

8,4

7,8

6,8

8,7

8,8

8,2

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 18: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 18 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Orokorra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertain

a Hand

ia Txiki

a

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 2 10 12 3 9 1 13 3 6 2 11 6 50 56 5 2 4 11 4 4 10 18 5 8 2 15 136 Batezbestekoa / G02 9,0 7,3 7,6 9,3 8,7 10,0 8,9 8,0 8,7 8,5 8,5 8,3 8,1 8,1 8,0 8,5 8,3 8,2 8,5 8,5 7,4 7,9 8,2 8,3 9,0 8,3 8,2

Kopurua / G03 2 10 12 3 9 1 13 3 6 2 11 6 49 55 6 2 4 12 4 4 10 18 5 8 2 15 136 Batezbestekoa / G03

6,0 7,4 7,2 9,3 8,9 10,0 9,1 9,0 8,7 9,5 8,9 8,3 8,4 8,4 8,2 8,5 8,3 8,3 8,8 9,0 7,5 8,1 8,2 8,3 8,5 8,3 8,3

Kopurua / G04 2 9 11 3 9 1 13 3 6 2 11 6 55 61 6 3 3 12 4 3 10 17 4 8 2 14 139 Batezbestekoa / G04 5,5 6,9 6,6 8,3 8,7 8,0 8,5 9,0 8,7 8,5 8,7 7,7 7,8 7,8 8,5 8,3 7,3 8,2 8,5 8,7 5,9 7,0 8,5 6,9 8,5 7,6 7,8

Kopurua / G05 2 6 8 2 8 1 11 3 6 2 11 5 53 58 6 1 4 11 3 4 10 17 4 6 2 12 128 Batezbestekoa / G05

6,0 7,0 6,8 9,5 9,0 10,0 9,2 9,0 8,8 8,5 8,8 8,8 8,2 8,2 8,2 9,0 8,5 8,4 9,0 9,5 7,6 8,3 8,8 9,2 9,0 9,0 8,4

Kopurua / G06 2 9 11 3 8 1 12 3 6 2 11 6 53 59 6 3 3 12 4 4 10 18 3 8 2 13 136 Batezbestekoa / G06 8,0 7,0 7,2 8,3 8,9 10,0 8,8 8,3 8,2 8,0 8,2 8,0 7,5 7,5 7,8 8,7 6,7 7,8 8,0 9,0 7,0 7,7 8,7 8,4 8,5 8,5 7,8

Kopurua / G07 2 9 11 3 9 1 13 3 6 2 11 6 52 58 6 2 4 12 3 4 10 17 3 8 2 13 135 Batezbestekoa / G07

5,5 6,1 6,0 7,0 6,3 7,0 6,5 8,0 7,5 8,0 7,7 6,8 6,8 6,8 7,2 7,0 6,0 6,8 8,3 8,0 5,9 6,8 7,3 6,6 8,0 7,0 6,8

Kopurua / G08 2 8 10 3 9 1 13 3 6 2 11 6 53 59 6 1 4 11 3 4 10 17 5 8 2 15 136 Batezbestekoa / G08 5,5 8,4 7,8 8,7 9,6 10,0 9,4 9,3 9,2 9,5 9,3 7,3 8,9 8,7 8,0 9,0 9,0 8,5 9,3 9,3 7,8 8,4 9,2 9,0 9,5 9,1 8,7

Kopurua / G09 1 9 10 3 9 1 13 3 6 2 11 6 53 59 6 3 4 13 4 4 10 18 5 8 2 15 139 Batezbestekoa / G09

1,0 8,3 7,6 9,0 9,2 10,0 9,2 9,3 9,0 10,0 9,3 8,8 8,8 8,8 8,8 8,7 8,8 8,8 9,0 9,0 7,7 8,3 9,2 9,3 9,0 9,2 8,8

Kopurua / G10 2 8 10 2 9 1 12 4 6 2 12 5 54 59 6 1 3 10 3 4 10 17 4 6 2 12 132 Batezbestekoa / G10 5,0 7,1 6,7 9,0 8,4 9,0 8,6 8,8 8,5 9,0 8,7 8,8 7,9 8,0 8,0 9,0 9,3 8,5 9,0 9,5 7,7 8,4 8,3 9,0 8,5 8,7 8,2

Page 19: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 19 / 45

Z02 Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak Atención en Centros a personas con Dependencia y Discapacidad

Desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen zentroak

7,6

8,0

7,1

8,0

7,3

5,7

8,5

8,6

8,0

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 20: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 20 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 1 6 7 2 7 0 9 3 6 2 11 3 40 43 5 2 3 10 4 3 10 17 5 6 2 13 110 Batezbestekoa / G02 9,0 6,7 7,0 7,5 8,6 - 8,3 6,3 8,5 8,0 7,8 7,7 7,6 7,6 7,2 8,5 7,0 7,4 8,5 7,3 6,9 7,4 8,0 7,5 8,0 7,8 7,6

Kopurua / G03 1 5 6 2 7 0 9 2 6 2 10 4 39 43 4 2 3 9 4 3 10 17 5 4 2 11 105 Batezbestekoa / G03

10,0 7,2 7,7 9,5 8,9 - 9,0 8,0 8,7 9,5 8,7 7,3 8,1 8,0 7,8 8,5 7,3 7,8 8,8 8,3 7,3 7,8 7,4 6,8 8,5 7,4 8,0

Kopurua / G04 2 8 10 2 8 1 11 3 6 2 11 5 46 51 5 3 2 10 4 2 10 16 4 6 2 12 121 Batezbestekoa / G04 8,5 5,4 6,0 8,5 8,4 6,0 8,2 7,0 8,7 7,0 7,9 7,0 6,9 6,9 8,2 8,3 7,0 8,0 8,5 8,0 6,0 6,9 7,5 5,2 8,5 6,5 7,1

Kopurua / G05 2 8 10 2 7 1 10 3 6 2 11 5 43 48 6 1 4 11 3 3 10 16 4 6 2 12 118 Batezbestekoa / G05

6,0 6,3 6,2 8,5 8,6 10,0 8,7 8,0 8,7 8,5 8,5 8,8 7,7 7,9 8,2 9,0 8,0 8,2 9,0 9,0 7,4 8,0 8,3 8,7 8,5 8,5 8,0

Kopurua / G06 2 8 10 2 6 1 9 3 6 2 11 4 43 47 6 2 2 10 4 3 10 17 3 6 2 11 115 Batezbestekoa / G06 8,0 6,1 6,5 8,5 8,3 6,0 8,1 6,7 7,8 7,0 7,4 8,5 6,9 7,0 7,7 9,0 5,5 7,5 8,0 8,3 7,2 7,6 7,3 7,2 8,5 7,5 7,3

Kopurua / G07 1 8 9 2 8 1 11 3 6 2 11 4 40 44 5 2 3 10 2 3 10 15 3 6 2 11 111 Batezbestekoa / G07

4,0 5,3 5,1 7,0 5,3 2,0 5,3 7,7 5,0 3,5 5,5 6,5 6,0 6,1 6,8 6,5 5,0 6,2 6,5 7,3 4,9 5,6 5,7 4,2 8,0 5,3 5,7

Kopurua / G08 1 7 8 2 8 1 11 3 6 2 11 3 39 42 6 1 3 10 3 3 10 16 5 6 2 13 111 Batezbestekoa / G08 10,0 8,6 8,8 9,0 9,5 10,0 9,5 9,0 8,0 9,5 8,5 7,3 8,6 8,5 7,8 9,0 7,3 7,8 9,3 9,0 7,5 8,1 8,2 9,2 9,5 8,8 8,5

Kopurua / G09 0 6 6 2 8 0 10 3 6 2 11 3 43 46 5 2 3 10 4 3 9 16 5 7 2 14 113 Batezbestekoa / G09

- 7,7 7,7 9,0 9,4 - 9,3 8,7 9,0 10,0 9,1 9,3 8,6 8,6 8,6 8,5 7,7 8,3 9,0 8,3 7,6 8,1 9,2 9,3 9,0 9,2 8,6

Kopurua / G10 2 8 10 2 8 1 11 4 6 2 12 4 44 48 6 1 3 10 3 3 10 16 4 7 2 13 120 Batezbestekoa / G10 5,0 7,0 6,6 9,0 8,1 9,0 8,4 8,3 8,5 9,0 8,5 9,0 7,7 7,8 8,0 9,0 8,7 8,3 9,0 9,0 7,7 8,2 7,8 8,3 8,0 8,1 8,0

Page 21: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 21 / 45

Z03 Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa Valoración de Discapacidad y Dependencia

Desgaitasuna eta mendekotasuna duten pertsonen balorazioa

7,6

8,1

7,6

8,3

7,4

5,2

8,1

8,6

8,2

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 22: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 22 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 2 10 12 3 9 1 13 3 8 2 13 5 49 54 6 2 4 12 4 3 10 17 5 8 2 15 136 Batezbestekoa / G02 8,0 6,1 6,4 9,3 9,1 8,0 9,1 5,7 8,4 7,5 7,6 6,6 7,4 7,4 7,2 8,5 6,8 7,3 8,5 8,3 7,3 7,8 7,8 7,9 7,0 7,7 7,6

Kopurua / G03 2 9 11 3 9 1 13 3 8 2 13 5 49 54 6 2 4 12 4 3 10 17 5 9 2 16 136 Batezbestekoa / G03

9,0 7,2 7,5 9,3 9,0 9,0 9,1 8,7 8,8 9,5 8,8 6,8 8,0 7,9 7,8 8,5 7,8 7,9 8,8 8,7 7,4 7,9 8,0 7,4 8,0 7,7 8,1

Kopurua / G04 2 9 11 3 9 1 13 3 8 2 13 5 55 60 6 3 3 12 4 2 10 16 4 9 2 15 140 Batezbestekoa / G04 5,5 6,8 6,5 9,0 8,7 7,0 8,6 6,3 8,5 8,0 7,9 7,2 7,3 7,3 8,2 8,0 7,3 7,9 8,5 8,5 7,3 7,8 8,3 7,2 8,5 7,7 7,6

Kopurua / G05 2 10 12 2 8 1 11 3 8 2 13 6 52 58 5 1 4 10 3 3 10 16 4 7 2 13 133 Batezbestekoa / G05

6,0 6,8 6,7 9,5 9,3 10,0 9,4 8,7 9,1 8,5 8,9 7,8 8,3 8,2 8,0 9,0 8,5 8,3 9,0 9,3 7,6 8,2 8,5 9,0 9,0 8,8 8,3

Kopurua / G06 2 10 12 3 8 1 12 3 8 2 13 6 54 60 6 2 3 11 4 3 10 17 3 9 2 14 139 Batezbestekoa / G06 8,0 6,4 6,7 9,0 8,5 10,0 8,8 7,3 8,4 7,0 7,9 7,8 7,0 7,1 7,2 9,0 5,7 7,1 8,0 8,3 7,6 7,8 8,3 7,8 8,5 8,0 7,4

Kopurua / G07 2 9 11 3 9 1 13 3 8 2 13 6 53 59 6 2 4 12 3 3 10 16 3 9 2 14 138 Batezbestekoa / G07

7,0 5,0 5,4 7,0 5,8 4,0 5,9 5,0 4,6 5,0 4,8 5,7 5,0 5,0 6,5 5,5 3,5 5,3 6,7 7,3 5,2 5,9 5,3 3,9 6,0 4,5 5,2

Kopurua / G08 2 8 10 3 9 1 13 3 8 2 13 6 53 59 6 1 4 11 4 3 10 17 5 9 2 16 139 Batezbestekoa / G08 6,0 8,0 7,6 8,7 9,6 10,0 9,4 8,3 9,0 8,5 8,8 6,7 8,0 7,9 7,8 9,0 6,8 7,5 8,3 9,3 6,7 7,5 8,0 8,1 9,5 8,3 8,1

Kopurua / G09 1 9 10 3 9 1 13 3 8 2 13 5 53 58 6 3 4 13 4 3 10 17 5 8 2 15 139 Batezbestekoa / G09

9,0 7,4 7,6 9,0 9,4 10,0 9,4 9,0 9,3 10,0 9,3 9,0 8,6 8,6 8,7 8,7 6,8 8,1 9,0 8,7 7,7 8,2 9,2 9,3 9,0 9,2 8,6

Kopurua / G10 2 9 11 2 9 1 12 4 8 2 14 5 53 58 6 1 3 10 3 3 10 16 4 6 2 12 133 Batezbestekoa / G10 5,0 7,1 6,7 9,5 8,4 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,9 8,8 8,0 8,1 8,0 9,0 9,3 8,5 9,0 9,3 7,7 8,3 8,3 9,0 8,5 8,7 8,2

Page 23: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 23 / 45

Z04 Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI Valoración Económica de personas usuarias, Prestaciones No Contributivas y AGI

Erabiltzaileen balorazio ekonomikoak, Kotizatu Gabeko Pentsioak eta AGI

7,9

8,2

7,5

8,0

7,5

6,7

8,6

8,7

7,8

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 24: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 24 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertain

a Hand

ia Txiki

a

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 2 7 9 4 9 1 14 4 7 2 13 6 44 50 4 1 4 9 3 3 10 16 6 7 2 15 126 Batezbestekoa / G02 8,5 6,6 7,0 8,8 8,3 9,0 8,5 7,5 9,1 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 7,5 9,0 6,8 7,3 8,7 7,7 7,4 7,7 8,5 7,7 7,5 8,0 7,9

Kopurua / G03 2 7 9 4 9 1 14 3 7 2 12 6 42 48 4 1 4 9 3 3 10 16 6 5 2 13 121 Batezbestekoa / G03

6,5 7,7 7,4 9,3 8,9 9,0 9,0 8,3 9,0 9,0 8,8 8,0 8,2 8,2 7,5 9,0 7,3 7,6 9,0 8,3 7,5 7,9 8,3 8,6 7,5 8,3 8,2

Kopurua / G04 2 8 10 4 9 1 14 4 7 2 13 6 47 53 4 3 3 10 3 2 10 15 5 8 2 15 130 Batezbestekoa / G04 5,5 6,5 6,3 8,8 8,2 7,0 8,3 6,8 8,7 7,0 7,8 7,3 7,4 7,4 8,3 7,3 8,0 7,9 8,7 8,0 6,8 7,3 8,8 7,4 7,0 7,8 7,5

Kopurua / G05 2 7 9 3 7 1 11 4 7 2 13 4 49 53 5 1 4 10 4 3 10 17 6 6 2 14 127 Batezbestekoa / G05

4,5 6,6 6,1 9,0 9,3 10,0 9,3 8,3 8,9 8,5 8,6 8,0 7,8 7,8 8,4 7,0 7,8 8,0 8,8 9,0 7,5 8,1 7,5 8,0 8,5 7,9 8,0

Kopurua / G06 2 7 9 4 7 1 12 4 7 2 13 5 47 52 4 1 3 8 5 3 10 18 4 8 2 14 126 Batezbestekoa / G06 7,5 6,3 6,6 8,5 9,1 9,0 8,9 8,0 8,4 7,5 8,2 6,8 7,1 7,0 7,5 9,0 5,7 7,0 8,4 8,3 7,4 7,8 9,0 7,4 8,5 8,0 7,5

Kopurua / G07 1 7 8 4 8 1 13 4 7 2 13 4 46 50 4 1 4 9 4 3 10 17 4 7 2 13 123 Batezbestekoa / G07

9,0 6,0 6,4 7,3 7,6 4,0 7,2 7,5 7,4 8,0 7,5 7,0 6,5 6,6 6,5 6,0 5,8 6,1 7,3 7,3 5,9 6,5 7,5 5,9 6,5 6,5 6,7

Kopurua / G08 1 6 7 4 9 1 14 4 7 2 13 5 44 49 5 1 4 10 3 3 10 16 6 7 2 15 124 Batezbestekoa / G08 1,0 7,8 6,9 8,8 9,6 10,0 9,4 9,5 8,9 8,0 8,9 7,0 8,5 8,4 7,8 9,0 8,8 8,3 9,3 9,3 7,8 8,4 9,3 9,6 9,5 9,5 8,6

Kopurua / G09 0 7 7 4 8 0 12 4 7 2 13 6 46 52 4 1 4 9 3 3 10 16 6 8 2 16 125 Batezbestekoa / G09

8,0 8,0 8,5 9,5 9,2 9,5 9,3 8,5 9,2 8,7 8,6 8,6 9,0 9,0 8,0 8,6 9,0 8,7 7,6 8,1 9,2 9,1 8,5 9,1 8,7

Kopurua / G10 2 6 8 3 9 1 13 4 7 2 13 5 47 52 5 1 3 9 3 3 10 16 5 7 2 14 125 Batezbestekoa / G10 4,0 7,2 6,4 8,3 8,4 9,0 8,5 8,3 9,0 8,5 8,7 8,0 7,4 7,5 8,0 8,0 8,7 8,2 9,0 8,7 7,6 8,1 7,8 8,1 8,5 8,1 7,8

Page 25: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 25 / 45

Z05 Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab) Apoyo en el Domicilio (Ayudas Técnicas, Estancias temporales, Sendian, etc)

Etxeko laguntza (Laguntza teknikoak, aldi baterako egonaldiak, Sendian, etab)

7,7

8,1

7,1

7,7

7,2

6,0

8,7

8,5

7,5

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo errazlortu dezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 26: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 26 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertain

a Hand

ia Txiki

a

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 2 8 10 3 8 1 12 3 5 2 10 4 40 44 5 2 4 11 4 2 10 16 4 7 2 13 116 Batezbestekoa / G02 8,5 6,5 6,9 9,0 8,4 9,0 8,6 6,7 8,8 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,4 8,5 7,5 7,6 8,5 7,0 7,2 7,5 8,0 7,7 8,0 7,8 7,7

Kopurua / G03 1 8 9 2 8 0 10 3 5 2 10 4 40 44 5 2 3 10 4 3 10 17 4 6 2 12 112 Batezbestekoa / G03

10,0 7,1 7,4 9,5 8,6 8,8 8,7 8,8 9,0 8,8 8,8 8,1 8,2 8,0 8,5 7,7 8,0 8,8 8,3 7,3 7,8 8,0 7,3 6,5 7,4 8,1

Kopurua / G04 2 8 10 2 9 1 12 3 5 2 10 6 45 51 5 3 3 11 4 2 10 16 4 6 2 12 122 Batezbestekoa / G04 5,5 5,3 5,3 9,0 7,9 7,0 8,0 7,7 8,6 6,0 7,8 7,5 6,9 7,0 8,2 8,0 7,3 7,9 8,5 7,5 6,5 7,1 8,5 6,3 6,0 7,0 7,1

Kopurua / G05 2 6 8 2 6 1 9 4 5 2 11 6 45 51 5 1 4 10 3 3 10 16 3 6 2 11 116 Batezbestekoa / G05

6,0 5,5 5,6 9,5 9,0 10,0 9,2 7,8 9,0 7,5 8,3 7,8 7,6 7,7 8,0 8,0 7,8 7,9 8,7 8,7 7,0 7,6 7,0 7,8 7,0 7,5 7,7

Kopurua / G06 2 9 11 2 6 1 9 3 5 2 10 5 41 46 5 2 3 10 4 3 10 17 2 7 2 11 114 Batezbestekoa / G06 8,0 6,0 6,4 9,5 8,5 9,0 8,8 7,7 8,2 4,5 7,3 7,2 7,0 7,0 7,2 8,5 6,0 7,1 8,0 8,0 7,4 7,6 7,0 7,3 6,5 7,1 7,2

Kopurua / G07 2 9 11 2 8 1 11 3 5 2 10 6 44 50 5 2 3 10 3 2 10 15 2 7 2 11 118 Batezbestekoa / G07

3,5 5,9 5,5 7,5 5,9 4,0 6,0 5,0 7,2 4,0 5,9 6,5 5,9 6,0 5,6 6,0 6,7 6,0 7,3 6,0 5,9 6,2 7,5 5,6 6,5 6,1 6,0

Kopurua / G08 2 7 9 2 6 1 9 3 5 1 9 6 43 49 5 1 3 9 4 3 10 17 4 7 2 13 115 Batezbestekoa / G08 10,0 8,4 8,8 9,0 9,2 10,0 9,2 9,3 9,2 5,0 8,8 8,0 8,7 8,6 7,6 9,0 8,7 8,1 9,0 9,3 7,9 8,4 9,3 9,1 9,5 9,2 8,7

Kopurua / G09 1 7 8 2 8 1 11 3 5 2 10 6 42 48 5 2 4 11 4 2 10 16 4 7 2 13 117 Batezbestekoa / G09

9,0 6,7 7,0 9,5 8,6 7,0 8,6 8,7 9,2 9,0 9,0 8,7 8,6 8,6 8,8 8,5 7,5 8,3 9,3 8,0 7,6 8,1 9,3 9,1 8,5 9,1 8,5

Kopurua / G10 2 8 10 2 8 1 11 3 5 2 10 5 43 48 5 1 3 9 4 3 10 17 3 6 2 11 116 Batezbestekoa / G10 5,0 6,6 6,3 9,5 8,0 9,0 8,4 7,7 8,6 6,5 7,9 8,4 7,3 7,4 7,4 9,0 7,3 7,6 9,0 8,7 7,3 7,9 6,3 7,5 8,0 7,3 7,5

Page 27: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 27 / 45

Z06 Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa Salud Mental y Área Sociosanitaria

Osasun Mentala eta Alor Soziosanitarioa

7,1

7,4

6,1

6,8

6,3

5,7

7,9

8,2

7,4

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo errazlortu dezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 28: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 28 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertain

a Hand

ia Txiki

a

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 1 5 6 1 6 0 7 3 5 2 10 2 23 25 3 1 3 7 0 1 7 8 4 3 2 9 72 Batezbestekoa / G02 9,0 5,2 5,8 6,0 8,3 8,0 6,7 8,8 8,0 8,0 6,0 6,9 6,8 6,7 8,0 7,0 7,0 8,0 6,4 6,6 7,8 7,7 7,0 7,6 7,1

Kopurua / G03 1 4 5 2 4 0 6 3 5 2 10 2 20 22 3 1 2 6 1 1 7 9 3 4 1 8 66 Batezbestekoa / G03

10,0 5,5 6,4 8,0 8,8 8,5 7,7 8,6 9,0 8,4 6,0 7,0 6,9 7,3 8,0 7,0 7,3 9,0 8,0 7,0 7,3 8,0 6,8 7,0 7,3 7,4

Kopurua / G04 1 7 8 1 6 1 8 3 5 2 10 3 25 28 3 1 3 7 1 1 7 9 3 3 2 8 78 Batezbestekoa / G04 8,0 4,9 5,3 7,0 6,2 5,0 6,1 6,0 8,4 6,0 7,2 6,0 5,6 5,6 7,7 7,0 5,3 6,6 7,0 7,0 6,7 6,8 6,7 4,7 5,0 5,5 6,1

Kopurua / G05 1 5 6 1 4 0 5 3 5 1 9 2 19 21 2 0 2 4 0 1 7 8 1 4 1 6 59 Batezbestekoa / G05

9,0 5,0 5,7 6,0 8,8 8,2 7,0 8,8 8,0 8,1 6,5 6,3 6,3 8,0 7,5 7,8 9,0 6,7 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,8

Kopurua / G06 2 5 7 1 4 1 6 2 5 1 8 2 21 23 3 0 1 4 0 1 7 8 1 4 1 6 62 Batezbestekoa / G06 7,5 5,2 5,9 8,0 9,0 6,0 8,3 6,5 8,0 1,0 6,8 6,5 5,6 5,7 6,7 6,0 6,5 8,0 6,6 6,8 5,0 6,0 6,0 5,8 6,3

Kopurua / G07 0 4 4 0 4 0 4 2 5 2 9 2 18 20 3 0 1 4 0 1 6 7 1 4 2 7 55 Batezbestekoa / G07

4,8 4,8 5,8 5,8 7,5 6,8 4,5 6,4 5,5 5,9 5,9 6,0 3,0 5,3 8,0 5,8 6,1 4,0 4,3 5,5 4,6 5,7

Kopurua / G08 1 4 5 0 4 1 5 2 4 2 8 2 20 22 3 0 2 5 1 1 7 9 2 5 2 9 63 Batezbestekoa / G08 5,0 8,0 7,4 10,0 10,0 10,0 5,5 7,8 7,0 7,0 6,0 8,3 8,1 7,3 8,0 7,6 10,0 9,0 6,1 6,9 7,0 8,8 9,5 8,6 7,9

Kopurua / G09 0 5 5 1 4 0 5 3 5 2 10 2 21 23 3 0 1 4 0 1 7 8 3 4 2 9 64 Batezbestekoa / G09

6,0 6,0 9,0 9,5 9,4 8,0 9,2 9,0 8,8 9,0 8,1 8,2 8,7 7,0 8,3 8,0 7,1 7,3 9,0 8,8 8,0 8,7 8,2

Kopurua / G10 1 5 6 1 4 0 5 2 5 1 8 2 19 21 3 0 1 4 1 1 7 9 2 4 1 7 60 Batezbestekoa / G10 9,0 6,2 6,7 9,0 8,0 8,2 8,5 8,6 7,0 8,4 8,0 6,9 7,0 8,0 7,0 7,8 9,0 9,0 7,1 7,6 7,5 6,8 5,0 6,7 7,4

Page 29: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 29 / 45

Z07 Haurren babesa (SAPI) Acceso a la Protección Infantil (SAPI)

Haurren babesa (SAPI)

6,2

6,6

6,0

5,5

5,4

4,8

8,1

7,6

5,3

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 30: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 30 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertain

a Hand

ia Txiki

a

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 1 6 7 3 3 1 7 2 3 1 6 3 16 19 3 0 3 6 2 1 5 8 2 3 2 7 60 Batezbestekoa / G02 4,0 5,7 5,4 5,7 8,0 5,0 6,6 6,0 5,3 4,0 5,3 6,3 6,7 6,6 5,7 - 6,0 5,8 8,5 8,0 6,0 6,9 7,0 5,0 6,0 5,9 6,2

Kopurua / G03 1 6 7 1 3 0 4 2 3 0 5 3 15 18 3 0 1 4 1 1 5 7 2 3 1 6 51 Batezbestekoa / G03

3,0 6,3 5,9 9,0 9,0 - 9,0 5,5 4,7 - 5,0 8,0 6,5 6,8 6,7 - 6,0 6,5 9,0 8,0 6,4 7,0 6,5 6,0 7,0 6,3 6,6

Kopurua / G04 1 5 6 2 5 1 8 2 4 2 8 3 19 22 3 1 2 6 3 1 4 8 2 3 2 7 65 Batezbestekoa / G04 9,0 6,6 7,0 7,5 6,0 4,0 6,1 5,5 5,8 2,5 4,9 7,3 5,6 5,8 7,3 7,0 4,0 6,2 7,7 7,0 6,5 7,0 5,5 6,0 6,0 5,9 6,0

Kopurua / G05 1 4 5 1 1 0 2 1 4 1 6 1 13 14 3 0 1 4 3 1 5 9 0 2 2 4 44 Batezbestekoa / G05

6,0 4,0 4,4 9,0 6,0 - 7,5 1,0 3,8 4,0 3,3 7,0 6,1 6,1 7,0 - 1,0 5,5 7,3 9,0 6,8 7,2 3,0 4,0 3,5 5,5

Kopurua / G06 0 6 6 2 2 1 5 1 4 2 7 2 14 16 3 0 1 4 2 1 5 8 1 2 2 5 51 Batezbestekoa / G06 4,7 4,7 7,0 9,0 5,0 7,4 6,0 4,5 2,5 4,1 5,5 4,6 4,8 6,3 - 5,0 6,0 8,0 7,0 7,2 7,4 4,0 4,5 5,0 4,6 5,4

Kopurua / G07 1 6 7 1 2 1 4 1 4 1 6 2 10 12 2 0 1 3 2 1 5 8 1 2 1 4 44 Batezbestekoa / G07

9,0 5,5 6,0 7,0 5,5 2,0 5,0 5,0 4,3 4,0 4,3 7,5 3,2 3,9 6,0 - 5,0 5,7 5,5 7,0 5,8 5,9 4,0 1,5 6,0 3,3 4,8

Kopurua / G08 1 5 6 2 3 1 6 2 2 0 4 3 14 17 3 0 0 3 3 1 5 9 2 4 2 8 53 Batezbestekoa / G08 10,0 8,2 8,5 9,0 10,0 10,0 9,7 6,0 8,0 - 7,0 8,3 8,4 8,4 7,3 - - 7,3 8,7 9,0 5,2 6,8 7,0 9,8 8,0 8,6 8,1

Kopurua / G09 1 6 7 1 3 0 4 2 2 0 4 3 12 15 3 0 2 5 2 1 5 8 2 3 2 7 50 Batezbestekoa / G09

9,0 6,8 7,1 9,0 9,7 - 9,5 7,0 6,5 - 6,8 8,0 7,6 7,7 7,7 - 5,0 6,6 9,5 8,0 6,4 7,4 9,0 9,0 6,5 8,3 7,6

Kopurua / G10 0 5 5 1 2 0 3 1 2 0 3 1 10 11 3 0 1 4 1 0 4 5 1 3 1 5 36 Batezbestekoa / G10 4,8 4,8 9,0 7,5 - 8,0 1,0 3,5 - 2,7 7,0 4,9 5,1 7,0 - 5,0 6,5 6,0 - 7,8 7,4 3,0 2,3 6,0 3,2 5,3

Page 31: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 31 / 45

Z08 Familia harrera eta Adopzioa Acogimiento Familiar y Adopción

Familia harrera eta Adopzioa

5,9

6,5

5,1

5,1

4,9

5,1

8,1

7,6

5,9

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 32: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 32 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertain

a Hand

ia Txiki

a

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 0 4 4 0 2 0 2 0 3 1 4 1 6 7 3 0 2 5 0 1 3 4 4 2 1 7 33 Batezbestekoa / G02 4,8 4,8 8,0 8,0 5,3 5,0 5,3 1,0 6,2 5,4 5,7 5,5 5,6 7,0 5,0 5,5 8,0 5,5 8,0 7,3 5,9

Kopurua / G03 0 3 3 0 2 0 2 1 3 0 4 1 7 8 3 0 0 3 0 1 3 4 2 1 0 3 27 Batezbestekoa / G03

6,3 6,3 8,5 8,5 7,0 4,0 4,8 5,0 6,9 6,6 6,7 6,7 8,0 5,7 6,3 8,0 6,0 7,3 6,5

Kopurua / G04 0 3 3 0 5 1 6 1 4 2 7 2 14 16 3 1 1 5 1 1 4 6 1 1 1 3 46 Batezbestekoa / G04 5,3 5,3 5,2 4,0 5,0 4,0 4,3 2,5 3,7 3,5 4,9 4,7 7,3 5,0 2,0 5,8 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 7,0 5,0 6,0 5,1

Kopurua / G05 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 3 1 7 8 2 0 1 3 0 1 3 4 1 1 0 2 23 Batezbestekoa / G05

3,5 3,5 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0 5,3 5,0 8,0 2,0 6,0 9,0 6,7 7,3 7,0 1,0 4,0 5,1

Kopurua / G06 0 3 3 0 1 1 2 0 3 1 4 2 8 10 3 0 0 3 0 1 3 4 1 1 0 2 28 Batezbestekoa / G06 4,0 4,0 10,0 5,0 7,5 3,3 1,0 2,8 4,5 4,4 4,4 6,3 6,3 6,0 7,0 6,8 8,0 2,0 5,0 4,9

Kopurua / G07 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1 4 5 2 0 0 2 0 1 3 4 1 1 1 3 18 Batezbestekoa / G07

7,0 7,0 4,0 4,0 5,0 5,0 3,0 4,3 4,0 6,0 6,0 7,0 6,3 6,5 7,0 1,0 5,0 4,3 5,1

Kopurua / G08 0 2 2 0 2 1 3 0 1 0 1 1 8 9 2 0 1 3 0 1 3 4 2 2 1 5 27 Batezbestekoa / G08 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 8,3 7,6 6,0 10,0 7,3 9,0 4,7 5,8 9,0 9,5 9,0 9,2 8,1

Kopurua / G09 0 1 1 1 2 0 3 1 2 0 3 1 5 6 2 0 0 2 0 1 3 4 2 1 1 4 23 Batezbestekoa / G09

9,0 9,0 9,0 9,5 9,3 8,0 6,0 6,7 7,0 7,2 7,2 6,5 6,5 8,0 5,7 6,3 9,5 9,0 9,0 9,3 7,6

Kopurua / G10 0 2 2 0 2 0 2 0 1 0 1 1 6 7 2 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 1 18 Batezbestekoa / G10 5,5 5,5 7,5 7,5 6,0 6,0 7,0 5,3 5,6 5,5 5,5 7,7 7,7 1,0 1,0 5,9

Page 33: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 33 / 45

Z09 Haurren eta nerabeen egoitza harrera Acogimiento Residencial en Infancia y Adolescencia

Haurren eta nerabeen egoitza harrera

5,5

6,4

4,8

5,6

5,0

4,7

7,9

7,6

5,7

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 34: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 34 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertain

a Hand

ia Txiki

a

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 0 6 6 0 2 0 2 1 3 2 6 1 7 8 3 0 2 5 0 1 3 4 1 2 0 3 34 Batezbestekoa / G02 4,5 4,5 8,0 8,0 5,0 4,7 6,0 5,2 1,0 6,4 5,8 5,7 6,0 5,8 6,0 5,0 5,3 8,0 4,5 5,7 5,5

Kopurua / G03 0 4 4 1 2 0 3 1 3 0 4 1 8 9 3 0 0 3 0 1 3 4 1 1 0 2 29 Batezbestekoa / G03

5,8 5,8 8,0 8,5 8,3 6,0 4,0 4,5 7,0 7,0 7,0 6,7 6,7 8,0 5,7 6,3 8,0 5,0 6,5 6,4

Kopurua / G04 0 5 5 0 5 1 6 1 4 2 7 2 14 16 2 1 1 4 1 1 4 6 0 1 0 1 45 Batezbestekoa / G04 4,8 4,8 5,2 4,0 5,0 4,0 3,8 2,5 3,4 3,5 4,8 4,6 6,5 5,0 2,0 5,0 7,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 4,8

Kopurua / G05 1 2 3 0 1 0 1 0 2 0 2 1 9 10 2 0 1 3 0 1 3 4 0 1 0 1 24 Batezbestekoa / G05

6,0 3,5 4,3 6,0 6,0 4,0 4,0 3,0 6,2 5,9 8,0 2,0 6,0 9,0 6,7 7,3 1,0 1,0 5,6

Kopurua / G06 0 4 4 0 1 1 2 0 3 1 4 2 9 11 3 0 0 3 0 1 3 4 0 1 0 1 29 Batezbestekoa / G06 4,3 4,3 10,0 5,0 7,5 3,3 1,0 2,8 4,0 4,9 4,7 6,3 6,3 6,0 7,3 7,0 2,0 2,0 5,0

Kopurua / G07 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 1 4 5 2 0 0 2 0 1 3 4 0 1 0 1 16 Batezbestekoa / G07

7,0 7,0 7,0 7,0 4,5 4,5 3,0 2,3 2,4 6,0 6,0 7,0 6,7 6,8 1,0 1,0 4,7

Kopurua / G08 0 3 3 0 2 1 3 0 2 0 2 1 9 10 3 0 0 3 0 1 3 4 1 2 1 4 29 Batezbestekoa / G08 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 6,0 6,0 2,0 8,6 7,9 7,3 7,3 9,0 5,3 6,3 10,0 9,5 9,0 9,5 7,9

Kopurua / G09 0 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 6 7 3 0 1 4 0 1 3 4 1 1 0 2 22 Batezbestekoa / G09

9,0 9,0 9,5 9,5 6,0 6,0 7,0 7,7 7,6 7,7 7,0 7,5 8,0 5,7 6,3 10,0 9,0 9,5 7,6

Kopurua / G10 0 2 2 0 2 0 2 0 1 0 1 1 7 8 2 0 0 2 0 0 3 3 0 1 0 1 19 Batezbestekoa / G10 5,5 5,5 7,5 7,5 6,0 6,0 7,0 5,3 5,5 5,5 5,5 7,0 7,0 1,0 1,0 5,7

Page 35: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 35 / 45

Z10 Gizarteratzea Inclusión social

Gizarteratzea

7,1

7,1

6,2

6,5

6,4

5,2

8,4

7,9

6,7

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 36: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 36 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertain

a Hand

ia Txiki

a

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 2 7 9 2 6 1 9 3 7 0 10 1 23 24 3 0 2 5 2 1 4 7 2 5 2 9 73 Batezbestekoa / G02 7,0 6,6 6,7 6,0 7,2 7,0 6,9 5,3 7,6 6,9 7,0 7,6 7,5 6,7 6,5 6,6 8,5 9,0 5,8 7,0 6,0 7,8 6,0 7,0 7,1

Kopurua / G03 2 7 9 1 6 1 8 3 7 0 10 1 23 24 3 0 2 5 2 1 3 6 2 4 2 8 70 Batezbestekoa / G03

5,5 6,9 6,6 5,0 7,8 6,0 7,3 5,0 7,6 6,8 7,0 7,7 7,7 6,7 6,5 6,6 8,5 8,0 6,0 7,2 6,0 7,8 6,0 6,9 7,1

Kopurua / G04 2 6 8 2 7 1 10 3 7 2 12 2 26 28 3 1 3 7 2 0 5 7 1 4 2 7 79 Batezbestekoa / G04 8,5 5,8 6,5 4,5 6,4 4,0 5,8 5,0 7,1 3,5 6,0 6,5 6,3 6,4 7,3 7,0 4,7 6,1 6,5 6,2 6,3 4,0 7,8 4,5 6,3 6,2

Kopurua / G05 1 7 8 2 5 1 8 3 6 0 9 2 23 25 2 0 2 4 2 1 4 7 1 3 2 6 67 Batezbestekoa / G05

5,0 6,1 6,0 6,0 7,6 8,0 7,3 5,7 8,2 7,3 6,0 6,3 6,3 8,0 4,0 6,0 7,0 8,0 7,3 7,3 4,0 6,0 4,0 5,0 6,5

Kopurua / G06 2 7 9 2 5 1 8 3 7 1 11 1 23 24 3 0 1 4 2 1 4 7 1 4 2 7 70 Batezbestekoa / G06 6,0 5,9 5,9 7,5 7,4 5,0 7,1 5,3 8,3 1,0 6,8 6,0 6,1 6,1 6,3 6,0 6,3 8,5 9,0 7,3 7,9 4,0 5,5 4,5 5,0 6,4

Kopurua / G07 2 7 9 2 6 0 8 3 7 0 10 1 21 22 2 0 1 3 1 1 4 6 1 4 2 7 65 Batezbestekoa / G07

6,0 4,9 5,1 7,0 5,8 6,1 5,7 3,4 4,1 5,0 5,1 5,1 6,0 4,0 5,3 8,0 7,0 6,8 7,0 4,0 4,5 4,5 4,4 5,2

Kopurua / G08 2 6 8 2 5 1 8 3 6 0 9 1 23 24 3 0 2 5 2 1 4 7 2 5 2 9 70 Batezbestekoa / G08 4,5 8,2 7,3 9,0 9,8 10,0 9,6 5,3 8,5 7,4 2,0 8,8 8,5 7,3 9,5 8,2 9,5 10,0 6,0 7,6 9,0 9,6 9,5 9,4 8,4

Kopurua / G09 1 7 8 2 6 0 8 3 6 0 9 1 21 22 3 0 2 5 2 2 4 8 2 5 2 9 69 Batezbestekoa / G09

1,0 7,1 6,4 8,0 8,2 8,1 7,3 8,8 8,3 7,0 8,5 8,4 7,7 7,5 7,6 9,0 8,5 6,3 7,5 7,5 8,2 8,0 8,0 7,9

Kopurua / G10 2 7 9 2 5 1 8 3 6 0 9 1 23 24 2 0 1 3 1 2 4 7 1 4 2 7 67 Batezbestekoa / G10 3,5 6,4 5,8 7,5 8,0 9,0 8,0 6,7 8,7 8,0 7,0 6,3 6,3 5,5 6,0 5,7 5,0 9,5 8,0 8,0 4,0 6,0 5,0 5,4 6,7

Page 37: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 37 / 45

Z11 Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa Protección a la mujer victima de violencia machista

Indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen babesa

7,3

7,5

6,7

6,8

6,7

5,9

8,7

7,8

7,3

0 2 4 6 8 10

2. Ardura duen atala edo pertsona identifikatu ondoren, erraza da horrekin KONTAKTUAN jartzea?

3. Jasotzen duzun ERANTZUNA (dei bati, posta elektroniko bati) ARGIA da?

4. Eskaintzen diren zerbitzu / prestazioen inguruan HERRITARREI INFORMAZIOA EMATEKO nahikoinformazioa duzu?

5. Extranet edo beste bideetatik zerbitzua / prestazioa TRAMITATZEA erraza da?

6. Eskaera baten EGOERAREN INGURUAN informazioa emateko nahiko informazioa duzu edo erraz lortudezakezu?

7. Nola baloratzen duzu tramite eta eskaeren ebazpena egiteko BIZKORTASUNA?

8. Atalarekin izan duzun harremana NAHI ZENUEN HIZKUNTZAN eman da?

9. HARREMAN PERTSONALEN adeitasuna, begikotasuna eta errespetua baloratu?

10. Eskaerak tramitatzeko APLIKAZIO INFORMATIKOAREN erabilera erraza da?

Page 38: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 38 / 45

Bidasoa Debabarrena Debagoiena Donostialdea Goierri Tolosaldea Urola kosta Oroko

rra

Datuak Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia Ertaina

Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Ertaina

Handia

Txikia

Ertain

a Hand

ia Txiki

a

Ertaina

Handia

Txikia

Kopurua / G02 2 6 8 2 3 0 5 2 5 1 8 3 19 22 3 0 3 6 3 2 5 10 3 5 2 10 69 Batezbestekoa / G02 9,0 6,3 7,0 6,5 7,7 7,2 6,5 7,2 8,0 7,1 8,0 7,9 8,0 6,7 7,0 6,8 8,7 8,5 6,4 7,5 6,3 7,2 6,0 6,7 7,3

Kopurua / G03 2 6 8 2 3 0 5 2 5 1 8 3 19 22 3 0 2 5 3 2 4 9 4 4 2 10 67 Batezbestekoa / G03

8,5 6,2 6,8 7,0 9,0 8,2 4,5 7,4 8,0 6,8 8,3 8,1 8,1 6,7 6,0 6,4 9,0 8,0 8,3 8,4 6,8 7,0 6,0 6,7 7,5

Kopurua / G04 1 6 7 2 5 1 8 2 5 2 9 3 25 28 3 1 2 6 4 1 6 11 3 4 2 9 78 Batezbestekoa / G04 3,0 6,0 5,6 9,0 6,6 4,0 6,9 6,0 7,0 6,5 6,7 7,7 6,6 6,8 7,3 7,0 5,5 6,7 7,8 8,0 6,2 6,9 6,7 7,5 5,0 6,7 6,7

Kopurua / G05 2 6 8 2 2 0 4 2 5 1 8 3 20 23 3 0 3 6 3 2 5 10 3 4 2 9 68 Batezbestekoa / G05

7,0 5,5 5,9 8,0 10,0 9,0 6,5 8,6 7,0 7,9 7,0 6,7 6,7 7,0 6,3 6,7 8,0 8,5 6,2 7,2 5,7 6,3 5,0 5,8 6,8

Kopurua / G06 2 6 8 2 2 1 5 2 5 1 8 2 18 20 3 0 1 4 3 2 5 10 2 4 2 8 63 Batezbestekoa / G06 7,5 5,2 5,8 8,5 9,0 5,0 8,0 7,0 8,4 6,0 7,8 7,0 6,6 6,6 6,3 5,0 6,0 8,0 8,5 7,4 7,8 5,5 5,5 4,5 5,3 6,7

Kopurua / G07 2 6 8 2 3 0 5 2 5 1 8 3 15 18 2 0 2 4 3 2 5 10 2 4 2 8 61 Batezbestekoa / G07

6,5 5,7 5,9 8,0 7,7 7,8 8,0 4,8 4,0 5,5 8,0 5,7 6,1 6,0 4,5 5,3 7,7 7,0 5,6 6,5 5,0 3,5 4,5 4,1 5,9

Kopurua / G08 2 5 7 2 3 1 6 2 5 1 8 3 19 22 3 0 2 5 3 2 5 10 3 5 2 10 68 Batezbestekoa / G08 5,5 8,0 7,3 9,0 10,0 10,0 9,7 9,0 9,2 9,0 9,1 7,0 8,9 8,7 7,3 8,5 7,8 9,3 9,5 7,2 8,3 9,0 9,6 9,5 9,4 8,7

Kopurua / G09 1 6 7 2 3 0 5 2 5 1 8 3 18 21 3 0 2 5 3 2 5 10 3 5 2 10 66 Batezbestekoa / G09

1,0 6,3 5,6 8,0 9,3 8,8 6,5 8,8 9,0 8,3 8,7 8,3 8,4 7,7 7,0 7,4 9,3 8,5 6,8 7,9 8,3 7,2 7,5 7,6 7,8

Kopurua / G10 2 6 8 2 3 0 5 2 5 1 8 3 18 21 2 0 1 3 3 2 5 10 2 5 2 9 64 Batezbestekoa / G10 4,0 6,2 5,6 9,5 8,3 8,8 8,0 8,6 7,0 8,3 8,0 7,1 7,2 5,5 6,0 5,7 9,3 9,5 7,0 8,2 5,5 7,0 6,5 6,6 7,3

Page 39: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 39 / 45

8. Hobekuntza proposamenak / Propuestas de mejora 11. Guretzat garrantzitsua da zertan hobetu behar dugun jakitea, udaletako gizarte zerbitzuak errazteko eta kalitatezko arreta emateko. Mesedez, GUTXIENEZ BI HOBEKUNTZA PROPOSAMEN EGITERA ANIMA ZAITEZ. 11. Para nosotros es importante saber en qué debemos mejorar para facilitar el trabajo de los servicios sociales municipales y dar una atención de calidad. Por favor, ANÍMESE A REALIZAR AL MENOS DOS PROPUESTAS DE MEJORA.

1 - Mendekotasun eta desgaitasunaren baloraziorako hitzorduak epe motzagoan ematea. Bi balorazioak batera eskatzen badira, ebazpen bat bestearen menpe ez egotea. Desgaitasuna momentu honetan lau hilabetera baloratzen ari dira eta mendekotasuna bi hilabetera. - Osakidetzarekin Aldundiak duen koordinazioa dela eta, balorazioetarako mediku txostenak gizarte langileok ezin ditugu ikusi, eta kasu batzuetan, informazio garrantzitsua galtzen dugu. Osasun arloa eta medikuaren proposamen eta gomendioak zeintzuk diren jakitea garrantzitsua da gure lanerako. Txosten horiek ikusteko baimena beharko genuke.

2 OARSOALDEA DA GURE ESKUALDEA* LEHENGO HITZA EUSKARAZ EGINGO DUTEN TEKNIKARIAK BERMATZEA

3 Telefonoen zerrenda maizago eguneratzea.

4 Argibide gehiago ezgatiasun zentroari buruz, eskatzaileei emanteko eta berdin bazterkiaren zentrokoekin. Jakin behar genuke persona bakoitzak zer darama eta hola bilatze edo galdetzeko unean zuzenago izango ginateke. Gero eskatu behar da informazio elkar trukea. Pertsona bat zentro batean uzten duenean eta herrira etortzen denean txosten batekin etorri behar da edo gutxinez esan behar zaigu oinarrizko zerbitzu solialeei

5 PRENTSAN PUBLIKATU AURRETIK PRESTAZIOEN INGURUKO ALDAKETAK LEHENENGO UDALEI JAKINARAZI BEHAR ZAIELA USTE DUT HONEK HERRITARREI INFORMAZIOA EMATERAKO GARAIAN GUREGAN DUEN ERAGINAREKIN. HALA ERE HAU TEKNIKOEN ESKU EZ DAGO SEGURUENA, POLITIKOEN ESKU BAIZIK. EXTRANET OSO TRESNA BALIOGARRIA ETA ERABIL ERRAZA DELA USTE DUT.

6 - Comunicación de resoluciones a interesados más rápida. - Rebajar tiempo de espera en valoraciones y resoluciones de discapacidad y dependencia.

7 AGILIDAD CITAS PARA VALORACION DEPENDENCIA VOLCADO DIARIO DE EN QUE FASE SE ENCUENTRA EL PROCESO, SOBRE TODO EN LO REFERENTE AL INFORME MEDICO DE DEBE ENVIAR OSAKIDETZA A DF.

8 -GFAko profesional aldaketen berri izatea eskertuko nuke noiz behinka. Alo bakoitzeko profesionalen izenak eta telefonoak eskura izatea lagungarri litzateke. -GFArekin elkarlanean kudeatzen ditugun eskaera guztiak Extranet bidez egitea ondo legoke: adibidez, adin gabekoen babesgabetasun egoerak, balorazioen erreklamazioak, familia ugarien agiriak, Gizarte ongizateko fondoa eta Etxetekera bidaltzen diren fakturak.

9 -LAS VALORACIONES DE DISCAPACIDAD TARDAN MUCHO TIEMPO Y NO SE TIENE EN CUENTA QUE HAY CASOS QUE TIENEN MÁS URGENCIA QUE OTROS. Y EN EL CASO DE MENORES TODAVIA TARDAN MÁS Y HAY SOLICITUDES QUE NO PUEDEN ESPERAR TANTO (ATENCIÓN TEMPRANA...). FALTAN MAS RECURSOS EN EL DEPARTAMETNO DE VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD. -LAS AYUDAS TÉCNICAS: HA MEJORADO PERO SIGUEN LAS LISTAS DE ESPERA Y LAS FAMILIAS NO PUEDEN ESPERAR. HACE FALTA MAS RECURSOS EN EL PROGRAMA.

10 - Tramiteetan azkartasuna - Gizarteratze arloan dauden programa eta baliabideen informazio eguneratua lortzeko bideak ezartzea - Indarkeria Matxistari aurre egiteko dauden baliabideak: baldintzak, irizpideak eta funtzionamendua argitzea (aldaketak egiten ari direla jakin badakigu baina irizpideak argitu behar dira) eta azkartasuna arreta psikologikoa onartzerakoan (ezin dute emakume hauek 2 hilabete itxaron egoera kritiko batean!!!).

11 EXTRANET PARA LOS CASOS DE INFANCIA MAYOR INFORMACION CON RESPECTO AL ESTADO DE EXPEDIENTE, MAS ALLA DE SI SE HA VERIFICADO Y SI ESTÁ EN TRAMITE O EN LISTA DE ESPERA

12 - La carta que se envía a los usuarios a los que se les reconoce la Discapacidad es algo liosa. Además, por un lado es la resolución y por otro la carta con los beneficios y la txartela. Llegan con bastante tiempo de diferencia una y otra. No quedan bien explicados los beneficios por lo que al final todos tienen que pasar por los SSB para que les aclaremos. Y si encima llegan al llegar con fechas distintas, a veces, tienen que acudir en dos ocasiones para que se les explique qué significa cada carta.

Page 40: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 40 / 45

- En los expedientes de Residencias y Centros de Dia, no sé si en una página de seguimiento o así, cuando se le ofrece plaza a alguien desde Diputación , si rechaza, y por qué.. que creo que es algo que los técnicos de Diputación si apuntan pero desde SSB a través de Extranet no podemos verlo. - El mundo de las Ayudas Técnicas es engorroso, y hay que llamar al Dpto de Diputación con numerosas dudas.

13 1. Extranet en zintzilikatuko nuke, baliabideen gida bat. Baliabide bakoitzeko dokumentazioa. Adibidez Egoitzeri , laguntza teknikoeri buruzko informazioa , ezgaitasuna izateagatik onurak (oso orokorrean dakizkigu). Laguntza teknikoen kasuan laguntza asko daude, konplexua da eta oso nahastuta dago. Osasun mentaleko egoitzetaz ideiarik ez dugu. Intsertzioko pisuak eta errekurtsoen gidak aspaldikoak dauzkat. Adingabeen ataletik ere ez dugu informaziorik baliabideetaz.(Ze interbentzio programak daude adingabeentzat, etab ) Guzti hori zentralitatuta eta informazio argiarekin extraneten zintzilikatuta egon beharko litzateke. Baliabide gida bat errekurtso bakoitzeko baliagarria iruditzen zait. 2. Diputazioko langileen artean telefonoz erdaraz hitzegiteko ohitura handia dago. Euskaraz hitzegin eta erdarara pasatzen dira. Administrazioan euskaraz hitzegin eta lan egin beharko genuke. Txostenak etab ere denak erdaraz.

14 Informazio beranduegi dugu zenbait kasutan. Adibidez menpekotasunari lotutako dirulaguntzen kopuruan aldaketak prentsan argitaratu eta gizarte zerbitzuei jakinarazi epe berean. Zenbait zerbitzuetan euskaraz ezin da egin. Eskaera ezberdinetan egiten diren oharrak euskaraz badira ez dira irakurtzen (desgaitasun baloraziotan batez ere ), balorapena egiten duen pertsonak euskaraz ez dakielako. Laguntza tekniko eskaeratan kontu zenbakia jartzea ezinbestekoa izatea, stockeko laguntzak eskatzen direan ez litzateke beharrezkoa izan behar.

15 Mejora en el trabajo en red Mejora en la comunicación de decisiones con mayor antelación a la toma de decisiones ( respecto a casos en concreto, respecto a decisiones en cambios estructurales) Mejora en la toma compartida de decisiones.

16 * EUKARAREN ERABILPENA BERMATUA IZATEA ZERBITZU GUZTIETAN.

17 El personal técnico del Departamento de Políticas Sociales deberían de ser profesionales cualificados y preparados para el área que nos compete: Servicios Sociales. De la misma manera dicho personal ha de tener conciencia de que trabajamos con PERSONAS, que los/las profesionales tomamos decisiones vitales para estas personas, debemos de conocer de cerca y tener o haber tenido contacto con el perfil de personas con las que se trabaja en Servicios Sociales y sobre las que el personal técnico del Departamento de Políticas Sociales están tomando decisiones vitales. Por una lado, tal y como está configurado el sistema de Servicios Sociales, la DFG resuelve solicitudes que son presentadas y trabajadas desde los Servicios Sociales de Base. Unido con la idea anterior, la DFG a veces exige condiciones y gestiones que quedan lejos de la realidad de los/las usuarios/as que nos encontramos diariamente en los Servicios Sociales de Base. "A veces, es como estar en dos dimensiones diferentes". Por un lado las exigencias /requisitos, por el otro la realidad. En Servicios Sociales de Base nos encontramos con el arduo trabajo de encajar todo esto, trabando por un lado con la persona y por otro, con la DFG. Por otro lado, la situación de carga de trabajo y falta de recursos personales y materiales en los Servicios Sociales Municipales es una cuestión que no se está valorando o tenido en cuenta. La DFG va aumentando los programas, recursos, proyectos, etc. que recaen sobre los Servicios Sociales Municipales (que son los que recogen las solicitudes, valoran y derivan, a la espera de respuesta en la DFG) sin ser conscientes de que en la actualidad el personal técnico y administrativo de los SS.SS están saturados, pero se les sigue exigiendo para poder dar respuesta a los/las usuarios. Esto conlleva presión, estrés, horas extras de trabajo no reconocidas y necesarias. Por ejemplo: desde el día 1 de octubre es obligatorio realizar un Informe Social Municipal según un modelo establecido para las derivaciones al Servicio de Protección a la Mujer Víctima de Violencia Machista y de Inclusión Social; ¿se ha valorado cuánto tiempo requiere la elaboración de este informe y lo que suponen en la ya cargada agenda de las Trabajadoras Sociales de los Servicios Sociales Municipales?. Por último, es IMPRESCINDIBLE que los/as responsables de las tres administraciones que forman el Sistema Vasco de Servicios Sociales (Gobierno Vasco, Ayuntamientos y DFG) analicen, revisen y propongan acciones que adecuen a la realidad y mejoren un Sistema que está "tirando" a consta del trabajo extra del personal técnico. Para tener un Sistema de Servicios Sociales de calidad necesitamos poder hacer un trabajo de calidad que en estos momentos, debido a las circunstancias ya descritas, es casi imposible para los/las Trabajadores/as Sociales Municipales, con la fustración que ello conlleva. Una propuesta de mejora: en el listado del personal del Departamento de Políticas Sociales debería de estar identificados los puestos de cada trabajador/a, ya que se debería de saber si hablamos con personal técnico, o administrativo o si se ha llamado a una jefatura de Servicio o a un/a director/a o a una político/a. Por otro lado, todas la secciones debería tener un teléfono general de información (como ya tienen algunas secciones) y que siempre respondan a este teléfono (en ocasiones no hay respuesta desde estos números de teléfono).

Page 41: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 41 / 45

18 Interoperabilidadea gainontzeko sistemekin baztertze balorazioa egiterakoan, osasun arazoak daudenean eta iada eginda dago ezgaitasuna, batu beste toxsten bat sartu behar ez izateko

19 Baloratzea eskatu da informazioa argia ote den, baina ezadostasunetan FA parametroak kontuan hartzen dira. Aplikatiboa alderdi ekonomikoak eskatzeko erabiltzen denean oso erraza da. Ezgaitasuna edo Mendekotasuna balorazioak kenduta, geroz eta informazio gehiago eskatzen da, espezializazioa ???

20 zerbitzuen etb. aldaketen berri eman udalei zuzenean

21 PRESTAZIO EKONOMIKOAK ( pece) ALDAKETAK DAUDENEAN EGUNKARIETAN AZALTZEA GUK INFORMAZIORIK JAKIN GABE EUSKARAREN ERABILERA SAIL BATZUETAN ( DESGAITASUNA, PRESTAZIOAK..) OSO URRIA DA ETA BORONDATE GUTXI AZALTZEN DUTE PERTSONA BATZUK EUSKARAREN ERABILERAN.EZ DIOTE GARRANTZIRIK EMATEN. ORAINDIK ENTZUN BEHARRA " POR FAVOR EN CASTELLANO" 2017.URTEAN fORU ALDUNDIAN? LOTSAGARRIA DA OROHAR LANGILEEKIN OSO HARREMAN ONA DAUKAGU GERTUKOA ETA SAIATUAK DIRA

22 Euskara gehiago erabiltzea

23 Orokorrean, giza baliabide gehiago behar direla esango nuke. Zerbitzuak saturtau egiten dira eta horren ondorio da balorazioa oso positiboa ez izatea.

24 - Mendekotasun eta desgaitasun balorazioetan, Osakidetza GFAri osasun txostena bidaltzen hasi denetik balorazioek gehiago tardatzen dute, epeak asko luzatu dira. - Balorazio horietan, ez dugu jakiten eskaera bakoitza ze pausotan dagoen (egiaztapena, baloraziora bidalita, hitzordua...) , "izapideak" atala ez dago beti eguneratuta. - Gainera Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen sailetik ezin dugu txosteneko informazioa ikusi, eta hori batzuetan baliagarria izaten da, adibidez, mendekotasunagatik aparkatzeko txartela egokitzen zaien kasuetan edo laguntza teknikoen laguntza behar duen kasuetan. - Aldundira deitzen dugunean beti ez dugu lortzen euskaraz dakien norbaitekin hitz egitea.

25 Ordezkarien datoak sartzerakoan traba gutxiago beharko lukete RUan egin nahi ditugun zuzenketa edo aldaketak egiterakoan ezin ditugula egin, eta mezu bitartez bideratu beharra. NAN txertatzeak ez luke behar derrigorrezkoa RUa alta ematerakoan baizik eta tramitera pasatzerakoan.

26 progama sendian y pension FBS Extranet sarean sartzeko. Etxez etxeko zerbitzua ere programa informatibo bakar bat izatea gipuzkoan GIZARTE.NET ETA EXTRANET BAKAR BAT BIHURTZEA, SIMPLEA ETA PRAKTIKOA

27 Ezgaitasun zein Mendekotasun balorazioen epea murriztea ezinbestekoa da, bai ohiko prozeduran doazenak, baita premiazko prozeduran doazenak. Arlo berean, extraneten espedientearen egoerari buruzko informazio gehiago behar genuke ( zein ataletan dagoen, zergatik dagoen geldirik....). Balorazioa egin ondoren, lehen agertzen zen laburpena berriz ere ikusi ahal izatea eslktuko nuke, guretzat oso adierazgarria baita. Bestalde, dirulaguntzen espedienteak kudeatzerakoan gorabeheren bat dagoenean, Foru Aldundia eskatzailearekin zuzenean harremanetan jartzea eskatuko nuke, gu tartekari lanetan ibili behar ez izateko ( mendekoitasun dirulaguntzei dagokienean batik bat)

28 Propongo que anualmente se facilite a los ayuntamientos una lista telefónica con las personas de contacto en las diferentes secciones: Las trabajadoras que llamamos de tanto en tanto a una sección nos encontramos que no esta la persona de referencia del anterior caso tratado. En relación a la velocidad en que se producen los avances tecnológicos, adecuar las solicitudes para la firma electrónica de los usuarios

29 1.- Udal gizarte zerbitzuetatik EXTRANET-en kargatzen ditugun datuak azterketarako eta memoriak egiteko eskuragarri edukitzea komeni da. Gure herriko errealitatea ezagutzeko datu estatistikoak ateratzea kasu askotan ezinezkoa da. Estatistikak bakoitzak behar duen informazioarekin jasotzeko aukera edukitzea komeni da 2.- EXTRANET, GIZARTE.EUS eta HERRI BAKOITZAK DUEN INFORMATIKA programa bateratzea komeni da. Datuak 3 toki desberdinetan kargatu behar ditugu. 3.- Ulergaitza da gaur egunean Gizarte Politikarako departamenduko zenbait lankiderekin ahozko eta idatzizko harremana erdaraz izatea. 4.- Gizarte Politikarako Departamenduak sortutako informazioa prentsara Udaletako teknikariei baino lehenago iristen da. Kasu askotan, gehienetan ez esateagatik, prentsaren bidez enteratzen gara herritarrei eman beharreko informazioaz. Kasu askotan prentsan argitaratutako informazioarekin herritarrek oinarrizko gizarte zerbitzuetako langileak jokoz kanpo harrapatzen gaituzte. Lehenengo oinarrizko gizarte zerbitzuak informatu behar dira.

30 - Información recursos Gizartekintza. - Formación aplicación Extranet.

Page 42: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 42 / 45

31 Cuando enviamos un mensaje a través de la solicitud de extranet, a veces no sabemos a quién hay que enviarlo. Echamos de menos un correo genérico para cada recurso. A veces los impresos de solicitud no coinciden con lo que pide extranet.

32 Gizarteratze atala. Informazio gutxi dugu erreferentziazk profesionalen inguguruan (aldaketak ugari). Programa eta zerbitzu asko daude baino ez dugu harremanik eta ezagutzarik. Teknikarien lankidetza ez da indartu beste sailetan beste. Eskaeratan zer dokumentu erantsi behar diren eta zer jaso behar den zenbait eta indikazio zehatzagoak hobe. Hainbat programa, baliabide e.a. beste elkarte edo zerbitzuri esleituta eta hauek oinarrizko gizarte zerbitzuekin harreman gutxi, eta dauden aplikazio informatikoak ez daude prestatuta informazioa elkartrukatzeko oinarrizko gizarte zerbitzuekin. SAPI. Zuzenean apenas harremanik. Dena eskualdeko taldeen bidez. Aplikazio informatikoa lantzen ari direla badakit eta aurreko atalean jasotako iritzi bera daukat. Pentsatzen dut lanketa horrekin maila batean informazioa elkartrukatzeko moduan izango garela. Sail desberdinetako profesional eta arduratzen diren egitasmoen berri eman periodikoki, eta hauekin harremantzeko tel. eta email adibidez.

33 A veces es difícil añadir archivos en los borradores por el tamaño que ocupan. Sería más fácil si en el borrador pudiéramos añadir archivos de mayor tamaño.

34 - No sé si sería posible pero, cuando se solicita valoración de dependencia como urgente y pasan semana sin que pasen a valorar, no sé si podría introducirse algún dato en la solicitud de que el trámite está bien y que sigue su curso o razones de su paralización para poder agilizar la subsanación, en su caso. De este modo, también podrían reducirse las llamadas a los servicios en el caso de no tener respuesta en un tiempo determinado.

35 1. Mejoras en el tratamiento de la información que se traslada y se comunica a los SSBB. 2. Propiciar un cambio de posicionamiento del Departamento en general y de los profesiuonales en particular en la gestión de caso, especialmente de aquellos casos que requieren un l abordaje compartido, continuado e integral. Evitar la tendencia a "dejar fuera del sistema" a casos que también quedarían fuera de la atención primaria pero que esta al ser un recurso frontera debe continúar atendiendo sin recursos adecuados para esos casos.

36 - Ser más claros y eficaces, cuando hay algún problema ?? (no sabemos cual) ya sea infórmatico o no. Hemos solido estar a la espera de resolución de discapacidad , una vez hecha la valoración, hasta tres meses. - Las valoraciones de Dependencia muchas veces no se ajustan a la realidad y no podemos poner ningun tipo de ayuda. - Mejorar e igualar los tiempos de espera de las distintas valoraciones,

37 - Las valoraciones de dependencia y discapacidad a veces tardan demasiado, y encima no se nos informa por qué - A veces nos enteramos más tarde o a la vez que los usuarios de los cambios. Por ejemplo, con los últimos cambios con las prestaciones economicas para la dependencia, que se publicó en el periódico antes de informarnos a nosotros, o el cambio en las condiciones de la PEAP, que nos llegó la misma carta y sin más información que se les mandó a los usuarios y ya entrados en el plazo (el cual era muy corto) - Deberíamos tener acceso a las listas de espera de las residencias. En álava es posible saber en qué posición se encuentra cualquier usuario, y saber qué se le ha valorado para que esté ahí. - Las valoraciones de dependencia que se están realizando no se ajustan a la realidad, dejando fuera del amparo de los servicios sociales a mucha gente y, además, aunque podemos después ver las valoraciones en realidad no sabemos como puntuan y no somos capaz de explicarselo a los familiares que vienen entre sorprendidos y enfadados. - Tengo una valoración de discapacidad solicitada en mayo, realizada en agosto, y que a 14 de noviembre aun no ha recibido respuesta, sigue pendiente de resolución y en diputación sólo me dicen que estará a punto, que hay un problema informatico...

38 -Orain dela bi urte, eskatu genuen. Extreneten bidez, udal gizarte langileek lanean ez gaudenean, oporrak edo bestelakoak direla eta, hori jartzeko aukera udaletxean daukagun moduan. Hau da, LANETIK KANPO jartzea izango litzake eta oharretan norengana jo jartzeko aukera. Horrela espedienteen kudeaketa hobetuko litzake. -Gizarte Zerbitzuetara deitzen dugunean euskaraz hitz egiten badugu, erantzuna ez izatea, ( perdona) eta erderaz jarraitu beharra ( feorik ez egitearren). Behar bada egiten duenarentzat egokia da, baina entzuten dugunontzat oso zatarra egiten da. -Mendekotasunaren prestazioen inguruan, bidaltzen den ebazpenean, herritarrak dituen betebeharrak zehatzagoak jartzea, aldaketak ematen direnean zehaztea zeintzuk... ospitalean balego gehinez hainbeste hilabete; langileak laneko baja badu adierazi;....). Eskerrik asko.

39 Erabiltzaileekin harremana hortik zuzenean egitea zerbait behar baduzue, Gizarte zerbitzuetara bideratu gabe Herritarren harrera

40 NO ME HA PARECIDO BIEN TENER QUE VALORAR JUNTOS ALGUNOS SERVICIOS: DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD AYUDAS TECNICAS Y SENDIAN........ETC

41 Saber qué técnico lleva cada solicitud para en el caso de tener alguna duda o querer enviar un mensaje saber a quién tenemos que dirigirnos sin tener que llamar a la Diputación. Ahorraríamos tiempo por nuestra parte y por la de ellos de estar buscando a la persona...

Page 43: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 43 / 45

42 MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA TRAMITACION DE RECURSOS MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LOS SSB SOBRE LOS CAMBIOS EN SERVICIOS Y RECURSOS FORALES MEJORAR LOS MODELOS DE INFORME ADAPTANDOLOS A SITUACIONES Y PROBLEMATICAS ESPECIFICAS COMO VIOLENCIA MACHISTA

43 1. Una vez tramitado el recurso facilitaría mucho saber a qué trabajador de Diputación se ha asignado, para poder realizar el seguimiento y subsanaciones rápidamente. 2. Convendría poder ver la fecha y hora de la cita para la valoración de usuarios, ya que cuando se despistan nos preguntan a nosotros

44 1.- Foru aldundiako aldaketak aurrez prentsan argitaratzen dira eta ondoren udaletako langileak jakiten dituzte beraz herritarrak aurrez hainbat informazio dute guk ez duguna. Puntu hau behar beharrezko da hobetzea. Kasu guztietan udaleko langileak jakinean egon beharko genuke eta beti prentsan argitaratu aurretik. 2.- Edozer informazio, prestazio eta zerbitzua tramitatu eta kudeatzeko orduan ez da ahaztu behar gu garela gizarte zerbitzuen lehen aurpegia eta zentsu honetan behar beharrezkoa da baliabideak erreztea..programa informatibo bateratuak ; gizarte.eus. extranet eta abar..lana erreztu egin behar da.

45 --harremanetarako gidan, atalka ageri dira langileak (aktualizazioa falta zaio baina hori erraza da konpontzen) baina atal bakoitzaren barnean, ez dakit teknikoari, gizarte langileari edo informatikoari deika nagoen, eta batzuetan nekeza da bi alderdientzat deiak desbideratzen egotea -ARAZO HANDIA: Extraneten edozein eskaera egiten dudanean, eta mezu bat bidali behar dudanean, nik aukeratu behar dut ze langileri bidali: Batzuetan ez daukat argi eta ez dakit nori bidali. Gomendagarria litzake aplikazioak defektoaz aukera emango balizu eskaera dagokion depertamentura bidaltzeko (naiz gero zuk aldatu ahal izan) bestela batzuetan itsu itsuan bidaltzen dira. Eskerrikasko zuen denboragatik!!

46 Deberían avisar cuando se realizan cambios en la extranet. Además, en el tema de las representaciones no se nos informo ni se nos ha indicado como hay que hacerlo correctamente.

47 EXTRANET- GIZARTE.EUS INTER-OPERATIBILITATEA. GIZARTE DIAGNOSTIKOA ETA ARRETA PLANAK EGITEKO DISEINUAN EGOTEA. FAMILI UNITATE DATUAK HISTORIA SOZIALA HAURTZAROKO PROGRAMAK EXTRANET-EAN EGOTEA. SENDIAN EXTRANET-EAN EGOTEA.

48 - No hemos recibido ningún tipo de formación para utilizar la extranet y los cambíos que se hacen en las distintas solicitudes no se nos avisan, siempre tenemos que aprender sobre la marcha o por alguna indicación desde Diputación de que no lo hemos realizado correctamente. La implantación de inscripción en la RU y guardadores de hecho nos ha multiplicado el trabajo sin ningun tipo de indicaciones ni formación lo que ralentiza mucho la tramitación de expedientes. Además la Extranet se nos queda bloqueada con muchísima frecuencia haciéndonos repetir los trámites con frecuencia.

49 Recibir una notificación de concesión de servicio, CD o plaza residencial. Que las valroaciones de BVD / RAI enviadas como utgentes se realicen y cierren en un tiempo menor

50 Eskaerak tramitean daudenean eta zalantzak sortzen zaizkigunean, eskaera hau burutzen duen teknikariaren izena jakiteak lana asko azkartuko liguke, zuzenean bere emailera edo telefonora joko genukeelako. Mila esker.

51 Diskapazidadeko balorazioetan txandarako gutunak noiz bidali diren jakitea ondo etorriko zaigu, jendeak galdetzen duenean esateko Edozein zerbitzuetan aldaketak egonez gero, hauei buruzko informazioa bidaltzea ondo etorriko zaigu, bai langileak aldatzen direnean edo eta bestelako informazioa, zerbitzuak, baldintzak, irizpideak eta abar

52 Sería importante que nos informaran previamente de cambios que se puedan realizar, pues en alguna ocasión hemos tenido conocimiento al respecto al entrar en extranet. De igual manera, es importante a la hora de proponer cambios en tramitaciones, gestiones, seguimientos a realizar... tener en cuenta la opinión al respecto de los SSSS municipales

53 Que los casos tengan un técnico de referencia asignado desde el cual la base pueda coordinarse directamente y no tener que estar llamando por teléfono sin saber a quién y que te pasen de un técnico a otro. Es agotador! Que la Diputación informe más asiduamente de sus recursos a las bases municipales y nos oferte visitar sus recursos. Muchas veces no sabemos ni que existen.

Page 44: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 44 / 45

54 -Mendekotasun eta desgaitasun balorazioen izapidetzeak azkartzeko beharrezkoa da gizarte langile eta mediku gehiago edukitzea aldundiaren plantilan. -KOMUNIKAZIOA: lotsagarria da aldundiak egingo dituen erabaki askoren berri prentsaren bitartez jakitea. Aldundia ohartu behar da herritarrek ez dutela ezberdintzen prestazio eta zerbitzuen arteko konpetentziak (udala eta aldundia) eta guztiak udalaren eskumenekoak direla uste dute. Hori dela medio, herritarrak udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuetara gerturatzen dira komunikabideetan zabaldu den notizia horien inguruko informazioa osatzera, baina gehiengoetan udalok ez daukagu informazio horren berri; izan ere, geu ere prentsaren bitartez ohartu gara. -ERRESPETUA: Udalak kontuan hartu gabe hartzen ditu aldundiak erabakiak batzuetan. Aldundiko prestazioen eta zerbitzuen onuradunak diren herritarrei batzuetan aldunditik gutunak bidaltzen dizkiezue zenbait informazio emateko. Udalekin inongo kontrasterik egin gabe, inongo baimenik eskatu gabe, gutun horietan iradokitzen diezue informazio gehiago eskuratu dezaketela udaletako gizarte zerbitzuetan. Egia esan, udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuak herritarrei informazio hori emateko prest gaude, baina gutun horiek bidali aurretik aldundiak hausnartu beharko luke gutun horiek zer eragin izan dezaketen herrietako gizarte zerbitzuetan: herritarrak informazio eske etortzen dira edo telefonoz deitzen dute (haserre kasu askoretan) harrera bulegoetan artatze kopuruak handitzen dira, baita ere gizarte langileen hitzordu kopuruak handitu. Adibide garbia da egun PEAP jasotzen duten mendekoak zaintzen duten langileen prestakuntzarekin hartutako erabakia, eta are kezkagarriagoa da mendekotasun prestazioen araudi berria aurreikusten dena. Hots, udalek egin beharko genukeela prestazio horien jarraipena (zein da aldundia esateko zein den udaleko lana, eta bestetik, lan hori onartuko bagenu zein aportazio ekonomiko egongo litzateke udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuen langileen plantilak handitzeko)

55 En el listado telefónico sería interesante saber cada trabajador qué funciones tiene o cuales son sus cometidos, para facilitar el acceso a esa persona cuando llamamos por teléfono. Extranet da problemas a menudo, resultando inoperativo.

56 .- Udaletxe eta foru aldundiko gizarte langileen arteko komisioa eratu. .- Gizarte bazterketa balorazioa egiterakoan pertsonaren beharrak zein diren eta nola erantzun zitekeen kontuan izan, gaur egun dauden baliabideetara zuzendu aurretik. ( errekurtso berrien beharra edo daudenen moldaketa kontuan izan dezagun, nahiz eta momentuan dugunarekin aurrera jo behar )

57 1.- Gizarte zerbitzuetako langile ororen lan-baldintzak hobetu. 2.- Gizarte zerbitzuetako logotipoa (eta edozein irudi) TXIKITU, hala, imprimatzerakoan, tinta gutxiago erabiltzeko.

58 1) Jendeak betetzen dituen eskaera orriak eta extranetak eskatzen dituen datuak BERDINAK izan behar dira. Aldi baterako egonaldietan, adibidez, eskaera orriak ez du galdetzen noiz eta non nahi duen egonaldia (euskaraz ez du ezta egonaldi baterako eskaera dela esaten, titulua "aldi baterako eskaera" da). Balorazio eskaeratan zer anbulategi daukaten jarri behar du, eta abar. 2) Ez zait zuzena iruditzen komunikazioak R.U.an agertzen den helbidera bidaltzea. Senitarte batek aukera dezake laguntza teknikoetaz seme-alaba bat arduratuko dela, PECE-taz beste bat, eta abar. Eta eskaera bakoitzean komunikazioetarako helbide desberdinak jarri. 3) Oharra: bete ez ditudan atalak, harremanik ez dudalako da. Administrariok askotan badakigu zer Atalarekin kontaktatu behar dugun, baina ez zer Pertsonarekin. Dena den, informatzeko gai ez garenean, teknikariei pasatzeko aukera daukagu.

59 .-En los casos que pasan a SAPI, los EZIAS firman los informes con un número, en ocasiones (por ejemplo cuando es un caso que se traslada de un municipio a otro y desde la Sección de Acceso a la Protección Infantil remiten informes ) no se sabe quién es el responsable del caso. .-Cuando un caso pasa a la Sección de acogimiento residencial, se desconoce el nombre del responsable del caso

60 -Que nos demos cuenta de que los usuarios no son nuestros, son de todos y entre todos tenemos que pensar en buscar la opción mas adecuada para mejorar los cuidados. Que no nos hacemos favores entre nosotros, sino que damos servicio y recursos a las personas y familias.

61 Arlo bakoitzeko harremanetarako zein pertsonarenga jo dezakegun argitzeak asko erreztuko liguke gure lana.

62 Eskaera batzuetan, egoitza eskaerak kasu, datu ekonomikoak bete behar izaten dira. askotan familek ez dituzte datuak ondo ekartzen, beraz, ez dakit zein puntutara arte egokia den horiek nahi eta nahiez bete behar izatea gero Aldundiak konprobatu behar baditu. Rai balorazioaren gizarte txostenean batzuetan ez ditugu lehenbiziko elkarrizketa batean txostean eskatzen dituen itemen datu guztiak jakitzen. Adibidez, persona batek zenbat orduz behar duen astegunetan edo astebukaeratan laguntza. Horiek kentzea proposatuko nuke, izan ere, gehienetan ez dugu errealitatea islatzen Ondo eongo litzateke orokorrean eskaera bakoitzaren erreferentziako Aldundiko teknikaria zein den jakitea, Uste dut konponduta dagoela Gizarte zerbitzuetakoa iksuten den bezala, batez ere zalantzak argitze aldera e.a Uste dut konponduta dagoela baina Mendekotasuneko prestazio ekonomikoen kasuan, batetik bestera aldatzea nahi denean, Aldundiara deitu behar izaten genuen pestaña bat kentzeko, bestela izapidera igarotzea ezinezkoa zen. Hori konpontzea proposatuko nuke.

Page 45: 2017 Gizarte Politika gogobetetzea emaitzakizfegune.gipuzkoa.net/blog_extranetPS/wp-content/uploads/...Galdetegia betetzera gonbidatu ditugun pertsonak: 451 - Bidalitako gonbidapenak

Orria 45 / 45

63 Erantzunik gabe jaso ditut item asko, ez dudalako ia erabiltzen, azken aldian kontsultetarako soilik; Hala ere adierazi, arazoak ditugula pertsona bateri aparkatzeko txartela dagokion ala ez jakiteko, (desgaitasuna edo mendekotasunagatik) izan ere, orain arte, desgaitasunaren arabera zegoen eta oso garbi jartzen duzue txartela dagokion ala ez; baina Aparkatzeko txartelak emateko lege berria atera denetik, mendekotasunaren arabera dagokion ala ez ere jakin behar dugu eta ez duzue adierazten, (mendekotasun barruan ez dago hori ikusteko aukerarik) . Hori dela eta, e-mailez galdetu behar dugu. Egia esan, beti jasotzen dugu erantzuna baina e-mail bidez dena, ez daukagu ziurtagiriri ofizialik, Desgaitasunaren kasuan bezala. Uste dut hori kontuan duzuela bainan, jakinaren gainean izateko. Mila esker.

64 Ha resultado fácil responder a esta encuesta. La relación mía con Diputación es prácticamente perfecta en los niveles en los que se sitúa la encuesta. Es en otros niveles de mayor calado donde puede aparecer más problemática y donde se podrían hacer propuestas de mejora. Menciono dos niveles: Reuniones y Encuentros Mapa de Servicios Sociales

65 Gizarteratzearen atalean, errolda izatea eta honen epeak asko zailtzen dute gure lana. Ezin dugu erantzun bat eman kalean edo erroldarik gabe dagoen pertsonari , irizpide hori beharrezkoa delako eskaera egiten hasteko, naiz eta kasu larrienak izan . Gure balorazioa ez da kontutan hartzen irizpidearen gainetik. Errekurtso hauetan behin sartu ondoren, ez dugu honen berririk izaten. Egokia ikusten dut lehenengo hilabeteetan kasuaren notifikazio txikiren bat jasotzea bideratu duen gizarte langileak, edo pertsona bueltatzen zaizunean jakitea zergaitik izan dan, bertatik bota dutelako...

66 - Sería de ayuda que los impresos de solicitud que los usuarios deben de cumplimentar con cada solicitud , sean IGUALES a las pantallas que deben de cumplimentarse en extranet. Hay algunos datos que no están en los impresos de solicitud y deben de cumplimentarse en las solicitudes en extranet.

67 . CENTROS RESIDENCIALES PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA: LOS TIEMPOS EN LAS RESOLUCIONES DEPENDEN DEL VOLUMEN DE LA LISTA DE ESPERA Y DE LA CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS RESIDENCIALES. SE DETECTA EN GENERAL DURANTE ESTE AÑO QUE SE DEMORA bastanteTIEMPO PARA EL ACCESO A UNA PLAZA RESIDENCIAL. HABRIA QUE INCREMENTAR LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA. ESTANCIAS TEMPORALES: SE DETECTA UN INCREMENTO DE DEMANDAS EN ESTE RECURSO Y EN ALGUNOS CASOS NO SE PUEDE OFRECER A LAS FAMILIAS EL TIEMPO DE ESTANCIA SOLICITADO, INCLUSO REDUCIENDO LOS TIEMPOS POR LO QUE LA SITUACION REPERCUTE EN LA PLANIFICACION DE LOS DESCANSOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS. ATENCION A LA INFANCIA: SE DETECTA EN GENERAL DIFICULTADES EN LOS TIEMPOS DE LAS RESOLUCIONES DE LOS CASOS DE GRAVE DESPROTECCION MOTIVADOS EN GRAN MEDIDA EN LA SATURACION DE LAS DEMANDAS QUE LLEGAN A DIPUTACION Y LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA PLANTILLA DE TECNICOS DE LOS EQUIPOS ZONALES DESTINADOS A LA VALORACION DE LOS CASOS.

68 Azken aldaketarekin Menpekotasun balorazioa betetzerakoan askotan gorde behar da, ezin dira osasun zentroa... batera erantzun.

69 - Adecuación de la información; replanteamiento de tramites a realizar (informe social) en solicitudes de productos de apoyo. - El RU. Supone una verdadera carga y genera mucha documentación en papel cuya custodia queda en manos del Ayto. Habría que replantear este tema

70 - Tramiteetan, funtzionatzeko eran, kontaktuetan eta abarretan egiten diren aldaketak lehenbailehen jakinaraztea eta Udalei bidalitako dokumentazioa (telefonoak, irizpideak, aldaketak...) eguneratua mantentzea. - Euskaraz lan egiteko aukera bermatzea bai telefonoz eta baita EXTRANET bidez. Extraneten atal batzuk gazteleraz bakarrik azaltzen dira nahiz euskarazko ereduan jardun. - EXTRANET bidez eskaera bati buruzko mezuak bidaltzerakoan Gizarte Politikako langile asko azaltzen dira zerrendan baina ez dakigu kasu bakoitzean nori bidali mezua. Ez du zerbitzura orokorrean mezua bidaltzeko aukera ematen.

71 Departamentuko ataletako teknikoekin kontakturako ditugun datuak ez ditugu eguneratuta, eta eskatzen da eguneraketak jakinaraztea guri.

72 SE PRECISA MAYOR RAPIDEZ EN LA RESOLUCION EN LAGFUNOS TRAMITES. EXTRANET DEBERIA ESTAR CONECTADO CON GIZARTENET

73 - Extraneteko euskarazko bertsioa eskaera askotan ez da zuzena. - Eskaeraren batean beharrezkoa ez den edo inorrek erabiltzen ez dueninformazioa derrigorrez betetzeak ez du zentzurik. Esaterako kontu korronte zenbakia eta gizarte txostena laguntza teknikoen eskaeratan. - Eskertzen da noizean behin atal bakoitzeko teknikarien zerrenda dagokien telefono zenbakiekin bidaltzea. - Eskaeren egoeraren inguruko informazioa zehatzagoa izatea Extranet bidez egokia izango litzake.

74 Mantener informados a los ayuntamientos a través de un cauce único y estable de los cambios de criterios en los Programas y Servicios.