Click here to load reader

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE · PDF fileb) Así mesmo se aproba a recepción das obras de urbanización previstas no mencionado proxecto e garantidas mediante aval de conformidade

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE · PDF fileb) Así mesmo se aproba a...

 • ACTA DA SESIN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O DA 24 DE OUTUBRO DE 2016 =========================================== LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas DA: 24 de outubro de 2016 HORA DE COMEZO: 19:11 h. HORA DE REMATE: 19:45 h. ASISTENTES: D Mercedes Girldez Santos (alcaldesa accidental), D. Mariano Abalo Costa, D. Andrs Garca Bastn, D. Xon Carlos Chilln Iglesias, D nxela Vizoso Marcos e D. Toms Hermelo lvarez. AUSENTES: D. Xos Manuel Pazos Varela, D. Heitor Mera Herbello. SUPLENTES: D Tania Castro Paredes e D Lourdes Rial Pardo. Baixo a presidencia da Sra. Alcaldesa accidental, asistidos por min a secretaria xeral, D Berta Alonso Soto e o interventor, D. Sergio Curra Moreira, coa finalidade de realizar sesin ordinaria da Xunta de Goberno Local, convocada para o da de hoxe, en primeira convocatoria. Comprobada a existencia de qurum suficiente, pola Presidencia declrase aberta a sesin, coa seguinte: ORDE DO DA 1.- APROBACIN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIN ANTERIOR REALIZADA O DA 3 DE OUTUBRO DE 2016 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acordou, aprobar o borrador da acta da sesin anterior da Xunta de Goberno Local, realizada o da 3 de outubro de 2016. OBRAS E SERVIZOS 2.- SOLICITUDES DE SINALIZACIN 2.A.1) RENOVACIN DE SINAIS DE PASAXE PERMANENTE POR DESAPARICIN RENOVACIN DE SINAIS DE PASAXE PERMANENTE POR DETERIORO A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por delegacin realizada en Resolucin da Alcalda do 02.07.2015, de conformidade cos informes emitidos pola Polica Local, acorda autorizar a renovacin do sinal

 • de pasaxe permanente instalado por deterioro, coas condicins indicadas s seguintes solicitantes:

  NOME LUGAR INSTALACIN

  M.R.D. (administrador da CC PP Plaza de Andaluca 3

  Autorzase a renovacin do sinal de pasaxe permanente n 934, concedido en X.G.L. do da 30.11.2016 ao interesado. Condicinase a presente autorizacin devolucin do sinal deteriorado no Departamento de Tesourera, que proceder a dar de baixa o referido nmero e concesin dun nmero novo.

  2.B) SOLICITUDE DE SINALIZACIN DE SENTIDO NICO EN SEIXO-DARBO Dse conta de solicitude presentada o da 14.06.2016 por A.F.F., na que reclama sinalizacin de sentido nico no tramo da interseccin da ra San Antonio e a entrada do Camio do Pieiro en Darbo. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por delegacin realizada en Resolucin da Alcalda do 02.07.2015 e de conformidade co informe favorable emitido o da 24.10.2016 pola Polica Local, acorda o seguinte: PRIMEIRO.- Acceder ao solicitado polo Sr. F.F. para sinalizacin de sentido nico no tramo da interseccin da ra San Antonio e a entrada do Camio do Pieiro en Darbo. SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ao interesado, Polica Local e Oficina Tcnica Municipal. 2.C) INFORME DA POLICA LOCAL S/SINALIZACIN DE ZONA DE ESTACIONAMENTO LIMITADO EN RA ARRECIFE Visto o informe emitido o da 20.06.2016 pola Polica Local, no que se indica o seguinte: Que en ra Arrecife se proceda a sinalizar un tramo de estacionamento limitado a 20 minutos para servizos (turismos e furgns) en das laborais de 8,00 a 14,30 horas e de 16,00 a 22,00 horas, e outro para carga e descarga, tendo en conta a actividade comercial na zona. * Que se proceda a sinalizar horizontal e verticalmente o tramo peonil que se est a executar pola brigada de obras nesa zona para comunicar o casco urbano co paseo de Salgueirn.

 • A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por delegacin realizada en Resolucin da Alcalda do 02.07.2015, acorda aprobar integramente o informe emitido pola Polica Local transcrito anteriormente. 2.D) SOLICITUDE DE APARCAMENTO DE MINUSVLIDOS EN RA REDONDELA Examinada a solicitude presentada o da 13.10.2016 por A.C.M., na que demanda aparcamento para persoas discapacitadas na Ra Redondela-Cangas. Dse conta de informe emitido o da 17.10.2016 pola Polica Local, que indica o seguinte: A Polica Local de Cangas con relacin solicitude de A. C. M, onde solicita un aparcamento para persoas discapacitadas en ra Redondela, infrmase de que o aparcamento mais prximo se atopa no centro de sade e na ra Gondomar, polo que procede un reservado na citada ra Redondela. A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por delegacin realizada en Resolucin da Alcalda do 02.07.2015, acorda o seguinte: PRIMEIRO.- Aprobar integramente o informe emitido pola Polica Local. SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ao interesado, Polica Local e a Oficina Tcnica Municipal. URBANISMO E PATRIMONIO 3.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIN DO DA 20 DE OUTUBRO DE 2016, DA XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE OBRAS E DE APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS 3.A) APROBACIN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS: 3.A.1) LICENZA DE OBRAS MAIORES.- Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte, e tralos informes tcnicos e xurdicos a eles incorporados, a Xunta de Goberno Local acordou o seguinte: outorgar as seguintes licencias urbansticas, deixando a salvo o dereito de

  propiedade e os de terceiros. O acto de edificacin ou uso do solo realizarase de conformidade coa documentacin presentada, coas condicins particulares e coas seguintes condicins xerais:

  1.- Os efectos das licencias que se conceden, son puramente urbansticos, a reserva e con absoluta independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares de obter, de ser o caso, as precep-

  tivas autorizacins dos outros organismos con competencias concorrentes nesta cuestin (Xefatura Provincial de Estradas, Deputacin Provincial, Autoridade Portuaria de Vigo, Xefatura de Costas de

  Pontevedra, Comisin Provincial de Patrimonio Histrico-Artstico, etc.).

 • 2.- Advrteselle / interesado/a que esta licenza carece de validez en tanto o/a tcnico/a

  aparellador/a municipal non efecte a operacin de "tira de cordas", polo que o/a interesado/a deber solicitar que esta se leve a cabo antes de comezar as obras.

  3.- Deber presentar no concello tres informes por escrito do estado das obras e da sa adecuacin

  proxecto e licenza municipal na que se abeiran, nas seguintes fases da obra:

  a) Cando as fbricas, tanto interiores como exteriores, estean iniciadas sobre o rasado da

  cimentacin.

  b) Cando estea rematada a estrutura do teito correspondente altura total da edificacin.

  c) Cando estea finalizada a obra.

  4.- Antes do inicio das obras deber colocarse un valado de proteccin, que non poder impedir o

  trnsito pblico para o que deber obter, previamente, licenza municipal. O valado deber acomodarse s prescricins de seguridade do persoal empregado nas obras e para as persoas que

  transiten pola va pblica.

  5.- Deber colocarse un cartel de dimensins mnimas de 1,70 x 0,84 metros, onde figure o nmero e data da licenza, nmero de andares e nomes do promotor, arquitecto, aparellador e constructor. O

  titular da licenza adoptar toda as medidas de seguridade previstas na normativa vixente.

  6.- Deber ter, na obra, a licenza e o proxecto selado polo concello a disposicin dos funcionarios

  municipais.

  7.- De conformidade co disposto no artigo 35 do R.d.l. 1/92, do 26 de xuo, os prazos de iniciacin, interrupcin mxima e remate das obras, fxanse en:

  a) Iniciacin: dentro dos doce meses seguintes outorgamento da licenza.

  b) Interrupcin mxima: seis meses, debendo comunicrselle concello. Indcase que, con carcter

  excepcional e por s unha vez, outorgarase prrroga cando se xustifique que a interrupcin

  obedeceu a motivos de forza maior.

  c) Remate das obras: dentro dos trinta e seis meses seguintes outorgamento da licenza.

  8.- A edificacin non poder ser ocupada en ningn dos seus andares ata que as obras estean completamente rematadas, nese momento solicitarselle concello a preceptiva licenza de primeira

  ocupacin, achegando certificado de final de obra asinado polos directores desta e visado polos colexios correspondentes. En dito certificado especificarase que as obras se axustan s condicins da

  licenza municipal e, as mesmo, achegarase documento acreditativo de que a obra foi dada de alta

  para os efectos do imposto sobre bens inmobles e escritura de divisin horizontal ou de declaracin de obra nova, segundo os casos.

  9.- O comezo da obra e a efectividade da licenza estar condicionada, en todo caso, presentacin

  no concello de un exemplar do proxecto de execucin.

  10.- Cando nas proximidades das obras que se autorizan existan instalacins de redes de servizos pblicos que poidan resultar afectadas pola realizacin das obras, o titular da licenza daralle conta

  diso concello e estar obrigado a repoer, seu estado anterior, os desperfectos que puidesen

  ocasionarse, ou sufragar os gastos. Suspenderase a efectividade da licenza concedida mentres non se cumpra a obriga citada.

  11.- Toda variacin que se produza no proxecto presentado, as como, na direccin tcnica ou

  empresa constructora, deberselle comunicar concello para a sa conformidade.

 • 12.- Antes de comezar a construcin a que fai referencia esta licenza, o/a promotor/a das obras deber instalar no lmite da parcela contiguo camio que d fronte, un foxo de

  formign protexido cunha reixa co nico fin de limpar as rodas dos vehculos que se empreguen

  na obra, especialmente en pocas de choiva, co obxecto de evitar a perda de area nos viais de comunicacin co conseguinte risco para a circulacin rodada.

  * Calquera dos incumprimentos do condicionado supor a SUSPENSIN INMEDIATA das obras,

  de conformidade co indicado no art. 209.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenacin

  urbanstica e proteccin do medio rural de Galicia. EXPEDI

Search related