of 1 /1
:".tnilltTlrlt'1ffi1 \4rAnAN DE LA PUE.'¡TE E M í',t::T,:N,',:ÍEGAR*^I'ENDEZ F5 EM Hi:'if$Hffl:'-esaor?, ta . iTf M rrerro-XUberteo L: Hn',:,:,Tili"Tffi$"oo* q5 EM :5fi1fl?.T:r$1:llüry::::lll Tj,, "* I -il M t{Ot/' NUOÍA t?$¡^r¿(6¡{t- f;iilaii:i"1ff::?:'|BARouERo T6 'EM :H::"'Afi,::ffH4,,r., F5 kf M - iriüerd¿ trrid¿' i Ú s Hl3?"iilglt1T.'*:h?#l ffi b",*o tr @ * :l:[Tr?:"T1[?AtvELAsQUEzRAMos f:S EM . fi yi'.llliili.'.i'"Tt'f,:.ffiff*É*,8 M 1 ;.ffij!,T51?,ilml',I"?'o*n"o rs EjM :;1flHffi:HrGRilANDosANcHEz Fs EEq 1 3 $T.liX'ii,:,Hfli',i,ffftff:ffif ,i*ñ M ,l I JOSE L|BOR|O ESTEVES ROBLES 4:< I ¡t ¿Oebe dejar el cargo de Regido ¡r,nni,*u*od!!-J Egl .1 q MolltcA GI8sELLA ERAzo TRUJ|LLo €< i-¡t-l ¿ tr¿DebedelarelcargodeRegidor? r \)¡ -l I Jf I Tl¿ffa-I [email protected] L - É MANUEL ABELARDO CARDE¡¡AS iruñloz a ' u ¿DebedciaralcargodeRegido¿ -l J | ? cAYo Tlr0 QUILLAS .f< r i ¿Debe dejar el cargo de Regidof? r \) urno. gafa--tDcto5 i q 0LGA CELINI}A il0RAN ARAUJ0 fa I u ¿gebe de¡sr el cargo de Regidor? r r,, Hü/. lü,lra ; ¡1 RONALD GoNZALES PlllEoA fT. ; ü¿DebedeiarelcargodaRegirlor? r v 1r¡ MAIALIBERTAD ROJAS enUCXfrllttt¡ -GC. *U¿DebedelaretcargodeRegidor? r !) Aha ?o\e M M M M M M E tr E E PROVINCIA DE LIMA I'IARQUE CON UÑA:tRUZffiO UNr NSEEf OETTRO DEL RECUADRO DEL O DEL NO q.f pEDRoJAvtERLopEzroRREsruBBs É ;.; ¿DebedejarelcargodeRegidor? I v EM 11 HERI{AN NUñEZ GONZALES F( ru ú ¿Debe dejar er carso de Reoidofi <fa. 5."h[ef t"d fl\ur-renmctsroculLLEN cAsnLLo Aln _ \!/aDebe delarel cargo de Regido¡? I I v EocARDo RENAN DE poMAR vrzcA** Q?C_, ¿fhbe dejar el cargo de Regidor? ')fi JoSEALBERToDAfioSoRDoñEz f.fDa, ;u ¿DebedejaretcargodeResidor? dolüá ¡.t"O ?? ll'.il'¿,:H:ffJ:l'-:|,:Y^s0*A*o ??c' ki ,r ?n ioRGERAFAELvTLLET¡ALARREA ?P(, e v ¿Debe de¡ar el cargo de Regidof ?fi LUz irARrA DEL prLAR FRETTAsALvARADo VpC. a 'r ¿Debe de¡ar et cargo de Regidor? A.f, ",üü(¿ '1fi PABLoALBERTOSECADAELGUEM @4, * * ¿Debe dejar el cargo de Regidor? I ¡ v r; "t | \; I l*'l fli I Si I i*u I t;;I lq.i ! td3 i | ___i ¡;._-] | &i I I r4t I l*ul i' -t iffá | i *,'l t;_-l ih;l *"1i lqrl L*:1 i i'-- -t r{i I | #r I r*J i qi I ld*l [,; tb¿t | "t4 | krl lo*l ONPE "i tl *'ü ?5 JAIME EDUARDO SALIT{AS LOPEZ TORRES ¿Debe dejar el cargo de Regidor? [email protected] iwiM ,[email protected] Hrd @E 1{ LUtsrrrANUELcAsrAñEDApAnoo QPe. ''(iiü'.K'¿?iffi"" ag". *a : 1 TEREsA DE JEsus cANovA sAnme o ?k- rr ¿Debe dejarel cargo de Regido¡? ,t t ATBERTO VALENZUELA SOTO ?Q¿, v.v ¿DebedejarelcargodeRegldor? |' t/ oScARJAV¡ERtBAñEzyAGUt tDf _ u't¿DebedejarelcargodeRegidor? I \- t { LU|S FEUPE CALt4trOr{TES BARRON ?R] ü r/ ¿Debe dejar el csrgo de Regidor? t ñ R-,BEN 'ANTTAG. GAvrf¡o sAN*7,?,{ou*e 'lL, jl v u ¿Debe dciar el 6arso de Resido (¿O4 ) L 4?rvAr{BEcERRAHURTAoo _^Q¡@!{l4)Or- | i., l ,, i Jr ¿DebedejaretcarsodeResidor? tra{) - L:r ii_! '¡g GERUANR|CARDoApARtcOLEMBCKE ftrlQj 'JU ¿Debedeiarel cargodeResidor? €^¡ -- T * FERNAN ROI,ANO ALTUVE.FEBRES LoREs ;lü ¿DebedoiarelcargodeRegidor? .ffig$ ^t 0 :S:iJi.?:: :fi1','.'3.3':i'i :rernP& uu.rdbS t t'eUcogc'o1 I l,rl l [r: ] |;;; E! E;I F!

Cédula de Votación

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cédula de votación Revocatoria Lima 2013

Text of Cédula de Votación

  • :".tnilltTlrlt'1ffi1 \4rAnAN DE LA PUE.'TE E M',t::T,:N,',:EGAR*^I'ENDEZ F5 EMHi:'if$Hffl:'-esaor?, ta . iTf Mrrerro-XUberteo L:Hn',:,:,Tili"Tffi$"oo* q5 EM:5fi1fl?.T:r$1:llry::::lll Tj,,

    "* I

    -il Mt{Ot/' NUOA t?$^r(6{t-f;iilaii:i"1ff::?:'|BARouERo T6

    'EM:H::"'Afi,::ffH4,,r., F5 kf M- irierd trrid' i

    s Hl3?"iilglt1T.'*:h?#l ffi b",*o tr @* :l:[Tr?:"T1[?AtvELAsQUEzRAMos f:S EM. fi yi'.llliili.'.i'"Tt'f,:.ffiff**,8 M1 ;.ffij!,T51?,ilml',I"?'o*n"o rs EjM:;1flHffi:HrGRilANDosANcHEz Fs EEq1 3 $T.liX'ii,:,Hfli',i,ffftff:ffif ,i* M,l I JOSE L|BOR|O ESTEVES ROBLES 4: