28
0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:.................................................................................................................................................................. 0.2.ERAGIKETA EGITEN DEN SAILAREN IDENTIFIKAZIOA Kultura sailaren izen zehatza (zerbitzua, atala, zuzendaritza….): ............................................................................................................................................................................................................. 0.3. GALDEͲSORTA BETETZEKO ARDURA DUEN PERTSONAREN DATUAK: a). IzenͲabizenak: ..................................................................................................................................................................... b). Kargua: ................................................................................................................................................................................ c). Harremanetarako telefonoa: ............................................................................................................................................... d). Harremanetarako posta elektronikoa: ................................................................................................................................ Identifikazioa GALDEͲSORTA ZENBAKIA: ENTITATEA: ................................................................................................................................................................................................................. ERAGIKETA EGITEN DEN SAILA: ................................................................................................................................................................................... GALDEͲSORTA BETETZEKO ARDURADUNAREN DATUAK: a). IzenͲabizenak:............................................................................................................................................................................................. b). Kargua: ....................................................................................................................................................................................................... c). Harremanetarako telefonoa: ...................................................................................................................................................................... d). Harremanetarako posta elektronikoa: ....................................................................................................................................................... : HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA KULTURA-ARLOKO FINANTZAKETAREN ETA GASTU PUBLIKOAREN ESTATISTIKA - 2012 -

Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko)

0.1. ENTITATEAREN IZENA:..................................................................................................................................................................

0.2.ERAGIKETA EGITEN DEN SAILAREN IDENTIFIKAZIOA

Kultura sailaren izen zehatza (zerbitzua, atala, zuzendaritza….):

.............................................................................................................................................................................................................

0.3. GALDE SORTA BETETZEKO ARDURA DUEN PERTSONAREN DATUAK:

a). Izen abizenak: .....................................................................................................................................................................

b). Kargua: ................................................................................................................................................................................

c). Harremanetarako telefonoa: ...............................................................................................................................................

d). Harremanetarako posta elektronikoa: ................................................................................................................................

Identifikazioa

GALDE SORTA ZENBAKIA:

ENTITATEA: .................................................................................................................................................................................................................

ERAGIKETA EGITEN DEN SAILA: ...................................................................................................................................................................................

GALDE SORTA BETETZEKO ARDURADUNAREN DATUAK:

a). Izen abizenak:.............................................................................................................................................................................................

b). Kargua: .......................................................................................................................................................................................................

c). Harremanetarako telefonoa: ......................................................................................................................................................................

d). Harremanetarako posta elektronikoa: .......................................................................................................................................................

:

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

KULTURA-ARLOKO

FINANTZAKETAREN ETA

GASTU PUBLIKOAREN

ESTATISTIKA

- 2012 -

Page 2: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

2

:

Page 3: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

3

I. ATALA. ENTITATEAREN ERAKUNDE AUTONOMO ETA SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOEN

IDENTIFIKAZIOA; ETA EKIPAMENDU KULTURALEN IDENTIFIKAZIOA

1.1. KULTURA ARLOKO ERAKUNDE AUTONOMO ETA SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIOEN

IDENTIFIKAZIOA

Kultura arloan diharduten menpeko erakunde autonomo eta sozietate publiko edo fundazio guztiak identifikatu behar dira

jarraian.

1.1.1. Entitateak ba al du bere jarduera kultura arloan garatzen duen MENPEKO ERAKUNDE AUTONOMOrik?

Ez .........................

Bai ....................... Zenbat? Ondorengo koadroan idatzi erakunde autonomoen izena:

Entitatearen menpeko erakunde autonomoak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.1.2. Entitateak ba al du parte hartzerik %100ean kapital publikoa duen kultura arloko SOZIETATE PUBLIKO edo

FUNDAZIOren batean?

Ez .........................

Bai ....................... Zenbatetan? Ondorengo koadroan idatzi sozietate publiko edofundazioen izena, eta zehaztu erakundeak 2012. urteanizandako parte hartze portzentajea

Sozietate publiko edo fundazioaren izena Parte hartze %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 4: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

4

1.2. ENTITATEAREN MENPEKO EKIPAMENDU KULTURALAK

Kultura arloan diharduten erakundearen menpeko ekipamendu kulturalak identifikatzea eskatzen da jarraian.

1.2.1. Entitateak ondorengoetatik zein EKIPAMENDU KULTURAL ditu? Baiezko kasuan adierazi ekipamendu

kultural kopurua.

Ez Bai Zenbat?

a. Kultur etxea, zentro zibikoa… ............................ ..........

b. Liburutegia ........................................................ ..........

c. Antzokia ............................................................. ..........

d. Museoa.............................................................. ..........

e. Artxiboa............................................................. ..........

f. Musika eskola.................................................... ..........

g. Besterik (Zehaztu:………………………) .................... ..........

1.3. ERAKUNDE AUTONOMO, SOZIETATE PUBLIKO EDO FUNDAZIO eta EKIPAMENDU KULTURALEN

INGURUKO OHARRAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Page 5: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

5

II. ATALA. KULTURA AURREKONTUA

2.1. 2012an KULTURA ARLOAN EXEKUTATUTAKO AURREKONTUA, KAPITULU EKONOMIKOEI ETA

KULTURA AZPISEKTOREEI JARRAIKI

Page 6: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

6

Page 7: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

7

2.1.1. I. Kapitulua. PERTSONAL GASTUAK

Erakundearen pertsonal propioaren gastuaren inguruko informazioa jasoko da atal honetan. Pertsonal gastuetan sartuko dira

oinarrizko ordainsariak, ordainsari osagarriak, gizarte segurantza, Elkarkidetzako kuotak eta funtzionarioen, behin behineko

pertsonalaren eta lan kontratudun pertsonalaren formakuntza gastuak. Azpiatal honetan aldez aurretik zenbait kontzeptu

definitu dira eta I. kapituluari dagokion gastua kontzeptu horietan banatu behar da.

Hauek dira zehaztu diren kontzeptuak:

I.1. Kultura jarduerarekin zuzenean loturiko pertsonal gastua:

Kultura arloko pertsonalaren gastuak sartuko dira hemen: zuzendariak, teknikariak eta kudeaketa eta administrazioko

pertsonalaren gastuak.

I.2. Pertsonal laguntzailea eta zeharkakoaren gastuak:

Pertsonal laguntzailea eta zeharkakoaren gastuak sartuko dira hemen: garbiketarako pertsonala, mantentze

lanetarako teknikariak (muntatzaileak, argiketariak, garraiolariak, etab.), segurtasuna…

* Azpisektore jakinei dagozkien azalpenak:

A10 KULTURA EKINTZA: Ekipamendu eta zerbitzu kultural balioanitzei dagozkien pertsonal gastuak sartuko dira

hemen (kultur etxeak, zentro zibikoak…): bai ekipamendu horietako zerbitzuei zuzenean loturiko pertsonalari

dagozkion gastuak eta baita bertako pertsonal laguntzaileari dagozkionak ere (garbiketa, mantentze lanak,

segurtasuna…). Ez dira azpisektore honetan sartuko kultura arloaren koordinazio, kudeaketa eta zuzendaritza

orokorrari dagozkion gastuak (kultur teknikariak, administrari laguntzaileak edo zuzendaritzako kideak). Eta ez da

sartuko ere jai eta herri kulturarekin zerikusia duten jardueretako pertsonala ere.

B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU OROKORRAK: Azpisektore jakin batean sailka ezin daitezkeen kultura arloaren

funtzionamendu orokorrerako pertsonal gastuak sartuko dira hemen (kultur teknikariak, administrazioko pertsonala,

administrari laguntzaileak, zuzendaritzako kideak…).

Page 8: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

8

2.1.1 A) KULTURA ARLOTIK finantzatutako pertsonal gastuak

Ondorengo koadroan zehaztu kultura arlotik finantzatutako pertsonal gastua (I. Kapitulua) azpisektore eta kontzeptuei jarraiki. Azpisektore

jakin batean (A1, A2…, C) I. Kapituluko partida gasturik baldin badago ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan eta jarraian kontzeptu bakoitzari

(I.1 edo I.2) dagokion gastua zehaztu aurretik azaldutako sailkapenaren arabera. Azpisektore bati loturiko gasturik ez dagoen kasuetan ipini

gurutzea “EZ” dioen laukitxoan eta pasa hurrengo azpisektorera.

KULTURA ARLOTIK FINANTZATUTAKO PERTSONAL GASTUAK

Azpisektorea

I.1.

Kultura jarduerako

pertsonala

I.2.

Pertsonal

laguntzailea

GUZTIRA

A1 ONDAREA ETA ARKEOLOGIA

€ € €EZ BAI

A2 LIBURUTEGIA

€ € €EZ BAI

A3 ARTXIBOA

€ € €EZ BAI

A4 MUSEOA

€ € €EZ BAI

A5 ANTZERKIA ETA DANTZA

€ € €EZ BAI

A6 MUSIKA

€ € €EZ BAI

A7 IKUSIZKO ARTEAK

€ € €EZ BAI

A8 ZINEMA ETA IKUS ENTZUNEZKOAK

€ € €EZ BAI

A9 LITERATURA ETA EDIZIOA

€ € €EZ BAI

A10 KULTURA EKINTZA*

€ € €EZ BAI

A11 BERTSOLARITZA

€ € €EZ BAI

A12 JAIAK ETA HERRI KULTURA

€ € €EZ BAI

B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU

OROKORRAK*€ € €

EZ BAI

C KOMUNIKABIDEAK

€ € €EZ BAI

GUZTIRA

KULTURA ARLOKO PERTSONAL GASTUAK € € €

Page 9: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

9

2.1.1 B) BESTE ARLOETATIK finantzatutako pertsonal gastuak

Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako pertsonal gastuei loturiko partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako pertsonal gastuei loturiko partida gasturik baldin badago

(I. kapitulua) eta jarraian dagoen taulan idatzi arloaren izena, partidari dagokion azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5,

A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C) eta aurretik zehaztutako kontzeptu bakoitzerako (I.1 eta I.2) partida gastua. Ezezko

kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan eta pasa hurrengo galderara.

Ez .........................

Bai .......................

BESTE ARLOETATIK FINANTZATUTAKO PERTSONAL GASTUAK

Arloa

Azpisektore

kodea

(A1, A2…, C)

I.1.

Kultura

jarduerako

pertsonala

I.2.

Pertsonal

laguntzailea

GUZTIRA

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

GUZTIRA

BESTE ARLOETAKO PERTSONAL GASTUAK€ € €

I.1.

Kultura

jarduerako

pertsonala

I.2.

Pertsonal

laguntzailea

GUZTIRA

GUZTIRA PERTSONAL GASTUAK

(I. KAPITULUA)€ € €

Page 10: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

10

2.1.2. II. Kapitulua. ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK

Kultura azpisektore bakoitzerako (A1, …, C) kalkulatutako ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuei dagozkien 2012ko gastuak

zehaztuko dira azpiatal honetan.

Aldez aurretik zehaztu diren kontzeptuak hauek dira:

II.1. Kultura zerbitzu estrukturaletarako giza baliabideen azpikontratazioa:

Erakundearen kultura zerbitzu egonkorrak garatzeko administrazioak edo erakunde autonomoak kontratatutako

enpresa zerbitzuak (kultur etxearen kudeaketa, liburutegirako pertsonala, kultura arloaren zuzendaritza eta

gestioa…).

II.2. Ekipamendu kultural eta kultura jardueretarako pertsonal laguntzaile eta zeharkako pertsonalaren

azpikontratazioa:

Administrazioaren edo organismo autonomoaren kultura zerbitzuei laguntzeko erakundez kanpoko enpresek

azpikontratazioz egindako lanak sartzen dira hemen (adibidez, garbiketa lanak, ekipamendu kultural, kultur etxe,

museo, zentro zibiko…en mantentze lanak eta segurtasuna…).

II.3. Noizbehinkako kultura zerbitzu eta jardueren azpikontratazioa:

Noizbehinkakoak diren eta kultura zerbitzuen eguneroko funtzionamendutik kanpokoak diren zerbitzu eta jardueren

azpikontratazioari dagozkion gastuak sartuko dira hemen: II. Kapitulutik finantzatutako programazio kulturalerako

gastuak hain zuzen ere (kultura sormena, ekoizpena, promozioa eta zabalkundea).

II.4. Kultura zerbitzuen hornidura eta mantentze gastuak:

Kultura zerbitzuen ohiko funtzionamenduari loturiko gastu materialak sartuko dira hemen (pertsonal gastuari ez

dagozkionak). Hornidurak (energia elektrikoa, gasa, ura…), bulegoko materiala, garraioak, konponketa, mantentze eta

kontserbazio gastuak (eraikinak, makineria, instalakuntzak, altzariak, informatika ekipoak…), alokairuak eta kanonak,

aseguruen primak, komunikazioak eta bestelako gastu materialak.

II.5. Kultura jarduerari loturiko bestelako zerbitzu eta gastu arruntak:

Publizitatea eta propaganda, ikerketa eta lan teknikoak, kalte ordainak, osasun laguntzarako gastuak eta kultura

jardueraren bestelako gastuak.

* Azpisektore jakinei dagozkien azalpenak:

A10 KULTURA EKINTZAK: Erabilera anitzeko ekipamendu kulturalei dagozkien ondasun arrunten eta zerbitzuen

gastuak (kultur etxe, zentro zibiko, etab.en hornidura gastuak, mantentze gastuak…), ekipamendu horietarako

pertsonalaren azpikontratazioa, pertsonal laguntzailearen azpikontratazioa (garbiketa, mantentze lanak,

segurtasuna…) eta zentro horietatik antolatutako programazio kulturalerako gastu arruntak.

B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU OROKORRAK: Kultura arloaren funtzionamendu orokorrari dagozkion eta

azpisektore jakin batean sailka ezin daitezkeen gastuak sartuko dira hemen (kultura arloaren kudeaketarako

pertsonalaren azpikontratazioa, hornidura, mantentze eta konponketa gastuak,…).

Page 11: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

11

2.1.2 A) KULTURA ARLOKO ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak

Ondorengo koadroan zehaztu kultura arloko ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak (II. Kapitulua) azpisektore eta kontzeptuei jarraiki.

Azpisektore jakin batean (A1, A2…, C) II. Kapituluko partida gasturik baldin badago ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan eta jarraian

kontzeptu bakoitzari (II.1, II.2, II.3, II.4 edo II.5) dagokion gastua zehaztu aurretik azaldutako sailkapenaren arabera. Azpisektore bati loturiko

gasturik ez dagoen kasuetan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan eta pasa hurrengo azpisektorera.

KULTURA ARLOKO ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK

Azpisektorea

II.1.

Kultura zerb.

estrukturalak

II.2.

Pertsonal

laguntzailea

II.3.

Zerbitzu ez

estrukturalak

II.4.

Hornidura eta

mantentzea

II.5.

Bestelako

gastuak

GUZTIRA

A1 ONDAREA ETA ARKEOLOGIA

€ € € € € €EZ BAI

A2 LIBURUTEGIA

€ € € € € €EZ BAI

A3 ARTXIBOA

€ € € € € €EZ BAI

A4 MUSEOA

€ € € € € €EZ BAI

A5 ANTZERKIA ETA DANTZA

€ € € € € €EZ BAI

A6 MUSIKA

€ € € € € €EZ BAI

A7 IKUSIZKO ARTEAK

€ € € € € €EZ BAI

A8 ZINEMA ETA IKUS

ENTZUNEZKOAK€ € € € € €

EZ BAI

A9 LITERATURA ETA EDIZIOA

€ € € € € €EZ BAI

A10 KULTURA EKINTZA*

€ € € € € €

EZ BAI

A11 BERTSOLARITZA

€ € € € € €EZ BAI

A12 JAIAK ETA HERRI KULTURA

€ € € € € €EZ BAI

B ZUZENDARITZA ETA ZERBITZU

OROKORRAK*€ € € € € €

EZ BAI

C KOMUNIKABIDEAK

€ € € € € €

EZ BAI

GUZTIRA KULTURA ARLOKO

ONDASUN ARRUNTEN ETA

ZERBITZUEN GASTUAK

€ € € € € €

Page 12: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

12

2.1.2 B) BESTE ARLOETAKO ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak

Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako ondasun arrunten eta zerbitzuei dagokien

gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuetarako (II.

Kapitulua) partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi arloaren izena, partidaren kontzeptua, azpisektorearen kodea (A1,

A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C) eta aurretik zehaztutako kontzeptu bakoitzerako (II.1, II.2, II.3, II.4 edo

II.5) partida gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

BESTE ARLOETAKO ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN GASTUAK

Arloa

Azpisektore

kodea

(A1… C)

II.1.

Kultura zerb.

estrukturalak

II.2.

Pertsonal

laguntzailea

II.3.

Zerbitzu ez

estrukturalak

II.4.

Hornidura

eta

mantentze

lanak

II.5.

Bestelako

gastuak GUZTIRA

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

GUZTIRA BESTE ARLOETAKO

ONDASUN ARRUNTEN ETA

ZERBITZUEN GASTUAK

€ € € € € €

II.1.

Kultur zerb.

estrukturalak

II.2.

Pertsonal

laguntzailea

II.3.

Zerbitzu ez

estrukturalak

II.4.

Hornidura

eta

mantentze

lanak

II.5.

Bestelako

gastuak

GUZTIRA

GUZTIRA ONDASUN ARRUNTEN ETA

ZERBITZUEN GASTUAK

(II. KAPITULUA)

€ € € € € €

Page 13: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

13

2.1.3. III. Kapitulua. FINANTZA GASTUAK

Azpiatal honetan finantza gastuen inguruko informazioa jaso behar da (III. Kapitulua). Kasu honetan azpiatala ez da banatu

kultura arlotik eta beste arloetatik izandako gastuaren arabera (oro har ez baita partida gastu askorik izaten kapitulu honetan);

beraz, ondorengo taulan arloa zehaztea ere eskatzen da (bertan ipini beharko da kultura arloari dagokion gastua edo beste

arloren bati dagokion).

Entitatearen kultura aurrekontuan ba al dago finantza gastuari dagokion partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza gastuari dagokion partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi partida

kudeatzen duen arloaren izena (kultura arloa edo beste edozein arlo), azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,

A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

FINANTZA GASTUAK

Arloa

Azpisektore

kodea

(A1, A2… C)

KONTZEPTUA GUZTIRA

GUZTIRA FINANTZA GASTUAK

(III. KAPITULUA)€

Page 14: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

14

2.1.4. IV. Kapitulua. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Atal honetan 2012ko transferentzia arruntei dagozkien aurrekontu partiden gastua (IV. Kapitulua) ipini beharko da kultura

azpisektoreka (A1, …, C) eta arlo ezberdinetarako. Transferentzia horiek jasoko dituen erakundearen izena zehaztea ere eskatzen

da.

2.1.4 A) KULTURA ARLOKO transferentzia arruntak

Ba al dago kultura arlotik kudeatutako transferentzia arruntetarako partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan kultura arlotik kudeatutako transferentzia arruntetarako partida gasturik baldin badago.

Jarraian idatzi azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua,

transferentziaren erakunde hartzailearen izena eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

KULTURA ARLOKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

GUZTIRA KULTURA ARLOKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK €

Page 15: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

15

2.1.4 B) BESTE ARLOETAKO transferentzia arruntak

Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako transferentzia arruntetarako partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako transferentzia arruntetarako partida gasturik baldin

badago. Jarraian idatzi arloaren izena, partidaren kontzeptua, erakunde hartzailearen izena, azpisektorearen kodea (A1, A2, A3,

A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C) eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

BESTE ARLOETAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

Arloa

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

GUZTIRA BESTE ARLOETAKO TRANSFERENTZIA ARRUNTAK €

GUZTIRA

GUZTIRA TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

(IV. KAPITULUA)€

Page 16: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

16

2.1.5. VI. Kapitulua. INBERTSIO ERREALAK

Lurzoru, herri lan, eraikin, makineria, instalakuntza, garraio, altzari, informazio prozesuetarako ekipo, bestelako ibilgetu materiala

(funts editorialak, ikerketetarako materiala…) eta ibilgetu inmaterialean (ikerketak, txostenak, proiektu teknikoak) egindako

inbertsioak zehaztuko dira hemen (VI. Kapitulua), azpisektoreei jarraiki (A1, …, C).

2.1.5 A) KULTURA ARLOKO inbertsio errealak

Ba al dago kultura arlotik kudeatutako inbertsio errealetarako partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan kultura arlotik kudeatutako inbertsio errealetarako partida gasturik baldin badago.

Jarraian idatzi azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua eta

partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

KULTURA ARLOKO INBERTSIO ERREALAK

Azpisektore

kodea

(A1, A2… C)

KONTZEPTUA GUZTIRA

GUZTIRA KULTURA ARLOKO INBERTSIO ERREALAK €

Page 17: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

17

2.1.5 B) BESTE ARLOETAKO inbertsio errealak

Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako inbertsio errealetarak gastu partidarik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako inbertsio errealetarako partidarik baldin badago. Jarraian

idatzi arloaren izena, azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua

eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

BESTE ARLOETAKO INBERTSIO ERREALAK

Arloa

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA GUZTIRA

GUZTIRA BESTE ARLOETAKO INBERTSIO ERREALAK €

GUZTIRA

GUZTIRA INBERTSIO ERREALAK

(VI. KAPITULUA)€

Page 18: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

18

2.1.6. VII. Kapitulua. KAPITAL TRANSFERENTZIAK

Atal honetan 2012ko kapital transferentziei dagozkien aurrekontu partiden gastua (VII. Kapitulua) ipini beharko da kultura

azpisektoreka (A1, …, C) eta arlo ezberdinetarako. Transferentzia horiek jasoko dituen erakundearen izena zehaztea ere eskatzen

da.

2.1.6 A) KULTURA ARLOKO kapital transferentziak

Ba al dago kultura arlotik kudeatutako kapital transferentziei loturiko partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan kultura arlotik kudeatutako kapital transferentziei dagokien partida gasturik baldin

badago. Jarraian idatzi azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C), partidaren kontzeptua,

transferentziaren erakunde hartzailearen izena eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

KULTURA ARLOKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

GUZTIRA KULTURA ARLOKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK €

Page 19: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

19

2.1.6 B) BESTE ARLOETAKO kapital transferentziak

Ba al dago kultura arloa ez den beste arloetatik kudeatutako kapital transferentziei loturiko partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan beste arloetatik kudeatutako kapital transferentziei dagokien partida gasturik

baldin badago. Jarraian idatzi arloaren izena, partidaren kontzeptua, erakunde hartzailearen izena, azpisektorearen kodea

(A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, B edo C) eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini

gurutzea “EZ” dioen laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

BESTE ARLOETAKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK

Arloa

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA Erakunde hartzailea GUZTIRA

GUZTIRA BESTE ARLOETAKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK €

GUZTIRA

GUZTIRA KAPITAL TRANSFERENTZIAK

(VII. KAPITULUA)€

Page 20: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

20

2.1.7. VIII. Kapitulua. FINANTZA AKTIBOAK

Azpiatal honetan finantza aktiboen inguruko informazioa jaso behar da (VIII. Kapitulua). Kasu honetan azpiatala ez da banatu

kultura arlotik eta beste arloetatik izandako gastuaren arabera (oro har ez baita partida gastu askorik izaten kapitulu honetan);

beraz, ondorengo taulan arloa zehaztea ere eskatzen da (bertan ipini beharko da kultura arloari dagokion gastua edo beste

arloren bati dagokion).

Erakundeak izan al du 2012an finantza aktiboei loturiko gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza aktiboei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi partida

kudeatzen duen arloaren izena (kultura arloa edo beste edozein arlo), azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,

A10, A11, A12, B edo C, partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

FINANTZA AKTIBOAK

Arloa

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA GUZTIRA

GUZTIRA FINANTZA AKTIBOAK

(VIII. KAPITULUA)€

Page 21: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

21

2.1.8. IX. Kapitulua. FINANTZA PASIBOAK

Azpiatal honetan finantza pasiboen inguruko informazioa jaso behar da (IX. Kapitulua). Kasu honetan ere azpiatala ez da banatu

kultura arlotik eta beste arloetatik izandako gastuaren arabera (oro har ez baita partida gastu askorik izaten kapitulu honetan);

beraz, ondorengo taulan arloa zehaztea ere eskatzen da (bertan ipini beharko da kultura arloari dagokion gastua edo beste

arloren bati dagokion).

Erakundeak izan al du 2012an finantza pasiboei loturiko partida gasturik?

Ipini gurutze bat “BAI” dioen laukitxoan finantza pasiboei dagokien partida gasturik baldin badago. Jarraian idatzi partida

kudeatzen duen arloaren izena (kultura arloa edo beste edozein arlo), azpisektorearen kodea (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,

A10, A11, A12, B edo C, partidaren kontzeptua eta partidaren 2012ko gastu likidatua. Ezezko kasuan ipini gurutzea “EZ” dioen

laukitxoan.

Ez .........................

Bai .......................

FINANTZA PASIBOAK

Arloa

Azpisek.

kodea

(A1… C)

KONTZEPTUA GUZTIRA

GUZTIRA FINANTZA PASIBOAK

(IX. KAPITULUA)€

Page 22: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

22

2.2. KULTURA ARLOKO AURREKONTU LIKIDATUAREN GUZTIRAKOA, KAPITULU EKONOMIKOEI

JARRAIKI ETA ERAKUNDEAREN AURREKONTU OSOA

2.2.1. Kultura aurrekontu likidatua kapitulu ekonomikoei jarraiki

2.1. atalean ipinitako informazio berreskuratuz, ondorengo koadroan ipini kultura aurrekontu likidatua kapitulu ekonomikoei

jarraiki (kapitulu bakoitzerako kultura arlotik eta beste arloetatik kudeatzen den kultura aurrekontuaren batura da eskatzen

dena).

Kapitulu ekonomikoa

2012ko

kultura aurrekontu

likidatua

I. Kapitulua: Pertsonal gastuak €

II. Kapitulua: Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak €

III Kapitulua: Finantza gastuak €

IV. Kapitulua: Transferentzia arruntak €

VI Kapitulua: Inbertsio errealak €

VII. Kapitulua: Kapital transferentziak €

VIII. Kapitulua: Finantza aktiboak €

IX. Kapitulua: Finantza pasiboak €

GUZTIRA €

Page 23: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

23

2.2.2. Erakundearen 2012ko aurrekontu likidatu osoa

Ipini erakundearen 2012ko aurrekontu likidatu propioaren zenbatekoa, kultura aurrekontu likidatua eta aurrekontu likidatu

propioarekiko kultura aurrekontuak duen pisua (ehunekotan % ) (erreferentzi gisa erakundearen 2010eko datuak ipini dira).

Urtea

2010 2012

Aurrekontu likidatu propioa € €

Kultura aurrekontu likidatua € €

Kultura aurrekontuaren % % %

2.3. KULTURA AURREKONTUAREN INGURUKO OHARRAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Page 24: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

24

III ATALA. KULTURA ARLOKO DIRU SARRERAK

Atal honetan, entitatearen 2012ko onartutako diru sarreren inguruko informazioa eskatzen da kapitulu ekonomikoei jarraiki.

2012. urtean beste erakundeetatik ohizko transferentzia edo kapital transferentzia gisa (IV. eta VII. kapituluak) jasotako sarrerei

buruzko xehetasunak ematea ere eskatzen da.

3.1. DIRU SARRERAK KAPITULU EKONOMIKOEI JARRAIKI

Kapitulu ekonomikoa2012ko diru sarreren

zenbatekoa

I. Kapitulua: Zuzeneko zergak €

II. Kapitulua: Zeharkako zergak €

III. Kapitulua: Tasa, prezio publiko eta bestelako diru sarrerak €

IV. Kapitulua: Ohizko transferentziak €

V. Kapitulua: Ondasun gaineko diru sarrerak €

VI. Kapitulua: Inbertsio errealen inorenganatzea €

VII. Kapitulua: Kapital transferentziak €

VIII eta IX. Kapituluak: Finantza aktibo eta pasiboak €

KULTURA ARLOKO DIRU SARRERAK GUZTIRA €

Page 25: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

25

3.2. TRANSFERENTZIA BIDEZKO DIRU SARRERAK (DIRU SARREREN IV. ETA VII. KAPITULUAK)

Beste erakunde publiko eta antzekoetatik 2012an jasotako ohizko transferentzia eta kapital transferentziei dagozkien partidak

eta xehetasunak jaso behar dira ondoko koadroetan: partidaren zehaztapena (kontzeptua) eta sarreren zenbatekoaz gain (diru

sarrera onartuak), transferentzia egiten duen erakundea eta egitasmo edo programaren izena ere ipini.

3.2.1. Ohizko transferentziak (IV. kapitulua)

Partidaren kontzeptuaDiru sarreren

zenbatekoa

Transferentzia egiten

duen erakundea

Egitasmo edo

programa

SARRERAK GUZTIRA (IV. kapitulua) €

3.2.2. Kapital transferentziak (VII. kapitulua)

Partidaren kontzeptuaDiru sarreren

zenbatekoa

Transferentzia egiten

duen erakundea

Egitasmo edo

programa

SARRERAK GUZTIRA (VII. kapitulua) €

3.3. DIRU SARREREN INGURUKO OHARRAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Page 26: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

26

IV. ATALA. KULTURA ARLOKO GIZA BALIABIDEAK 2012

Argibideak:

Kulturako pertsonalaren inguruko informazioa jasoko da atal honetan. Bi lan harreman mota bereiztuko dira:

Bertako enplegua: I. kapituluaren bidez finantzatutako enplegu guztia hartu behar da kontuan hemen.

Azpikontratatutako enplegua: erakundearen funtzionamendurako gainontzeko kapituluetatik finantzatutako

azpikontratatutako pertsonala (II. eta IV. kapituluetatik).

Lanpostuaren bi perfil bereiztuko dira:

Kudeaketa eta jarduera kulturalerako pertsonala: Kultura arloko pertsonala: zuzendariak, teknikariak, eta

kudeaketa eta administraziorako pertsonala (zuzendarien barruan sartuko dira I. kapitulutik finantzatutako kargu

politiko liberatuak –zinegotziak… ere).

Pertsonal laguntzailea eta zeharkako pertsonala: kultura arlotik kudeatutako aurrekontu partidetatik

finantzatutako pertsonal laguntzailea eta zeharkakoa: garbiketa, mantentze lanetarako teknikariak (muntatzaileak,

argiketariak, garraiolariak, etab.), segurtasuna…

Batez besteko langile kopurua kalkulatzeko, lan mota bakoitzeko enplegatu guztiek lan egindako hilabeteak batuko dira

lehendabizi, eta ondoren zati 12 kalkulatu (urte batek dituen hilabeteak, alegia). Honela, adibidez, ondorengo hipotesian,

arlo jakin batean dauden batez besteko teknikarien kopurua kalkulatzeko, honakoa egingo litzateke:

2 teknikari funtzionario (lan egindako hilabeteak, 12)= 2 x 12= 24

Teknikari ebentual bat 3 hilabetez= 1 x 3 =3

Guztira arlo horretan teknikariek lan egindako hilabeteak = 27

Batez beste teknikari kopurua arlo horretan= 27/12= 2,25

Ondorengo taulan adierazi 2012ko bataz besteko langile kopurua aurrez zehaztutako perfil bakoitzerako:

Lan harremana

Kudeaketa eta jarduera kulturala

(langile kopurua)

Pertsonal laguntzailea eta zeharkako pertsonala

(langile kopurua)

GUZTIRA

Zuzendariak TeknikariakKudeaketa eta

administrazioaGUZTIRA Garbiketa

Mantentze

lanetarako

teknikariak

Segurtasuna Besterik GUZTIRA

Bertako enplegua

(I. Kap.)

Azpikontratatutako

enplegua

(Beste kap.)

GUZTIRA

4.1. GIZA BALIABIDEEN INGURUKO OHARRAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Page 27: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

27

GALDETEGIAREN INGURUKO OHAR ETA IRADOZKIZUNAK

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

MILA ESKER ZURE PARTE HARTZEAGATIK.

Page 28: Galdetegia 2012 Eusk BETETZEKO - eu.eustat.eus€¦ · 0. Identifikazioaren aldaketak (soilik aldaketarik dagoen kasuetan betetzeko) 0.1. ENTITATEAREN IZENA:..... 0.2.ERAGIKETA EGITEN

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA