LABURPEN EZ TEKNIKOA - - Lehen sektorea bultzatzea. - Landa-irudiaren nortasun-elementuak babestea

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LABURPEN EZ TEKNIKOA - - Lehen sektorea bultzatzea. - Landa-irudiaren nortasun-elementuak babestea

 • ZEBERIO HAPO

  Aurrerakina

  Avance 1

  LABURPEN EZ TEKNIKOA

  01- SARRERA Ingurumen arloko tramitazioa Ingurumen Ebaluazio Estrategikoari buruzko 211/2012 Dekretuarekin bat etorrita egin da,

  eta HAPOren Aurrerakina idaztearekin batera. Hala, elkarri elikatu dira biak, antolakuntza ahal bezain koherentea izan

  dadin, Zeberioko udalerriaren natura- eta gizarte-balioen kontserbazioari eta haiei balioa emateari dagokienez.

   HELBURU OROKORRAK

  Hiri Antolakuntzako Plan Orokorra dugu udal-lurralde osoaren plangintza integrala gauzatzeko tresna, eta haren funtsezko

  egitekoa udal-barrutia, bere osotasunean, antolatzea da, honako hauek lortzeko:

  - Gutxienez, udal-barrutiaren egiturazko antolamendu osoa eta hiri-lurzoru finkatuaren antolamendu xehatua.

  - Aukeran, sektoretan banatutako lurzoru urbanizagarriaren eta hiri-lurzoru finkatuaren kategorian txertatu gabeko hiri-lurzoruaren antolamendu xehatua.

  Udalerrian indarrean dagoen plangintza Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legera egokitu behar

  da, eta gogoeta sakon bat egin behar da, 2007. urtera arte izandako lurzoruaren kontsumo masiboaren eta hazkunde

  dinamikaren gainean. Horrez gain, beharrezkoa da gerora onartutako ingurumen-araudietara egokitzea; batik bat, lurzoru

  urbanizaezinari dagokionez.

   INGURUMEN-HELBURUAK

  Helburu orokorra bateragarritasuna bilatzea da, herriko bizi-kalitate onaren eta herriguneak iraunkortasun globalean ahal

  bezain eragin txikia izatearen artean; horretarako, helburu hauek proposatzen ditu Aurrerakinak:

   Natura errespetatzea:

  - EAEk hartutako ingurumen-konpromisoak HAPOn txertatzea.

  - Lurzoru urbanizaezina antolatzeko kategoriak ezartzea, ingurune fisikoaren diagnostikoan hautemandako gabeziak, aukerak, urrakortasuna eta erabilera-gaitasunak kontuan hartuta.

  - Ingurune fisikoaren diagnostikoa eta udalerriaren aukerak oinarri hartuta, ingurumena babestea eta hobetzea. Hori guztia, askotarikotasun biologikoa, paisajistikoa eta funtzionala areagotzeko.

 • 2 ZEBERIO HAPO

  Aurrerakina

  Avance

  - Balio ekologiko handiko guneen arteko lotura sustatzea, ingurune naturalaren zatiketa murriztuko duten korridore ekologikoen sorreraren bidez.

  - Lurzoruaren kutsadura prebenitzeko eta zuzentzeko neurriak txertatzea.

  - Baso-kudeaketarako eredu orekatua.

   Zeberio ibaia hobetzea:

  - Ordoki alubiala hobetzea.

  - Ibaia Zubialde – Zautuolabarria herrigunean txertatzea.

  - Iturriak eta iturburuak babestea.

  - Uraren zikloa eta ibai-ekosistemak babestea.

   Landa-paisaia babestea:

  - Paisaia-unitateak identifikatzea eta babestea.

  - Lehen sektorea bultzatzea.

  - Landa-irudiaren nortasun-elementuak babestea.

  - Haien kokalekua edo haien arteko erlazioak direla-eta, ingurumenerako interes berezia edo urrakortasun paisajistikoa duten eremuak identifikatzea eta babestea.

  - Interes historiko, artistiko eta kulturaleko elementuak babestea, eta horien balioa nabarmentzea.

   Tokiko baliabideei etekina ateratzea/lehendik dagoena sustatzea:

  - Balio agrologiko handiko lurzoruak identifikatzea eta babestea, eta erabilera desegokietarako ez okupatzea.

  - Udalerrian elikagaien tokiko ekoizpena bultzatzea, eta ustiapenen iraunkortasuna hobetzea.

  - Udal-autonomia areagotzea, hondakinen kudeaketan.

  - Dauden zerbitzu-sareak hobetzea, eta auto-arazketa sustatzea.

  - Udal-autonomia energetikoan aurrera egitea.

 • ZEBERIO HAPO

  Aurrerakina

  Avance 3

  O ERREFERENTZIA-DOKUMENTUA

  Zeberioko HAPOren Aurrerakinaren ingurumen-tramitaziorako Hasierako Dokumentuari emandako erantzun gisa, hainbat

  administraziok eta herritar interesdunek iradokizunak igorri zituzten, Aurrerakina eta IIT hau idaztean kontuan hartu

  beharrekoak.

  - Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Saila. Zeberioko Hiri Antolakuntzako Plan Orokorraren Ingurumen Ebaluazio Estrategikorako Erreferentzia Dokumentua.

  - Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa.

  - Bizkaiko Foru Aldundiaren Herri Lan eta Garraio Sailaren Bide Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia.

  - Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Saila.

  - Natur Ondarearen Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Saila.

  - IHOBE.

  - Bediako Udala.

  - Zaratamoko Udala.

  - UR Partzuergoa.

  - Herritar interesduna: Jon I.U. jauna.

  Kontuan hartutako beste dokumentu batzuk:

  - Bizkairako Energia Iraunkorreko Estrategia (BEIE 2020).

  - Bizikletazko Zuzendaritza Plana (2003-2006).

  - Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (2005-2016)

  - Zeberioko Udalaren Arau Subsidiarioak.

  O BESTE PLAN ETA PROGRAMA BATZUEN ZERRENDA

  Udal-plangintzari eragiten dioten plan eta programen zerrenda hierarkiko bat dago. Hori dela eta, plangintzak kontuan

  hartu beharko ditu gidalerroetan eta lurraldearen zatikako nahiz arloko planetan jasotako lurralde-antolakuntzarako

  tresnak.

 • 4 ZEBERIO HAPO

  Aurrerakina

  Avance

  - Lurraldea Antolatzeko Gidalerroak (LAG).

  - Lurraldea Antolatzeko Gidalerroen Berrikuspena.

  - Bilbo Metropolitarreko Lurraldearen Zatikako Plana (LZP).

  - EAEko Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (LAP).

  - EAEko Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPren 1. aldaketa.

  - Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa.

  - Uholdeak Prebenitzeko Plan Integrala.

  - EAEko Nekazaritzako eta Basogintzako LAP.

  - Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 2. Plan Orokorra (1999-2010).

  - Bizkaiko Errepideen LAP.

  - Gorbeiako Parke Naturalaren Natur Baliabideak Antolatzeko Plana.

  - Gorbeiako Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailea.

  - Bizkaiko Lurralde Historikoaren fauna eta flora kudeatzeko planak: Bisoi Europarra Kudeatzeko Plana (Mustela Lutreola), desagertzeko arriskuan dagoen espezie gisa eta babes-neurri espezifikoak eskatzen dituena.

  - 105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurriak ezartzen dituena.

  - Bizkaiko Lurralde Historikoaren landaguneen zerrenda, 2014ko martxoa.

  - Euskadiko Landa Garapeneko Programa.

  - Klima Aldaketaren Aurkako Euskal Plana.

  - EAEko Lurzoru Kutsatuen Plana.

  - EAEko Paisaia Bikainen eta Berezien Katalogoa.

  - EAEko Naturagune Babestuen Sarea.

  - EAEko Biodibertsitate Estrategia (2009-2014).

  - Garapen Iraunkorreko Euskal Estrategia: EAEko Ingurumen Esparru Programa.

  - Ekoeuskadi 2020

 • ZEBERIO HAPO

  Aurrerakina

  Avance 5

  - Ingurumeneko III. Esparru Programa (2011-2014).

  - Tokiko Agenda 21. Azken Tokiko Ekintza Plana (TEP): 2013 – 2020

  O INGURUNE FISIKOAREN INGURUMEN DIAGNOSTIKOA

  Oro har, udalerri osoa hartzen duen Plan Orokor bat denez, plangintzak udalerriko lurralde osoan izango du eragina. Dena

  den, Zeberiok badu berezitasun bat; izan ere, udal-lurzoruaren zati bat Gorbeiako Parke Naturalaren araudiaren arabera

  antolatuko da (NBAP eta EKPE).

   LURRALDEAREN EZAUGARRIAK

  Lurraldearen ezaugarri nagusiak honela laburbildu daitezke:

   Lurzoruaren erabilerak:

  - Gaur egun, lurraldearen zati handi bat Pinus insignisen baso-landaketek hartzen dute, nekazaritza- eta baso-

  erabilera tradizionalak ordezkatuta. Landaketa horiek lurraldearen % 80 hartzen dute, erabileren eta paisaiaren

  homogeneizazioa agerian utziz.

  - Nekazaritza-erabilerak eta erabilera antropikoak mazeletan biltzen dira eta, bereziki, Zeberio ibaiaren ordoki

  alubialean.

   Landareak:

  - Gunearen ezaugarri klimatikoek (sail klimatofiloak) zehaztutako balizko landareen sailak eta horiek garatzeko

  lurzoruaren ezaugarriek (sail edafofiloak) zehaztutako sailak honako hauek dira: Harizti azidofiloak (Tamo

  communis–Quercetum roboris), lehenengo sailean, eta Hyperico androsaemi-Alnetum elkarketa, bigarrengoan.

  - Gaur egun, espezie bakarreko baso-landaketek udalerriaren zati handi bat hartzen dute, eta horien eraginez, habitat asko modu itzulezinean aldatu dira. Bestalde, landaketa batzuk erdi utzita daude, eta bertako landaredia

  hazten ari da.

  - Oraindik ere intereseko landareen formazioak kontserbatzen dira, hala nola pagadi, harizti, haltzadi, belardi eta abarren orban txikiak.

  - Zeberio ibaian kontserbatzen da oraindik urertzeko basoa (eremuaren arabera, hobeto edo okerrago).

 • 6 ZEBERIO HAPO

  Aurrerakina

  Avance

  - Hainbat espezie daude, Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan jasota.

  - Udalerrian espezie inbaditzaileak egon arren, ez daude oso hedatuta eta nahiko erraz kontrola daitezke.

   Habitatak eta fauna:

  - Pinus insignisen baso-ustiapenak gainerako habitatei gailendu zaienez, urriak dira f