24
redacció: 93 458 87 80 - [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 - [email protected] | administració: facturacio@comunica línia nord El setmanari del Barcelonès Nord linianord.cat · 17/12/2015 · Núm.154 · Difusió OJD-PGD: 15.025 exemplars setmanals Sant Adrià pàg 16 Canga al Consorci: “L’argument del salari és desafortunat” Eleccions 20D pàg 3 Colau, des de Llefià: “El PP i el PSOE són criminals que Podem desnonarà del Congrés” Montgat pàg 17 L’Ajuntament fa un balanç positiu de la 19a edició de la Fira de Nadal Santa Coloma pàg 14 Parlon es defensa davant la petició de dimissió de la CUP a la Diputació Badalona pàg 11 La Marea Groga celebra cinc anys i afronta nous reptes Esports pàg 21 El CF Badalona perd a casa i queda fora de la Copa RFEF Sabater reclamarà a l’Estat més poder de decisió en impostos El govern de Badalona presentarà una moció al Ple per demanar la modificació de la llei d’Hisendes Locals pàg 6 Entrevista a Ester Pujol pàgs 18 i 19 “La Generalitat i el govern espanyol no han estat a l’altura amb la crisi dels refugiats” Alcaldessa de Tiana (PSC)

Liniabcnnord 154

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniabcnnord_154.pdf

Citation preview

Page 1: Liniabcnnord 154

redacció: 93 458 87 80 - [email protected] | anuncia’t: 619 13 66 88 - [email protected] | administració: facturacio@comunica

línianordEl setmanari del Barcelonès Nord linianord.cat · 17/12/2015 · Núm.154 · Difusió OJD-PGD: 15.025 exemplars setmanals

Sant Adrià pàg 16Canga al Consorci:“L’argument del salariés desafortunat”

Eleccions 20D pàg 3Colau, des de Llefià: “El PP i el PSOE són criminals que Podemdesnonarà del Congrés”

Montgat pàg 17L’Ajuntament fa unbalanç positiu de la 19aedició de la Fira de Nadal

Santa Coloma pàg 14Parlon es defensa davantla petició de dimissió dela CUP a la Diputació

Badalona pàg 11La Marea Groga celebra cincanys i afronta nous reptes

Esports pàg 21El CF Badalona perd a casa i queda fora de la Copa RFEF

Sabater reclamarà a l’Estat méspoder de decisió en impostos

El govern de Badalona presentarà una moció al Ple per demanar la modificació de la llei d’Hisendes Locals pàg 6

Entrevista a Ester Pujol

pàgs 18 i 19

“La Generalitat i el govern espanyol

no han estat al’altura amb la crisi

dels refugiats”

Alcaldessa de Tiana (PSC)

Page 2: Liniabcnnord 154

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 2 línianord.cat 17 desembre 2015

Page 3: Liniabcnnord 154

Reportatge 3 | línianord.cat17 desembre 2015

Discursos apassionats, atacs als al-tres candidats, promeses, polè-miques i relliscades. La campan-ya electoral de les eleccions es-panyoles de diumenge ha estat in-tensa al Barcelonès Nord, la qualcosa demostra la rellevància d’a-quest territori en la configuraciódel nou arc parlamentari estatal.

El PP i el PSC necessiten man-tenir el seu votant tradicional a lacomarca, on sempre han dominatles eleccions generals, mentre queEn Comú Podem i Ciutadans as-piren a fer-se un lloc a les urnes,avalats per la feina de les seves sec-cions locals, que van entrar ambforça als Ajuntaments de Badalo-na, Santa Coloma i Sant Adrià enles eleccions municipals.

Tot plegat, mentre Democrà-cia i Llibertat i ERC tenen el rep-te de repetir els resultats de leseleccions plebiscitàries del 27 desetembre, quan Junts pel Sí es vaimposar a la comarca.

“CRIMINALS”Els atacs entre els partits de lesanomenades nova i vella políticahan estat constants. “El PP i elPSOE són criminals que Podemdesnonarà del Congrés”, va etzibarl’alcaldessa de Barcelona, AdaColau, en l’acte que En ComúPodem va celebrar el dia 12 aLlefià i que va comptar amb lapresència del cap de llista perBarcelona, Xavier Domènech, i dellíder de Podem, Pablo Iglesias.

Colau va insistir, doncs, en unqualificatiu que ja havia fet servircom a portaveu de la Plataformad’Afectats per la Hipoteca a la Co-missió d’Economia del Congrés i

que ha indignat els socialistes. Enresposta, el PSC ha defensat durantla campanya la seva voluntat de llui-tar pels drets socials. Tot i això,sembla que els socialistes no hanaconseguit connectar del tot ambel territori, si es té en compte la pocaassistència que han registrat els ac-tes a Badalona, on la cap de llistaper Barcelona, Carme Chacón, vaqüestionar la promesa de Rajoy d’a-baixar impostos, i a Santa Coloma,on la cap de llista per Barcelona vacometre un dels errors més sonatsde la campanya.

L’exministra va atribuir a Al-bert Rivera una piulada a Twitteren què el líder de Ciutadansmenystenia les denúncies per vio-lència masclista, i que va resultarser una falsificació. Chacón vadisculpar-se, però va instar Rive-ra a canviar el programa electoralde Ciutadans, ja que considera queconté “elements masclistes”.

Per la seva banda, Albert Ri-vera no ha pogut contestar Chacóndes del mateix escenari, ja que elcandidat a La Moncloa no ha tre-pitjat el Barcelonès Nord durantla campanya. El representant enels actes a Badalona i Santa Colo-ma ha estat Juan Carlos Girauta,cap de llista per Barcelona. Girautaha presentat Ciutadans com unpartit de centre, en ocasions em-mirallant-se amb Adolfo Suárez.“Va fer seure diferents idees polí-tiques juntes per arribar a acords”,va assegurar en l’acte realitzat alCentre Cívic de la Salut.

Un discurs amb el qual vol des-marcar-se d’un PP que ha reser-vat el plat fort de la seva campan-ya pel final. Demà els popularsdesembarcaran a Badalona de lamà del seu símbol local, XavierGarcia Albiol, i del cap de llista perBarcelona i actual ministre del’Interior, Jorge Fernández Díaz.

El PP vol consolidar la tendènciaal Barcelonès Nord, que reflecteixque en les darreres eleccions es-panyoles el partit de Rajoy va re-tallar les distàncies de vot històri-ques que el separaven del PSOE.

RUFIÁN I HOMSMentrestant, Democràcia i Lli-bertat i ERC han intentat que eldiscurs independentista qualli enuna comarca on habitualment haestat complicat aconseguir-ho.

Per fer-ho, els republicans hancomptat amb el seu home del mo-ment, Gabriel Rufián, de qui s’es-pera que capti el vot de la zona me-tropolitana. D’altra banda, el capde llista de Democràcia i Llibertat,Francesc Homs, va protagonitzarun acte solidari el 13 de desembrea Badalona. Tot plegat abans d’unscomicis que les forces sobiranisteshan qualificat de “claus” per al pro-cés independentista.

Claus, un altre cop» PP i PSC centren la campanya al Barcelonès Nord a recuperar els seus votants tradicionals mentre

els independentistes busquen nous suports i C’s i En Comú Podem volen consolidar el seu creixement

Andreu MerinoBARCELONÈS N.

Homs (esquerra) ha visitat Badalona, Podem va tenir un bany de masses a Llefià (a dalt a la dreta) i els socialistes han conviscut amb cadires buides (a baix a la dreta). Fotos: Twitter

Page 4: Liniabcnnord 154

| 4Opiniólínianord.cat 17 desembre 2015

publicitat 619 13 66 88

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

línianord.cat

Dipòsit legal: B 43222-2010

amb el suport de:Difusió controlada

15.025 exemplars setmanals

Un diari plural Un diari participatiu

4M’ho estalvioper Jordi Lleal

Hi ha qui diu que ens trobem da-vant d’un nou període de la his-tòria política del nostre país on eltransformisme, altres ho ano-menen transfuguisme, és a l’or-dre del dia.

El diccionari diu que untransformista és la persona quefa mutacions rapidíssimes alvestit, en la manera de compor-tar-se, en les idees polítiques…Bé, no diu exactament això però,més o menys, podria ser.

És el que passa amb les novesformacions polítiques, anome-nades emergents, a les qualss’han incorporat persones pro-cedents de velles ideologies con-siderades d’extrema esquerra i al-tres de la dreta més clàssica, si béés cert que uns i altres han evo-lucionat de manera singular.

Tenim així personatges quehan evolucionat des de l’ORT finsa Podem. L’itinerari ha estat elque explico a continuació. Primervan militar en un partit revolu-cionari que no es volia deixar ar-rossegar per cap corrent refor-mista i que lluitava contra totaforma d’estat. Després van anara una altra formació que teniacom a objectiu prioritari la im-plantació i consolidació de ladictadura del proletariat. Elsprincipis que guiaven aquesta or-ganització eren els de la teoria

científica del marxisme leninis-me, pensament Mao Tse-tung.Més tard van passar a un altreque apostava per construir elPartit Comunista Revolucionari.Superats els primers anys d’unademocràcia inacabada i limitadavan apostar per una nova coali-ció d’esquerres, anticapitalista,ecologista i feminista. El següentpas va ser una nova organitzaciód’origen trotskista i ara, final-ment, han aterrat a Podem, el se-cretari general de la qual és elmediàtic i controvertit PabloIglesias.

No parlarem dels que desde la més rància i feixista Falan-ge han evolucionat fins a arribara un altre dels partits emer-gents.

Sabem què volen, com hoaconseguiran i quan, encara quecada dia que passa ens resultamés complicat entendre si real-ment volen posar fi a la vella po-lítica o és un nou transformismeque vol aprofitar el desgast delspartits sistèmics per evitar que elspartits realment compromesosamb la defensa dels interessos deles classes populars, i que apos-ten per una nova forma d’estat idefensen els drets humans, acon-segueixin millors resultats elec-torals i, així, iniciar un procésconstituent que ens porti a una

nova i necessària república fe-deral.

Per a molts, cada dia resultamés difícil desxifrar si el que re-alment volen els nous partitsemergents és assegurar una novatransició que permeti l’estabili-tat i la continuïtat de l’anacrònici vell sistema monàrquic o apos-ten per una autèntica transfor-mació de l’estat, amb un projec-te de classe, federal i republicà.

El que sí tenen en comúaquestes noves organitzacionspolítiques emergents –diuen– ésque no volen la vella política; tan-mateix, en la seva curta praxi jaens han demostrat que res d’ai-xò és cert.

A més, si als òrgans de di-recció hi ha gaires personatgesd’aquest tipus, transformis-tes –tot i que alguns els anome-nen oportunistes– realment, emdiu un amic, el que volen no éscontinuar remenant les cireresper aconseguir canviar-ho totperquè tot continuï igual?

Això, li dic, és una vella his-tòria i tots coneixem exemples decom, de vegades, molts perso-natges que deien que volientransformar el món, el que real-ment han aconseguit amb les se-ves trapelleries o canallades ésconsolidar un sistema opressori al servei dels poderosos.

per Pedro Jesús Fernández

El que m’estalvio no contem-plant a la televisió les esperpèn-tiques aparicions dels candidatsi els suposats debats sobre leseleccions del 20-D... Reunir dosdels pretendents de governarEspanya té prou al·licient? Eldebat entre Mariano Rajoy i Pe-dro Sánchez va tenir més de ba-ralla de pati de col·legi que dediscussió serena sobre progra-mes polítics, fins a arribar a ladesqualificació i a l’insult, amballò de: “I tu més”. Amb un mo-derador que va intentar posarordre mentre es tallaven un al’altre i que va proposar diversesvegades que sortís a la palestral’enrevessat tema sobre Catalu-nya. Però va fracassar estrepi-tosament. De les dues horesque va durar el programa, no livan dedicar ni tres minuts. Aixòsí, sobre la unitat d’Espanya, l’a-cord entre els dos contendentsva ser absolut.

En altres debats hi han par-ticipat els quatre partits més envoga, PP, PSOE, Podemos iCiutadans, però en els quals nohi han estat presents la morra-lla dels partits provincians depoca estofa. Mal que els hi pesi,no tenen prou pes específic pertombar cap a la dreta o l’es-querra el nou govern espanyol.Em recorda la frase que cridaval’speaker dels combats deboxa: “Segundos fuera!” Ràpi-dament, els assistents que do-naven aigua i recomponien lacara als combatents treien lagalleda i el tamboret del racódel quadrilàter. Doncs igualamb la política espanyola, elsde segona fila fora, són un des-torb i el combat és un catch aquatre, més o menys aparellats,amb una incògnita. S’admetenapostes sobre quines seran lesparelles, una vegada es faci elrecompte de vots.

4Transformistes

Actualitat a la xarxa

#ElDespertarDeLaForça#RetornAlPassat #EnèsimaVegada

@gervasanchez: Ha sido un debate desordos. Ninguno ha escuchado al otro. Sinpropuestas claras. Demagogia. Mucha im-potencia ante dos mediocres.

@peredepalau: Fernández Díaz acusa elsMossos de desídia quan diu que a Espanyano roben cable de coure. Que aquí hi hagimés rodalies obsolets no compta.

@rogersolerbou: S'ha d'admetre la bonafeina de la gent de #marketing de #Star-Wars per tornar a vendre pel·lícules de famés de 35 anys... #OleTu.

Page 5: Liniabcnnord 154

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 5 | línianord.cat17 desembre 2015

Page 6: Liniabcnnord 154

Badalona| 6

línianord.cat 17 desembre 2015

Sabater reclamarà a l’Estat méspoder de decisió en els impostos» El govern municipal presentarà una moció al Ple de dimarts

per demanar la modificació de la llei d’Hisendes Locals

Ajuntament i PAH s’emplacena millorar la seva coordinació

HABITATGE4Les converses en-tre l’Ajuntament i la Plataformad’Afectats de la Hipoteca (PAH)haurien de canalitzar aviat en mi-llores tangibles, tant pel que fa ala coordinació entre la plataformai el consistori, com a la gestió quel’Ajuntament fa de les situacionsd’emergència social relacionadesamb l’habitatge.

Almenys aquest és el com-promís adquirit pel govern deDolors Sabater en la reunió man-tinguda aquesta setmana amb laPAH, que reclama una coordina-ció més eficient amb l’executiu lo-cal. “Estem duplicant feines i noarribem a altres”, lamenta Mont-se Garcia, membre de la plata-forma. “Hem de trobar espais decoordinació estables”, afegeix.

Per la seva banda, l’Ajunta-ment promet treballar en aquestsentit i assenyala que ja hi ha una“línia de treball continuada” ambla PAH, segons afirma el regidord’Urbanisme, Oriol Lladó. Una lí-nia de treball que ha permès l’e-

laboració d’un protocol de coor-dinació, que s’hauria d’aprovar for-malment la setmana vinent.Abans d’això, dilluns se celebraràel primer Consell d’Habitatge, delqual la plataforma n’és membre deple dret.

FINESTRETA ÚNICAD’altra banda, una de les princi-pals demandes de la PAH és la cre-ació d’una finestreta única per partde l’Ajuntament. L’objectiu ésque els veïns puguin rebre en unmateix lloc tota la informació re-lacionada amb les situacions de-rivades d’emergències socials enmatèria d’habitatges, com perexemple l’assessorament per atu-rar un desnonament, o les alter-natives d’habitatge que se li ofe-reixen si aquest finalment es duua terme.

En aquest sentit, Lladó reco-neix que l’organització de l’Ajun-tament és poc eficient i avança queel govern tancarà demà una diag-nosi de com millorar-la.

Sergi Hernández continua a l’espera de l’indult

SOCIETAT4El badaloní SergiHernández continua esperant laresolució de l’indult per la con-demna a tres anys de presó per undelicte d’agressions amb agreu-jant d’odi ideològic.

La petició d’indult s’ha realit-zat en el marc de la campanyaSergi Llibertat, impulsada perl’entorn del jove badaloní i que harebut el suport del govern de laciutat, la CUP, Podemos, la CNT,l’Àgora Ciutadana o l’Assembleade Joves l’Espurna, entre altres.Una campanya que argumentaque la condemna a Hernández ésfruit d’un “judici polític” conse-qüència d’un “cas repressiu”.

El 12 d’octubre de 2011, Her-nández va participar en una ma-nifestació de rebuig a un concertneonazi, organitzat a Barcelona idurant el qual l’acusen d’haveragredit una altra persona. “L’a-testat policial amb què em van de-tenir només se m’acusava de des-ordres públics i danys materials”,recorda Hernández. “En el judi-ci només ha quedat provada lameva presència a la manifestació,no que agredís ningú”, afegeix. Lacampanya de suport qualifica elcas de “persecució de la dissi-dència” i recorda que no hi ha capimputat per l’organització delconcert neonazi.

Voluntaris participaràfinalment en el Nadal Solidari

SOCIETAT4Voluntaris Badalo-na ha fet marxa enrere i finalmentparticiparà en el Nadal solidariorganitzat per l’Ajuntament, unainiciativa que inclou la campan-ya Cap nen sense joguina i Cappersona sense un somriure.

La setmana passada l’entitatva comunicar que no participariaen el Cap nen sense joguina, jaque l’Ajuntament no havia pagatuna part pendent de la subvenciódel 2015. Una decisió de la qual

Voluntaris se’n va desdir en laseva assemblea de dilluns.

La rectificació va arribar des-prés que l’Ajuntament es com-prometés per escrit a fer el pa-gament en els pròxims dies ioferís suport logístic a l’entitat, se-gons ha confirmat a Línia Nordel coordinador de Voluntaris,Joan Escalada. A més, Escaladaassegura que els partits de l’opo-sició van demanar per carta al’entitat que fes marxa enrere.

El govern municipal presentarà alPle del 22 de desembre una mo-ció per demanar a l’Estat unamodificació de la llei d’HisendesLocals. “Els municipis hem detenir més llibertat a l’hora d’esta-blir els impostos i taxes que apli-quem”, argumenta el regidor del’Àmbit Badalona Democràtica,Jose Téllez. La reclamació tambées farà extensiva al futur govern dela Generalitat, ja que l’executiuconsidera necessari emplaçar l’ad-ministració catalana a elaboraruna llei de fiscalitat local si Cata-lunya s’independitza.

ORDENANCES FISCALSEl govern de Sabater presentaràaquesta moció després d’haverestudiat les al·legacions que elsgrups municipals han presentat

per a la seva proposta d’orde-nances fiscals.

L’executiu té dipositada bonapart de les opcions de tirar enda-vant les ordenances en els socia-listes i, segons argumenta Téllez,les principals reclamacions delPSC no es poden aplicar en el marclegal actual. És el cas de les pro-postes de bonificar l’Impost deBéns Immobles de les famílies mo-noparentals i d’aquelles amb algun

dels seus membres a l’atur. Enaquest sentit, Téllez explica que elgovern no podrà atendre aquestesdemandes ara, però estudiarà in-cloure-les en el capítol de sub-vencions dels pressupostos.

En declaracions a Línia Nord,el president del grup municipal delPSC, Álex Pastor, va condicionarla seva col·laboració amb el governde Sabater a l’aprovació de les se-ves al·legacions a les ordenances.

Jose Téllez en la presentació de la proposta d’ordenances. Foto: Ajuntament

Andreu MerinoBADALONA

Tusgsal | Recollida d’alimentsDemà a les 10 del matí, Tusgsal, a través de l'Ajuntament, farà entrega dels aliments aportats pels

seus treballadors i recollits pel Comitè d'Empresa per ajudar les persones més necessitades. Un auto-bús ple d'aliments es desplaçarà al Banc d’Aliments de l'Associació Social d'Amics del Gorg Mar, com

fa l’empresa tradicionalment cada any. La regidora Agnès Rotger ha confirmat la seva assistència.

Page 7: Liniabcnnord 154

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 7 | línianord.cat17 desembre 2015

Page 8: Liniabcnnord 154

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 8 línianord.cat 17 desembre 2015

Page 9: Liniabcnnord 154

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 9 | línianord.cat17 desembre 2015

Page 10: Liniabcnnord 154

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88| 10 línianord.cat 17 desembre 2015

Page 11: Liniabcnnord 154

11 | Badalona línianord.cat17 desembre 2015

CULTURA4L’Espai Betúlia vaacollir dilluns l’acte Ovidi Montl-lor en el record, d’homenatge alcantautor d’Alcoi 20 anys des-prés de la seva mort o, com elldeia, de l’inici de les seves va-cances. L’acte s’ha celebrat en elmarc de l’any Ovidi Montllor,una iniciativa impulsada per di-verses institucions, associacionsculturals i artistes. Els assistentsvan poder veure l’entrevista quel’escriptora Montserrat Roig vafer a Ovidi Montllor l’any 1978 iparticipar en un col·loqui sobreel cantautor del País Valencià.

La celebració de l’any OvidiMontllor a la ciutat va ser apro-vada al Ple el 27 de gener, ambel suport d’ICV-EUiA, el PSC,CiU i l’abstenció del PP.

Record a OvidiMontllor i als 20anys de vacances

TURISME4El Fòrum de Turis-me de Badalona entregarà avuiels premis a les millors iniciati-ves turístiques de la ciutat del2015. Es tracta de la quarta edi-ció d’aquest esdeveniment, quees realitzarà a partir de d’unquart de nou del vespre al Mer-cat de Tallers.

Més enllà de reconèixer lesmillors iniciatives turístiques,també el Fòrum atorgarà men-cions especials a persones i em-preses que han treballat perpromocionar el turisme a la ciu-tat. En aquest sentit, l’escenariescollit pels organitzadors ésespecialment rellevant. I és quel’espai Mercat de Tallers con-tribueix a la promoció d’artistes,comerços i prestadors de ser-veis, potenciant així iniciativesque poden tenir relació amb elsector turístic.

Premien lesmillors iniciativesturístiques locals

Les samarretes de la Marea Groga es van popularitzar a Badalona. Foto: Arxiu

La comunitat educativa de Bada-lona celebra els cinc anys de la Ma-rea Groga, moviment en defensade l’ensenyament públic, fent unbalanç positiu dels objectius acon-seguits pel col·lectiu, i assenyalantles demandes que reclama a l’ad-ministració.

Des del 2010 és habitual veu-re com arreu de Catalunya, alum-nes, pares i professors vesteixensamarretes grogues amb el lemaSOS ensenyament públic de qua-

litat. Tot plegat, com a conse-qüència d’una iniciativa nascudaa Badalona fa cinc anys.

En aquell moment, la comu-nitat educativa de la ciutat s’haviaorganitzat a través del movimentBadalona es Mou, amb l’objectiude cohesionar pares i professors enla defensa de l’ensenyament públici contra les primeres reduccions deprofessorat. En aquest sentit, l’ei-na per aconseguir la cohesió des-itjada van ser les samarretes gro-gues, que ben aviat es van popu-laritzar. “Ens arribaven comandesde tot arreu”, recorda el presidentde la Federació d’Associacions deMares i Pares d’Alumnes (FAM-

PES), David Guerrero. “Badalonaes Mou va ser la llavor de la Ma-rea Groga”, afegeix.

Una llavor que, segons Gue-rrero, ha crescut satsifactòria-ment. “Hem aconseguit la cons-trucció de les escoles Lola Angla-da i Les Ciències”, assenyala. Toti això, reconeix que la Marea Gro-ga té molts reptes per encarar, comla construcció de les escoles Ven-tós Mir, Badalona Port i Monti-galà, de l’Institut Ventura Gassoli la demanda d’instituts a Lefià, LaSalut i Canyadó. A més, també volque l’Ajuntament declari Badalo-na Vila Groga, en defensa delmodel públic d’educació.

RedaccióBADALONA

La Marea Groga celebra cincanys i afronta nous reptes

Page 12: Liniabcnnord 154

| 12 línianord.cat 17 desembre 2015 Centre Comercial Passeig de la Salut - Butlletí nº 03

Centre Comercial Passeig de la Salutwww.passeigsalut.com

“Volem aportarexclusivitat per a la nostra clientela”

Susana i Estefanía B&B

Fa només dues setmanes que BCN andCod. va aterrar al número 84 del passeigde la Salut de la mà de l’Albert Capellas ila Margarita Delgado. Aquesta empresaes dedica a la importació i a la venda debacallà.

“La companyia ja tenia l’experièn-cia de dos botigues, al Prat de Llobre-gat i a Castelldefels i vam decidircréixer encara més i obrir a Badalona”,explica la Margarita, que fa un balançmolt positiu dels primers dies. “Vamobrir el dia 30 de novembre i fins aral’acollida i els primers dies a Badalonahan estat molt positius”, assegura.

El gènere és la joia de la corona deBCN and Cod. “Importem el millor ba-callà del món, el d’Islàndia”, diu la Mar-garita. “El producte viatja directamenta les nostres instal·lacions de Cornellàon comencem tot el procés de sala-ció”, explica la Margarita. “No nomésvenem al públic, també oferim serveisd’hosteleria i a empreses. Tenimclients a Itàlia i a França”, assegura or-gullosa.

L’horari de la botiga és de dilluns a di-vendres de 9 del matí a dos quarts de 2 delmigdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Elsdissabtes obren de 9 del matí a 13:30h.

Des del passat 10 d’agost, les clientes delpasseig de la Salut compten amb unaboutique de moda i complements queles sorprendrà.

B&B (Blondes et brunes) és el resultatde la societat entre dues amigues, la Su-sana del Castillo i l’Estefanía Martínez,que l’estiu passat van decidir tirar enda-vant un local de venda de moda i com-plements.

“Nosaltres treballem amb mar-ques i dissenyadors espanyols, comMaribel Ruiz”, explica la Susana, queassegura que “no portem grans quan-titats dels models que tenim en stock.

No volem que tothom vesteixi de lamateixa manera, volem aportar ex-clusivitat i diferenciació a la nostraclientela”.

La Susana confessa que està sor-presa amb les seves compradores.“Quan vam obrir esperàvem que so-bretot atendríem noies joves. I és així,però ens sorprèn agradablement laquantitat de compradores de més de40 anys que tenim”, explica.

L’horari de la botiga és de dilluns a dis-sabte de 10 del matí a dos quarts de 2 delmigdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre i eltelèfon és el 640 24 13 27.

“Tenim el millor bacallà del món,el d’Islàndia”

Albert CapellasBCN and Cod.

Page 13: Liniabcnnord 154

13 | línianord.cat17 desembre 2015Centre Comercial Passeig de la Salut - Butlletí nº 03

Page 14: Liniabcnnord 154

Santa Coloma| 14

línianord.cat 17 desembre 2015

Continua obert l’enfrontamententre l’alcaldessa, Núria Parlon, iel grup de la CUP a la Diputació deBarcelona. El motiu, la petició dedimissió que la formació de l’es-querra independentista mantédes del nomenament de Parloncom a vicepresidenta cinquenade l’ens provincial i que, tal comhan assegurat els seus represen-tants, formularà en cada sessió ple-nària fins al final del mandat.

La CUP denuncia que el càrrecde Parlon “no està dotat de capatribució de govern”. En aquestsentit, l’alcaldessa argumenta quela seva vicepresidència serveixper “aportar l’experiència dels go-verns municipals de Santa Colo-ma” i per “esmenar les línies d’in-tervenció del govern”. “Sempre haexistit una vicepresidència per al

principal grup de l’oposició”, afe-geix. “Que sempre hagi existit noés una justificació suficient”, res-pon el president del grup de laCUP a la Diputació, Quim Duran.

En aquest sentit, Duran creuque el sou de 89.148 euros brutsanuals de Parlon és un “malbara-tament”. Per la seva banda, l’al-caldessa assenyala que el sou deDuran com a president de grup ésel mateix que el seu. Duran, però,considera que les seves atribucionsestan més definides. “Represento

el grup a l’àrea de desenvolupa-ment econòmic, a la comissiód’informació d’Hisenda i coordi-no l’acció política de la CUP a la Di-putació”, detalla.

Unes explicacions que no con-vencen Parlon. La batllessa con-sidera que la CUP busca el seu“desprestigi personal” i acusa Du-ran de faltar al respecte a “la ins-titució i als diputats”. “Les inter-vencions de Duran sempre deno-ten superioritat moral envers laresta de grups del Ple”, conclou.

Imatge d’arxiu del grup de la CUP a la Diputació. Foto: Arxiu

Parlon es defensa de la petició dedimissió de la CUP a la Diputació

» Els anticapitalistes diuen que volen que aclareixi les seves atribucionsperò l’alcaldessa creu que busquen “desprestigiar-la personalment”

El ‘Ravaleando’ acosta el barrials veïns a través de les entitats

CULTURA4La primera setmanade la Festa Major d’Hivern haaplegat un gran nombre de colo-mencs, sobretot a través d’acti-vitats en què han tingut moltprotagonisme les entitats, les ac-tivitats infantils i les iniciativesculturals.

Un dels actes estrella finsara, el Ravaleando, és el millorexemple de combinació entreaquests tres pilars. Dissabte elsJardins de Can Balandrau vanacollir aquesta iniciativa orga-nitzada per l’Associació de Veïnsdel Raval. Les entitats del barrivan aprofitar la jornada per es-

tablir contacte amb els veïns ioferir productes d’artesania, ta-llers i actuacions de cultura tra-dicional, posant l’accent en lamulticulturalitat que impregna elbarri. A més, la comunitat mu-sulmana del barri va decidiraprofitar la jornada per clamar denou contra les atrocitats jihadis-tes, com per exemple els brutalsatemptats de París.

D’altra banda, els treballs ma-nuals per a infants, un torneig defutbol i diferents actuacions, comla del grup de batucada Retam-batú, van amenitzar l’edició d’en-guany del Ravaleando.

La gastronomia protagonitzala ruta turística de la ciutat

TURISME4La ciutat ja ha estre-nat la tercera edició de la ruta tu-rística Santa Coloma com mail’has vist. Cada dissabte, aquest iti-nerari gratuït i teatralitzat reco-rrerà diversos llocs emblemàticsde la ciutat i permetrà als visitantsinteractuar amb personatges co-lomencs històrics, com Pere Pas-cali i Jaume Galobardes.

Enguany, a més, l’Ajunta-ment ha apostat per combinar lahistòria i la cultura amb la gas-

tronomia. I és que una vintena derestaurants del municipi partici-pen en la iniciativa i ofereixen me-nús, aperitius o plats especials alsparticipants de la ruta. “La gas-tronomia és un dels nostres atrac-tius i per això l’oferim als colo-mencs i als visitants”, va argu-mentar l’alcaldessa, Núria Parlon,en l’estrena de l’itinerari. Un delsrestaurants implicat en la inicia-tiva és el Lluerna, que enguany harenovat la seva estrella Michelin.

Fondo | Segon premi de loteriaEl sorteig del 10 de desembre de Lotería Nacional, número 99/15, ha deixat unsegon premi de 6.000 euros al barri de Fondo, corresponent al número 47380.Concretament el número guanyador va ser consignat al punt de venda número

15.045 de Santa Coloma, situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 123.

Andreu MerinoSANTA COLOMA

L’oposició reclama més ajudes ipotenciar els plans d’ocupació

ECONOMIA4Els grups munici-pals de l’oposició ja han presen-tat les seves al·legacions a la pro-posta d’ordenances fiscals i pres-supostos feta pel govern del PSC.

Som Gramenet, Ciutadans i elGrup d’Esquerres han centratles seves contrapropostes a aug-mentar el nombre de bonifica-cions als impostos per a aquellespersones en situacions més des-favorables. Així doncs, Som volincrementar la progressivitat delsimpostos, el Grup d’Esquerres volimplantar la tarifació social a les

escoles bressol i a l’escola muni-cipal de música i Ciutadans de-mana que la càrrega de l’IBI so-bre els veïns s’esmorteixi ambmés bonificacions. De moment, elgovern ha acceptat una recla-mació conjunta de les tres for-macions, que demanava no co-brar a entitats i partits que vulguinfer actes en equipaments públics.

En relació als pressupostos, lestres formacions coincideixen al’hora de demanar al govern mésrecursos per a desenvolupar elsplans d’ocupació.

Page 15: Liniabcnnord 154

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 15 | línianord.cat17 desembre 2015

Page 16: Liniabcnnord 154

Sant Adrià| 16

línianord.cat 17 desembre 2015

L’exalcalde de Sant Adrià, SitoCanga, s’ha mostrat crític amb elsarguments que el Consorci Besòsha exposat per justificar el seucessament com a comissionatde la junta directiva de l’ens pú-blic. Canga ha declinat fer-nevaloracions a Línia Nord, desprésque aquest mitjà avancés la de-cisió del Consorci de cessar-lo,però ha ofert la seva versió al dia-ri El Mundo.

“Si no obeeixo al perfil quebusca [en referència a Janet Sanz,presidenta del consorci], és nor-mal que m’acomiadi, però l’ar-gument del salari és desafortu-nat”, considera Canga. “És co-neixedora que hauria acceptatuna reducció del 50%. Li vaig dirque amb el sou no tindríem pro-blema per posar-nos d’acord”,

assegura l’exbatlle, que des deljuny del 2013 cobrava un sou de100.000 euros anuals, desprésque l’exalcalde de Barcelona, Xa-vier Trias (CiU), li concedís aquestcàrrec de confiança al consorci.

Fonts de l’Ajuntament deBarcelona van explicar la set-mana passada a Línia Nord que

el nou equip de govern del con-sorci “no considerava justificada”aquesta retibució i que la decisiós’emmarca en una “nova etapa”que busca “posar ordre”.

Ara, Canga esgota els seusúltims dies al Consorci, fins quel’1 de gener l’ens faci definitiva-ment efectiu el seu cessament.

Sito Canga (al mig) en una imatge d’arxiu, quan era alcalde. Foto: Ajuntament

Canga al Consorci: “L’argumentdel salari és desafortunat”

» L’exalcalde, en declaracions a El Mundo, critica els motius amb què elConsorci Besòs ha justificat el seu cessament, avançat per Línia Nord

La venda de droga es desplaçaa nous punts de La Mina

SOCIETAT4Les conseqüènciesde la macrooperació policial an-tidroga dels Mossos d’Esquadraque el 23 de novembre va tenircom a epicentre La Mina conti-nuen marcant el dia a dia del ba-rri. Després que la policia catala-na anunciés que l’operatiu haviaservit per desmantellar deu grupsde venda de drogues, ara els veïnsdel Bloc Venus asseguren que,després de la macrooperació, al-guns dels punts de tràfic méshabituals, com els del seu edifici,s’han traslladat a altres zones delbarri. “Des d’aleshores aquí hi hamés tranquil·litat i ja no trobemxeringues o paper de plata a l’es-cala”, explica Paqui Jiménez,membre del col·lectiu d’afectatsdel Bloc Venus. “No és que el pro-

blema s’hagi solucionat, és que elspunts de venda s’han desplaçat”,afegeix.

D’altra banda, Jiménez con-sidera que, malgrat que el BlocVenus ha estat històricament es-tigmatitzat com a focus del tràficde drogues a La Mina, l’edifici noés l’únic punt calent del barri. “Sila Mina fos una dentadura, Venusno seria l’únic queixal corcat”,considera Jiménez.

Actualment, els veïns del bloccontinuen a l’espera d’obtenirresposta al requeriment presen-tat al Consorci de La Mina, en elqual s’exigia a l’ens que complís elsseus compromisos urbanístics,pels quals el bloc ha d’anar a te-rra i en el seu lloc s’hi han de cons-truir equipaments públics.

FORMACIÓ4La Plataforma d’E-ducació Social La Mina (PES) or-ganitza el 22 de desembre un ta-ller de robòtica creativa, de dosquarts de nou del matí a dosquarts de set de la tarda.

L’objectiu del taller, adreçata infants i joves, és treballarcompetències digitals i socials,potenciar el treball en equip i lacol·laboració entre els partici-pants del taller, així com treba-llar la lògica, la destresa manualo la creativitat. Tot plegat, amb

la voluntat de fer una aproxi-mació al món de la robòtica i defer perdre la por envers la tec-nologia.

L’inici del taller estarà pro-tagonitzat per Arduino, que re-presenta els fonaments de la ro-bòtica, mentre que al migdias’enfocarà als més petits amb lasessió littleBits, que tindrà coma objectiu apropar l’electrònicaals infants.

Després d’un dinar de ger-manor entre organitzadors i par-

ticipants del taller, la primerasessió de la tarda plantejarà pro-postes per introduir la robòticaa les aules de les escoles, perexemple a través de peces deLego. Per últim, el taller de ro-bòtica creativa finalitzarà ambuna demostració pràctica. Con-cretament, ensenyant als parti-cipants que la robòtica està mésa l’abast del que pensen, a travésde materials que tothom pot te-nir a casa com, per exemple, elcartó o la plastilina.

MHIC | Pessebre viventEl pessebre vivent de Sant Adrià celebra enguany la seva 20a edició. El

Pessebre, que organitza l'Associació de Pessebristes de Sant Adrià deBesòs, ocuparà els dies 19, 20, 25, 26 i 27 de desembre els jardins del

Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, de 18:30 a 21 hores.

RedaccióSANT ADRIÀ

Robòtica creativa a La Mina

Page 17: Liniabcnnord 154

17 |

Montgatlínianord.cat 17 desembre 2015

Obert el termini d’ajudesper a sortides escolars

EDUCACIÓ4Fins al 21 de des-embre les famílies que ho des-itgin poden demanar la sol·lici-tud d’ajuda econòmica perquèels seus fills puguin realitzar sor-tides escolars.

Es tracta d’una subvencióconvocada per la Regidoria d’E-ducació de l’Ajuntament, adre-çada a alumnes residents aMontgat que estiguin matricu-lats en centres d’infantil, pri-mària i secundària obligatòriapúblics o concertats, i que es tro-bin en situacions econòmiques

desfavorides. Els ajuts econò-mics tenen com a objectiu, se-gons l’Ajuntament, afavorir laigualtat d'oportunitats delsalumnes, així com la integracióde tots els col·lectius i la nodiscriminació.

L’import total del qual dis-posa el consistori per destinar aaquestes ajudes econòmiques ésde 5.000 euros i el període desol·licituds s’acaba el 21 de des-embre. Les peticions es podenpresentar a l’Oficina d’Atenció alCiutadà de l’Ajuntament.

El bon temps va ser el gran aliatde la 19a edició de la Fira de Na-dal del municipi, celebrada elpassat diumenge al Parc delTramvia des de les 10 del matí ales 5 de la tarda. La temperatu-ra suau i el dia assolellat van fa-cilitar que unes 5.000 personesvisitessin la fira, segons dades del’àrea de Promoció Econòmicade l’Ajuntament, a l’espera quela Policia Municipal ofereixi xi-fres oficials d’afluència.

MENJAR I ACTIVITATS INFANTILSTot i que enguany la fira ha re-gistrat una participació més bai-xa d’artesans, l’afluència de visi-tants s’ha mantingut. Fins i tot,l’Ajuntament apunta que diu-menge es podria haver superatl’assistència de l’edició de l’anypassat. El motiu, segons el con-sistori, és l’àmplia oferta d’acti-vitats que es van organitzar.

Per una banda, es van realit-zar un gran nombre d’activitatsinfantils, que van facilitar l’assis-tència de força famílies al Parc delTramvia.

A més, la gastronomia tambéva ser una de les grans protago-nistes de la jornada, a través delsfood trucks. Les furgonetes devenda de menjar eren una de les

principals novetats de l’ediciód’enguany i van tenir molt bonarebuda per part del públic.

Per la seva banda, les entitatslocals també van contribuir aconcloure la jornada amb èxit, jaque el nombre d’associacions icol·lectius del municipi va sersuperior al d’anteriors edicions dela Fira de Nadal.

Unes 5.000 persones, segons l’Ajuntament, van participar en la fira. Foto: Twitter

L’Ajuntament fa un balançpositiu de la Fira de Nadal

Biblioteca | Acaba el cicle de conferènciesLa Biblioteca Tirant lo Blanc acull avui a dos quarts de set de la tarda l’última xe-

rrada del cicle de conferències organitzat per l’aula d’extensió universitària TIMO.El protagonista serà el catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra,

Ramon Ragués, que oferirà la xerrada Dret penal i delictes contra la llibertat.

RedaccióMONTGAT

Page 18: Liniabcnnord 154

Tiana| 18

línianord.cat 17 desembre 2015

Avui, 11 de desembre, fajustament 6 mesos que vaser investida per segona

vegada alcaldessa de Tiana... Ah sí?

Sí, la investidura va tenir lloc l’11de juny. Com valora aquest inicide mandat?No recordava la data. Pel que fa a l’i-nici de mandat, hem seguit alguneslínies continuistes i algunes més in-novadores, que vam assumir des-prés de les eleccions. La més conti-nuista és la consolidació de la si-tuació econòmica de l’Ajuntament.Ara fa quatre anys que el consisto-ri va entrar en fallida tècnica i aques-ta situació ha canviat totalmentdes d’aleshores. En el seu dia tení-em un 99% d’endeutament i ara ésdel 48%, per exemple. D’altra ban-da, aquest any acabarà amb unromanent de més de 2 milionsd’euros i estem pagant els proveï-dors a 10 dies. Per tant, la consoli-dació econòmica és satisfactòria.

I pel que fa a les línies de treballmés innovadores?Doncs són possibles gràcies aaquesta consolidació. Hem tirat

endavant la revisió cadastral deles propietats per aconseguir unarebaixa dels impostos d’habitatgemunicipals. Precisament, en l’àmbitde l’habitatge també hem avançaten projectes que van quedar in-acabats en l’anterior mandat, comel parc d’immobles de protecció ofi-cial de lloguer.

Suposo que aquesta empenta aprojectes que van quedar inaca-bats és lògica tenint en compteque ERC i PSC repeteixen pactede govern. Un pacte que vol po-tenciar la transparència i la par-ticipació. Creu que s’ha fet prouen aquest sentit? Bé, hem arrencat. La participacióciutadana sempre l’hem tingutpresent, com demostra el projecteRetrobem-nos, de reurbanitzaciódel centre. Ara bé, de participaciómai n’hi ha prou. Pel que fa a latransparència, hem establert lajunta de portaveus cada tres me-sos i hem apostat pel portal de latransparència, que estem des-plegant.

Parlant del Retrobem-nos, CiU iJunts per Tiana li han demanatque faci un retorn de la jornadaparticipativa del projecte cele-brada el 17 d’octubre. Aquest re-torn es produirà?Aquest retorn que demana l’opo-

sició es farà. L’opinió de comer-ciants i veïns del poble ja ha quedatreflectida en l’ordenança regula-dora del pla aprovada al Ple. Ara l’ob-jectiu és no tirar enrere aquesta de-cisió plenària.

Té data aquest retorn?No. Posarem data quan tingueml’estudi de mobilitat.

El que també està pendent de de-finir són les inversions que l’A-juntament prioritzarà en aquestmandat.Durant el passat mandat vamcongelar inversions, però ara enpodrem fer amb recursos propis,que dedicarem a la millora dedependències municipals, espe-cialment als equipaments edu-catius i socials. Són els llocs on laGeneralitat hauria d’estar invertint,però no ho està fent. Assumiremaquesta responsabilitat que elDepartament d’Ensenyament noestà assumint.

La intenció és avançar diners quedesprés pagui la Generalitat?No, amb la Generalitat no hi comp-tem absolutament per res.

I això es deu a la gestió del Go-vern català actual o al propi fun-cionament de l’administració au-tonòmica?Del Govern actual. Cada dos anyscanviem de legislatura i això pro-dueix una inestabilitat política ieconòmica molt greu per a muni-cipis com el nostre.

Més enllà d’aquestes inversions,el pacte de govern amb ERCtambé establia la voluntat deconvertir Tiana en una vila acti-va. Creu que encara és un poble dormitori?[Pensa] Jo crec que Tiana està ex-perimentant una transformació enpositiu. La crisi econòmica va fer quemolts professionals liberals d’altresmunicipis pròxims al nostre ins-tal·lessin els seus despatxos a Tiana

i, d’alguna manera, tot això encarano està canalitzat, i ho hem de fer.

Per fer realitat aquest repte, imolts altres, cal que el governcompti amb el suport de l’oposi-ció. Quina relació té amb la res-ta de grups municipals?Cordial. Tothom té la porta del meudespatx oberta. Les ordenancesfiscals han estat aprovades amb elsuport de dues formacions tan di-ferents com el PP i la CUP. Jo crecque ja diu molt de com es porten lescoses. La meva intenció és queaquesta dinàmica continuï, perexemple, amb l’aprovació dels pres-supostos.

Entre tots els grups municipals,segurament Junts per Tiana és elque s’ha mostrat més bel·ligerantamb la seva gestió, com perexemple votant en contra de lacongelació de preus de l’escolabressol, que volien abaixar...No en tenen prou coneixement.

Perfil | Alcaldessa i amant de l’artEster Pujol té 48 anys, és llicenciada en Dret, regidora de l’Ajuntament des del 2007 i

alcaldessa des del 2011. Compagina el càrrec amb la presència a la Junta de Govern de l’ÀreaMetropolitana de Barcelona i amb la vicepresidència de la DO, entre altres responsabilitats. Una

política pluriocupada que també és amant de la lectura i l’art, especialment de la pintura.

Andreu MerinoTIANA

Ester Pujol / Alcaldessa de Tiana

Ester Pujol ens rep quan es compleixen exactament sis mesos de la sevainvestidura com a alcaldessa aquell 11 de juny. Aprofita l’entrevista per

repassar els objectius complerts i pendents del seu govern i també els reptes de futur, com la promoció de la vila o l’acollida de refugiats.

“A nivell d’integració, Tiana no està preparada per acollir persones refugiades”

Page 19: Liniabcnnord 154

19 | línianord.cat17 desembre 2015Tiana

En canvi, l’oposició sí que haaconseguit que a la part de daltdel camí de l’Alegria no s’hi hagiposat formigó, a través d’al·le-gacions. No hauria estat millordebatre-ho al Ple per la via d’ur-gència, tal com van demanar?La via d’urgència no era l’adequa-da per entrar aquest tema al Ple. Detota manera, en relació a aquestaqüestió el govern va anar més en-llà de la cortesia institucional.

Seguint amb el Camí de l’Ale-gria, els grups de l’oposició as-seguren que es van assabentar del’inici de les obres pels veïns.No he fet el seguiment d’aquesttema, hauries de parlar amb la ti-nenta d’alcaldessa d’Espais Públics.

Canviem de qüestió. Com valoral’estudi per optimitzar els ser-veis del casal, que ja està en mar-xa?Positivament. De fet ens hem mar-cat l’objectiu de realitzar cada anyprocessos similars a, com a mínim,dos equipaments.

Quins seran els pròxims serveisdel poble que se sotmetran aaquest procés?Amb els comerciants del poble jahem parlat que seria bo tenir unapercepció de com està funcionantel comerç local. A banda, també te-nim pendent l’estudi de mobilitat.

Un altre repte que Tiana té per en-davant, aquest de molta mésmagnitud, és l’arribada de refu-giats, ja que la Conreria serà un

dels tres punts d’acollida inicialque està previst instal·lar a Ca-talunya pròximament.[Somriu].

Per la cara que fa, suposo que tépoca informació sobre aquestaqüestió.Correcte. Les darreres xifresque tenim diuen que es preveuacollir inicialment 40 personesa la Conreria, per després tras-lladar-les a altres municipisamb una estructura d’immi-gració sòlida.

Tiana no està preparada?A nivell d’integració, no. Nosaltresno tenim departament d’immigra-ció, no tenim població immigrant,o habitatges buits com Badalona oBarcelona. De tota manera, Tianasempre ha estat solidària i estem es-perant rebre més informació.

Creu que l’administració ha estata l’altura del que requeria la cri-si dels refugiats?Els Ajuntaments hem donat la cara,

però tant la Generalitat com el go-vern espanyol no han estat en ab-solut a l’altura que pertocava.

Sigui com sigui, l’acollida de re-fugiats requerirà la col·laboracióamb altres municipis, igual que elpla de connexió amb Badalona,Can Ruti i Barcelona. En quinmoment es troba?És una assignatura pendent arribaramb transport públic a Can Ruti.També volem arribar a Mas Ram,perquè hi ha molts pares que por-ten els nens a l’escola Pere Vergés.El que hem fet és millorar un camíescolar, amb l’objectiu que Badalonafaci els deures i implementi mesu-res en aquest sentit per creuar la B-20 sense perill.

En relació amb la col·laboracióamb altres municipis, vostè coma vicepresidenta de la DO Alellacreu que Tiana ha de tenir un pa-per protagonista en la promocióturística que es vol impulsar desde l’ens?Sí. Vam perdre el tren fa tants anysque ara necessitem ser constants.Nosaltres no som un municipi ca-racterístic del Maresme, però dins laDO Alella tenim els millors cellers, iaixò s’ha de fer valdre.

Abans d’acabar, m’agradaria pre-guntar-li de quina manera pot in-fluir el procés sobiranista en la po-lítica municipal a Tiana. La situa-ció política nacional pot fer tron-tollar el pacte amb ERC?Si no hi ha ingerència per part de lesdirectives dels partits, no.

“El pacte de govern

amb ERC no

trontollarà mentre

les directives dels

partits no facin

ingerències”

Page 20: Liniabcnnord 154

Comarca| 20

línianord.cat 17 desembre 2015

El consell directiu del ConsorciBesòs ja ha rebut la notificació ofi-cial en què l’Ajuntament de Ba-dalona sol·licita formar part del’ens. Una petició que ja es va dura terme setmanes enrere, desprésque el govern municipal de Do-lors Sabater hagi mantingut di-verses reunions per abordar con-juntament polítiques de serveis,urbanístiques o socials amb al-caldes i alcaldesses de municipisque formen part del consorci.És el cas de la batllessa de SantaColoma, Núria Parlon, o de l’al-calde de Sant Adrià, Joan Callau.

EINA DE TRANSFORMACIÓAra, la incorporació de Badalonaal Consorci està pendent del vis-tiplau de la resta de municipis queen formen part (Barcelona, San-

ta Coloma, Sant Adrià i Montca-da i Reixac) i d’un canvi d’estatutsde l’ens. “No és un tràmit ràpid nisenzill”, adverteix el regidor d’Ur-banisme, Oriol Lladó.

A més, l’entrada de Badalonapodria provocar un canvi en elsobjectius de l’organisme. I és quel’alcaldessa, Dolors Sabater, haexpressat el seu desig que el con-sorci transcendeixi l’àmbit ur-banístic del Besòs i comenci a tre-ballar en el socioeconòmic.

Tot i això, Badalona no perdde vista els seus objectius urba-nístics a la zona que, en part, pas-sen pels terrenys de l’antiga cen-tral tèrmica de Sant Adrià. Allàs’hi ha de desenvolupar un pro-jecte d’habitatges, equipaments izones verdes. En definitiva, laconstrucció d’un nou barri. “Es-tem d’acord amb el marc generaldel projecte, però formar part delconsorci ens donarà més fortale-sa”, assegura Lladó.

Els terrenys de l’antiga central tèrmica pertanyen, en part, a Badalona. Foto. Arxiu

Badalona vol que el ConsorciBesòs actuï en l’àmbit social

RedaccióBARCELONÈS NORD

Successos | Investiguen l’homicidi al GorgEls Mossos d’Esquadra continuen investigant l’homicidi d’un home el 7 de desembre al

polígon del port de Badalona. La policia catalana ja ha detingut un home de 39 anys inacionalitat xinesa, igual que la víctima, per la seva relació amb l’homicidi. La investi-

gació continua sota secret de sumari i els Mossos no descarten noves detencions.

El Suprem absol un homeacusat d’agressions sexuals

TRIBUNALS4El Tribunal Su-prem ha absolt un home que ha-via estat condemnat a nou anysde presó per l’Audiència de Bar-celona per agressions sexualscontinuades a la seva cunyada en-tre el 2008 i el 2009 a Badalona.

L’absolució ha arribat des-prés que l’alt tribunal considerésque les confessions de l’acusat alseu psiquiatre no podien serutilitzades com a prova per con-demnar-lo. “Les confessions alpsiquiatre són absolutament in-utilitzables”, argumenta el tri-bunal en la seva sentència. “Enaquest escenari l’imputat és pa-

cient i no investigat”, afegeix.D’altra banda, el Tribunal Su-prem sí que ha ratificat la con-demna de dos anys a l’acusat perabusos i exhibicionisme a laseva neboda, menor d’edat.

Les acusacions en el cas de lamenor, segons el tribunal, pre-senten menys fissures que les dela seva cunyada. “La denúncia esprodueix poc després de fer-sepública una infidelitat i no ésdescartable que la familiar ha-gués volgut negar la voluntarie-tat en les relacions per carregarla culpa a l’acusat”, explica lasentència absolutòria.

El moment clau ja ha arribat. Elmes de desembre ja ha entrat enla segona meitat i ara és hora dedeixar els pronòstics enrere itreballar per fer-los realitat. Enaquest sentit, els botiguers delBarcelonès Nord s’han posat lespiles per fer que aquest Nadal esrecordi com el de la recuperacióde les vendes.

Gran part dels actes impor-tants tindran lloc aquest cap desetmana com a avantsala de lesfestes, amb la Fira de Nadal dePérez Galdós, que arrencaràdemà i s’allargarà fins diumengeamb prop d’una cinquantena deparades que ompliran el cèlebrecarrer badaloní, conjuntamentamb tallers, inflables i una reco-llida solidària de joguines.

Dissabte serà el torn dels co-merciants del passeig de la Salut,que instal·laran jocs infantils i ta-

llers durant tot el dia. A la tarda,els botiguers convidaran els méspetits a fer cagar el Tió i orga-nitzaran el tercer Badacanta, unkaraoke cent per cent en catalàon els participants entraran en unsorteig de premis.

Els que estan encara cele-brant la seva particular Fira deNadal són els botiguers de Fon-do Comerç. La mostra va arren-car el passat dia 4 a la plaça delRellotge de Santa Coloma i esta-rà en marxa fins a Reis –tot i queel dia 24 de desembre la mostrapassarà a dir-se Fira de Reis i hihaurà algun relleu de botigues–.

En aquell mateix indret, dillunshi haurà una cantada de nadales.Qui ja va celebrar la seva Fira deNadal van ser els botiguers deTiana, dissabte passat davantde l’Ajuntament.

Pel que fa a les campanyes,destaca la que impulsa Bufalà Co-merç, que durant aquests dies re-galarà 1.000 ampolles de cavaamb butlletes que repartiran a lesseves botigues.

Per la seva banda, l’Agrupa-ció del Comerç i la Indústria deSanta Coloma celebrarà un Tiógegant del 20 al 24 de desembrea diferents indrets de la ciutat.

Els botiguers aposten fort pelNadal amb fires i campanyes

RedaccióBARCELONÈS NORD

ComerçFe d’errades | Cantada de nadales de BadacentreL’associació de comerciants de Badacentre celebrarà demà a dos quarts de set de la tarda una cantada de nadales –pels carrers del centre de Badalona– i no d’havaneres, com es va dir erròniament en la passada edició de Línia Nord. La cantada anirà a càrrec de l’Escola Badalona d’Idiomes. Per altra banda, l’associació ja ha començat el seu Joc de Nadal, on els méspetits hauran de descobrir, fins al pròxim 2 de gener, 12 caganers amagats a dotze aparadors de botigues de Badacentre.

El comerç adrianenc diu ‘no’ a la violència masclista

SANT ADRIÀ4Prop d’un cente-nar de botigues de Sant Adriàhan dit prou i estan participantdes del passat mes de novembreen una campanya en contra de laviolència masclista.

La iniciativa vol “sensibilit-zar” i donar informació sobreaquesta xacra social mitjançantla instal·lació de cartells als apa-radors dels establiments amb

el número de telèfon d’atenció ales dones víctimes de violènciamasclista –900 900 120–, unservei gratuït i confidencial del’Institut Català de Dones.

La campanya també s’hacomplementat amb altres mate-rials com ara llaços liles i targe-tons amb adreces de serveis mu-nicipals que ajuden a les donesque pateixen aquesta situació.

Badalona instal·la un arbre de Nadal d’ampolles de vidreBADALONA4Des d’ahir a les 6de la tarda l’arbre de Nadal dela plaça Pompeu Fabra ja il·lu-mina la nit badalonina. En-guany l’Ajuntament ha escollitaquest punt de la ciutat perinstal·lar-lo, canviant l’anteriorubicació de la plaça de la Vila.

L’arbre té una alçada de setmetres i està format per 1.200ampolles de vidre cedides perl’empresa de reciclatge Ecovi-drio. Precisament, un dels ob-

jectius de l’Ajuntament és apro-fitar la instal·lació de l’arbreper potenciar l’hàbit del reci-clatge, a més de fer que l’ele-ment decoratiu esdevingui unreclam de la ciutat durant lesfestes nadalenques.

La inauguració ha vingutacompanyada de crítiques perpart del PP. El seu portaveu,Juan Fernández, ha dit que elgovern “ha fet un arbre negreamb les restes d’un botellón”.

Page 21: Liniabcnnord 154

21 |

Esportslínianord.cat 17 desembre 2015

Sant Adrià | L’Adrianenc s’imposa a l’Handbol Sant Joan DespíEl Sant Martí Adrianenc continua amb la seva persecució als líders. Els de Pedro Pérez vansumar la desena victòria del curs dissabte passat contra el Sant Joan Despí (30-23) i ja són

a només un punt del segon. Els liles van capgirar el resultat a la primera part i van apagar lareacció dels del Baix Llobregat. L’últim partit de l’any serà a la pista de la Salle Bonanova.

El Seagull perd el primerpartit del curs contra el Barça

BARCELONÈS NORD4A la dot-zena jornada va arribar la pri-mera derrota del CE Seagull.Les jugadores de Jordi Ferrónvan cedir els primers punts delcampionat a la Ciutat EsportivaJoan Gamper contra el Barça B(2-0). Les gavines no van podertancar l’any amb una victòria icedeixen la primera posició de laclassificació, que ara ocupa el fi-lial blaugrana. El pròxim partitde les badalonines serà el dia 10

de gener a dos quarts de 5 de latarda contra la UE l’Estartit.

Per la seva banda, el Sant Ga-briel va aconseguir el segon em-pat consecutiu a Lleida contral’AEM (2-2). Les de Loren Rubiovan sobreposar-se a l’expulsiód’Helena Serrano i a la lesió deMarta Campanales. Tania Mo-yano i Andrea Granados vanser les golejadores adrianen-ques. El Sangra rebrà l’Europa eldia 10 de gener.

Dracs contra Pioners: torna el clàssic de futbol americà

BADALONA4Ja està tot a punt.Aquest diumenge a dos quarts de12 del migdia, el camp de Bada-lona Sud es convertirà en l’esce-nari de la 25a edició de la CopaCatalunya de futbol americà queenfrontarà els Dracs contra elsPioners de l’Hospitalet en el clàs-sic d’aquest esport al nostre país.

Badalonins i hospitalencs sónels grans dominadors en el pal-marès de la Copa, amb sis i vuit

d’aquests títols a les seves vitrines,respectivament.

Des de l’any 2003, l’enfron-tament entre Dracs i Pioners és lafinal més repetida. Els equipss’han enfrontat en un total de sisocasions i, fins ara, s’han repartitles victòries en els seus enfronta-ments. Els badalonins es van im-posar els anys 2003, 2010 i 2011mentre que el 2006, 2007 i 2008hi va haver triomfs vermells.

Derrota cruel. El CF Badalona vaperdre ahir a la tarda contra l’A-tlètic Balears (0-1) a la tornadadels setzens de final de la Copa Fe-deració amb un gol a la pròrroga.

De la primera part del partit espoden rescatar poques coses. Ma-nolo González va alinear JoséMiguel Morales, ja recuperat de lafasciïtis plantar, però va perdreEugeni per lesió. L’ocasió més cla-ra dels primers 45 minuts vaarribar en una centrada de Grimaque el visitant Tim va refusarcontra el travesser de la seva por-teria. Els escapulats van dominarel joc sense crear massa perill.

Els de Christian Ziege vangaudir de les millors a la segonameitat i van poder sentenciar l’e-liminatòria gràcies a un hiperac-tiu Rodri. Morales va haver delluir-se en una rematada de capdel danès Kristian i a tres minutspel final va salvar el gol en un mà

a mà contra el davanter paraguaiàdels balearicos.

El Badalona va gaudir de lesmillors ocasions a la primera partde la pròrroga. Manu Balda, queva xutar al pal i Toni Lao, amb unarematada que va aturar Vicençamenaçaven de trencar el cadenatdefensiu dels visitants.

Els escapulats seguien domi-nant el joc, però en un contraatacdels balears a set minuts per al fi-nal, Rodri va caure dins de l’àreai l’àrbitre va assenyalar el punt de

penal. Jaime va enganyar Mora-les per fer emmudir el Municipalde Montigalà i donar la classifi-cació als seus.

L’HURACÁN, SEGÜENT RIVALDissabte a les 5 de la tarda l’equiptancarà l’any amb la visita al’Huracán de València. Els de To-rrent viuen greus problemes eco-nòmics i fins i tot s’ha especulatamb la desaparició de l’entitat,però ocupen la desena posició a laclassificació amb 22 punts.

El CF Badalona perd a casa iqueda fora de la Copa Federació

Pau ArriagaBADALONA

Els escapulats no van aconseguir veure porteria a Montigalà. Foto: CFB

Page 22: Liniabcnnord 154

[email protected]

AGENDA SETMANAL

| 22Esportslínianord.cat 17 desembre 2015

DISSABTE 19 DE DESEMBRE21:00 Concert de Blaumut en el cicle Nits d’Es-

trelles. Aquesta és una banda que fusiona folkamb el pop i la música clàssica. / Teatre Prin-cipal.

FINS AL 6 DE GENERMatí-Tarda Exposició commemorativa del cen-

tenari de l’Església Major amb fotografies deJoan Guerrero. / Església Major.

AVUI DIJOUS 17 DE DESEMBRE17:30Visita de Ses Majestats els Reis Mags d’O-

rient a la ludoteca infantil del Centre Cultu-ral Besòs. Els petits podran portar la seva car-ta i fer-se una foto amb els Reis.

FINS AL 27 DE DESEMBRE18:30-21:00Pessebre vivent als jardins del Mu-

seu d’Història de la Immigració, que en-guany celebra la seva vintena edició.

DISSABTE 19 DE DESEMBRE17:30 Fem cagar el Tió a Can Maurici, una fes-

ta que organitza l’Associació de Veïns de CanMaurici. Hi haurà de berenar i sorpreses pera la canalla. / Parc del Tramvia.

AVUI DIJOUS 17 DE DESEMBRE17:30 L’hora del conte. Contes d’hivern, una ses-

sió de conta contes a càrrec de Núria Fàbre-gas. / Biblioteca Can Baratau.

BADALONA MONTGAT TIANASANT ADRIÀSANTA COLOMA

Els comerciants de Montgat celebrena la plaça de les Mallorquines tallers,passejades amb ponis, porten els Reisi organitzen tallers diversos.

Fira de Nadal petita

Dg. 20 de desembre

Per primera vegada, i en el marc de laFesta Major, els colomencs podrangaudir de les campanades per donarla benvinguda al nou any. / Plaça dela Vila.

Campanades de Cap d’Any a la plaça de la Vila

Dj. 31 de desembre

Immersos en les dades és una adaptacióen format itinerant de l’exposició BigBang Data, que va ser una coproduc-ció del Centre de Cultura Contemporàniade Barcelona i la Fundación Telefóni-ca. / Centre cultural El Carme.

ExposicióImmersos en les dades

A partir d’avui dj. 17 de desembre

Una activitat per a joves a partir dels12 anys que els ajudarà a entendre laimportància de la cuina saludable. /Centre cívic l’Escorxador.

Taller de cuina i nutrició per a joves

Avui dj. 17 de desembre a les 17:00

L’Snatt’s pateix la terceraderrota del curs a Madrid

SANT ADRIÀ4No va poder ser.L’Snatt’s Sant Adrià va perdre eltercer partit de la temporadadissabte passat a Madrid contrael Distrito Olímpico (78-67).

Les liles van començar elpartit amb força i van aconseguiruna renda de cinc punts al finaldel primer quart. Itziar Llobet iAinhoa López dirigien com éshabitual l’ofensiva de les juga-dores de Jordi Vizcaíno. Un se-gon quart favorable a les de SanBlas va aconseguir minimitzar ladiferència de les adrianenques,

de manera que el marcador aldescans era d’empat a 34.

El tercer període tampoc vaservir per resoldre res, però leslocals van aconseguir un avan-tatge de dos punts. L’explosió deDaira Varas al darrer quart vadecantar el partit a favor de lesmadrilenyes. La canària va do-minar el rebot en defensa i tam-bé va convertir-se en la referèn-cia ofensiva del seu equip.

L’Snatt’s tancarà l’any 2015dissabte a les 4 al pavelló Ricartcontra el Grupo EM Leganés.

Quarta derrota consecutiva. Des-prés d’un inici de lliga espectacu-lar, el Joventut ha encadenat unasèrie de mals resultats. El darrer,diumenge passat a Sevilla en unpartit que es va resoldre a la prò-rroga (106-101).

Luis Casimiro i Salva Maldo-nado van plantejar una batalla d’i-gual a igual, una dinàmica que esva allargar durant tot el matx.Quan els verd-i-negres intentavendesempallegar-se dels andalu-sos, el targarí Pierre Oriola lide-rava el seu equip. Al mateix temps,Sergi Vidal des de la línia de trespunts s’encarregava d’ensorrarqualsevol intent dels sevillans dedistanciar-se al marcador. L’es-corta badaloní va ser el jugadormés destacat de l’equip, amb 21punts, 8 rebots i 2 assistències.

Quan només faltaven 57 se-gons per al final del partit, un tri-ple de Vidal va situar la Penyaamb un 87-92 favorable, però elnord-americà Scott Bamforth,immaculat des del perímetre, vaaconseguir l’empat amb un tripleen moviment inversemblant da-vant d’un defensa després de dos

errors consecutius des del tir lliu-re de Brandon Paul, que tot ique va aconseguir anotar 14punts, no va tenir el seu millor dia.

El temps suplementari va con-tinuar amb la mateixa dinàmica.Intercanvis constants de ciste-lles. Goran Suton va anotar el tri-ple que igualava el rècord histò-ric de llançaments anotats a la lli-ga (20 en un partit), però els deLuis Casimiro van aconseguirconsolidar la victòria en bonapart gràcies a l’encert des del tir

lliure. Goran Suton i Paul van aca-bar eliminats per faltes.

DIUMENGE, EL DERBILa Penya necessita una victòria rà-pidament per rearmar la planti-lla de moral i per no complicar-sel’accés a la Copa. El pròxim par-tit dels verd-i-negres, però, no seràprecisament bufar i fer ampolles.El Barça serà el pròxim rival delsbadalonins en el derbi que esdisputarà diumenge a les 8 delvespre al Palau Blaugrana.

Sergi Vidal intenta fer una entrada a cistella. Foto: CJB

La Penya cau a Sevilla i visitarà el Palau Blaugrana diumenge

RedaccióBADALONA

L’UBSA perd a Mataró i el CB Sant Josep s’allunya

BARCELONÈS NORD4Jornadaimportant al capdavant del grup2 de Copa Catalunya. La derrotade l’UBSA a la pista del Mataró -Feimat (78-72) de diumenge pas-sat, combinada amb el dotzètriomf del CB Sant Josep a SantCugat (79-87) fa que els badalo-nins tinguin un marge de dues vic-tòries sobre els adrianencs.

Els badalonins van aconseguirdistanciar-se en el segon quart,però els vallesans van aconseguirempatar el partit al final del ter-cer quart. Un gran últim quart vacertificar la victòria dels líders.

El Círcol Catòlic va patir la se-tena derrota del curs diumengepassat a Terrassa (67-62) malgratla gran actuació de Jaume Viña-llonga, que va aconseguir unadoble figura.

El Minguella va deixar escaparla victòria a Vic (63-56), desprésd’anar per davant en el marcadordurant els dos primers quarts.

Aquest cap de setmana elsquatre equips juguen a casa. ElSant Josep contra el Sedis, l’UB-SA contra el Granollers, el Círcolcontra el Mataró - Boet i el Min-guella contra el CB Castellar.

Page 23: Liniabcnnord 154

Per a publicitat: [email protected] - 619 13 66 88 23 | línianord.cat17 desembre 2015

Page 24: Liniabcnnord 154

| 24 línianord.cat 17 desembre 2015 Pròxima edició: 14 de gener