Click here to load reader

Marzo 2011 - BXV

 • View
  268

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O Entroido e as obras de acceso ao castelo de Monterrei son, respectivamente, as imaxes da portada de Xinzo e da de Verín do periódico Barrios Xinzo-Verín do mes de marzo. No interior abordamos, entre outros temas, a situación do comercio en Verín a propósito dun informe da Antena Local, a reunión histórica de responsables sanitarios de Galicia e Portugal para planificar de forma conxunta a política sanitaria de Verín e Chaves. Tamén tratamos o orzamento municipal de Vilar de Santos, do que destaca o 60% dedicado a investimentos, o anuncio dunha infraestrutura náutica por Portos de Galicia para o río Limia en Xinzo, ou as informacións de Defensa con respecto á instalación en Trasmiras dunha base de avións non tripulados.

Text of Marzo 2011 - BXV

 • Juan Manuel Andrade, candidato do PP a Os Blancos

  COMARCA Px.8 XINZO Px.11ENTREVISTA Px.10 COMARCA Px.11

  Vilar de Santos dedica a investimentos o 60% do seu orzamento

  A Deputacin destina tres millns de euros ao arranxo de estradas

  Portos de Galicia elaborar un proxecto fluvial para o Limia

  Nmero: 52 - Ano:VI - Marzo 2011 - Depsito Legal: OU 185-2006 - Peridico mensual de distribucin gratuta www.barriosxinzoverin.com - BARRIOS volve estar no seu buzn a mediados de abril. Se quere anunciarse consulte no 685 800 190

  DEPORTES Px.14

  A Carreira Popular de Xinzo ser o 20 de marzo

  Unha carroza no desfile do Martes de Entroido de Xinzo de Limia./R.TORRES.

  Adeus ao Entroido [imaxesen px. 21]

  Vodas, Bautizos e

  Comuns [px.17-19] E

  spec

  ial

 • BARRIOSMarzo de 011

  VERN E COMARCA

  A pesar da crise, o 92% dos comerciantes de Vern non pensa en pechar

  4 Valoracin dos socialistas

  O deputado socialista Juan Carlos Francisco Ri-vera puxo en dbida a le-galidade do convenio que ten previsto asinar a Xunta para convertir o hospital de Vern en complexo trans-fronteirizo.

  Francisco Rivera afirmou que un convenio deste tipo, que vincula a dous estados, non competencia da Xun-ta, e ademais non ten coe-cemento de que o Consello da Xunta adoptara ningn tipo de acordo neste senti-do.

  Os detalles o convenio de cooperacin sanitaria que se pretende asinar est a causar gran preocupacin no conxunto da cidadana, dixo o deputado, e espe-cialmente no colectivo m-dico-sanitario que integra a plantilla do hospital comar-cal de Vern, engadiu.

  Recordou que nestes momentos o Hospital Co-marcal de Vern atende, con grande limitacin de medios humanos, a unha poboacin de 35.000 habitantes, e ad-vertiu que de levarse adian-te o convenio anunciado a poboacin potencialmente asistida incrementarase en 80.000 persoas, imposi-bles de atender cos medios tan limitados con que neste intre conta o Hospital veri-nense.

  INfOrMe DA ANteNA LOcAL DA cMArA De cOMercIO

  As escasas vendas obrigan aos comerciantes de Vern a plantexarse subir prezos e reducir persoal4 As malas campaas de Nadal e rebaixas foron os principais causantes desta determinacin. Redaccin

  Os comerciantes de Vern calificaron o ltimo cua-trimestre de 010 como o peor de todo ano debido ao constante descenso das vendas e a unha campaa de Nadal que non cumpliu, en absoluto, as expectativas; ao que se suma un perodo de rebaixas de inverno que non logrou que as ganacias se recurperasen, xa que a pesar de que o nmero de clientes non diminuu s o fixo o seu gasto. As se des-prende dunha enquisa ela-borada pola Antena Local de Verin.

  Unha situacin nada op-timista que non parece ter solucin a curto prazo, xa que mis da metade deles cre que neste ano as sas vendas continuarn baixa e, en consecuencia, as sas compras a proveedores. Polo que as nicas alterna-tivas posibles para manter o negocio son subir os prezos (segundo o 3%) e reducir persoal (para un 13% mis que no ano anterior).

  DificultadesPor outra banda, segundo

  os propios afectados, a de-

  bilidade da demanda, o au-mento da competencia e as dificultades de financiacin son, por esta orde, os prin-cipais factores que limitan a actividade comercial na localidade.

  De todos os xeitos, case a totalidade dos comercian-tes verineses (o 9%) non se plantexa o peche do seu negocio como a solucin definitiva.

  4 Conclusins do IndiceoA Confederacin de

  Empresarios de Ouren-se vn de presentar as ltimas conclusins do Indiceo, ndice comarcal econmico de Ourense. O informe recolle algns indicadores reseables con respecto evolucin econmica nas comarcas de Vern e A Limia.

  As, dos datos do In-diceo desprndese que a nica comarca con acep-table desenvolvemento in-dustrial na que houbo des-censo do paro neste sector foi Vern, cunha cada do 4,9%.

  En relacin aos datos por sectores, en A Limia, o paro no sector da constru-cin aumentou un 71,8% en comparacin con xa-neiro de 008, mentres que en Vern o paro agr-cola en Vern duplicouse

  desde os primeiros meses da crise.

  En canto aos datos de-sa-gregados por concellos, en 0 municipios da provincia, o paro subiu por encima do 50% desde xaneiro de 008. Os maiores incrementos rexistrronse en seis con-cellos, dous deles Castre-lo do Val (87,8%) e Baltar (87,8%). No grupo das ca-beceiras de comarca con maiores aumentos do paro tamn se atopan Vern (47%) e Xinzo (33%). En cambio, en tres muncipios, entre eles Os Blancos e Sandis, non variou o nmero de parados no ltimo ano.

  Evolucin da actividade econmica

  En relacin evolucin das actividades econmi-cas, Vern unha das co-marcas con reducins me-

  nos significativas (-1,2%). Anda que se o dato fai re-ferenza ao comercio polo mido, a reducin foi dun 8,6% nesta comarca; men-tres que o comercio alma-cenista caeu un ,7% en A Limia.

  A CEO tamn se pre-gunta que municipios da provincia resisten mellor a perda de industrias e comercios e cifra en 11 os que logaron impulsar o nmero de actividades industriais entre 004 e 009, entre eles Calvos de Randn (11%) e Vilarde-vs (3%). En Vilar de Ba-rrios aumentou un 4% o comercio minorista.

  Pola contra, Xinzo per-deu o 14,8% do seu censo de actividades industrias e da construcin, as como o 7% do seu comercio polo mido (Vern o 0,4%).

  Enquisas aos comerciantesEstas son as principais

  conclusins do informe que a Antena Local de Ve-rn elaborou sobre o sector comercial da localidade a partir de 176 enquisas a co-merciantes da zona durante o pasado ano, que permi-ten coecer a incidencia da crise neste mbito e as de-cisins tomadas polos em-presarios. Cartel da tarxeta cliente la-

  zada polo CCU de Vern.

  Redaccin

  O venres, 18 de marzo, Chaves acoller a primei-ra reunin entre o secre-tario de Estado de Portu-gal, Manuel Pizarro e a conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, para avanzar na planificacin conxunta de polticas sanitarias nos territorios de fronteira. Ao encontro acudirn os al-caldes de Vern e Chaves e o secretario Xeral do Eixo Atlntico.

  Na orde do da prevese que se aborden temas de gran importancia para a mellora da calidade de vida dos cidadns dos territorios de fronteira, tales como a posible coordinacin dos hospitais de Chaves e Vern e a planificacin conxunta de servizos sanitarios.

  A Eurocidade Chaves-Vern ten o obxectivo, xa exposto na sa axenda es-tratxica, de transformar a rede sanitaria de ambos os municipios nunha verda-deira cidade da sade. A Eurocidade destaca a im-portancia desta primeira reunin entre os mximos representantes da sade de ambos os pases que consideran vital para se-guir cumprindo obxecti-vos para chegar a compar-tir sen barreiras servizos sanitarios que permitan aumentar a mobilidade e a calidade de vida neste territorio raiano.

  Reunin entre Galicia e Portugal sobre temas sanitarios4 O PSdeG pon en dbida a le-galidade da conversin do hos-pital de Vern en transfronteri-zo.

 • BARRIOSMarzo de 011

  3VERN E COMARCA

  As obras do acceso ao castelo de Monterrei fixronse con autorizacin da consellera de cultura4 A obra cubriu con cemento e adoqun unha calzada medieval.

  A obra cubriu con cemento e adoqun unha calzada medieval que conduca ao castelo e que se atopaba tapada cunha capa de zahorra e terra. Nestes momentos a obra permane-ce inacabada e sen actividade, anda que hai numeroso material (sacos de adoquns) na zona. A pavimentacin do acceso fortaleza de Monterrei unha obra promovida pola Deputacin dentro do Proxecto Arraiano, cun orzamento de 66.619 euros. que se financia nun 70 % con fondos europeos. /P.LODEIRO.

  Paula Lodeiro

  As obras de mellora do ac-ceso ao castelo de Monterrei constan da preceptiva au-torizacin da Consellera de Cultura e levronse a cabo segundo o proxecto autori-zado, sen que ocasionasen danos reseables nos niveis e estruturas arqueolxicas, polo que no se considera procedente a incoacin dun expediente sancionador.

  As concle o informe da xefatura territorial da Con-sellera de Cultura e Turis-mo a un escrito de denuncia da asociacin ecoloxista Adega en relacin s obras promovidas o pasado mes de novembro pola Deputa-cin Provincial no acceso fortaleza de Monterrei, de-clarado monumento nacio-nal en 1931 as como Ben

  de Interese Cultural.A obra de pavimentacin

  do acceso ao castelo inici-rase en novembro sen ter recibida a autorizacin por parte da Consellera, tal e como se recoece no in-forme. Ao ter coecemento desta situacin, o organis-mo autonmico solicitou ao Concello de Monterrei a suspensin das obras.

  En decembro o director xeral de Patrimonio encarga Deputacin un proxecto de actuacin arqueolxica, asinado polo arquelogo Santiago Ferrer Sierra, in-forme que se entrega o 11 de febreiro. Nel infrmase de que se detectou a travs de tres sondaxes realizadas a presenza dunha calzada construida con grandes lo-usas granticas, calzada que se atopa protexida por un

  manto xeotxtil interposta entre a camada de zahorra superposta para facilitar o trfico rodado. O informe infire que as obras realiza-das parece que non afecta-ron calzada antiga e que se efectuaron por riba da cama de zahorras existentes.

  A partir de a Patrimonio d por finalizada a actuacin arqueolxica, e indica que as actuacins que puides-en restar por executar de-beranse levar a cabo baixo supervisin arqueolxica. Asimesmo sinlase que ao terse documentado a exis-tencia da calzada orixinal, a solucin do pavimento de formign superposto sobre a mesma considrase provi-sional mentres non se defina no Plan Director do monu-mento o tratamento da rede viaria da fortaleza.

 • 4 BARRIOSMarzo de 011

  VERN E COMARCA

  EN BREVE

  Os socialistas recolleron as inquedanzas do tecido empresarial

  Redaccin

  O Proxecto de Educa-cin e Seguridade Viaria da Eurocidade Chaves-Vern, foi includo no Catlogo de Experiencias en Seguridade Viaria Ur-bana en Espaa, realiza-do pola Direccin Xeral de Trfico.

  Este catlogo recolle as iniciativas mis signifi-cativas realizadas por 34 municipios espaois en seguridade viaria, desde distintos mbitos e impli-cando a distintos axen-tes e sectores que poden contribur a crear espazos urbanos mis seguros e saudables.

  O proxecto da Eurocida-de Chaves-Vern, que res-ponde s necesidades de estes puntos fronteirizos entre pases en materia de reducin da accidentalida-de e mellora da segurida-de viaria, iniciouse no ano 009 e est programado para tres anos. O colec-tivo ao que se dirixe este programa a poboacin

  adulta as como ao alum-nado de educacin Infantil, Primaria e Secundaria.

  Os obxectivos principais deste proxecto son reducir a mortalidade relacionada coa accidentalidade viaria no medio urbano trans-fronteirizo, contribur formacin de adultos res-ponsables en materia de se-guridade viaria, promocio-nar o uso do casco, permitir dar unha resposta adecuada, segura e fluda s distintas actuacins relacionadas co trfico e promover a valori-zacin dos recursos huma-nos nos distintos niveis de formacin e aprendizaxe de educacin viarias.

  O proxecto incle a rea-lizacin de accins concre-tas como charlas-coloquio, cursos de educacin vial, eliminacin de barreiras arquitectnicas, mantemen-to e reposicin de sinais de trfico, e repeticin da Se-mana de Seguridade e Edu-cacin Viaria, na que co-laboran ata 13 institucins e colectivos diferentes de Chaves e Vern.

  Traballo a prol da seguridade vial na Eurocidade4 O seu proxecto foi includo no Catlogo de experiencias en seguridade viaria urbana en Espaa da DXT.

  Curso de defensa propia en VernRedaccin

  A Secretara Xeral da Igualdade, en colabora-cin co Centro de Infor-macin s Mulleres do Concello de Vern, pro-move a realizacin no municipio dun curso de autoproteccin para mu-lleres vtimas de violencia de xnero, impartido polo Sindicato Unificado de Polica e o departamento de Igualdade da Xunta de Galicia.

  O curso, de doce horas de duracin, comezar o vindeiro 30 de abril e est destinado a 15 mulleres. As interesadas recibirn formacin terica e prc-tica durante a sa reali-

  zacin. Na parte terica informarase s mesmas so-bre cal son os seus dereitos, procesos que se poen en marcha desde o momento da solicitude dunha orde de proteccin e cales son as competencias de cada ad-ministracin nesta materia; mentres que a prctica ten como obxectivo que as mu-lleres se impliquen na sa propia seguridade, e para iso, os funcionarios e fun-cionarias do Corpo Nacio-nal de Polica que imparten estes cursos ensinaranlles as tcnicas e tcticas de de-fensa persoal adaptadas especial situacin das mu-lleres en diferentes circuns-tancias.

  Para participar necesa-rio inscribirse na oficina do Centro de Informacin s Mulleres de Vern.

  Redaccin

  O conselleiro de Edu-cacin e Ordenacin Uni-versitaria, Xess Vzquez, visitou distintos centros educativos do concello de Vern, nos que a Conselle-ra vn de investir mis de 455.000 en distintas me-lloras. Ao longo do per-corrido polo CEIP Ama-ro Refojo e Princesa de Espaa, as como os IES Xess Taboada Chivite, o Garca Barbn e o Castro de Baronceli, o conselleiro estivo acompaado polos diferentes equipos directi-vos e pola xefa territorial de Educacin en Ourense, Marisol Daz Mouteira.

  Logo de realizar as visi-tas o conselleiro destacou que da inversin total preto de 45.000 euros fo-ron destinados a distintas obras; 83.700 para a me-llora das bibliotecas esco-lares dentro do Plan LA; e 16.000 na instalacin das aulas beneficiadas polo Proxecto Abalar

  Ademais, Vzque anun-ciou que ao longo deste ano faranse obras de me-llora por valor de 110.000 euros destinados renova-cin da calefaccin do IES Xess Taboada, e mello-ra do sistema elctrico e outras reformas no CEIP Princesa de Espaa.

  Visita aos colexiosA xornada do conse-

  lleiro e da xefa territorial

  O conselleiro de Educacin visita os colexios de Vern 4 A Consellera investiu 455.000 euros.

  comezou coa visita ao CEIP Amaro Refojo, no que com-probaron as melloras reali-zadas coa colocacin de fiestras e pavimentacin do patio, vez que puideron coecer as carencias que anda presenta o recinto, que conta con 11 estudan-tes de infantil e 85 de pri-maria, dos cales 193 se be-nefician das sas seccins bilinges.

  Posteriormente, os repre-sentantes de educacin des-prazronse ata o CEIP Prin-cesa de Espaa, colexio no que estudan 67 alumnos de infantil e 18 de primaria, que se benefician das me-lloras realizadas na aula de educacin especial e a dos gardavivos instalados en primaria.

  Percorrido polos institutosA continuacin, Vzquez

  visitou o IES Garca Bar-bn, onde comprobou o estado das instalacins das que fan uso 35 estudantes. Neste espazo imprtense clases de educacin secun-daria para adultos; ensinan-zas bsicas iniciais e bacha-relato. Ademais de ciclos formativos de administra-cin e finanzas; auxiliar de enfermara; electromecni-ca de vehculos; e xestin administrativa. Neste recin-to realizronse nos ltimos

  anos obras de adaptacin do local de usos mltiples, as como a reposicin de fachadas e vestiarios, e a pavimentacin.

  De seguido tocoulle o turno ao IES Xess Ta-boada Chivite, no cal 16 alumnos de Bacharela-to e 338 de ESO asisten a programas de cocia; comercio; fontanara; in-formtica; instalacins electrotcnicas; telecomu-nicacins e peiteado.

  Proxecto AbalarOutras das visitas co-

  rrespondeulle ao IES Castro de Baronceli, no que recentemente se rea-lizaron obras para reforzar a estructura e reparar a cuberta, estanse a formar mis de 136 alumnos en ESO, PCPI de cocia; informtica; mantemento de vehculos; peiteado e servizos administrativos. Este centro, que tamn pertence ao proxecto Aba-lar e desenvolve un labor fundamental para os es-tudantes a travs da sa biblioteca, conta cun im-portante apoio por parte da Consellera.

  Por ltimo, o consellei-ro visitou o colexio Mara Inmaculada e o dos Pais Mercedarios.

  Xess Vzquez na sa visita ao colexio Princesa de Espaa de Vern ./RAMSS

  Neste ano investiranse 110.000 euros mis para mellorar o IES Xess Taboada e o Princesa de Espaa

  4 Axuda por fillos menores de tres anos

  Os Servizos Sociais de Vern informan que, ata o 8 de marzo, est aber-to o prazo da prestacin econmica de pagamen-to nico por fillas e fillos menores de tres anos para este exercicio. O importe da axuda de 360 euros.

  Esta axuda foi convoca-da pola Xunta de Galicia e vai dirixida aquelas per-soas que tean ao seu car-go menores de tres anos na data de 1 de xaneiro de 011 e que por razn dos ingresos econmicos obti-dos durante 009 non esti-vesen obrigadas a presen-tar a declaracin da renda (IRPF), correspondente a este perodo.

  4 estadas de tempo libre para mulleres

  Desde o Centro de In-formacin s Mulleres do Concello de Vern infr-mase da publicacin da convocatoria de Estadas de tempo libre para mu-lleres soas con responsa-bilidades familiares non compartidas.

  As estadas, para un mximo de 95 prazas, te-rn unha duracin de entre sete e dez das, en rxime de pensin completa, pre-ferentemente entre finais do mes de xuo e princi-pios do mes de xullo.

  O prazo para a presenta-cin destas solicitudes re-mata o 8 de abril do 011.Para mis informacin e tramitacin, de forma gratuta, deben dirixirse oficina do Centro de In-formacin s Mulleres, situada na Casa da Xu-ventude ou no telfono 988 414 776.

  O DATO

  4 Resultados da ltima vendima

  A D.O Monterrei, re-colleu na ltima campaa ,4 millns de quilos de uva, a maior cifra da sa historia, cun aumento do 17,7% respecto ao ano anterior e de mais do 54% respecto da media dos tres ltimos anos, segundo da-tos da Consellera do Me-dio Rural.

 • BARRIOSMarzo de 011

  5PUBLIcIDADe

 • 6 BARRIOSMarzo de 011

  VERN E COMARCA

  EN BREVE

  Redaccin

  Emilio Gonzlez Afon-so repetir como candi-dato do PSdeG alcalda de Vern, tras ser elixido por unanimidade nunha asemblea extraordinaria dos socialistas desta loca-lidade.

  Entre as propostas que Gonzlez adiantou aos medios de comunicacin, sinalou a aposta definitiva polos recursos propios de Vern, como o termalis-mo, paralizado polo Par-tido Popular na Xunta e no Concello que ten como mximo exemplo o total abandono do balneario de Caldelias.

  As mesmo apuntou a aposta dos socialistas polo solo industrial, en contra-posicin paralizacin do polgono de Tamagos levada a cabo polo Partido Popular, e o obxectivo de impulsar o comercio lo-cal ante a deixadez do PP evidenciada estos das nos medios de comunicacin.

  O candidato alcalda de Vern denunciou as mentiras de Jimnez Mo-rn que prometera en seis meses ordenar o PXOM e a da de hoxe non hai nada de nada, e prometera aos empresarios solo indus-trial e o nico que lles deu a cambio do seu voto foi a paralizacin do polgono de Tamagos.

  Tamn criticou a pri-vatizacin de servizos pblicos como o de abas-tecemento de augas e sa-neamento, co conseguinte prexuizo no coste do ser-vizo para os cidadns e a importante perda de in-gresos para o Concello, o que complica anda mis a situacin financeira desta institucin.

  Gonzlez pediu ademais o cese inmediato do con-celleiro de Obras por ser o primeiro en incumprir a normativa urbanstica vixente en Vern.

  A este respecto expli-cou que o edil popular non pode seguir nin un minuto

  mis no seu cargo, xa que como promotor dun edificio que non se axusta licencia de obras que ten.

  Por ltimo sinalou que hai mis de seis meses que os socialistas o denunciaron pero a da de hoxe sguese construindo, polo que pedi-mos que se paralice a obra e se legalice.

  Candidatos que repitenPola sa banda, os ac-

  Emilio Gonzlez Afonso repite como candidato do PSdeG alcalda de Vern4 O socialista apostar polos recursos propios da vila, como o termalismo, o desenvolvemento do tecido industrial e o comercio local.

  tuais alcaldes de Vilarde-vs e Castrelo do Val, Jos Luis Prez Garca e Vicente Gmez, respectivamente, repetirn como candidatos socialistas nas eleccins municipais de maio.

  Estes e o resto de candi-datos da comarca de Mon-terrei presentaranse o luns prximo nun acto ao que acudir o secretario dos socialistas galegos, Pachi Vzquez.

  Emilio Gonzlez Afonso, candidato do PSdeG en Ve-rn./ARQUIVO.

  A Garda Civil desartella unha rede de distribu-cin de cocanaRedaccin

  Efectivos do Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga da Unidade Orgnica da Polica Xu-dicial da Comandancia de Ourense desarticula-ron unha rede de distribu-cin de cocana asentada na localidade de Verin, e detiveron a dez persoas presuntamente implicadas nesta rede, dentro da de-nominada operacin Fre-gona, iniciada o pasado mes de outubro.

  A Garda Civil iniciou a investigacin por mor das sospeitas de que determi-nadas persoas se puidesen dedicar ao trapicheo de cocana, principalmen-te en bares e discotecas da comarca de Verin. Co avance da investigacin determinouse que o prin-cipal subministrador do grupo era un cidadn nado na Republica Dominicana e asentado na localidade de Madrid. Os axentes comprobaron que esta persoa viaxaba periodica-mente a Vern e unha vez na localidade estableca os contactos necesarios con varios dos implicados para vender a droga. Estes ltimos eran os encarga-dos de distribur a cocana ao consumidor.

  O 4 de febreiro proce-deuse detencin desta persoa, cuxas iniciais son J.A.R.S., de 6 anos, no momento que baixaba dun autobs procedente de Madrid. Tras a realizacin dun rexistro na habitacin que tia reservada nun-ha pensin, localizronse 4.000 dose de cocana.

  Logo foron detidas outras sete persoas, cinco homes e das mulleres, todos eles vecios de Ve-rn e de Ourense, que eran os que se dedicaban sa vez a vender a cocana en-tre os consumidores finais. Igualmente, procedeuse detencin dun axente da Garda Civil con desti-no en Vern, pola suposta comisin dos delitos de omisin do deber de per-seguir delitos e revelacin de segredos debido sa relacin con algns dos detidos, as como unha dcima persoa, J.F.D.

  4 Presentadas as novas candidatas socialistas en Laza e Oimbra

  Os socialistas de Laza e Oimbra presntanse aos vindeiros comicios mu-nicipais con candidaturas renovadas, encabezadas por Beatriz Blanco e Mar-ta Arias, respectivamente. Pero pensadas sobre un mesmo eixo: potenciar as polticas sociais.

  LazaO PSdG de Laza, enca-

  bezado Beatriz Blanco G-mez, presenta un progra-ma de goberno centrado nos vecios da vila. Neste senso, consideran primor-dial fixar poboacin na localidade e que os mis novos non tean que ver-se obrigados a ir a estudar fra, para o que conside-ran bsico a conciliacin da vida laboral e familiar. Precisamente con este fin, pedirn subvencins para a apertura escolar antes e despois do horario lecti-vo, programas de acollida temper e actividades ex-traescolares; unhas medi-das coas que, ademais, se crean postos de traballo.

  No mbito cultural, ha-bilitarn unha biblioteca ou museo na antiga escola da vila, para non limitala a uso deportivo.

  OimbraCunha lia de actuacin

  moi semellante, Marta

  Beatriz Blanco, candidata de Laza. / PSDG

  4 Novo centro social en Flariz

  A localidade de Flariz, pertencente ao Concello de Monterrei, conta den-de este mes cun centro social.

  Este proxecto, cun custo de 150.000 euros, consti-te unha das catro obras financiadas polo Fondo Estatal para a Sustentabi-lidade Local, comprendi-do dentro do Plan E, que viron a luz na comarca ao longo de 010.

  Os outros tres proxec-tos dos que se fixo car-go o fondo estatal foron as melloras das redes de abastecemento de Vilaza e Estevios, as como a ins-talacin dun equipo multi-funcional no Concello de Monterrei, que supuxeron unha inversin total de 181.565 euros e crearon, xunto ao centro de Flariz, 19 postos de traballo.

  4 Comisin Pro-vincial de trfico

  A ltima reunin da Co-misin Provincial de Tr-fico e Seguridade Viaria valorou o cumprimento dun dos obxectivos mar-cados na comisin de pa-sado ano: abundar o pro-ceso de colaboracin coas administracins locais. En concreto, trtase do acceso completo das Poli-cas Locais ao rexistro de condutores e infractores da DXT que comunicaron puntos.

  As Policas Locais de Allariz, Barbads, O Bar-co, Carballio, Celanova, Maceda, Ourense, Riba-davia, Vern e Xinzo co-municaron a detraccin de 3.161 puntos.

  A colaboracin cos con-cellos tamn se materiali-zou en 2010 na firma de convenios con 8 conce-llos ourensns para solici-tar o cambio de domicilio dos Rexistros de Condu-tores e de Vehculos da Direccin Xeral de Trfi-co nas propias dependen-cias municipais co fin de facilitar o servizo aos ci-dadns. Consolidado este proceso nos 8 concellos iniciais, a Xefatura Pro-vincial de Trfico planea estender este tipo acordo administrativo ao resto da provincia.

  Marta Arias, candidata de Oimbra./ PSDG

  Arias Regueiro a cabe-za de lista dos socialistas en Oimbra, quen promete un servizo ao cidadn en igualdade de condicins.

  No mbito empresarial, a socialista aposta por po-tenciar as empresas e pro-dutos da localidade e crear unha cooperativa.

  No edio medioambien-tal, Arias considera indis-pensable garantir a limpe-za do ro Tmega, a travs da posta en funcionamento das depuradoras sitas nas beiras do propio cauce.

  Preocupacins comnsEn ambos casos, a pre-

  ocupacin polos mis maiores e a busca dun sis-tema de acceso ao emprego pblico xusto e trasparente son pntos centrais dos seus programas polticos. Por unha banda, Blanco anun-ciou promover en Laza a construccin dunha resi-dencia de ancins e un cen-tro de da. Mentras Arias ten como prioridade facili-tar o traslado dos vecios mis maiores de Oimbra ao centro de sade, as como facilitarlles no seu domicilio as medicias que precisen. En canto s ofertas municipais de em-prego, ambas socialistas apostan pola igualdade de oportunidades para o acce-so s mesmas.

  4Presentacin da elvira Lama en Xinzo

  O secretario xeral do PSdeG, Pachi Vzquez, participa este venres 18 no acto de presentacin de Elvira Lama como candi-data alcalda de Xinzo de Limia.

  No acto, Lama presenta-r as lias fundamentais do seu programa electoral, ba-seado nun proxecto novo e diferente para Xinzo, no que as persoas estean por encima dos intereses parti-distas, defendendo sempre o emprego, a participacin e a calidade de vida de cada un dos vecios.

 • BARRIOSMarzo de 011

  7PUBLIcIDADe

 • 8 BARRIOSMarzo de 011

  VERN E COMARCA

  Redaccin

  A Deputacin de Ouren-se destinar ao longo des-te ano 011 un total de tres millns de euros para melloras da rede viaria provincial. Este Plan es-pecial de investimentos na rede viaria foi aprobado polo pleno da Deputacin e contempla actuacins tanto nas infraestruturas viarias de titularidade provincial como munici-pal. O financiamento das

  obras corresponde ao 100% Deputacin de Ourense.

  O Servizo de Vas e Obras da Deputacin elaborou un mapa de necesidades das melloras que deben levarse a cabo nas estradas, as ca-les, no que atinxe s vas de titularidade provincial per-mitir destinar 1,5 millns de euros para mellorar as seguintes estradas: Bande-Barxs, Lobeira, Grou, Pon-te dos Gozos-Parada do Sil, Petn-Carballal, Vilarchao-A Peroxa-Barra de Mio,

  A Deputacin destina tres millns de euros mellora de estradas4 Tanto de titularidade provin-cial como municipal.

  O PP esixe CHD que remate cos desbordamentos dos ros que lle competen4A maleza das marxes a causa das inundacins.

  Albarellos-Ombra, A Vei-ga-A Ponte, Brus-Portela da Cruz, A Casilla-Barra de Mio, Crespos-Ponte Can-tio, Baltar-Randn, Valde-pereira-Maside, Ton-Ar-noia e San Cristivo-Leiro. No plan complementario tamn se inclen as estradas que unen Vilardevs e Vila-rello da Cota, A Manchica e Gundis e Xinzo de Limia con Vilar de Barrio.

  Rede municipalPolo que respecta rede

  viaria municipal, a Depu-tacin de Ourense investir 1,5 millns de euros para melloras en vas e estradas de 19 concellos, entre eles Calvos de Randn, Cualedro, Monterrei, Vern, Vilarde-vs, Castrelo do Val e Vilar de Santos. No plan comple-mentario inclense tamn o concello de Porqueira.

  EN BREVE

  4 O BNG, contra as acacias

  O senador do BNG, Xos Manuel Prez Bouza, presentou unha mocin na que insta ao Goberno, en colaboracin coa Xunta, a pr en marcha un Plan urxente de erradicacin da acacia en distintas comar-cas de Ourense.

  O senador nacionalista explicou que a situacin xenerada por esta especie invasora preocupante xa que na provincia de Ourense son varias as co-marcas nas que contina a expansin da acacia, e es-tse a converter nun pro-blema grave ao que lle hai que pr freo canto antes.

  Prez Bouza puxo de manifesto que a expansin da acacia afecta sobre todo a territorios produtores de vio, como o Ribeiro ou Monterrei.

  4 Consello de Zona das depre-sins ourenss

  O conselleiro do Me-dio Rural, Samuel Ju-rez, presidiu a creacin do Consello de Zona das Depresins Ourenss na que estn representados os municipios de, entre outras, as comarcas de Monterrei e A Limia.

  Trtase dun rgano con-sultivo e participativo que recibir as propostas para a elaboracin dos plans de zona, onde se recollern debidamente definidas, localizadas e cuantificadas as actuacins a acometer nesta rea.

  4 Centro de For-macin turstico termal en Vern

  O proxecto para cons-truir en Vern un Centro de Formacin Turstico-Ter-mal e de Investigacin da auga, presentado pola De-putacin segunda convo-catoria do programa euro-peo POCTEP 007-013, vn de ser aprobado.

  Este centro contar con das sedes: en Cabreiro (Vern) a Escola Hotelei-ra Termal, e en Chaves un balneario-escola e un laboratorio de investiga-cins termais e da auga. O orzamento alcanza os 1,3 millns de euros.

  Redaccin

  O deputado popular ourensn Celso Delgado esixiulle ao secretario de Estado de Medio Ambien-te e Auga, Josep Puxeu, que se comprometa a man-ter os investimentos para que a Confederacin Hi-drogrfica do Douro leve a cabo as obras precisas para evitar os constantes desbordamentos dos ros competencia desta Confe-deracin na provincia de Ourense.

  A CH do Douro contro-la en Ourense os ros T-mega, Bbal e outras can-les menores que afectan aos termos municipais de Laza, Vern, Oimbra, Cas-trelo do Val, A Mezquita, Monterrei, Cualedro, Vi-lardevs e A Gudia. E, precisamente en varias destas zonas producron-se inundacins de locais e vivendas durante o pasado mes de decembro, pola neve e a choiva cadas, de-bido escasa limpeza das marxes dos mesmos.

  MonterreiRespecto zona de

  Monterrei, Delgado cri-ticou as ineficaces actua-cins realizadas pola CHD relativas restauracin hi-drolxica e ambiental dos ros Bubal e Rubn na lo-calidade de Vilaza.

  Citou como exemplo que a obra realizada co fin rematar coas riadas que ti-

  an lugar neste ncleo lo-grou o efecto contrario, xa que o muro instalado nas marxes do Bubal lonxe de impedir as crecidas do ro, o que non permite o re-torno das augas sa can-le, alargando as o tempo das inundacins.

  Segundo o popular a so-lucin pasa pola retirada dos materiais que se acu-mulan ao longo da canle e a continuacin do colector de drenaxe ata un punto que evite que as augas do ro afloren polos sumido-iros.

  OimbraAdemais, Celso Del-

  gado pediu explicacins sobre a situacin do ro Tmega ao seu paso por Oimbra, onde se produ-ciron inundacins en de-cembro do pasado ano, debido a que a canle do mesmo atpase moi obs-truda pola ara e as mar-xes cheas de maleza e rbores cadas que esixen labores de limpeza.

  O deputado popular destacou que o Goberno Central puido evitar este tipo de complicacins para os vecios se tivera realizado as obras necesa-rias ao seu debido tempo e executado os orzamentos, xa que en 008 os socia-listas deixaron sen gastar case dous millns de euros dos ,7 consignados pola CHD para a provincia de Ourense.

  Redaccin

  O BNG de Vern alerta do risco para as arcas mu-nicipais de que prospere a demanda de 500.000 euros de indemnizacin por par-te dunha construtora que non puido construir na zona da Antiga Muralla. Neste momento est en marcha un procedemento contencioso-administrati-vo por demanda de Cons-trucciones Paco Limia e Hijos SL ao desestimar o Concello de Vern a recla-macin de responsabilida-de patrimonial por dene-gacin de licencia para un edificio situado na zona da Antiga Muralla.

  Este asunto ten causa, si-nalan os nacionalistas, nas graves anomalas legais e de planificacin do antigo PXOM de Vern adver-tidas polo BNG antes da sa aprobacin en 1998, plan que foi no seu da foi anulado polo Tribunal Su-premo. Aquel PXOM con-templaba a zona da Antiga Muralla como edificable de tipoloxa residencial multifamiliar, razn pola

  que a constructora indica-da procedeu a mercar os correspondentes solares e a solicitar a licencia de construcin en 004. Da-quela a responsabilidade de Urbanismo do Concello de Vern recaa no BNG, que denegou a licenza debido obriga do Concello de someterse normativa de proteccin do patrimonio e protexer as a antiga mu-ralla que rodeaba a vila.

  Foi entn cando a cons-trutora demandou ao Con-cello por danos e prexuzos basendose en que o PXOM autorizaba a construcin.

  Indican desde o BNG que sen que se producise anda

  a sentencia hai que sinalar que o custo dos avogados xa ascende nesta altura a mis de 14.000 euros porque o asunto moi grave e o al-calde encargoulle o traba-llo a un bufete de Madrid. Pero se o Concello perde o contencioso, e hai moitas posibilidades de que iso su-ceda, significara hipotecar durante anos o investimen-to municipal. O Bloque acusa a Jimnez Morn de ser o responsable desta situa-cin, xa que era alcalde en 1998 e foi reiteradamente advertido indicndolle que o PXOM debera cumplir cos requisitos de Proteccin de Patrimonio e non fixo caso.

  Lugar no que a construtora a edificar, xunto antiga Mu-ralla de Vern. /ARQUIVO.

  Unha construtora demanda ao concello de Vern unha indemnizacin de 500.000 euros4 Por non poder edificar na zona da Antiga Mu-ralla.

  Ro Tmega ao seu paso por Vern./ARQUIVO.

 • BARRIOSMarzo de 011

  9

  Antonio Prez, presentado como candidato popular alcalda de Xinzo de LimiaEstivo arroupado por centos de simpatizantes as como polos presidentes provincial e rexional do partido.

  Nunha ateigada Casa de Cultura de Xinzo con mis de seiscentos asistentes, Antonio Prez, actual al-calde, recibu o apoio das direccins provincial e au-tonmica do PP como can-didato alcalda de Xinzo. Manuel Baltar falou da sa xuventude e da sa expe-riencia, das boas mostras de bo goberno que xa est poendo en valor dende a alcalda, e dos proxectos de futuro cos que conta para Xinzo de Limia.

  Antonio Prez, tamn presidente local da nosa forza poltica, agradeceu o apoio da militancia e da di-reccin do partido, compro-metndose a seguir gober-nando coas portas abertas e facendo unha poltica de proximidade xunto cos compontes da candidatura que estar preparada para gobernar dende o minuto seguinte ao da toma de po-sesin.

  Finalmente Alberto Nez Feijo falou das ca-pacidades de Antonio e da sa ilusin e gaas de tra-

  O presidente do PPdeG, Alberto Nez Feijo, afirmou que os populares, ante o BNG e o PSOE, so-mos unha alternativa de ilu-sin e mximo compromiso en Xinzo. As se expre-saba o lder dos populares galegos na presentacin do candidato popular alcal-da de Xinzo, onde apuntou que, nun momento coma o actual, de inestabilidade e desconfianza, preciso re-cuperar a ilusin polo futu-ro e precisamente o PP ten esa ilusin por Xinzo e todo o seu compromiso.

  Comprometidos con XinzoFeijo asegurou que os

  populares, tanto no partido coma na Xunta de Galicia, estn comprometidos ao 100% con Xinzo e, por iso, por primeira vez na histo-ria, Portos de Galicia acta na provincia de Ourense

  Jos Manuel Andrade foi proclamado candidato do Partido Popular Alcalda de Calvos de Randn, nun acto que contou coa pre-senza dos representantes locais do PP; do presidente provincial, Manuel Baltar; outros cargos do partido, as como alcaldes, alcal-desas e candidatos da con-torna, militantes e simpati-zantes.

  Andrade dixo asumir con ilusin e responsabi-lidade o reto de devolver alcalda ao Partido Popu-

  cun porto fluvial que atraia visitantes Limia.

  Ademais, para atraer ta-mn investimentos e empre-gos, o Goberno galego lan-zou o Plan Impulsa Ourense e o Parque empresarial, no que investiu 16 millns de euros en 700.000 metros cadrados para dar cabida a proxectos, investimentos e empregos no concello.

  Da mesma maneira, o Goberno galego est poten-ciando as infraestruturas e o benestar cos vecios inves-tindo 1,5 millns de euros nunha conexin axeitada e segura coa Nacional 55, que estar en servizo neste ano; con medio milln de euros na urbanizacin de Marcelo Macas e a Praza de Santa Mara, que se com-pletar antes do vern, e coa nova escola infantil e o cen-tro de da que se puxeron en servizo nas ltimas datas.

  Antonio Prez, candidato do PP alcalda de Xinzo de Limia, etnre o presidente do PP de Ourense, Manuel Baltar, e o vicesecretario de Comunicacin do PP,, Esteban Gonzlez Pons

  ballar por Xinzo, afirmando que a nica alternativa po-sible ao fracaso dos biparti-tos apostar polo proxecto popular: estable, slido, co-herente e rigoroso.

  lar porque se pode facer poltica sen usar noxentas tcticas que o nico que conseguen e empobrecer e darle mala imaxe ao noso concello, e que perxudican aos nosos vecinos.

  Rematar co despilfarro de cartos do gobern socia-lista de Aquilino Valencia e rematar tamn coa parli-se que nestes ltimos anos meteu ao concello, son os principais obxectivos de Andrade, quen agradeceu a confianza do partido e dos compaeiros e compaei-

  Jos Manuel Andrade, proclamado candidato do PP alcalda de Calvos de RandnAndrade dixo asumir con ilusin e responsabilida-de o reto de devolver alcalda ao Partido Popular

  ras que traballarn xuntos para que Calvos de Randn recuperece a dignidade que outros pretenderon quitarle ao noso concello.

  Pola sa banda, Manuel Baltar afirmou que Calvos de Randn e os seus ve-cios e vecias merece moito mis que titulares vergoentos na prensa. Ante actitudes antidemo-crticas ns temos que res-ponder con ilusin, con traballo, e escoitando as necesidades dos vecinos para darles o benestar, as

  Feijo: Somos unha alternativa de ilusin e mximo compromiso en Xinzo

  obras e as infraestruturas que durante estes anos lles negou Aquilino Valencia e

  todos os que o apoiaron, dedicndose mis a defen-der egostamente os seus

  O presidente provincial do PP, Manuel Baltar, xunto ao candidato en Calvos de Randn, Jos Manuel Andrade e o vicesecretario de Comunicacin do PP, Este-ban Gonlez Pons.

  intereses que os intereses dos vecinos e vecias de Calvos de Randn.

  Antonio Prez agradeceu o apoio da militancia e da direccin do partido, comprometndose a seguir gober-

  nando coas portas abertas

  PUBLI-INfOrMAcIN

 • 10 BARRIOSMarzo de 011 XINZO E COMARCA

  eNtreVIStA A JUAN MANUeL ANDrADe:

  Hai moitsima xente colaborando e apoiando este proxecto do Partido Popular

  4 O candidato popular alcalda de Os Blancos afronta ilusionado, con ganas e forza o reto de recuperar o goberno municipal. P .L.

  As eleccins de maio se-rn o segundo intento do popular Juan Manuel An-drade de acadar a alcalda do Concello de Os Blancos. Andrade ten 35 anos e empresario (con negocios no propio municipio e os traballadores que teo case todos son de Os Blancos, recalca). O candidato do PP xa fora no seu da concellei-ro deste municipio limin, e agora afronta con ilusin a prxima cita electoral.

  Con que expectativas se presenta s eleccins mu-nicipais de maio?

  Juan Manuel Andrade: Presntome coas expecta-tivas de cambiar o concello, de facer cousas polo conce-llo, porque Os Blancos est completamente abandona-do e un desgoberno total e absoluto.

  Incluso xa non facer cou-sas novas que moi impor-tante, o que temos que pegar nas cousas que temos porque est todo desfeito. E seguir facendo cousas, te-mos un montn de proxec-tos, pero levamos catro anos de desgoberno total e absoluto.

  Como afectou a Os Blancos o goberno en mi-

  nora desat lexislatura?J.M.A.: Eu creo que un

  goberno en minora un go-berno dbil, sen forza, sen decisin, moi importante que en calquera concello e fundamentalmente en Os Blancos sexa un goberno con maiora absoluta.

  Cales son as vosas aspi-racins?

  J.M.A.: Ns contamos sacar a maiora absoluta con creces, non podo dicir se catro ou cinco (conce-lleiros).

  cal cre que o problema principal da poboacin de Os Blancos?

  J.M.A.: Quixanse de moitas cousas. Hoxe ns temos unha poboacin moi maior, ningun mira po-los nosos maiores, non te-mos un sitio onde os nosos maiores vaian pasar unha tarde, non temos nada para os nosos maiores. A xen-te nova visenos toda do concello porque non hai onde traballar. O principal botar man da xente maior para que tea un benestar e preocuparnos da xente nova para que quede no concello. Se non baixamos xa a 900 e pico habitantes, perde-mos dous concelleiros, nas prximas como non tome-mos man desto imos baixar

  outros dous. Cales sern as lias b-

  sicas do seu programa?

  Os Blancos est completamente abandonado e un desgoberno total e absoluto

  Respaldado polo presidente rexional e polo presidente da Deputacin imos sacar o concello adiante

  J.M.A.: O mis impor-tante son tres puntos que eu xa lle plantexei no seu da a Alberto Nez, o primor-dial un centro de da, com-binado con residencia, para xente que ten a familia aqu pase a o da e xente que ten os fillos fra pois que dur-ma a e estea atendida.

  Outro tema importante crear emprego para os mo-zos, co cal moi importante un pequeno parque empre-sarial para que se asenten empresas, para que as pouquias que hai no con-cello non marchen e traer algunha empresa para a.

  E logo tamn moi impor-tante facer algo de vivenda protexida, ou axudada por algn tipo de organismo para que os novos non se te-an que marchar, que vivan al, se censen al, tean al

  os seus nenos no colexio, porque se non acabar pe-chando.

  Preocpalle o estado das contas do Concello?

  J.M.A.: Preocpa-me moito porque vai ser moi duro sacar o Conce-llo adiante na situacin na que est, pero creo que se vai dar saido coa axuda da Xunta, da Deputacin.

  Un pacto con calquera outra formacin poltica est descartado?

  J.M.A.: Si, isto que quede moi claro, non imos pactar con ningun.

  E a elaboracin da lista como vai?

  J.M.A.: Si est decidi-da, teo que dicir que hoxe teramos xente non para unha lista senn para catro ou cinco listas, hai moit-Juan Manuel Andrade xunto a Manuel Baltar.

  sima xente colaborando, apoiando este proxecto do Partido Popular. Estou moi ilusionado.

  Algunha mensaxe que queira transmitirlle aos seus vecios?

  J.M.A.: Quera desta-car a ilusin, as ganas coas que estamos collendo este proxecto e o apoio que imos ter das institucins para sacar este concello adiante. Cando tomei a de-cisin de presentarme como candidato do Partido Popu-lar foi respaldado por Jos Luis Baltar desde a De-putacin e Alberto Nez desde a Xunta. Respaldado polo presidente rexional e polo presidente da Deputa-cin imos sacar o concello adiante, temos moita ilu-sin, moitas ganas, moita forza e sabmolo facer.

  Juan Manuel Andrade xunto a Alberto Nez Feijoo, Manuel Baltar e mocidade de Os Blancos.

 • BARRIOSMarzo de 011

  11XINZO E COMARCA

  Redaccin

  O Concello de Vilar de Santos vn de aprobar no Pleno o orzamento xeral para 011, cun importe glo-bal de 1.17.000 euros.

  Son uns orzamentos rea-listas e equilibrados, cunha clara vocacin inversora, que pretenden consolidar o modelo de crecemento e modernizacin, explican desde o Concello a travs dun comunicado. Nunha coxuntura como a actual de crise econmica, Vilar de Santos ter uns orzamentos que van permitir continuar e reforzar a nosa aposta clara polo aproveitamento e posta en valor dos recur-sos e das capacidades locais para dotarnos de infraestru-turas, servizos, programas e equipamentos pblicos de calidade que incentiven e faciliten a actividade e o desenvolvemento econmi-co e incidan na mellora da calidade de vida dos nosos vecios e vecias.

  Das contas xerais para 011 do Concello de Vilar de Santos destaca o com-promiso co control do gasto e aforro municipal (o gasto de persoal supn o 3,7%) e a ausencia de endebeda-mento (carga financieira do 0,6%), ao tempo que se destina a investimentos 740.000 euros, o 60% do orzamento.

  reas de actuacin Os orzamentos estn

  priorizados para levar a

  cabo actuacins e proxec-tos definidos en relacin a cinco reas. A primeira delas o impulso e rehabi-litacin do casco histrico de Vilar de Santos. Grazas a unha emenda do BNG aos Orzamentos do Es-tado, o municipo recibi-r 400.000 euros, para o Proxecto de Recuperacin do seu casco histrico.

  A segunda rea a de promocin da actividade econmica. Vn de am-pliarse o parque empre-sarial en 5.000 metros cadrados, que xa estn dispoibles. O Concello prepara a venda dun pri-meiro lote de parcelas do solo industrial, que finan-ciarn novas inversins xa planificadas.

  A terceira rea de ac-tuacin ser o reforzo dos servizos sociais, para unha mellor atencin depen-dencia co Servizo de Axu-da no Fogar e a igualdade coa aprobacin do III Plan de Igualdade de Oportuni-dades 010-014.

  O goberno de Vilar de Santos tamn aposta pola mellora das infraestructuras con proxectos de moderni-zacion dos abastecementos, saneamentos, pavimenta-cins e iluminacins pu-blicas e outros de aforro e eficiencia enerxtica.

  A ltima rea de actua-cin a valorizacin do patrimonio cultural e tu-rstico, a travs da posta en funcionamento da Al-dea de Saa, despois da ter-se recepcionado as obras.

  Vilar de Santos dedica a investimentos o 60% do orzamento4 As contas para 011 ascen-den a 1, millns de euros.

  Chacn non concreta se a base de avins se instalar en Trasmiras4 A ministra ve mis idneas as instalacins de Huelva.Redaccin

  A ministra de Defensa, Carme Chacn, eludiu respostar ao senador do BNG, Xos Manuel Prez Bouza, se adoptou xa unha decisin sobre a ubicacin do proxecto para instalar unha base de avins non tripulados, no que unha das opcins a localidade de Trasmiras.

  Iso s, a ministra defen-deu que as instalacins que

  mellor cumpren os requisitos son as de Arenosilla en Huel-va, o que non quita que haxa outras zonas que tamn po-deran valer. Chacn dixo a Prez Bouza que os recursos do INTA e do Exrcito o Aire estn ao dispr de todas as empresas sempre e cando se cheguen a acordos e cum-pran cos requisitos.

  O senador do BNG di-rixase no Pleno a Chacn para reprocharlle que non respostase de xeito concreto

  EN BREVE

  Redaccin

  Portos de Galicia es-tudar e elaborar un proxecto de viabilidade da proposta presentada polo Concello de Xinzo para o impulso da navegacin fluvial polo ro Limia. As llo trasladou o presidente do ente pblico, Jos Ma-nuel lvarez-Campana, ao alcalde da localidade.

  En concreto, o organis-mo portuario estudar as posibilidades de dotar dun equipamento de infraes-truturas nutico fluviais ao municipio. Polo tanto ana-lizarase a viabilidade das obras solicitadas, a saber: a construcin dun panta-ln flotante en madeira, para albergar canoas para uso e disfrute pblico, coa

  correspondente pasarela de acceso, e a habilitacin dun embarcadoiro fluvial.

  A proposta inicial suma a estas dotacins, unha case-ta de madeira prefabricada, cunha zona de almacn, un botiqun e unha zona co-

  Portos de Galicia elaborar un proxecto fluvial en Xinzo4 Instalar un pantaln no Limia.

  O alcalde de xinzo e o presidente de portos de galicia, visitando o ro limia. /RAMSS.

  mn recreativa. Toda a actuacin culminara coa iluminacin das zonas de pantaln e embarcadoiro e a colocacin de mobiliario urbano, como aparcadoiro para bicicletas, bancos ou papeleiras.

  4 Critican a cesin da recollida do lixo en Rairiz

  O BNG de Rairiz de Veiga critica a cesin Deputacin de Ourense da xestin dos impostos municicipais e a recollida do lixo.

  O candidato nacionalis-ta, Esteban Campos, ase-gura que moitos vecios recibiron notificacins da Deputacin esixindo o pago de impostos mu-nicipais, correspondentes a anualidades pasadas xa pagadas ou a bens que non son da sa propiedade.

  En canto ao traspaso da recollida do lixo para o BNG resulta inxustifcado mis anda cando o conce-llo dispn actualmente dos recursos tanto materiais como de persoal para poder realizar e xestionar este ser-vizo de xeito eficiente.

  4congreso da Pataca do SLG

  O Sindicato Labrego Galego vn de celebrar o seu Congreso da Pata-ca en Xinzo de Limia no que, ademais de renovar a responsable da Direccin Nacional da Pataca do sin-dicato, Manola Cerrede-lo, reafirmouse na defensa das explotacins labregas e familiares.

  O congreso constatou problemas do sector como o aumento das importan-cias de pataca fornea que provoca unha situacin de prezos baixa perma-nente; marxes comerciais abusivas; escasas inicia-tivas de asociacionismo; contratos que non ofrecen garanta de prezo; ou gran dependencia das impor-tancins de pataca para semente que provoca pro-blemas sanitarios.

  as preguntas do seu parti-do, as como demandarlle que se estude detidamente a opcin de Trasmiras para ubicar esta base de avins e solicitballe unha expli-cacin sobre a posicin da Xunta e o Goberno Cen-tral en relacin opcin ourens.

  crticas de AdegaEn relacin a este asunto,

  o colectivo ecoloxista Ade-ga amosouse moi crtico coa posibilidade de que a base de avins non tripula-dos se instale en Trasmiras. Cabe preguntarse polo sentido dun proxecto que xerar contaminacin am-biental e acstica s portas dun dos santuarios de aves (ZEPA da Limia) mis im-portante de Galiza, indi-can os ecoloxistas.

 • 1 BARRIOSMarzo de 011

  PUBLIcIDADe

 • BARRIOSMarzo de 011

  13PUBLIcIDADe

 • 14 BARRIOSMarzo de 011

  DEPORTES

  EN BREVE

  R. Torres

  O sbado, 19 de marzo, o hipdromo de Antela aco-lle a primeira das xornadas de carreiras de cabalos que tern lugar durante o 011, ano no que o hipdromo de Sandis contar cun total de sete xornadas (41 carreiras en total) o que supn un salto cuantitativo no que a carrei-ras en Antela refrese. As seis carreiras desta primeira xor-nada contarn coa participa-cin de mis de 60 xinetes.

  A xornada comezar an-tes das tres da tarde e prose-guir ata case as 18 horas, cun intervalo duns 35 mi-nutos entre as carreiras. As probas sern retransmitidas por televisin, sendo as das ltimas en directo e as catro primeiras en diferido nun programa dunha hora de duracin. Neste tipo de eventos acostuman deixar para a carreira final a de maior impacto; nesta oca-sin ser a de preparadores de toda Espaa que foron xinetes e que agora non es-tn en activo. Haber preto de 40.000 euros en premios

  Comezan as carreiras de cabalos en Antela4 O 19 de marzo acoller a primeira das sete xornadas no hipdromo de Sandis.

  nesta primeira xornada de carreiras.

  CarreirasAdemais da carreira des-

  te 19 de marzo, haber ao longo do ano outras seis carreiras. As, as seguintes carreiras sern o sbado 16 de abril; o sbado, 14 de maio; o sbado, 11 de xuo; o mrcores, 1 de outubro; o sbado, de outubro e finalizarn as carreiras en Antela por este ano, o sba-do, 19 de novembro.

  Pero non s haber ca-rreiras, tamn se disputarn outras competicins como o Raid Lago de Antela ou o Campionato de Doma Cl-sica.

  Xogos ecuestres galegosOutra actividade moi

  importante no hipdromo limiao ser a organizacin dos xogos ecuestres gale-gos que tern lugar durante as das primeiras fins de se-mana de xullo en colabora-cin coa Federacin Hpica Galega. Estes xogos contar-tn con todas as disciplinas federadas como poden ser o

  Raid, Salto, Doma, Horse-ball, Andadura, Arrastre. Para estes xogos, despra-zaranse a Antela arredor de 300 cabalos.

  Escola de equitacinOutra das actividades

  que conta con gran acep-tacin a Escola de Equi-tacin. Agora mesmo ten mis de 00 alumnos, ci-fra que desbordou todas as previsin, ademais de ter unha lista de espera porque a demanda moi superior oferta. esco-la de equitacin acuden rapaces desde idades moi tempers; hai nenos des-de dous anos no caso dos disminuidos psquicos e a partir de cinco en xeral. A maiora dos alumnos son da provincia de Ourense anda que algn vn do sur de Lugo.

  Sindo Gonzlez, Maria Jimnez e Jos Luis Baltar na presentacin das actividades do Centro Ecuestre de Antela. /RAMSS

  Redaccin

  O Torneo de Ftbol Sala Interparroquial Eurocida-de Chaves-Vern chega a sa terceira edicin co-mezando a rodar o balon a partir do domingo, 7 de marzo.

  Nesta competicin participan parroquias de Chaves e pobos de Vern, cun nico equipo cada un. A primeira fase consta de tres xornadas (7 de mar-

  Nova edicin do Torneo de Ftbol Sala da Eurocidade4 A primeira xornada ter lu-gar o 7 de marzo.

  zo, 3 e 10 de abril); logo haber unha segunda fase na que se disputarn os oitavos de final os das 30 de abril e 1 de maio e 7 e 8 de maio; unha terceira fase cos cuartos de final o 14 e 15 de maio; as semi-finais que tern lugar o 21 de maio e a gran final que quedar para o domingo, 5 de xuo.

  Nesta terceira edicin compiten un total de 46 equipos.

  4 Torneo de natacin en Vern

  O programa Xogade (Xogos Galegos Deporti-vos) da Xunta de Galicia, en colaboracin co Con-cello de Vern, organiza un torneo de natacin nas categoras benxamn e alevn.

  O torneo, composto por probas individuais e de relevos, consta de catro fases clasificatorias: local (que ter lugar o 6 de marzo na piscina munici-pal de Vern), intercomar-cal, provincial e galega.

  A convocatoria vai di-rixida a nadadores de ambos sexos sen licencia federativa (a excepcin da Licencia da Escola de Natacin), que podern competir nuna proba de relevos e en das indivi-duais. Estas ltimas con-sistirn en competicins, por sexos, de distintas especialidades: bolboreta, costas, crol, braza e esti-los.

  4 O Vern non levanta cabeza

  O Vern CF non levan-ta cabeza desde fai varias xornadas e periga o ascen-so Terceira Divisin de ftbol.

  Coas baixas de dous xogadores fundamentais no equipo e o adestrador, Pepe Vilach, cuestionado por algn sector da direc-tiva o Vern encntrase en quinta posicin con 48 puntos a catro da promo-cin e tamn aos mesmos puntos do ascenso directo que ocupa o Pontellas na segunda posicin; lonxe queda o primeiro posto que leva o nome do Laln, con 57 puntos (nove mis -tres partidos- que os da comarca de Monterrei).

  Anda quedan 10 xorna-das pero as augas marchan revoltas polo Tmega e pode que a Vilach se lle esgote o crdito, sobre todo despois da derrota en casa contra o Sanxenxo, equipo que o adiantou na claisificacin.

  Nesta xornada, a 9, o Vern visita ao Choco, conxunto que se encontra na metade da tboa coa salvacin case asegurada e se opcins de loitar polo ascenso.

  Voltan os 10 quilmetros de Xinzo4 500 atletas participarn na IV edicin desta carreira popular.R. Torres

  Por cuarto ano consecu-tivo, pero esta vez lonxe das baixas temperaturas de xaneiro, Xinzo de Li-mia acolle o vindeiro do-mingo 0 de marzo a sa xa tradicional carreira popular 10 quilmetros. Vila Xinzo de Limia, unha cita que contar coa participacin de preto de 500 corredores, entre pro-fesionais e amateurs.

  categoras e premiosDende os pitufos ata os

  veterns, coma sempre, todas as categoras teen cbida nesta proba de atle-tismo e todas, ademais, te-en premio. Trofeos, me-dallas e lotes de produtos sern os galardns para os primeiros clasificados das diversas idades; contarn tamn con premio espe-cial os atletas que acaden as mellores marcas da proba e, ademais, todos os participantes que cheguen a meta e amosen o chip re-cibirn unha camiseta tc-nica conmemorativa (ata fin de existencias).

  Cambio de dataA principal novidade

  desta edicin , sen dbi-da, o cambio de data de celebaracin da carreira, xa que sempre tivo lugar o primeiro domingo de xaneiro. Anda que os co-rredores agradecern unha temperatura mis suave, esta variacin non se de-beu ao mal tempo carac-terstico de principios de ano, senn a que a Fede-racin Galega de Atletis-mo programou para a data que lle correspondera aos 10 Qms de Xinzo, o 9 de xaneiro, o Campio-nato Galego de Campo a Travs Vetern, polo que para evitar posibles baixas, a organizacin da proba limi decidiu pactar coa propia Federacin un momento alternativo, que non prexudicase o calen-dario de carreiras xa pre-visto. Finalmente, chega-ron ao acordo de celebrala o 0 de marzo na procura de que un clima favorable mellorase as marcas dos atletas, e que ao mesmo tempo servise de prepara-cin para a Vig-Bay.

  Todos os atletas que crucen a meta recibirn un agasallo conmemorativo.

  A do sbado 19, ser a primeira de sete xornadas que tern lugar ao longo de 2011

 • BARRIOSMarzo de 011

  15 PUBLI-INfOrMAcIN

  Academia Proxecto sigue manteniendo su lnea ascen-dente en el campo formati-vo dentro de nuestra ciudad y mantiene su apuesta por la calidad docente en bus-car del mejor resultado para el alumno.

  Como director de Aca-demia Proxecto qu perspectivas de futuro au-gura a la preparacin de oposiciones?

  Aunque no es la nica actividad de nuestro cen-tro, tambin impartimos clases de apoyo y recu-peraciones para Primaria, Eso y Bachiller, formacin continua bonificada para trabajadores en activo, for-macin ocupacional, s que representa uno de nuestros mayores activos, a lo ya comentado por mi

  APROBADOS CONVOCATORIA AO 2008 43 APROBADOS - 80% DE APROBADOS:

  - N 1 en gestin promocin interna- n 1 de auxilio en fase oposicin- n 3 en gestin turno libre

  compaero en el mbito de Justicia, destacar otros gru-pos de preparacin como Ayudante de Instituciones Penitenciarias, Xunta de Galicia

  Galicia?, sigue exis-tiendo la posibilidad de ser funcionarios sin aban-donar nuestra comuni-dad?

  Aunque los tiempos de crisis han reducidos estas posibilidades, a da de hoy, adems de plazas en Auxi-liar Administrativo, gru-pos A1 y A2 y Personal Laboral de la Xunta de Ga-licia, seguimos ofertando la preparacin de Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Galicia, que prximamente extenderemos a las dems comunidades autnomas, donde adems, ya estamos

  preparados para el inminen-te cambio en el sistema de oposicin.

  Adems, destacar el ini-cio de nuevos grupos para la preparacin de oposicio-nes al Sergas, tanto en los cuerpos sanitarios (DUE, Auxiliar de Enfermera,

  NOMBRE 1. GARCIA SOUSA NGELES 2. RAPOSO REQUEJO DIEGO 3. FERRERO D. SANTOS CRISTINA 4. GARCA ABELEDO ENRIQUE 5. GMEZ FERNANDEZ NURIA 6. LPEZ LOPEZ YOLANDA 7. LORENZO M ISABEL 8. RGUEZ. BELLO LUCIA 9. RGUEZ. DGUEZ. ISIDRO 10. SEARA RGUEZ. FTIMA 11. FDEZ. CARBALLO JORGE 12. FREIRIA AGUIAR LETICIA 13. GNDARA QUINTAS DAVID 14. FERREIRO LOSADA M LIDIA15. CASARES ALONSO RAQUEL

  Hace unos meses habl-bamos de las oposiciones de justicia. Puedes con-tarnos como os ha ido este ao?

  En un ao duro de crisis econmica y de alto ndice de paro es una satisfaccin personal para todo el equi-po docente y administrativo de Academia Proxecto, al que felicito expresamente, conseguir que un elevado grupo de personas logren su objetivo de conseguir un puesto en la Administracin de Justicia.

  Hemos conseguido 13 aprobados con plaza en la oposicin de auxilio judi-cial, (n mbito de Catalu-a y los nmeros 4 y 5 en el mbito de resto de Penn-sula y Baleares); han apro-bado 9 opositores el primer examen de gestin (nm. 3 de Galicia) y 6 el primer examen de tramitacin (n 1 en T.D., nm. 4 de Madrid y 5 de RPyB).

  Agradecemos pues la confianza que han deposi-tado en nuestro trabajo toda la gente que ha estado con

  nosotros.Puedes informar a nues-

  tros lectores si hay pers-pectiva de futuro en estas oposiciones

  A da de hoy estamos re-cibiendo informacin sobre las plazas que las Comuni-dades Autnomas envan al Ministerio para la Oferta de Empleo Pblico. Sabemos que Galicia ha solicitado la convocatoria de 14 plazas para Gestin; Andaluca oferta 86 plazas de Gestin, 94 de tramitacin y 16 de Auxilio, por lo que animo a todos aquellos que estn pensando en orientar su vida laboral hacia el sector pblico a que miren al m-bito de la Administracin de Justicia. La oferta final, podra rondar las 1.563 pla-zas entre los mbitos trans-feridos y no transferidos.

  Nos alegra comprobar que habis ayudado a un buen nmero de personas a conseguir un puesto de trabajo. Qu consejos puedes dar a aquellos que estn pensando en prepa-rar estas oposiciones.

  Haciendo un smil fut-bolstico, nosotros somos los entrenadores que va-mos a estar trabajando in-tensivamente con un grupo de personas, formndolas, corriendo sus errores, en-sayando la prueba a la que van a enfrentarse y exi-gindoles el mximo ren-dimiento, para que, cuando llegue el da de la final (el examen), consigan ganar el trofeo (aprobar).

  Pedimos a nuestros alum-nos que trabajen constante-mente, desde el primer da, que sigan todos los consejos del equipo docente y que lu-chen por ser el nmero uno. Los valores del esfuerzo, el trabajo y la constancia jun-to con una buena direccin tcnica en la preparacin de la oposicin son el secreto del xito.

  Qu les dices a aque-llos que no han logrado su objetivo?

  Que continen con la preparacin; han consegui-do una base que deben se-guir mejorando para, en la prxima ocasin, estar en-

  tre los mejores. Vamos a comenzar el prximo mes un grupo especfico para este perfil de opositor con un ritmo de trabajo enca-minado a subir el porcen-taje de aciertos.

  Igualmente y como no-vedad vamos a comen-zar en fechas prximas y ante una demanda que venimos constatando, un grupo intensivo los sba-dos destinado a quienes por motivos laborales o simplemente dificultades de desplazamiento, ya que tenemos alumnos de Pon-tevedra, Lugo, Corua, etc. que no pueden asistir a los grupos que tenemos formados. Con la finali-dad de que todo aquel que quiera embarcarse en el reto de opositar a la ad-ministracin de Justicia y quiera contar con nuestra ayuda pueda verse satisfe-cho.

  MANuEL PARDO CiD, COORDiNADOR DE LA SECCiN DE JuSTiCiA DE ACADEMiA PROXECTO:

  El esfuerzo, el trabajo y la constancia junto con una buena direccin tcnica en la preparacin de la oposicin son

  el secreto del xito

  Manuel Pardo.

  FRANCiSCO JOS GMEz GMEz, DiRECTOR DE ACADEMiA PROXECTO:

  Este ao iniciamos la preparacin de los diferentes cuerpos sanitarios y no sanitarios del Sergas

  Celador,) como no sa-nitarios (Pinche, Auxiliar Administrativo, PSX,).

  Siempre sin abandonar nuestras seas de identidad y calidad: calidad, garan-ta de xito, profeisonali-dad, compromiso y expe-riencia.

  Fran Gmez, director de Academia Proxecto.

  NOTA 180,2580,592,580,2582,7562,7576,578,56678,575,7588,2580,259083,25

  NOTA 269,7574,578,580,2573,2560,2571,2576,7554,25606088,7575,576,563,25

  TOTAL150155171 (n2 Cat.)160,5156128147,75155,25120,25138,5135,75177 (n4 RPyB)155,75166,5146,5

  APROBADOS CONVOCATORIA AO 2010RELACIN DE APROBADOS 1 Y 2 EXAMEN CUERPO

  AUXILIO JUDICIAL - CONVOCATORIA AO 2010

  NOTA79,75 n3 Galicia6052,5057,7559,506062,506160,25

  NOMBRE 1. LETICIA FREIRIA AGUIAR 2. DENISSE ROMERO BARCIELA 3. LORENA BARREIRO ROCA 4. MARIA DEL PILAR PAZOS GONZLEZ 5. BEATRIZ ROMN VILA 66. LORENA BACELO TEIJEIRO 7. NGELA ASTRID GONZALEZ QUINTAS 8. DIEGO RAPOSO REQUEJO 9. ROSA MARA NEZ GARCA

  NOMBRE1. LORENA BACELO TEIJEIRO 2. NGELES GARCA SOUSA 3. ROSA MARA NUEZ GARCA 4. MONTSERRAT QUINTAS ALFONSN 5. DIEGO RAPOSO REQUEJO 6. BEATRIZ ROMN VILA 7. TERESA ALONSO DOS ANJOS 8. CRISTINA FERRERO DOS SANTOS 9. ENRIQUE GARCA ABELEDO 10. NURIA GMEZ FERNNDEZ 11. YOLANDA LPEZ LPEZ 12. MARIA ISABEL LORENZO LORENZO 13. IRIA PREZ DEVESA 14. LUCIA RODRGUEZ BELLO 15. ISIDRO RODRGUEZ DOMNGUEZ 16. FATIMA SEARA RODRGUEZ 17. ELISABETH VILAR CASTRO 18. LETICIA FREIRA AGUIAR 19. DAVID GNDARA QUINTAS 20. MIGUEL A. RODRGUEZ ALVAREZ 21. MARIA LIDIA FERREIRO LOSADA 22. MARCOS CAMPO DEAO 23. SCAR DALAMA RODRGUEZ 24. RUBN GARCA RODRGUEZ 25. MAYTE ARAUJO VILA 26. MARTA VZQUEZ MEIRIO

  RELACIN DE APROBADOS PRIMER EXAMEN GESTION PROCESAL 2011-02-07

  RELACIN DE APROBADOS FASE OPOSICIN CUERPO TRAMITACIN PROCESAL 2010

  NOTA95,25117,88114,3198,51100,73105,25107,78120,1115,6399,01104,24 n1 t. discap101,76105,55101,0588,9094,4195,98123,38 n4 Madrid104,82102,7120,1592,9098,48120,58 n5 RPyB114,61108,50

 • 16 BARRIOSMarzo de 011

  O Padroado Provincial de Turismo presenta unha gua turstica para o mbilA ferramenta de promocin turstica da provincia pode descargarse gratuitamente e est constantemente actualizndose.

  Aspecto dunha pxina da gua turstica da provincia nun telfono mbil

  Responsables da editorial Everest xunto ao presidente e o xerente do Inorde e o presidente da Deputacin.

  Folletos coma este explican como descargarse no mbil a gua turstica.

  O Padroado Provincial de Turismo vn de presentar unha gua turstica da pro-vincia para o telfono m-bil. Unha gua de 00 pxi-nas de informacin til, con telfonos, direccins, ma-pas, rutas, etc. e constante-mente actualizada. unha oficina de turismo que leva no seu bolso ou bolsillo o turista, explicaba o xeren-te do Padroado, Jos Ma-nuel Rodrguez, que resal-taba o feito de que se trata da primeira web para mbil feita desde unha institucin galega.

  A gua elaborouse en colaboracin coa editorial Everest e pode descargarse gratuitamente a travs dos cdigos QR, utilizando a tecnoloxa Java que po-sen un 80% dos telfonos mbiles. Optouse por unha frmula de contidos esque-mticos para non bloquear os terminais. Nun futuro prximo tamn estar dis-poible para Blackberrys e Iphones.

  Para poder acceder a ela preciso primeiro descargar-se no mbil unha aplicacin na direccin www.i-nigma.mobi?language=ES e seguir as instruccins de instala-cin. Logo, inciase a apli-cacin no telfono e sitase a cmara a 15 centmetros

  de distancia do cdigo QR, sguese as indicacins que se amosan na pantalla do mbil para poder descargar de xeito gratuto a gua.

  A gua tamn se pode baixar ao mbil desde a direccin www.everestins-titucional.es/turismomovil/ourense.

  Durante a presentacin da gua web para mbil, o pre-sidente da Deputacin, Jos Luis Baltar, destacou o fei-to de que con esta nova fe-rramenta podemos chegar a todos os lados e alabou o traballo dos responsables e persoal do Padroado, por estar sempre atentos s no-vas tecnoloxas.

  O Padroado Provincial de Turismo repartir mis de .000 folletos en concellos, oficinas de turismo, hoteis e outros puntos para dar ao coecer este dispositivo.

  Novos paquetes tursticosNo mesmo acto, o xeren-

  te do Padroado Provincial de Turismo, Jos Manuel Rodrguez deu a coecer os novos paquetes, baseados en itinerarios turstico-cul-turais, cos que o organismo trata de atraer visitantes a Ourense. As novas propos-tas son tres: o paquete Es-tacins, o Romnico e o Gastronmico.

  A gua ofrece en 200 pxinas informacin til constantemente actualizada, con telfonos, direccins, mapas, rutas, etc.

  Para poder acceder gua preciso primeiro descargarse no mbil (de ma-neira gratuta) unha aplicacin na direccin www.i-nigma.mobi?language=ES e

  seguir as instruccins de instalacin

  unha oficina de turismo que leva no seu bolso ou bolsillo o turista, desta-caba o xerente do Padroado, Jos Manuel Rodrguez, como vantaxe desta nova

  ferramenta de promocin turstica

  PUBLI-INfOrMAcIN

 • BARRIOSMarzo de 011

  17VODAS, BAUtIZOS e cOMUNS especial

  Noar Novias, boutique si-tuada moi preto de Ourense capital, en A Valenz, presen-ta as sas novidades para esta tempada. En primeiro lugar para as noivas mais esixentes trae en exclusiva para Ouren-se, a coleccin Luna Novias da deseadora Rosa Clar, con deseos cheos de estilo, con corpos plisados, drapea-dos, con encaixe, e saias con moito volume, con volantes, flores, etc. sen esquecerse doutras coleccins para as noivas que prefiren outro es-tilo, como as da marca Ma-deline Garner.

  Doutra banda, a festa e a madria veen da man de firmas como Luna Novias, Ronald Joyce e Alba Moda, con vestidos moi xuvens e cores frescas.

  A comun dos nosos fillos tambien un aconte-cemento moi importante, e Noar Noivas ten todo o necesario para que ese dia salga todo perfecto, e por iso conta cunhas coleccins

  moi bonitas, das firmas, Ta-ppiz, Nova Drima, Lola Or-tn e Lovely Day.

  Noar Novias tamn ofrece a prezos incribles comple-mentos, zapatos, tocados, can can, roupa interior, etc.

  Noar Novias: deseos para noivas, madrias, festa e comun

  Mis informacin:Noar Novias: av.Celanova, 73, A

  Valenz, BarbadsTel. 988 60 64 88

  En Govi Fotgrafos realizamos todo tipo de reportaxes fotogrficos sociais, desde vodas a ani-versarios ou outros even-tos; reportaxes en video; detalles personalizados con fotografas e invita-cins.

  No caso dos enlaces, os seus fotgrafos acompa-arn aos noivos durante toda a xornada, segundo se acordara, e hai a posi-bilidade de realizar a pre-voda, incluindo imaxes das probas do vestido da noiva ou fotografas mis informais da parella.

  Opcins e facilidades hora de recoller o

  resultado, esta tenda de fotografa permite optar polo lbum clsico (an-

  da que cun deseo mis moderno), polo lbum dixital (con variedade de acabados e efectos), ou pola gravacin en formato DVD.

  de subliar que en Govi Fotgrafos facilitan a financiacin a 12 meses do servizo contratado.

  Acerta no teu enlacecon Govi FotgrafosEsta tenda de fotografa permite optar polo lbum clsico, o dixital ou a gravacin en for-mato DVD.

  Mis informacin:Govi Fotgrafos

  av. Celanova, 84,A Valenz, Barbads

  Tel. 988 23 32 03www.fotogovi.com

 • 18 BARRIOSMarzo de 011

  especial VODAS, BAUtIZOS e cOMUNS

  As empresas do grupo Anpian dan un servizo in-tegral para vodas, tanto en relacin ao transporte neste da tan especial como para a contratacin da viaxe de la de mel.

  Para que os invitados non tean ningn tipo de preocupacin, Anpian tras-ldaos cerimonia e ao restaurante en autocares de luxo equipados cos ltimos avances en seguridade e confort, con posibilidade de facer varios regresos para que os invitados gocen at a hora que queiran. E para trasladar aos noivos ceri-monia, os coches de luxo de Vip Car Anpian, clsicos ou modernos, segundo os seus gustos.

  Las de melAdemais, as axencias de

  viaxe do grupo, Viaxes Pia e Viaxes Auria, ofrecen a oportunidade aos invitados de reservar aos mellores prezos, voos e aloxamento, para que todos os familia-res e amigos que queiran

  Nova coleccin de festa en tallas grandes na tenda Komodamoda de OurenseVeen os vestidos longos en tons negros e azul tin-ta, acompaados de boleros ou chaquetas curtas.

  Mis informacin en Komodamoda: r/Cabeza de Manzaneda, 2, Ourense Tel. 988 25 43 59 - Abrimos de lunsa venres de 10 a 13:15 e de 16.30 a20:30 h. - Sbados de 10 a 13:30 h.

  Atencin a aquelas lectoras que tean esta primavera ou vern unha voda, un bautizo ou unha primeira comun. A tenda Komodamoda de Ourense, especializada en tallas grandes, presntanos a sa coleccin de festa na que os vestidos longos, en tons negros e azul tinta ou en tecidos bordados, son o rei e veen acompaados por boleros e chaquetas curtas.

  Moda de tempadaEn xeral, Komodamoda

  ofrcenos moda para to-das e a prezos asequibles, respondendo premisa de non ter que pagar mis spolo feito de usar unha talla grande. Con prendas de deseo actual ata a talla 70 (da 48 60 en medias), a oferta deste establece-mento interesar a todo tipo de mulleres.

  Esta tempada primave-ra-vern vn marcada pola presenza de prendas como os blusns, teas como a gasilla, os estampados a cadros, a combinacin vestido mis leggins e as cores pastel.

  En moda vaquera, en-contrar desde cazadora a chaleco ou vestido e en pantalns preto de 0 mo-delos diferentes en cada talla desde a 44 ata a 70.

  Ademais, por segundo ano incorpora moda bao desde a talla 54, e acaba de incorporar s sas es-tanteras unha lia de ca-misetas de algodn 100%.

  Komodamoda dispn tamn de complementos como bolsos, collares e cin-

  tos de ata 1,60 metros, que poden adaptarse s medidas de cada clienta.

  Mis informacin en Anpin: r/Ervedelo, 58, Ourense

  Tel. 988 225 288 - www.anpian.com

  Grupo Anpian, servizo integral para vodas

  acompaar aos noivos no seu gran da, poidan facelo sen problemas.

  Os profesionais de Viaxes Pia e Viaxes Auria porn a disposicin dos noivos as mellores opcins para a es-perada la de mel, destinos inesquecibles cos mellores prezos do mercado. O tra-to exclusivo que se ofrece a todos os clientes en Pia

  Dous deseos da coleccin festa de Komodamoda.

  A tenda est no barrio ourensn de San Francisco.

  e Auria o principal re-ferente das axencias do grupo.

  E como cada ano, Viaxes Pia e Viaxes Auria dis-poen de programacins propias de excursins dun da ou de varios das; nas sas oficinas podes reco-ller os folletos informati-vos coas datas.

  Masbodas.com, un portal en internet para organizar a ta voda

  Masbodas.com un novo concepto para xestionar o da mis importante da ta vida de forma totalmente gratuta e sen ningn tipo de custo engadido.

  A idea xorde ao ver a di-ficultade que atopan moitas parellas hora de organizar a sa voda. Con esta nova

  idea os noivos podern ac-ceder a toda a informacin necesaria acerca das mello-res empresas relacionadas co mundo das vodas, afo-rrando as moito tempo e dieiro.

  Destacan empresas tan importantes como:

  - borysmartinez.es, fo-

  tgrafo que est a marcar tendencias coas sas inno-vacins e os seus diferen-tes traballos.

  - discomoviljorge.com, animador co cal cada de-talle especial e todos os invitados gozarn dunha voda nica e sorprenden-te.

  Imaxe do portal con todos os servizos que ofrece.

 • BARRIOSMarzo de 011

  19VODAS, BAUtIZOS e cOMUNS especial

 • 0 BARRIOSMarzo de 011

  OcIO e cULtUrA

  EN BREVE

  4SuDOKu nivel medio

  Coecinlle, cando un servidor era un neno de sete anos, corran media-dos do setenta e a mia infancia se esfumaba nas paraxes do Balneario de Cabreiro. Al na fbrica traballou Cabido co meu pai at a xubilacin.

  Foi no patio dianteiro do centenario quiosco das augas do manancial de Cabreiro onde comecei a dar as primeiras pata-das a un baln de ftbol, xunto con Guillermo fillo menor do noso personaxe Cabido.

  Os partidillos eran, como se adoitaba dicir a matar! , dicir, estaba prohibido perder. Ache-gbase moitas veces a ver-nos xogar e de cando en vez nos espetaba algunha das sas s xogades cos ps e a cabeza que!

  ngel Cabido fra na sa poca xogador de Pri-meira Divisin, vestira a camiseta do Real Oviedo, Zaragoza, Deportivo, Fe-rrol (onde foi compaei-ro do admirado Lus Cid Carriega), Cultural Leonesa e Chaves onde se retirou. Era un tipo espi-gado, delgado e moi alto, non moi hbil cos ps pero demoledor coa cabe-za, que na poca golpear o baln coa cabeza era de tolos, pois o material do que estaban feitos era tan duro que faca que o pen-sase mis dun. En moitas das fotos nas que est Ca-bido, sempre aparece co pano atado na fronte para protexerse das correas. Alcumbanlle Callao polo dura que tia a ca-beza e a forza coa que re-mataba. Un auguista que veraneaba en Vern viuno xogar e levouno ao ftbol profesional.

  Corra a tempada 1945-1946 cando o Real Oviedo desprzase a Bilbao para xogar partido de liga ante o Atltic de Bilbao, o len-dario Atltic dos Zarra, Gainza, Panizo, Iriondo e Venancio que eran a se-leccin nacional da po-ca. Cabido debutaba co Oviedo e non era precisa-mente experto en Primei-ra Divisin, pero aquel da formou na dianteira

  4TRiBuNA ABERTA

  do Real Oviedo con Golln, Antn, Herrerita e Emiln.

  Na primeira parte o Atl-tic endosoulle dous a cero e no vestiario asturin haba un balbordo de mil demos entre o adestrador Mea-na (que fora medio centro do Sporting de Xixn e da seleccin espaola) e un cabizbaixo Cabido ao cal lle imputaban a desastrosa primeira parte dos oveten-ses. Pero foi cando Herreri-ta vetern do equipo sau ao rescate do verins e cunha pequena dose de coac que por entn era habitual nos descansos soltou ao mster o rapaz farao mellor na segunda parte. Cabido contaba sempre as cousas moi emocionado e o seu fi-llo e eu co cinco sentidos na narracin, non perdiamos detalle. A segunda parte foi apotesica un soo feito realidade. Aquelo era unha caldeira a piques de reben-tar, a xente berraba Atltic, Atltic... Quen ia pensar o que pasou? Antn entra-ba polas bandas como un

  raio e centraba autnticas balas nas que s tia que meter a cachola e reben-tar a rede. As chegou o 2-1 logo, Herrerita, que era un xenio dentro e fra do campo, comezou a centrar balns, ante a increduli-dade de Zarra que chegou a dicir pero quen este to?

  Despois de que Cabido marcase o 2-2, o 2-3 e o 2-4 final.

  O da seguinte o diario Marca pua ao verins en portada co rezo Cabido, a bomba en San Mams. Mis tarde chegou o hat tric ao Hrcules e a se-leccin sub-21 e moitos xitos.

  O pasado da 4 de fe-breiro deixounos ao seu noventa anos, pero sem-pre quedar o recordo da-quel verins ourensn que meta goles aos grandes e os que lle coecemos te-rmoslle sempre presente.

  Miguel A. Prieto Sotelo, adestrador de ftbol

  ngel cabido callao, a bomba verinesa en San Mams

  ngel Cabido Callao.

  4 Contos de primavera

  O venres 18 de marzo, de 18 a 19.30 horas, a Biblioteca Pblica Muni-cipal de Vern organiza a iniciativa Contos da Pri-mavera, no marco da pro-gramacin de actividades destinadas ao fomento da lectura e dinamizacin da instalacin municipal.

  A actividade est des-tinada a 0 socios da instalacin, con idades comprendidas entre os 3 e 10 anos. Consistir na realizacin de contacon-tos, manualidades e un gran mural coa temtica da natureza. Para partici-par necesario inscribirse na propia biblioteca ou no telfono 988 414 776.

  4 Peche da mostra Memoria de Entroido

  Vn de clausurarse na Casa do Escudo de Vern a exposicin Memoria de Entroido , que foi visita-da por centos de visitan-tes e vecios. O xito de pblico tamn estivo pre-sente nos bares de Vern, Castrelo do Val e Viana do Bolo que acolleron os oito paneis nos que se organi-zou o cento de fotos que compua a exposicin, que amosaba en imaxes mis de cen anos de en-troido na bisbarra.

  Agora a mostra pdese ver no colexio de Castre-lo do Val e no instituto Carlos Casares de Viana do Bolo. Os institutos e colexios de infantil e pri-maria de Vern e Cualedro tamn gardarn esta mos-tra nas sas dependencias para goce da comunidade escolar.

  4 Cursos nos centros da Rede CeMIT

  A Xunta de Galicia pon en marcha o Plan de For-macin 011 da Rede de Centros para a Moderni-zacin e a Inclusin Tec-nolxica de Galicia (Rede CeMIT), que recolle unha oferta de mis de 1.000 cursos gratutos que se im-partirn en 89 concellos, entre eles, nos centros da rede que hai en Vern, Xinzo de Limia, Sarreaus e Vilar de Santos.

  encontro fotogrfico en VilardevsRedaccin

  A Asociacin portugue-sa de fotografa e grabado Lumbudus, en colabora-cin co Concello e a Aso-ciacin Portas Abertas de Vilardevs, organizan o 6 de marzo nesta locali-dade o I Encontro Foto-grfico Transfronteirizo.

  Unha iniciativa, posible grazas tamn ao apoio do Blog Segirei e Cma-ra Municipal de Chaves, que se achegar durante a xornada a outros ncleos da zona como Berrande, Florderrei ou Cota de Mairos.

  Dentro do seu progra-ma, este primeiro encontro incle visitas fotogrficas

  (durante a ma e a tarde) todas as localidades polas que trascorre, as como un almorzo no Mesn O Casta-o de Vilardevs e merenda no Albergue Rural de Vila-rello da Cota, acompaada pola actuacin musical do grupo galego Candaira.

  InscripcinsTodos os interesados po-

  den inscribirse ata o 0 de marzo no enderezo elec-trnico lumbudus@gmail.com, cun prezo de 0 euros para os integrantes desta asociacin e 5 para o res-to, que ince o almorzo e a merenda. Ademais, os vinte primeiros inscritos contarn con transporte de balde ata o lugar do encontro.

  Campaa Vern 2011 Redaccin

  A Oficina Municipal de Informacin Xuvenil do Concello de Vern iniciou o prazo de tramitacin das solicitudes de inscricin dos mozos de entre 9 e 17 anos interesados en parti-cipar na campaa Vern 011, que promove du-rante os meses de xullo e agosto a Direccin Xeral de Xuventude.

  A travs da campaa Vern 011, desenvl-vese un programa de acti-vidades socioculturais, re-creativas, formativas e de convivencia. Aloxamento e manutencin en rxi-me de pensin completa

  -en albergues, residencias e campamentos-, materiais necesarios para as activi-dades, un equipo tcnico de persoal especializado en animacin sociocultu-ral, actividades nuticas, e si fose necesario, atencin sanitaria e seguros de acci-dentes, son os dereitos que adquiren os inscritos.

  Os prezos oscilan entre os 9 e 5 euros depen-dendo do lugar elixido, e se est dentro ou fra de Gali-cia. Os membros de familia que tean o ttulo de nume-rosa tern un desconto do 50% e os usuarios do carn xove gozar dun desconto do 5% .

  O prazo para presentar as solicitudes finaliza o prxi-mo de marzo.

  Alcumbanlle Callao polo dura que tia a cabeza e a forza coa que remataba Sempre quedar o recordo daquel verins ourensn que meta goles aos grandes

 • BARRIOSMarzo de 011

  1OcIO e cULtUrA

  4O ENTROiDO EN iMAXES

  5 Arriba, das das comparsas (con referenzas humorsticas aos temas de actua-lidade) que formaron parte do desfile do Domingo de Carnaval de Vern.Na vila do Tmega a celebracin do Domingo de Piata puxo o broche final ao Entroido, a travs dun almorzo nun restaurante da vila, onde se repartiron pla-cas conmemorativas para premiar a participacin de comparsas e carrozas no desfile. Os membros da Comisin do Entroido xunto ao alcalde e ao concelleiro de Fes-texos entregaron os seguintes galardns: o Cigarrn de Honra a Jos Manuel Gonzlez Carnero Checa; a mellor comparsa a Antoxo; a mellor carroza a Los Chipirones; o Pescadilla aos Felipes, e finalmente o premio fidelidade a Roberto Rodrguez Delgado.

  5 Piratas e chinos, das das comparsas que participaron no desfile de Entroido de Xinzo, que foi seguido polas principais ras da vila por un numeroso pblico, na sa maiora, tamn disfrazado.

  3 Na localidade de Parada de Ribeira, en Xinzo, demostraron ter un gran senti-do de humor, e despois de complexas xestins diplomticas levadas a cabo pola Asociacin Muo da Lama co estado Vaticano, Sa Santidade o Papa Bieito XVI acudiu o entroido de Parada de Ribeira-para ante tanta blasfemia, pecado capi-tal e herexa, deixar Parada limpa e pura, sen purns e cheirando a lexa.

 • BARRIOSMarzo de 011

  ArtIGOS/ cLASIfIcADOS

  4CLASiFiCADOS[Deixe os seus anuncios

  no 988 239 634 ou en info@ourenseporbarrios.com. Gratutos para par-ticulares; negocios, con-

  sultar tarifas. Os anuncios mantense durante dous

  meses; no caso de que queira repetilos despois dese prazo ou retiralos

  antes, volva chamarnos]

  VENDAS

  4EN FORMA 4EMPREGO

  [Chame a Teleemprego Cimo - 902 11 60 39, de luns a venres de 8 a 14 horas. Mis informacin:

  www.cimoemprego.com]

  4HuMOR [todas as vietas en http://oemigrantedopazo.blogspot.com/]

  Eu, como toda filla de vecio da zona anda es-tou a me recuperar das consecuencias da mia paixn polo entroido: ex-cesos, trasnoitar, o sufrir dos cambios de tempera-tura polo lucir dos traxes e agora a tristeza da des-pedida xunto coa debili-dade das mias defensas que fan mella no meu es-tado anmico.

  Agora o que toca re-tomar os nosos costumes habituais coa alimenta-cin e o resto dos hbitos. Atrs quedan sensacin de malestar, pesadez de cabeza, nuseas, dor mus-cular derivados da deshi-dratacin causado pola excesiva inxesta de alcol.

  Xa vos imaxinades unha solucin sinxela pero efi-caz para activar a funcin dos riles: cambiar de tipo de lquido (auga) e repe-tir as cantidades. Desta maneira aumentamos a producin de ourios de-purando as o noso orga-nismo.

  Coa alimentacin tamn podemos axudar nestes momentos de malestar xe-ral, debemos optar polas sopas, purs, froitas, zu-mes de froitas... Por unha banda porque se compo-en nun 90% de lquidos e doutra banda porque ao conter fructosa dannos enerxa rpida.

  Hai alimentos que axu-dan a recuperar o fgado

  tras uns das de excesos, os vexetais con sabor amargo, como a alcacho-fa, a endivia, a escarola, o apio ou a berenxena te-en estas propiedades.

  E plantas como:- Boldo: emprgase en

  dixestins difciles.- Cardo mariano: acta

  como protector.- Dente de len: depu-

  rativo.- Xenxibre: axuda a evi-

  tar as nuseas.Aconsllase tomar das

  ou tres destas infusins ao longo de todo o da.

  E se completamos o equilibrio alimenticio con actividade fsica obtemos a mellor combinacin para combater o males-tar da resaca. Os exerci-cios mis recomendados para combater a resaca son aqueles que nos fan transpirar rapidamente, sen realizar demasiado esforzo, como o spining, a natacin e o footing . Bas-tante mis lixeiro que os sprinters diante do Ciga-rrn, Peliqueiro e/ou Pan-talla. Aaay... carnaaava-aal te quieeeeroooo!!!!!!

  Tamn podes realizar exercicios contra a dor de cabeza, como port de p e mover os brazos horizon-tal e circularmente.

  A pesar de todo, Viva o Entroido.

  Sira Fernndez, nutri-cionista de SAUDeter

  Consellos nutricionais para a volta calma despois dos excesos

  Vndense coellos caseiros. Tel. 988 1 38 14.Vendo preciosa porta para portal de aluminio branco en perfecto es-tado.Medidas: porta: 08x83cm, marco:41x108cm. Inf. en mon-cho.g..r.58@gmail.com.Vendo 2 alfombras de pasillo, 1 para saln e outra para salia se-minovas en moi bo uso.Ver sen compromiso.Tlf: 988 5 8 0Vndense cachorros de boxer con pedigree.Tel. 617 375 387.Vendo piano Yamaha en moi bo estado. 4.000 euros. Tel. 657 546 10 ou LGATAURO@YAHOO.ESVendo Ford Transit ano 003, 90 cv, caixa pechada e tarxeta de transporte. Bo estado, con ga-ranta ata outubro. Tel. 67 640 657.Vendo mobiliario de perruque-ra en bo estado. Tel: 678 578 40

  Ofrcese matrimonio serio e responsable para coidado de fin-ca ou casa no campo. Tel. 661 00 98 33.realzanse labores de campo, con experiencia, 0 anos en Es-paa. Tel. 988 1 65 18 e 60 65 8 0.Ofrcese rapaza con ttulo de corte e confeccin e deseo para realizar arranxos en roupa. Tel. 617 430 580

  EMPREGO

  4Exposicins 4 CinemaCine Club Nosferatu -

  .45 h. - Casa da Cultura de Vern:

  - 17 de marzo - Tiempo de amar, tiempo de morir de Douglas Sirk

  - 4 de marzo - "El capi-tn Blood" de M. Curtiz

  - 31 de marzo - "Te que-rr siempre" de R. Rose-llini4 Msica- 6 de marzo - David

  Bustamante - Auditorio Ourense4 Teatro - Do 1 ao 15 de abril -

  XVI MITEU- Auditorio, campus e Teatro Principal de Ourense

  4 Deportes- 19 de marzo - Carreiras

  no Hipdromo de Antela - desd eas 15 h. - Sandis

  - 0 de marzo - Carreira Popular en Xinzo de Li-mia

  . 6 de marzo - Torneo de Natacin - Piscina mu-nicipal de Vern4 Outros- 0 de marzo - Nabucco

  de G. Verdi - 19h . - Teatro Principal de Ourense

  - 6 de marzo - I Encon-tro fotogrfico transfron-teirizo - Vilardevs

  - 3 de abril - Feira de Sandis

  - 9 de abril - Feira en Vi-lar de Barrio

  - 9 de abril - La Traviata de G. Verdi - 0:30 h. - Tea-tro Principal de Ourense

  - 9 e 10 de abril - Feira do Lzaro en Vern

  + info en www.barriosxinzoverin.com

  4AXENDA

  Oferta N 978098 Localidade: Vern Posto ofertado: empre-gado/a do fogarPara realizar o coidado dun bebe de seis meses as como realizar tarefas de limpeza e pasalo ferro. Horario de traballo d