of 25 /25
Juan Manuel Andrade, candidato do PP a Os Blancos COMARCA Páx.8 XINZO Páx.11 ENTREVISTA Páx.10 COMARCA Páx.11 Vilar de Santos dedica a investimentos o 60% do seu orzamento A Deputación destina tres millóns de euros ao arranxo de estradas Portos de Galicia elaborará un proxecto fluvial para o Limia Número: 52 - Ano:VI - Marzo 2011 - Depósito Legal: OU 185-2006 - Periódico mensual de distribución gratuíta www.barriosxinzoverin.com - BARRIOS volve estar no seu buzón a mediados de abril. Se quere anunciarse consulte no 685 800 190 DEPORTES Páx.14 A Carreira Popular de Xinzo será o 20 de marzo Unha carroza no desfile do Martes de Entroido de Xinzo de Limia./R.TORRES. Adeus ao Entroido [imaxesen páx. 21] Vodas, Bautizos e Comuñóns [páx.17-19] Especial

Marzo 2011 - BXV

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O Entroido e as obras de acceso ao castelo de Monterrei son, respectivamente, as imaxes da portada de Xinzo e da de Verín do periódico Barrios Xinzo-Verín do mes de marzo. No interior abordamos, entre outros temas, a situación do comercio en Verín a propósito dun informe da Antena Local, a reunión histórica de responsables sanitarios de Galicia e Portugal para planificar de forma conxunta a política sanitaria de Verín e Chaves. Tamén tratamos o orzamento municipal de Vilar de Santos, do que destaca o 60% dedicado a investimentos, o anuncio dunha infraestrutura náutica por Portos de Galicia para o río Limia en Xinzo, ou as informacións de Defensa con respecto á instalación en Trasmiras dunha base de avións non tripulados.

Text of Marzo 2011 - BXV

Page 1: Marzo 2011 - BXV

Juan Manuel Andrade, candidato do PP a Os Blancos

COMARCA Páx.8 XINZO Páx.11ENTREVISTA Páx.10 COMARCA Páx.11

Vilar de Santos dedica a investimentos o 60% do seu orzamento

A Deputación destina tres millóns de euros ao arranxo de estradas

Portos de Galicia elaborará un proxecto fluvial para o Limia

Número: 52 - Ano:VI - Marzo 2011 - Depósito Legal: OU 185-2006 - Periódico mensual de distribución gratuíta www.barriosxinzoverin.com - BARRIOS volve estar no seu buzón a mediados de abril. Se quere anunciarse consulte no 685 800 190

DEPORTES Páx.14

A Carreira Popular de Xinzo será o 20 de marzo

Unha carroza no desfile do Martes de Entroido de Xinzo de Limia./R.TORRES.

Adeus ao Entroido [imaxesen páx. 21]

Vodas, Bautizos e

Comuñóns [páx.17-19] E

spec

ial

Page 2: Marzo 2011 - BXV

� BARRIOSMarzo de �011

VERÍN E COMARCA

A pesar da crise, o 92% dos comerciantes de Verín non pensa en pechar

4 Valoración dos socialistas

O deputado socialista Juan Carlos Francisco Ri-vera puxo en dúbida a le-galidade do convenio que ten previsto asinar a Xunta para convertir o hospital de Verín en complexo trans-fronteirizo.

Francisco Rivera afirmou que un convenio deste tipo, que vincula a dous estados, non é competencia da Xun-ta, e ademais non ten coñe-cemento de que o Consello da Xunta adoptara ningún tipo de acordo neste senti-do.

“Os detalles o convenio de cooperación sanitaria que se pretende asinar está a causar gran preocupación no conxunto da cidadanía”, dixo o deputado, “e espe-cialmente no colectivo mé-dico-sanitario que integra a plantilla do hospital comar-cal de Verín”, engadiu.

Recordou que nestes momentos o Hospital Co-marcal de Verín atende, con grande limitación de medios humanos, a unha poboación de 35.000 habitantes, e ad-vertiu que de levarse adian-te o convenio anunciado a poboación potencialmente asistida incrementaríase en 80.000 persoas, “imposi-bles de atender cos medios tan limitados con que neste intre conta o Hospital veri-nense”.

INfOrMe DA ANteNA LOcAL DA cáMArA De cOMercIO

As escasas vendas obrigan aos comerciantes de Verín a plantexarse subir prezos e reducir persoal4 As malas campañas de Nadal e rebaixas foron os principais causantes desta determinación. Redacción

Os comerciantes de Verín calificaron o último cua-trimestre de �010 como o peor de todo ano debido ao constante descenso das vendas e a unha campaña de Nadal que non cumpliu, en absoluto, as expectativas; ao que se suma un período de rebaixas de inverno que non logrou que as ganacias se recurperasen, xa que a pesar de que o número de clientes non diminuíu sí o fixo o seu gasto. Así se des-prende dunha enquisa ela-borada pola Antena Local de Verin.

Unha situación nada op-timista que non parece ter solución a curto prazo, xa que máis da metade deles cre que neste ano as súas vendas continuarán á baixa e, en consecuencia, as súas compras a proveedores. Polo que as únicas alterna-tivas posibles para manter o negocio son subir os prezos (segundo o �3%) e reducir persoal (para un 13% máis que no ano anterior).

DificultadesPor outra banda, segundo

os propios afectados, a de-

bilidade da demanda, o au-mento da competencia e as dificultades de financiación son, por esta orde, os prin-cipais factores que limitan a actividade comercial na localidade.

De todos os xeitos, case a totalidade dos comercian-tes verineses (o 9�%) non se plantexa o peche do seu negocio como a solución definitiva.

4 Conclusións do IndiceoA Confederación de

Empresarios de Ouren-se vén de presentar as últimas conclusións do Indiceo, índice comarcal económico de Ourense. O informe recolle algúns indicadores reseñables con respecto á evolución económica nas comarcas de Verín e A Limia.

Así, dos datos do In-diceo despréndese que a única comarca con acep-table desenvolvemento in-dustrial na que houbo des-censo do paro neste sector foi Verín, cunha caída do 4,9%.

En relación aos datos por sectores, en A Limia, o paro no sector da constru-ción aumentou un 71,8% en comparación con xa-neiro de �008, mentres que en Verín o paro agrí-cola en Verín duplicouse

desde os primeiros meses da crise.

En canto aos datos de-sa-gregados por concellos, en �0 municipios da provincia, o paro subiu por encima do 50% desde xaneiro de �008. Os maiores incrementos rexistráronse en seis con-cellos, dous deles Castre-lo do Val (87,8%) e Baltar (87,8%). No grupo das ca-beceiras de comarca con maiores aumentos do paro tamén se atopan Verín (47%) e Xinzo (33%). En cambio, en tres muncipios, entre eles Os Blancos e Sandiás, non variou o número de parados no último ano.

Evolución da actividade económica

En relación á evolución das actividades económi-cas, Verín é unha das co-marcas con reducións me-

nos significativas (-1,2%). Aínda que se o dato fai re-ferenza ao comercio polo miúdo, a redución foi dun 8,6% nesta comarca; men-tres que o comercio alma-cenista caeu un �,7% en A Limia.

A CEO tamén se pre-gunta que municipios da provincia resisten mellor a perda de industrias e comercios e cifra en 11 os que logaron impulsar o número de actividades industriais entre �004 e �009, entre eles Calvos de Randín (11%) e Vilarde-vós (3%). En Vilar de Ba-rrios aumentou un 4�% o comercio minorista.

Pola contra, Xinzo per-deu o 14,8% do seu censo de actividades industrias e da construción, así como o 7% do seu comercio polo miúdo (Verín o 0,4%).

Enquisas aos comerciantesEstas son as principais

conclusións do informe que a Antena Local de Ve-rín elaborou sobre o sector comercial da localidade a partir de 176 enquisas a co-merciantes da zona durante o pasado ano, que permi-ten coñecer a incidencia da crise neste ámbito e as de-cisións tomadas polos em-presarios. Cartel da tarxeta cliente la-

zada polo CCU de Verín.

Redacción

O venres, 18 de marzo, Chaves acollerá a primei-ra reunión entre o secre-tario de Estado de Portu-gal, Manuel Pizarro e a conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, para avanzar na planificación conxunta de políticas sanitarias nos territorios de fronteira. Ao encontro acudirán os al-caldes de Verín e Chaves e o secretario Xeral do Eixo Atlántico.

Na orde do día prevese que se aborden temas de gran importancia para a mellora da calidade de vida dos cidadáns dos territorios de fronteira, tales como a posible coordinación dos hospitais de Chaves e Verín e a planificación conxunta de servizos sanitarios.

A Eurocidade Chaves-Verín ten o obxectivo, xa exposto na súa axenda es-tratéxica, de transformar a rede sanitaria de ambos os municipios nunha verda-deira cidade da saúde. A Eurocidade destaca “a im-portancia desta primeira reunión entre os máximos representantes da saúde de ambos os países” que consideran “vital para se-guir cumprindo obxecti-vos para chegar a compar-tir ‘sen barreiras’ servizos sanitarios que permitan aumentar a mobilidade e a calidade de vida neste territorio raiano”.

Reunión entre Galicia e Portugal sobre temas sanitarios4 O PSdeG pon en dúbida a le-galidade da conversión do hos-pital de Verín en transfronteri-zo.

Page 3: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

3VERÍN E COMARCA

As obras do acceso ao castelo de Monterrei fixéronse con autorización da consellería de cultura4 A obra cubriu con cemento e adoquín unha calzada medieval.

A obra cubriu con cemento e adoquín unha calzada medieval que conducía ao castelo e que se atopaba tapada cunha capa de zahorra e terra. Nestes momentos a obra permane-ce inacabada e sen actividade, aínda que hai numeroso material (sacos de adoquíns) na zona. A pavimentación do acceso á fortaleza de Monterrei é unha obra promovida pola Deputación dentro do Proxecto Arraiano, cun orzamento de 66.619 euros. que se financia nun 70 % con fondos europeos. /P.LODEIRO.

Paula Lodeiro

As obras de mellora do ac-ceso ao castelo de Monterrei “constan da preceptiva au-torización da Consellería de Cultura e leváronse a cabo segundo o proxecto autori-zado, sen que ocasionasen danos reseñables nos niveis e estruturas arqueolóxicas, polo que no se considera procedente a incoación dun expediente sancionador”.

Así conclúe o informe da xefatura territorial da Con-sellería de Cultura e Turis-mo a un escrito de denuncia da asociación ecoloxista Adega en relación ás obras promovidas o pasado mes de novembro pola Deputa-ción Provincial no acceso á fortaleza de Monterrei, de-clarado monumento nacio-nal en 1931 así como Ben

de Interese Cultural.A obra de pavimentación

do acceso ao castelo iniciá-rase en novembro sen ter recibida a autorización por parte da Consellería, tal e como se recoñece no in-forme. Ao ter coñecemento desta situación, o organis-mo autonómico solicitou ao Concello de Monterrei a suspensión das obras.

En decembro o director xeral de Patrimonio encarga á Deputación un proxecto de actuación arqueolóxica, asinado polo arqueólogo Santiago Ferrer Sierra, in-forme que se entrega o 11 de febreiro. Nel infórmase de que se detectou a través de tres sondaxes realizadas “a presenza dunha calzada construida con grandes lo-usas graníticas, calzada que se atopa protexida por un

manto xeotéxtil interposta entre a camada de zahorra superposta para facilitar o tráfico rodado”. O informe infire que as obras realiza-das “parece que non afecta-ron á calzada antiga e que se efectuaron por riba da cama de zahorras existentes”.

A partir de aí Patrimonio dá por finalizada a actuación arqueolóxica, e indica que as actuacións que puides-en restar por executar de-beranse levar a cabo baixo supervisión arqueolóxica. Asimesmo sinálase que ao terse documentado a exis-tencia da calzada orixinal, “a solución do pavimento de formigón superposto sobre a mesma considérase provi-sional mentres non se defina no Plan Director do monu-mento o tratamento da rede viaria da fortaleza”.

Page 4: Marzo 2011 - BXV

4 BARRIOSMarzo de �011

VERÍN E COMARCA

EN BREVE

Os socialistas recolleron as inquedanzas do tecido empresarial

Redacción

O Proxecto de Educa-ción e Seguridade Viaria da Eurocidade Chaves-Verín, foi incluído no ‘Catálogo de Experiencias en Seguridade Viaria Ur-bana en España’, realiza-do pola Dirección Xeral de Tráfico.

Este catálogo recolle as iniciativas máis signifi-cativas realizadas por 34 municipios españois en seguridade viaria, desde distintos ámbitos e impli-cando a distintos axen-tes e sectores que poden contribuír a crear espazos urbanos máis seguros e saudables.

O proxecto da Eurocida-de Chaves-Verín, que res-ponde ás necesidades de estes puntos fronteirizos entre países en materia de redución da accidentalida-de e mellora da segurida-de viaria, iniciouse no ano �009 e está programado para tres anos. O colec-tivo ao que se dirixe este programa é a poboación

adulta así como ao alum-nado de educación Infantil, Primaria e Secundaria.

Os obxectivos principais deste proxecto son reducir a mortalidade relacionada coa accidentalidade viaria no medio urbano trans-fronteirizo, contribuír á formación de adultos res-ponsables en materia de se-guridade viaria, promocio-nar o uso do casco, permitir dar unha resposta adecuada, segura e fluída ás distintas actuacións relacionadas co tráfico e promover a valori-zación dos recursos huma-nos nos distintos niveis de formación e aprendizaxe de educación viarias.

O proxecto inclúe a rea-lización de accións concre-tas como charlas-coloquio, cursos de educación vial, eliminación de barreiras arquitectónicas, mantemen-to e reposición de sinais de tráfico, e repetición da ‘Se-mana de Seguridade e Edu-cación Viaria’, na que co-laboran ata 13 institucións e colectivos diferentes de Chaves e Verín.

Traballo a prol da seguridade vial na Eurocidade4 O seu proxecto foi incluído no ‘Catálogo de experiencias en seguridade viaria urbana en España’ da DXT.

Curso de defensa propia en VerínRedacción

A Secretaría Xeral da Igualdade, en colabora-ción co Centro de Infor-mación ás Mulleres do Concello de Verín, pro-move a realización no municipio dun curso de autoprotección para mu-lleres vítimas de violencia de xénero, impartido polo Sindicato Unificado de Policía e o departamento de Igualdade da Xunta de Galicia.

O curso, de doce horas de duración, comezará o vindeiro 30 de abril e está destinado a 15 mulleres. As interesadas recibirán formación teórica e prác-tica durante a súa reali-

zación. Na parte teórica informarase ás mesmas so-bre cal son os seus dereitos, procesos que se poñen en marcha desde o momento da solicitude dunha orde de protección e cales son as competencias de cada ad-ministración nesta materia; mentres que a práctica ten como obxectivo que as mu-lleres se impliquen na súa propia seguridade, e para iso, os funcionarios e fun-cionarias do Corpo Nacio-nal de Policía que imparten estes cursos ensinaranlles as técnicas e tácticas de de-fensa persoal adaptadas á especial situación das mu-lleres en diferentes circuns-tancias.

Para participar é necesa-rio inscribirse na oficina do Centro de Información ás Mulleres de Verín.

Redacción

O conselleiro de Edu-cación e Ordenación Uni-versitaria, Xesús Vázquez, visitou distintos centros educativos do concello de Verín, nos que a Conselle-ría vén de investir máis de 455.000 en distintas me-lloras. Ao longo do per-corrido polo CEIP Ama-ro Refojo e Princesa de España, así como os IES Xesús Taboada Chivite, o García Barbón e o Castro de Baronceli, o conselleiro estivo acompañado polos diferentes equipos directi-vos e pola xefa territorial de Educación en Ourense, Marisol Díaz Mouteira.

Logo de realizar as visi-tas o conselleiro destacou que “da inversión total preto de �45.000 euros fo-ron destinados a distintas obras; 83.700 para a me-llora das bibliotecas esco-lares dentro do Plan LÍA; e 1�6.000 na instalación das aulas beneficiadas polo Proxecto Abalar”

Ademais, Vázque anun-ciou que “ao longo deste ano faranse obras de me-llora por valor de 110.000 euros destinados á renova-ción da calefacción do IES Xesús Taboada, e á mello-ra do sistema eléctrico e outras reformas no CEIP Princesa de España”.

Visita aos colexiosA xornada do conse-

lleiro e da xefa territorial

O conselleiro de Educación visita os colexios de Verín 4 A Consellería investiu 455.000 euros.

comezou coa visita ao CEIP Amaro Refojo, no que com-probaron as melloras reali-zadas coa colocación de fiestras e pavimentación do patio, á vez que puideron coñecer as carencias que aínda presenta o recinto, que conta con 1�1 estudan-tes de infantil e �85 de pri-maria, dos cales 193 se be-nefician das súas seccións bilingües.

Posteriormente, os repre-sentantes de educación des-prazáronse ata o CEIP Prin-cesa de España, colexio no que estudan 67 alumnos de infantil e �18 de primaria, que se benefician das me-lloras realizadas na aula de educación especial e a dos gardavivos instalados en primaria.

Percorrido polos institutosA continuación, Vázquez

visitou o IES García Bar-bón, onde comprobou o estado das instalacións das que fan uso 3�5 estudantes. Neste espazo impártense clases de educación secun-daria para adultos; ensinan-zas básicas iniciais e bacha-relato. Ademais de ciclos formativos de administra-ción e finanzas; auxiliar de enfermaría; electromecáni-ca de vehículos; e xestión administrativa. Neste recin-to realizáronse nos últimos

anos obras de adaptación do local de usos múltiples, así como a reposición de fachadas e vestiarios, e a pavimentación.

De seguido tocoulle o turno ao IES Xesús Ta-boada Chivite, no cal 1�6 alumnos de Bacharela-to e 338 de ESO asisten a programas de cociña; comercio; fontanaría; in-formática; instalacións electrotécnicas; telecomu-nicacións e peiteado.

Proxecto AbalarOutras das visitas co-

rrespondeulle ao IES Castro de Baronceli, no que recentemente se rea-lizaron obras para reforzar a estructura e reparar a cuberta, estanse a formar máis de 136 alumnos en ESO, PCPI de cociña; informática; mantemento de vehículos; peiteado e servizos administrativos. Este centro, que tamén pertence ao proxecto Aba-lar e desenvolve un labor fundamental para os es-tudantes a través da súa biblioteca, conta cun im-portante apoio por parte da Consellería.

Por último, o consellei-ro visitou o colexio María Inmaculada e o dos Pais Mercedarios.

Xesús Vázquez na súa visita ao colexio Princesa de España de Verín ./RAMSÉS

Neste ano investiranse 110.000 euros máis para mellorar o IES Xesús Taboada e o Princesa de España

4 Axuda por fillos menores de tres anos

Os Servizos Sociais de Verín informan que, ata o �8 de marzo, está aber-to o prazo da prestación económica de pagamen-to único por fillas e fillos menores de tres anos para este exercicio. O importe da axuda é de 360 euros.

Esta axuda foi convoca-da pola Xunta de Galicia e vai dirixida á aquelas per-soas que teñan ao seu car-go menores de tres anos na data de 1 de xaneiro de �011 e que por razón dos ingresos económicos obti-dos durante �009 non esti-vesen obrigadas a presen-tar a declaración da renda (IRPF), correspondente a este período.

4 estadías de tempo libre para mulleres

Desde o Centro de In-formación ás Mulleres do Concello de Verín infór-mase da publicación da convocatoria de Estadías de tempo libre para mu-lleres soas con responsa-bilidades familiares non compartidas.

As estadías, para un máximo de 95 prazas, te-rán unha duración de entre sete e dez días, en réxime de pensión completa, pre-ferentemente entre finais do mes de xuño e princi-pios do mes de xullo.

O prazo para a presenta-ción destas solicitudes re-mata o 8 de abril do �011.Para máis información e tramitación, de forma gratuíta, deben dirixirse á oficina do Centro de In-formación ás Mulleres, situada na Casa da Xu-ventude ou no teléfono 988 414 776.

O DATO

4 Resultados da última vendima

A D.O Monterrei, re-colleu na última campaña �,4 millóns de quilos de uva, a maior cifra da súa historia, cun aumento do 17,7% respecto ao ano anterior e de mais do 54% respecto da media dos tres últimos anos, segundo da-tos da Consellería do Me-dio Rural.

Page 5: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

5PUBLIcIDADe

Page 6: Marzo 2011 - BXV

6 BARRIOSMarzo de �011

VERÍN E COMARCA

EN BREVE

Redacción

Emilio González Afon-so repetirá como candi-dato do PSdeG á alcaldía de Verín, tras ser elixido por unanimidade nunha asemblea extraordinaria dos socialistas desta loca-lidade.

Entre as propostas que González adiantou aos medios de comunicación, sinalou a aposta definitiva polos recursos propios de Verín, como o termalis-mo, paralizado polo Par-tido Popular na Xunta e no Concello que ten como máximo exemplo o total abandono do balneario de Caldeliñas.

Así mesmo apuntou a aposta dos socialistas polo solo industrial, en contra-posición á paralización do polígono de Tamagos levada a cabo polo Partido Popular, e o obxectivo de impulsar o comercio lo-cal ante a deixadez do PP evidenciada estos días nos medios de comunicación.

O candidato á alcaldía de Verín denunciou “as mentiras de Jiménez Mo-rán que prometera en seis meses ordenar o PXOM e a día de hoxe non hai nada de nada, e prometera aos empresarios solo indus-trial e o único que lles deu a cambio do seu voto foi a paralización do polígono de Tamagos”.

Tamén criticou a pri-vatización de servizos públicos como o de abas-tecemento de augas e sa-neamento, co conseguinte prexuizo no coste do ser-vizo para os cidadáns e a importante perda de in-gresos para o Concello, o que complica aínda máis a situación financeira desta institución.

González pediu ademais o cese inmediato do con-celleiro de Obras por ser o primeiro en incumprir a normativa urbanística vixente en Verín.

A este respecto expli-cou que o edil popular non pode seguir nin un minuto

máis no seu cargo, xa que como promotor dun edificio que non se axusta á licencia de obras que ten.

Por último sinalou que hai máis de seis meses que os socialistas o denunciaron “pero a día de hoxe séguese construindo, polo que pedi-mos que se paralice a obra e se legalice”.

Candidatos que repitenPola súa banda, os ac-

Emilio González Afonso repite como candidato do PSdeG á alcaldía de Verín4 O socialista apostará polos recursos propios da vila, como o termalismo, o desenvolvemento do tecido industrial e o comercio local.

tuais alcaldes de Vilarde-vós e Castrelo do Val, José Luis Pérez García e Vicente Gómez, respectivamente, repetirán como candidatos socialistas nas eleccións municipais de maio.

Estes e o resto de candi-datos da comarca de Mon-terrei presentaranse o luns próximo nun acto ao que acudirá o secretario dos socialistas galegos, Pachi Vázquez.

Emilio González Afonso, candidato do PSdeG en Ve-rín./ARQUIVO.

A Garda Civil desartella unha rede de distribu-ción de cocaínaRedacción

Efectivos do Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga da Unidade Orgánica da Policía Xu-dicial da Comandancia de Ourense desarticula-ron unha rede de distribu-ción de cocaína asentada na localidade de Verin, e detiveron a dez persoas presuntamente implicadas nesta rede, dentro da de-nominada operación “Fre-gona”, iniciada o pasado mes de outubro.

A Garda Civil iniciou a investigación por mor das sospeitas de que determi-nadas persoas se puidesen dedicar ao “trapicheo” de cocaína, principalmen-te en bares e discotecas da comarca de Verin. Co avance da investigación determinouse que o prin-cipal subministrador do grupo era un cidadán nado na Republica Dominicana e asentado na localidade de Madrid. Os axentes comprobaron que esta persoa viaxaba periodica-mente a Verín e unha vez na localidade establecía os contactos necesarios con varios dos implicados para vender a droga. Estes últimos eran os encarga-dos de distribuír a cocaína ao consumidor.

O �4 de febreiro proce-deuse á detención desta persoa, cuxas iniciais son J.A.R.S., de �6 anos, no momento que baixaba dun autobús procedente de Madrid. Tras a realización dun rexistro na habitación que tiña reservada nun-ha pensión, localizáronse 4.000 dose de cocaína.

Logo foron detidas outras sete persoas, cinco homes e dúas mulleres, todos eles veciños de Ve-rín e de Ourense, que eran os que se dedicaban á súa vez a vender a cocaína en-tre os consumidores finais. Igualmente, procedeuse á detención dun axente da Garda Civil con desti-no en Verín, pola suposta comisión dos delitos de omisión do deber de per-seguir delitos e revelación de segredos debido á súa relación con algúns dos detidos, así como unha décima persoa, J.F.D.

4 Presentadas as novas candidatas socialistas en Laza e Oimbra

Os socialistas de Laza e Oimbra preséntanse aos vindeiros comicios mu-nicipais con candidaturas renovadas, encabezadas por Beatriz Blanco e Mar-ta Arias, respectivamente. Pero pensadas sobre un mesmo eixo: potenciar as políticas sociais.

LazaO PSdG de Laza, enca-

bezado Beatriz Blanco Gó-mez, presenta un progra-ma de goberno centrado nos veciños da vila. Neste senso, consideran primor-dial fixar poboación na localidade e que os máis novos non teñan que ver-se obrigados a ir a estudar fóra, para o que conside-ran básico a conciliación da vida laboral e familiar. Precisamente con este fin, pedirán subvencións para a apertura escolar antes e despois do horario lecti-vo, programas de acollida temperá e actividades ex-traescolares; unhas medi-das coas que, ademais, se crean postos de traballo.

No ámbito cultural, ha-bilitarán unha biblioteca ou museo na antiga escola da vila, para non limitala a uso deportivo.

OimbraCunha liña de actuación

moi semellante, Marta

Beatriz Blanco, candidata de Laza. / PSDG

4 Novo centro social en Flariz

A localidade de Flariz, pertencente ao Concello de Monterrei, conta den-de este mes cun centro social.

Este proxecto, cun custo de 150.000 euros, consti-túe unha das catro obras financiadas polo Fondo Estatal para a Sustentabi-lidade Local, comprendi-do dentro do Plan E, que viron a luz na comarca ao longo de �010.

Os outros tres proxec-tos dos que se fixo car-go o fondo estatal foron as melloras das redes de abastecemento de Vilaza e Esteviños, así como a ins-talación dun equipo multi-funcional no Concello de Monterrei, que supuxeron unha inversión total de 181.565 euros e crearon, xunto ao centro de Flariz, 19 postos de traballo.

4 Comisión Pro-vincial de tráfico

A última reunión da Co-misión Provincial de Trá-fico e Seguridade Viaria valorou o cumprimento dun dos obxectivos mar-cados na comisión de pa-sado ano: abundar o pro-ceso de colaboración coas administracións locais. En concreto, trátase do acceso completo das Poli-cías Locais ao rexistro de condutores e infractores da DXT que comunicaron puntos.

As Policías Locais de Allariz, Barbadás, O Bar-co, Carballiño, Celanova, Maceda, Ourense, Riba-davia, Verín e Xinzo co-municaron a detracción de 3.161 puntos.

A colaboración cos con-cellos tamén se materiali-zou en 2010 na firma de convenios con �8 conce-llos ourensáns para solici-tar o cambio de domicilio dos Rexistros de Condu-tores e de Vehículos da Dirección Xeral de Tráfi-co nas propias dependen-cias municipais co fin de facilitar o servizo aos ci-dadáns. Consolidado este proceso nos �8 concellos iniciais, a Xefatura Pro-vincial de Tráfico planea estender este tipo acordo administrativo ao resto da provincia.

Marta Arias, candidata de Oimbra./ PSDG

Arias Regueiro é a cabe-za de lista dos socialistas en Oimbra, quen promete un servizo ao cidadán en igualdade de condicións.

No ámbito empresarial, a socialista aposta por po-tenciar as empresas e pro-dutos da localidade e crear unha cooperativa.

No edio medioambien-tal, Arias considera indis-pensable garantir a limpe-za do río Támega, a través da posta en funcionamento das depuradoras sitas nas beiras do propio cauce.

Preocupacións comúnsEn ambos casos, a pre-

ocupación polos máis maiores e a busca dun sis-tema de acceso ao emprego público xusto e trasparente son pntos centrais dos seus programas políticos. Por unha banda, Blanco anun-ciou promover en Laza a construcción dunha resi-dencia de anciáns e un cen-tro de día. Mentras Arias ten como prioridade facili-tar o traslado dos veciños máis maiores de Oimbra ao centro de saúde, así como facilitarlles no seu domicilio as mediciñas que precisen. En canto ás ofertas municipais de em-prego, ambas socialistas apostan pola igualdade de oportunidades para o acce-so ás mesmas.

4Presentación da elvira Lama en Xinzo

O secretario xeral do PSdeG, Pachi Vázquez, participa este venres 18 no acto de presentación de Elvira Lama como candi-data á alcaldía de Xinzo de Limia.

No acto, Lama presenta-rá as liñas fundamentais do seu programa electoral, ba-seado “nun proxecto novo e diferente para Xinzo, no que as persoas estean por encima dos intereses parti-distas, defendendo sempre o emprego, a participación e a calidade de vida de cada un dos veciños”.

Page 7: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

7PUBLIcIDADe

Page 8: Marzo 2011 - BXV

8 BARRIOSMarzo de �011

VERÍN E COMARCA

Redacción

A Deputación de Ouren-se destinará ao longo des-te ano �011 un total de tres millóns de euros para melloras da rede viaria provincial. Este Plan es-pecial de investimentos na rede viaria foi aprobado polo pleno da Deputación e contempla actuacións tanto nas infraestruturas viarias de titularidade provincial como munici-pal. O financiamento das

obras corresponde ao 100% á Deputación de Ourense.

O Servizo de Vías e Obras da Deputación elaborou un mapa de necesidades das melloras que deben levarse a cabo nas estradas, as ca-les, no que atinxe ás vías de titularidade provincial per-mitirá destinar 1,5 millóns de euros para mellorar as seguintes estradas: Bande-Barxés, Lobeira, Grou, Pon-te dos Gozos-Parada do Sil, Petín-Carballal, Vilarchao-A Peroxa-Barra de Miño,

A Deputación destina tres millóns de euros á mellora de estradas4 Tanto de titularidade provin-cial como municipal.

O PP esixe á CHD que remate cos desbordamentos dos ríos que lle competen4A maleza das marxes é a causa das inundacións.

Albarellos-Oímbra, A Vei-ga-A Ponte, Brués-Portela da Cruz, A Casilla-Barra de Miño, Crespos-Ponte Can-tiño, Baltar-Randín, Valde-pereira-Maside, Toén-Ar-noia e San Cristivo-Leiro. No plan complementario tamén se inclúen as estradas que unen Vilardevós e Vila-rello da Cota, A Manchica e Gundiás e Xinzo de Limia con Vilar de Barrio.

Rede municipalPolo que respecta á rede

viaria municipal, a Depu-tación de Ourense investirá 1,5 millóns de euros para melloras en vías e estradas de 19 concellos, entre eles Calvos de Randín, Cualedro, Monterrei, Verín, Vilarde-vós, Castrelo do Val e Vilar de Santos. No plan comple-mentario inclúense tamén o concello de Porqueira.

EN BREVE

4 O BNG, contra as acacias

O senador do BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, presentou unha moción na que insta ao Goberno, en colaboración coa Xunta, a pór en marcha un Plan urxente de erradicación da acacia en distintas comar-cas de Ourense.

O senador nacionalista explicou que a situación xenerada por esta especie invasora é preocupante xa que “na provincia de Ourense son varias as co-marcas nas que continúa a expansión da acacia, e es-táse a converter nun pro-blema grave ao que lle hai que pór freo canto antes”.

Pérez Bouza puxo de manifesto que a expansión da acacia afecta sobre todo a territorios produtores de viño, como o Ribeiro ou Monterrei.

4 Consello de Zona das depre-sións ourensás

O conselleiro do Me-dio Rural, Samuel Juá-rez, presidiu a creación do Consello de Zona das Depresións Ourensás na que están representados os municipios de, entre outras, as comarcas de Monterrei e A Limia.

Trátase dun órgano con-sultivo e participativo que recibirá as propostas para a elaboración dos plans de zona, onde se recollerán debidamente definidas, localizadas e cuantificadas as actuacións a acometer nesta área.

4 Centro de For-mación turístico termal en Verín

O proxecto para cons-truir en Verín un Centro de Formación Turístico-Ter-mal e de Investigación da auga, presentado pola De-putación á segunda convo-catoria do programa euro-peo POCTEP �007-�013, vén de ser aprobado.

Este centro contará con dúas sedes: en Cabreiroá (Verín) a Escola Hotelei-ra Termal, e en Chaves un balneario-escola e un laboratorio de investiga-cións termais e da auga. O orzamento alcanza os 1,3 millóns de euros.

Redacción

O deputado popular ourensán Celso Delgado esixiulle ao secretario de Estado de Medio Ambien-te e Auga, Josep Puxeu, que se comprometa a man-ter os investimentos para que a Confederación Hi-drográfica do Douro leve a cabo as obras precisas para evitar os constantes desbordamentos dos ríos competencia desta Confe-deración na provincia de Ourense.

A CH do Douro contro-la en Ourense os ríos Tá-mega, Búbal e outras can-les menores que afectan aos termos municipais de Laza, Verín, Oimbra, Cas-trelo do Val, A Mezquita, Monterrei, Cualedro, Vi-lardevós e A Gudiña. E, precisamente en varias destas zonas producíron-se inundacións de locais e vivendas durante o pasado mes de decembro, pola neve e a choiva caídas, de-bido á escasa limpeza das marxes dos mesmos.

MonterreiRespecto á zona de

Monterrei, Delgado cri-ticou as ineficaces actua-cións realizadas pola CHD relativas á restauración hi-drolóxica e ambiental dos ríos Bubal e Rubín na lo-calidade de Vilaza.

Citou como exemplo que a obra realizada co fin rematar coas riadas que ti-

ñan lugar neste núcleo lo-grou o efecto contrario, xa que o muro instalado nas marxes do Bubal lonxe de impedir as crecidas do río, o que non permite é o re-torno das augas á súa can-le, alargando así o tempo das inundacións.

Segundo o popular a so-lución pasa pola retirada dos materiais que se acu-mulan ao longo da canle e a continuación do colector de drenaxe ata un punto que evite que as augas do río afloren polos sumido-iros.

OimbraAdemais, Celso Del-

gado pediu explicacións sobre a situación do río Támega ao seu paso por Oimbra, onde se produ-ciron inundacións en de-cembro do pasado ano, debido a que a canle do mesmo atópase moi obs-truída pola aréa e as mar-xes cheas de maleza e árbores caídas que esixen labores de limpeza.

O deputado popular destacou que o Goberno Central puido evitar este tipo de complicacións para os veciños se tivera realizado as obras necesa-rias ao seu debido tempo e executado os orzamentos, xa que en �008 os socia-listas deixaron sen gastar case dous millóns de euros dos �,7 consignados pola CHD para a provincia de Ourense.

Redacción

O BNG de Verín alerta do risco para as arcas mu-nicipais de que prospere a demanda de 500.000 euros de indemnización por par-te dunha construtora que non puido construir na zona da Antiga Muralla. Neste momento está en marcha un procedemento contencioso-administrati-vo por demanda de Cons-trucciones Paco Limia e Hijos SL ao desestimar o Concello de Verín a recla-mación de responsabilida-de patrimonial por dene-gación de licencia para un edificio situado na zona da Antiga Muralla.

Este asunto ten causa, si-nalan os nacionalistas, nas “graves anomalías legais e de planificación do antigo PXOM de Verín adver-tidas polo BNG antes da súa aprobación en 1998”, plan que foi no seu día foi anulado polo Tribunal Su-premo. Aquel PXOM con-templaba a zona da Antiga Muralla como edificable de tipoloxía residencial multifamiliar, razón pola

que a constructora indica-da procedeu a mercar os correspondentes solares e a solicitar a licencia de construción en �004. Da-quela a responsabilidade de Urbanismo do Concello de Verín recaía no BNG, que denegou a licenza debido “á obriga do Concello de someterse á normativa de protección do patrimonio” e protexer así a antiga mu-ralla que rodeaba a vila.

Foi entón cando a cons-trutora demandou ao Con-cello por danos e prexuízos baseándose en que o PXOM autorizaba a construción.

Indican desde o BNG que “sen que se producise aínda

a sentencia hai que sinalar que o custo dos avogados xa ascende nesta altura a máis de 14.000 euros porque o asunto é moi grave e o al-calde encargoulle o traba-llo a un bufete de Madrid. Pero se o Concello perde o contencioso, e hai moitas posibilidades de que iso su-ceda, significaría hipotecar durante anos o investimen-to municipal”. O Bloque acusa a Jiménez Morán de ser o responsable desta situa-ción, xa que era alcalde en 1998 e “foi reiteradamente advertido indicándolle que o PXOM debería cumplir cos requisitos de Protección de Patrimonio e non fixo caso”.

Lugar no que a construtora ía edificar, xunto á antiga Mu-ralla de Verín. /ARQUIVO.

Unha construtora demanda ao concello de Verín unha indemnización de 500.000 euros4 Por non poder edificar na zona da Antiga Mu-ralla.

Río Támega ao seu paso por Verín./ARQUIVO.

Page 9: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

9

Antonio Pérez, presentado como candidato popular á alcaldía de Xinzo de LimiaEstivo arroupado por centos de simpatizantes así como polos presidentes provincial e rexional do partido.

Nunha ateigada Casa de Cultura de Xinzo con máis de seiscentos asistentes, Antonio Pérez, actual al-calde, recibíu o apoio das direccións provincial e au-tonómica do PP como can-didato á alcaldía de Xinzo. Manuel Baltar falou da súa xuventude e da súa expe-riencia, das boas mostras de bo goberno que xa está poñendo en valor dende a alcaldía, e dos proxectos de futuro cos que conta para Xinzo de Limia.

Antonio Pérez, tamén presidente local da nosa forza política, agradeceu o apoio da militancia e da di-rección do partido, compro-meténdose a seguir gober-nando “coas portas abertas” e facendo unha “política de proximidade” xunto cos compoñntes da candidatura que estará preparada para gobernar “dende o minuto seguinte ao da toma de po-sesión”.

Finalmente Alberto Núñez Feijóo falou das ca-pacidades de Antonio e da súa ilusión e gañas de tra-

O presidente do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que os populares, “ante o BNG e o PSOE, so-mos unha alternativa de ilu-sión e máximo compromiso en Xinzo”. Así se expre-saba o líder dos populares galegos na presentación do candidato popular á alcal-día de Xinzo, onde apuntou que, nun momento coma o actual, de inestabilidade e desconfianza, é preciso re-cuperar a ilusión polo futu-ro e precisamente o PP ten esa ilusión por Xinzo e todo o seu compromiso.

Comprometidos con XinzoFeijóo asegurou que os

populares, tanto no partido coma na Xunta de Galicia, están comprometidos ao 100% con Xinzo e, por iso, por primeira vez na histo-ria, Portos de Galicia actúa na provincia de Ourense

José Manuel Andrade foi proclamado candidato do Partido Popular á Alcaldía de Calvos de Randín, nun acto que contou coa pre-senza dos representantes locais do PP; do presidente provincial, Manuel Baltar; outros cargos do partido, así como alcaldes, alcal-desas e candidatos da con-torna, militantes e simpati-zantes.

Andrade dixo asumir “con ilusión e responsabi-lidade” o reto de devolver á alcaldía ao Partido Popu-

cun porto fluvial que atraia visitantes á Limia.

Ademais, para atraer ta-mén investimentos e empre-gos, o Goberno galego lan-zou o Plan Impulsa Ourense e o Parque empresarial, no que investiu 16 millóns de euros en 700.000 metros cadrados para dar cabida a proxectos, investimentos e empregos no concello.

Da mesma maneira, o Goberno galego está poten-ciando as infraestruturas e o benestar cos veciños inves-tindo 1,5 millóns de euros nunha conexión axeitada e segura coa Nacional 5�5, que estará en servizo neste ano; con medio millón de euros na urbanización de Marcelo Macías e a Praza de Santa María, que se com-pletará antes do verán, e coa nova escola infantil e o cen-tro de día que se puxeron en servizo nas últimas datas.

Antonio Pérez, candidato do PP á alcaldía de Xinzo de Limia, etnre o presidente do PP de Ourense, Manuel Baltar, e o vicesecretario de Comunicación do PP,, Esteban González Pons

ballar por Xinzo, afirmando que “a única alternativa po-sible ao fracaso dos biparti-tos é apostar polo proxecto popular: estable, sólido, co-herente e rigoroso”.

lar “porque se pode facer política sen usar noxentas tácticas que o único que conseguen e empobrecer e darle mala imaxe ao noso concello, e que perxudican aos nosos vecinos”.

Rematar co despilfarro de cartos do gobernó socia-lista de Aquilino Valencia e rematar tamén coa paráli-se que nestes últimos anos meteu ao concello, son os principais obxectivos de Andrade, quen agradeceu a confianza do partido “e dos compañeiros e compañei-

José Manuel Andrade, proclamado candidato do PP á alcaldía de Calvos de RandínAndrade dixo asumir “con ilusión e responsabilida-de” o reto de devolver á alcaldía ao Partido Popular

ras que traballarán xuntos para que Calvos de Randín recuperece a dignidade que outros pretenderon quitarle ao noso concello”.

Pola súa banda, Manuel Baltar afirmou que Calvos de Randín e os seus ve-ciños e veciñas “merece moito máis que titulares vergoñentos na prensa. Ante actitudes antidemo-cráticas nós temos que res-ponder con ilusión, con traballo, e escoitando as necesidades dos vecinos para darles o benestar, as

Feijóo: “Somos unha alternativa de ilusión e máximo compromiso en Xinzo”

obras e as infraestruturas que durante estes anos lles negou Aquilino Valencia e

todos os que o apoiaron, dedicándose máis a defen-der egoístamente os seus

O presidente provincial do PP, Manuel Baltar, xunto ao candidato en Calvos de Randín, José Manuel Andrade e o vicesecretario de Comunicación do PP, Este-ban Gonález Pons.

intereses que os intereses dos vecinos e veciñas de Calvos de Randín”.

Antonio Pérez agradeceu o apoio da militancia e da dirección do partido, comprometéndose a seguir gober-

nando “coas portas abertas”

PUBLI-INfOrMAcIÓN

Page 10: Marzo 2011 - BXV

10 BARRIOSMarzo de �011 XINZO E COMARCA

eNtreVIStA A JUAN MANUeL ANDrADe:

“Hai moitísima xente colaborando e apoiando este proxecto do Partido Popular”

4 O candidato popular á alcaldía de Os Blancos afronta “ilusionado, con ganas e forza” o reto de recuperar o goberno municipal. P .L.

As eleccións de maio se-rán o segundo intento do popular Juan Manuel An-drade de acadar a alcaldía do Concello de Os Blancos. Andrade ten 35 anos e é empresario (con negocios no propio municipio e “os traballadores que teño case todos son de Os Blancos”, recalca). O candidato do PP xa fora no seu día concellei-ro deste municipio limián, e agora afronta con ilusión a próxima cita electoral.

Con que expectativas se presenta ás eleccións mu-nicipais de maio?

Juan Manuel Andrade: “Preséntome coas expecta-tivas de cambiar o concello, de facer cousas polo conce-llo, porque Os Blancos está completamente abandona-do e é un desgoberno total e absoluto.

Incluso xa non facer cou-sas novas que é moi impor-tante, o que temos é que pegar nas cousas que temos porque está todo desfeito. E seguir facendo cousas, te-mos un montón de proxec-tos, pero levamos catro anos de desgoberno total e absoluto”.

Como afectou a Os Blancos o goberno en mi-

noría desat lexislatura?J.M.A.: “Eu creo que un

goberno en minoría é un go-berno débil, sen forza, sen decisión, é moi importante que en calquera concello e fundamentalmente en Os Blancos sexa un goberno con maioría absoluta”.

Cales son as vosas aspi-racións?

J.M.A.: “Nós contamos sacar a maioría absoluta con creces, non podo dicir se catro ou cinco (conce-lleiros).

cal cre que é o problema principal da poboación de Os Blancos?

J.M.A.: “Quéixanse de moitas cousas. Hoxe nós temos unha poboación moi maior, ninguén mira po-los nosos maiores, non te-mos un sitio onde os nosos maiores vaian pasar unha tarde, non temos nada para os nosos maiores. A xen-te nova váisenos toda do concello porque non hai onde traballar. O principal é botar man da xente maior para que teña un benestar e preocuparnos da xente nova para que quede no concello. Se non baixamos xa a 900 e pico habitantes, perde-mos dous concelleiros, nas próximas como non tome-mos man desto imos baixar

outros dous”. Cales serán as liñas bá-

sicas do seu programa?

“Os Blancos está completamente abandonado e é un desgoberno total e absoluto”

“Respaldado polo presidente rexional e polo presidente da Deputación imos sacar o concello adiante”

J.M.A.: “O máis impor-tante son tres puntos que eu xa lle plantexei no seu día a Alberto Núñez, o primor-dial é un centro de día, com-binado con residencia, para xente que ten a familia aquí pase aí o día e xente que ten os fillos fóra pois que dur-ma aí e estea atendida.

Outro tema importante é crear emprego para os mo-zos, co cal é moi importante un pequeno parque empre-sarial para que se asenten empresas, para que as pouquiñas que hai no con-cello non marchen e traer algunha empresa para aí.

E logo tamén é moi impor-tante facer algo de vivenda protexida, ou axudada por algún tipo de organismo para que os novos non se te-ñan que marchar, que vivan alí, se censen alí, teñan alí

os seus nenos no colexio, porque se non acabará pe-chando”.

Preocúpalle o estado das contas do Concello?

J.M.A.: “Preocúpa-me moito porque vai ser moi duro sacar o Conce-llo adiante na situación na que está, pero creo que se vai dar saido coa axuda da Xunta, da Deputación”.

Un pacto con calquera outra formación política está descartado?

J.M.A.: “Si, isto que quede moi claro, non imos pactar con ninguén”.

E a elaboración da lista como vai?

J.M.A.: “Si está decidi-da, teño que dicir que hoxe teríamos xente non para unha lista senón para catro ou cinco listas, hai moití-Juan Manuel Andrade xunto a Manuel Baltar.

sima xente colaborando, apoiando este proxecto do Partido Popular. Estou moi ilusionado”.

Algunha mensaxe que queira transmitirlle aos seus veciños?

J.M.A.: “Quería desta-car a ilusión, as ganas coas que estamos collendo este proxecto e o apoio que imos ter das institucións para sacar este concello adiante. Cando tomei a de-cisión de presentarme como candidato do Partido Popu-lar foi respaldado por José Luis Baltar desde a De-putación e Alberto Núñez desde a Xunta. Respaldado polo presidente rexional e polo presidente da Deputa-ción imos sacar o concello adiante, temos moita ilu-sión, moitas ganas, moita forza e sabémolo facer”.

Juan Manuel Andrade xunto a Alberto Núñez Feijoo, Manuel Baltar e mocidade de Os Blancos.

Page 11: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

11XINZO E COMARCA

Redacción

O Concello de Vilar de Santos vén de aprobar no Pleno o orzamento xeral para �011, cun importe glo-bal de 1.�17.000 euros.

“Son uns orzamentos rea-listas e equilibrados, cunha clara vocación inversora, que pretenden consolidar o modelo de crecemento e modernización”, explican desde o Concello a través dun comunicado. Nunha coxuntura como a actual de crise económica, Vilar de Santos terá uns orzamentos “que van permitir continuar e reforzar a nosa aposta clara polo aproveitamento e posta en valor dos recur-sos e das capacidades locais para dotarnos de infraestru-turas, servizos, programas e equipamentos públicos de calidade que incentiven e faciliten a actividade e o desenvolvemento económi-co e incidan na mellora da calidade de vida dos nosos veciños e veciñas”.

Das contas xerais para �011 do Concello de Vilar de Santos destaca o “com-promiso co control do gasto e aforro municipal” (o gasto de persoal supón o �3,7%) e a ausencia de endebeda-mento (carga financieira do 0,6%), ao tempo que se destina a investimentos 740.000 euros, o 60% do orzamento.

áreas de actuación Os orzamentos están

priorizados para levar a

cabo actuacións e proxec-tos definidos en relación a cinco áreas. A primeira delas o impulso e rehabi-litación do casco histórico de Vilar de Santos. Grazas a unha emenda do BNG aos Orzamentos do Es-tado, o municipo recibi-rá 400.000 euros, para o Proxecto de Recuperación do seu casco histórico.

A segunda área é a de promoción da actividade económica. Vén de am-pliarse o parque empre-sarial en 5�.000 metros cadrados, que xa están dispoñibles. O Concello prepara a venda dun pri-meiro lote de parcelas do solo industrial, que finan-ciarán novas inversións xa planificadas.

A terceira área de ac-tuación será o reforzo dos servizos sociais, para unha mellor atención á depen-dencia co Servizo de Axu-da no Fogar e a igualdade coa aprobación do III Plan de Igualdade de Oportuni-dades �010-�014.

O goberno de Vilar de Santos tamén aposta pola mellora das infraestructuras con proxectos de moderni-zacion dos abastecementos, saneamentos, pavimenta-cións e iluminacións pu-blicas e outros de aforro e eficiencia enerxética.

A última área de actua-ción é a valorización do patrimonio cultural e tu-rístico, a través da posta en funcionamento da Al-dea de Saa, despois da ter-se recepcionado as obras.

Vilar de Santos dedica a investimentos o 60% do orzamento4 As contas para �011 ascen-den a 1,� millóns de euros.

Chacón non concreta se a base de avións se instalará en Trasmiras4 A ministra ve máis idóneas as instalacións de Huelva.Redacción

A ministra de Defensa, Carme Chacón, eludiu respostar ao senador do BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, se adoptou xa unha decisión sobre a ubicación do proxecto para instalar unha base de avións non tripulados, no que unha das opcións é a localidade de Trasmiras.

Iso sí, a ministra defen-deu que “as instalacións que

mellor cumpren os requisitos son as de Arenosilla en Huel-va, o que non quita que haxa outras zonas que tamén po-derían valer”. Chacón dixo a Pérez Bouza que os recursos do INTA e do Exército o Aire “están ao dispór de todas as empresas sempre e cando se cheguen a acordos e cum-pran cos requisitos”.

O senador do BNG di-rixíase no Pleno a Chacón para reprocharlle que non respostase de xeito concreto

EN BREVE

Redacción

Portos de Galicia es-tudará e elaborará un proxecto de viabilidade da proposta presentada polo Concello de Xinzo para o impulso da navegación fluvial polo río Limia. Así llo trasladou o presidente do ente público, José Ma-nuel Álvarez-Campana, ao alcalde da localidade.

En concreto, o organis-mo portuario estudará as posibilidades de dotar dun equipamento de infraes-truturas náutico fluviais ao municipio. Polo tanto ana-lizarase a viabilidade das obras solicitadas, a saber: a construción dun panta-lán flotante en madeira, para albergar canoas para uso e disfrute público, coa

correspondente pasarela de acceso, e a habilitación dun embarcadoiro fluvial.

A proposta inicial suma a estas dotacións, unha case-ta de madeira prefabricada, cunha zona de almacén, un botiquín e unha zona co-

Portos de Galicia elaborará un proxecto fluvial en Xinzo4 Instalará un pantalán no Limia.

O alcalde de xinzo e o presidente de portos de galicia, visitando o río limia. /RAMSÉS.

mún recreativa. Toda a actuación culminaría coa iluminación das zonas de pantalán e embarcadoiro e a colocación de mobiliario urbano, como aparcadoiro para bicicletas, bancos ou papeleiras.

4 Critican a cesión da recollida do lixo en Rairiz

O BNG de Rairiz de Veiga critica a cesión á Deputación de Ourense da xestión dos impostos municicipais e a recollida do lixo.

O candidato nacionalis-ta, Esteban Campos, ase-gura que moitos veciños recibiron notificacións da Deputación esixindo o pago de impostos mu-nicipais, correspondentes a anualidades pasadas xa pagadas ou a bens que non son da súa propiedade.

En canto ao traspaso da recollida do lixo para o BNG resulta inxustifcado “máis aínda cando o conce-llo dispón actualmente dos recursos tanto materiais como de persoal para poder realizar e xestionar este ser-vizo de xeito eficiente”.

4congreso da Pataca do SLG

O Sindicato Labrego Galego vén de celebrar o seu Congreso da Pata-ca en Xinzo de Limia no que, ademais de renovar a responsable da Dirección Nacional da Pataca do sin-dicato, Manola Cerrede-lo, reafirmouse na defensa das explotacións labregas e familiares.

O congreso constatou problemas do sector como o aumento das importan-cias de pataca foránea que provoca unha situación de prezos á baixa perma-nente; marxes comerciais abusivas; escasas inicia-tivas de asociacionismo; contratos que non ofrecen garantía de prezo; ou gran dependencia das impor-tancións de pataca para semente que provoca pro-blemas sanitarios.

as preguntas do seu parti-do, así como demandarlle que se estude detidamente a opción de Trasmiras para ubicar esta base de avións e solicitáballe unha expli-cación sobre a posición da Xunta e o Goberno Cen-tral en relación á opción ourensá.

críticas de AdegaEn relación a este asunto,

o colectivo ecoloxista Ade-ga amosouse moi crítico coa posibilidade de que a base de avións non tripula-dos se instale en Trasmiras. “Cabe preguntarse polo sentido dun proxecto que xerará contaminación am-biental e acústica ás portas dun dos santuarios de aves (ZEPA da Limia) máis im-portante de Galiza”, indi-can os ecoloxistas.

Page 12: Marzo 2011 - BXV

1� BARRIOSMarzo de �011

PUBLIcIDADe

Page 13: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

13PUBLIcIDADe

Page 14: Marzo 2011 - BXV

14 BARRIOSMarzo de �011

DEPORTES

EN BREVE

R. Torres

O sábado, 19 de marzo, o hipódromo de Antela aco-lle a primeira das xornadas de carreiras de cabalos que terán lugar durante o �011, ano no que o hipódromo de Sandiás contará cun total de sete xornadas (41 carreiras en total) o que supón un salto cuantitativo no que a carrei-ras en Antela refírese. As seis carreiras desta primeira xor-nada contarán coa participa-ción de máis de 60 xinetes.

A xornada comezará an-tes das tres da tarde e prose-guirá ata case as 18 horas, cun intervalo duns 35 mi-nutos entre as carreiras. As probas serán retransmitidas por televisión, sendo as dùas últimas en directo e as catro primeiras en diferido nun programa dunha hora de duración. Neste tipo de eventos acostuman deixar para a carreira final a de maior impacto; nesta oca-sión será a de preparadores de toda España que foron xinetes e que agora non es-tán en activo. Haberá preto de 40.000 euros en premios

Comezan as carreiras de cabalos en Antela4 O 19 de marzo acollerá a primeira das sete xornadas no hipódromo de Sandiás.

nesta primeira xornada de carreiras.

CarreirasAdemais da carreira des-

te 19 de marzo, haberá ao longo do ano outras seis carreiras. Así, as seguintes carreiras serán o sábado 16 de abril; o sábado, 14 de maio; o sábado, 11 de xuño; o mércores, 1� de outubro; o sábado, �� de outubro e finalizarán as carreiras en Antela por este ano, o sába-do, 19 de novembro.

Pero non só haberá ca-rreiras, tamén se disputarán outras competicións como o Raid Lago de Antela ou o Campionato de Doma Clá-sica.

Xogos ecuestres galegosOutra actividade moi

importante no hipódromo limiao será a organización dos xogos ecuestres gale-gos que terán lugar durante as dúas primeiras fins de se-mana de xullo en colabora-ción coa Federación Hípica Galega. Estes xogos contar-tán con todas as disciplinas federadas como poden ser o

Raid, Salto, Doma, Horse-ball, Andadura, Arrastre. Para estes xogos, despra-zaranse a Antela arredor de 300 cabalos.

Escola de equitaciónOutra das actividades

que conta con gran acep-tación é a Escola de Equi-tación. Agora mesmo ten máis de �00 alumnos, ci-fra que desbordou todas as previsión, ademais de ter unha lista de espera porque a demanda é moi superior á oferta. Á esco-la de equitación acuden rapaces desde idades moi temperás; hai nenos des-de dous anos no caso dos disminuidos psíquicos e a partir de cinco en xeral. A maioría dos alumnos son da provincia de Ourense aínda que algún vén do sur de Lugo.

Sindo González, Maria Jiménez e José Luis Baltar na presentación das actividades do Centro Ecuestre de Antela. /RAMSÉS

Redacción

O Torneo de Fútbol Sala Interparroquial Eurocida-de Chaves-Verín chega a súa terceira edición co-mezando a rodar o balon a partir do domingo, �7 de marzo.

Nesta competición participan parroquias de Chaves e pobos de Verín, cun único equipo cada un. A primeira fase consta de tres xornadas (�7 de mar-

Nova edición do Torneo de Fútbol Sala da Eurocidade4 A primeira xornada terá lu-gar o �7 de marzo.

zo, 3 e 10 de abril); logo haberá unha segunda fase na que se disputarán os oitavos de final os días 30 de abril e 1 de maio e 7 e 8 de maio; unha terceira fase cos cuartos de final o 14 e 15 de maio; as semi-finais que terán lugar o 21 de maio e a gran final que quedará para o domingo, 5 de xuño.

Nesta terceira edición compiten un total de 46 equipos.

4 Torneo de natación en Verín

O programa Xogade (Xogos Galegos Deporti-vos) da Xunta de Galicia, en colaboración co Con-cello de Verín, organiza un torneo de natación nas categorías benxamín e alevín.

O torneo, composto por probas individuais e de relevos, consta de catro fases clasificatorias: local (que terá lugar o �6 de marzo na piscina munici-pal de Verín), intercomar-cal, provincial e galega.

A convocatoria vai di-rixida a nadadores de ambos sexos sen licencia federativa (a excepción da Licencia da Escola de Natación), que poderán competir nuna proba de relevos e en dúas indivi-duais. Estas últimas con-sistirán en competicións, por sexos, de distintas especialidades: bolboreta, costas, crol, braza e esti-los.

4 O Verín non levanta cabeza

O Verín CF non levan-ta cabeza desde fai varias xornadas e periga o ascen-so á Terceira División de fútbol.

Coas baixas de dous xogadores fundamentais no equipo e o adestrador, Pepe Vilachá, cuestionado por algún sector da direc-tiva o Verín encóntrase en quinta posición con 48 puntos a catro da promo-ción e tamén aos mesmos puntos do ascenso directo que ocupa o Pontellas na segunda posición; lonxe queda o primeiro posto que leva o nome do Lalín, con 57 puntos (nove máis -tres partidos- que os da comarca de Monterrei).

Aínda quedan 10 xorna-das pero as augas marchan revoltas polo Támega e pode que a Vilachá se lle esgote o crédito, sobre todo despois da derrota en casa contra o Sanxenxo, equipo que o adiantou na claisificación.

Nesta xornada, a �9, o Verín visita ao Choco, conxunto que se encontra na metade da táboa coa salvación case asegurada e se opcións de loitar polo ascenso.

Voltan os “10 quilómetros” de Xinzo4 500 atletas participarán na IV edición desta carreira popular.R. Torres

Por cuarto ano consecu-tivo, pero esta vez lonxe das baixas temperaturas de xaneiro, Xinzo de Li-mia acolle o vindeiro do-mingo �0 de marzo a súa xa tradicional carreira popular “10 quilómetros. Vila Xinzo de Limia”, unha cita que contará coa participación de preto de 500 corredores, entre pro-fesionais e amateurs.

categorías e premiosDende os pitufos ata os

veteráns, coma sempre, todas as categorías teñen cábida nesta proba de atle-tismo e todas, ademais, te-ñen premio. Trofeos, me-dallas e lotes de produtos serán os galardóns para os primeiros clasificados das diversas idades; contarán tamén con premio espe-cial os atletas que acaden as mellores marcas da proba e, ademais, todos os participantes que cheguen a meta e amosen o chip re-cibirán unha camiseta téc-nica conmemorativa (ata fin de existencias).

Cambio de dataA principal novidade

desta edición é, sen dúbi-da, o cambio de data de celebaración da carreira, xa que sempre tivo lugar o primeiro domingo de xaneiro. Aínda que os co-rredores agradecerán unha temperatura máis suave, esta variación non se de-beu ao mal tempo carac-terístico de principios de ano, senón a que a Fede-ración Galega de Atletis-mo programou para a data que lle correspondería aos “10 Qms de Xinzo”, o 9 de xaneiro, o Campio-nato Galego de Campo a Través Veterán, polo que para evitar posibles baixas, a organización da proba limiá decidiu pactar coa propia Federación un momento alternativo, que non prexudicase o calen-dario de carreiras xa pre-visto. Finalmente, chega-ron ao acordo de celebrala o �0 de marzo na procura de que un clima favorable mellorase as marcas dos atletas, e que ao mesmo tempo servise de prepara-ción para a Vig-Bay.

Todos os atletas que crucen a meta recibirán un agasallo conmemorativo.

A do sábado 19, será a primeira de sete xornadas que terán lugar ao longo de 2011

Page 15: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

15 PUBLI-INfOrMAcIÓN

Academia Proxecto sigue manteniendo su línea ascen-dente en el campo formati-vo dentro de nuestra ciudad y mantiene su apuesta por la calidad docente en bus-car del mejor resultado para el alumno.

Como director de Aca-demia Proxecto ¿qué perspectivas de futuro au-gura a la preparación de oposiciones?

“Aunque no es la única actividad de nuestro cen-tro, también impartimos clases de apoyo y recu-peraciones para Primaria, Eso y Bachiller, formación continua bonificada para trabajadores en activo, for-mación ocupacional…, sí que representa uno de nuestros mayores activos, a lo ya comentado por mi

APROBADOS CONVOCATORIA AÑO 2008 43 APROBADOS - 80% DE APROBADOS:

- Nº 1 en gestión promoción interna- nº 1 de auxilio en fase oposición- nº 3 en gestión turno libre

compañero en el ámbito de Justicia, destacar otros gru-pos de preparación como Ayudante de Instituciones Penitenciarias, Xunta de Galicia…”

¿Galicia?, ¿sigue exis-tiendo la posibilidad de ser funcionarios sin aban-donar nuestra comuni-dad?

“Aunque los tiempos de crisis han reducidos estas posibilidades, a día de hoy, además de plazas en Auxi-liar Administrativo, gru-pos A1 y A2 y Personal Laboral de la Xunta de Ga-licia, seguimos ofertando la preparación de Oposiciones al Cuerpo de Maestros de Galicia, que próximamente extenderemos a las demás comunidades autónomas, donde además, ya estamos

preparados para el inminen-te cambio en el sistema de oposición.

Además, destacar el ini-cio de nuevos grupos para la preparación de oposicio-nes al Sergas, tanto en los cuerpos sanitarios (DUE, Auxiliar de Enfermería,

NOMBRE 1. GARCIA SOUSA ÁNGELES 2. RAPOSO REQUEJO DIEGO 3. FERRERO D. SANTOS CRISTINA 4. GARCÍA ABELEDO ENRIQUE 5. GÓMEZ FERNANDEZ NURIA 6. LÓPEZ LOPEZ YOLANDA 7. LORENZO Mª ISABEL 8. RGUEZ. BELLO LUCIA 9. RGUEZ. DGUEZ. ISIDRO 10. SEARA RGUEZ. FÁTIMA 11. FDEZ. CARBALLO JORGE 12. FREIRIA AGUIAR LETICIA 13. GÁNDARA QUINTAS DAVID 14. FERREIRO LOSADA Mª LIDIA15. CASARES ALONSO RAQUEL

Hace unos meses hablá-bamos de las oposiciones de justicia. ¿Puedes con-tarnos como os ha ido este año?

“En un año duro de crisis económica y de alto índice de paro es una satisfacción personal para todo el equi-po docente y administrativo de Academia Proxecto, al que felicito expresamente, conseguir que un elevado grupo de personas logren su objetivo de conseguir un puesto en la Administración de Justicia.

Hemos conseguido 13 aprobados con plaza en la oposición de auxilio judi-cial, (nº � ámbito de Catalu-ña y los números 4 y �5 en el ámbito de resto de Penín-sula y Baleares); han apro-bado 9 opositores el primer examen de gestión (núm. 3 de Galicia) y �6 el primer examen de tramitación (nº 1 en T.D., núm. 4 de Madrid y 5 de RPyB).

Agradecemos pues la confianza que han deposi-tado en nuestro trabajo toda la gente que ha estado con

nosotros”.Puedes informar a nues-

tros lectores si hay pers-pectiva de futuro en estas oposiciones

“A día de hoy estamos re-cibiendo información sobre las plazas que las Comuni-dades Autónomas envían al Ministerio para la Oferta de Empleo Público. Sabemos que Galicia ha solicitado la convocatoria de 14 plazas para Gestión; Andalucía oferta 86 plazas de Gestión, 94 de tramitación y 16� de Auxilio, por lo que animo a todos aquellos que estén pensando en orientar su vida laboral hacia el sector público a que miren al ám-bito de la Administración de Justicia. La oferta final, podría rondar las 1.563 pla-zas entre los ámbitos trans-feridos y no transferidos”.

Nos alegra comprobar que habéis ayudado a un buen número de personas a conseguir un puesto de trabajo. ¿Qué consejos puedes dar a aquellos que estén pensando en prepa-rar estas oposiciones.

“Haciendo un símil fut-bolístico, nosotros somos los entrenadores que va-mos a estar trabajando in-tensivamente con un grupo de personas, formándolas, corriendo sus errores, en-sayando la prueba a la que van a enfrentarse y exi-giéndoles el máximo ren-dimiento, para que, cuando llegue el día de la final (el examen), consigan ganar el trofeo (aprobar).

Pedimos a nuestros alum-nos que trabajen constante-mente, desde el primer día, que sigan todos los consejos del equipo docente y que lu-chen por ser el número uno. Los valores del esfuerzo, el trabajo y la constancia jun-to con una buena dirección técnica en la preparación de la oposición son el secreto del éxito”.

¿Qué les dices a aque-llos que no han logrado su objetivo?

“Que continúen con la preparación; han consegui-do una base que deben se-guir mejorando para, en la próxima ocasión, estar en-

tre los mejores. Vamos a comenzar el próximo mes un grupo específico para este perfil de opositor con un ritmo de trabajo enca-minado a subir el porcen-taje de aciertos.

Igualmente y como no-vedad vamos a comen-zar en fechas próximas y ante una demanda que venimos constatando, un grupo intensivo los sába-dos destinado a quienes por motivos laborales o simplemente dificultades de desplazamiento, ya que tenemos alumnos de Pon-tevedra, Lugo, Coruña, etc. que no pueden asistir a los grupos que tenemos formados. Con la finali-dad de que todo aquel que quiera embarcarse en el reto de opositar a la ad-ministración de Justicia y quiera contar con nuestra ayuda pueda verse satisfe-cho”.

MANuEL PARDO CiD, COORDiNADOR DE LA SECCióN DE JuSTiCiA DE ACADEMiA PROXECTO:

“El esfuerzo, el trabajo y la constancia junto con una buena dirección técnica en la preparación de la oposición son

el secreto del éxito”

Manuel Pardo.

FRANCiSCO JOSé GóMEz GóMEz, DiRECTOR DE ACADEMiA PROXECTO:

“Este año iniciamos la preparación de los diferentes cuerpos sanitarios y no sanitarios del Sergas”

Celador,…) como no sa-nitarios (Pinche, Auxiliar Administrativo, PSX,…).

Siempre sin abandonar nuestras señas de identidad y calidad: calidad, garan-tía de éxito, profeisonali-dad, compromiso y expe-riencia”.

Fran Gómez, director de Academia Proxecto.

NOTA 1º80,2580,592,580,2582,7562,7576,578,56678,575,7588,2580,259083,25

NOTA 2º69,7574,578,580,2573,2560,2571,2576,7554,25606088,7575,576,563,25

TOTAL150155171 (nº2 Cat.)

160,5156128147,75155,25120,25138,5135,75177 (nº4 RPyB)

155,75166,5146,5

APROBADOS CONVOCATORIA AÑO 2010RELACIÓN DE APROBADOS 1º Y 2º EXAMEN CUERPO

AUXILIO JUDICIAL - CONVOCATORIA AÑO 2010

NOTA79,75 nº3 Galicia

6052,5057,7559,506062,506160,25

NOMBRE 1. LETICIA FREIRIA AGUIAR 2. DENISSE ROMERO BARCIELA 3. LORENA BARREIRO ROCA 4. MARIA DEL PILAR PAZOS GONZÁLEZ 5. BEATRIZ ROMÁN VILA 66. LORENA BACELO TEIJEIRO 7. ÁNGELA ASTRID GONZALEZ QUINTAS 8. DIEGO RAPOSO REQUEJO 9. ROSA MARÍA NÚÑEZ GARCÍA

NOMBRE1. LORENA BACELO TEIJEIRO 2. ÁNGELES GARCÍA SOUSA 3. ROSA MARÍA NUÑEZ GARCÍA 4. MONTSERRAT QUINTAS ALFONSÍN 5. DIEGO RAPOSO REQUEJO 6. BEATRIZ ROMÁN VILA 7. TERESA ALONSO DOS ANJOS 8. CRISTINA FERRERO DOS SANTOS 9. ENRIQUE GARCÍA ABELEDO 10. NURIA GÓMEZ FERNÁNDEZ 11. YOLANDA LÓPEZ LÓPEZ 12. MARIA ISABEL LORENZO LORENZO 13. IRIA PÉREZ DEVESA 14. LUCIA RODRÍGUEZ BELLO 15. ISIDRO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 16. FATIMA SEARA RODRÍGUEZ 17. ELISABETH VILAR CASTRO 18. LETICIA FREIRÍA AGUIAR 19. DAVID GÁNDARA QUINTAS 20. MIGUEL A. RODRÍGUEZ ALVAREZ 21. MARIA LIDIA FERREIRO LOSADA 22. MARCOS CAMPO DEAÑO 23. ÓSCAR DALAMA RODRÍGUEZ 24. RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ 25. MAYTE ARAUJO VILA 26. MARTA VÁZQUEZ MEIRIÑO

RELACIÓN DE APROBADOS PRIMER EXAMEN GESTION PROCESAL 2011-02-07

RELACIÓN DE APROBADOS FASE OPOSICIÓN CUERPO TRAMITACIÓN PROCESAL 2010

NOTA95,25117,88114,3198,51100,73105,25107,78120,1115,6399,01104,24 nº1 t. discap

101,76105,55101,0588,9094,4195,98123,38 nº4 Madrid

104,82102,7120,1592,9098,48120,58 nº5 RPyB

114,61108,50

Page 16: Marzo 2011 - BXV

16 BARRIOSMarzo de �011

O Padroado Provincial de Turismo presenta unha guía turística para o móbilA ferramenta de promoción turística da provincia pode descargarse gratuitamente e está constantemente actualizándose.

Aspecto dunha páxina da guía turística da provincia nun teléfono móbil

Responsables da editorial Everest xunto ao presidente e o xerente do Inorde e o presidente da Deputación.

Folletos coma este explican como descargarse no móbil a guía turística.

O Padroado Provincial de Turismo vén de presentar unha guía turística da pro-vincia para o teléfono mó-bil. Unha guía de �00 páxi-nas de información útil, con teléfonos, direccións, ma-pas, rutas, etc. e constante-mente actualizada. “É unha oficina de turismo que leva no seu bolso ou bolsillo o turista”, explicaba o xeren-te do Padroado, José Ma-nuel Rodríguez, que resal-taba o feito de que se trata da primeira web para móbil feita desde unha institución galega.

A guía elaborouse en colaboración coa editorial Everest e pode descargarse gratuitamente a través dos códigos QR, utilizando a tecnoloxía Java que po-súen un 80% dos teléfonos móbiles. Optouse por unha fórmula de contidos esque-máticos para non bloquear os terminais. Nun futuro próximo tamén estará dis-poñible para Blackberrys e Iphones.

Para poder acceder a ela é preciso primeiro descargar-se no móbil unha aplicación na dirección www.i-nigma.mobi?language=ES e seguir as instruccións de instala-ción. Logo, iníciase a apli-cación no teléfono e sitúase a cámara a 15 centímetros

de distancia do código QR, séguese as indicacións que se amosan na pantalla do móbil para poder descargar de xeito gratuíto a guía.

A guía tamén se pode baixar ao móbil desde a dirección www.everestins-titucional.es/turismomovil/ourense.

Durante a presentación da guía web para móbil, o pre-sidente da Deputación, José Luis Baltar, destacou o fei-to de que con esta nova fe-rramenta “podemos chegar a todos os lados” e alabou o traballo dos responsables e persoal do Padroado, por estar sempre atentos ás no-vas tecnoloxías.

O Padroado Provincial de Turismo repartirá máis de �.000 folletos en concellos, oficinas de turismo, hoteis e outros puntos para dar ao coñecer este dispositivo.

Novos paquetes turísticosNo mesmo acto, o xeren-

te do Padroado Provincial de Turismo, José Manuel Rodríguez deu a coñecer os novos paquetes, baseados en itinerarios turístico-cul-turais, cos que o organismo trata de atraer visitantes a Ourense. As novas propos-tas son tres: o paquete “Es-tacións”, o “Románico” e o “Gastronómico.

A guía ofrece en 200 páxinas información útil constantemente actualizada, con teléfonos, direccións, mapas, rutas, etc.

Para poder acceder á guía é preciso primeiro descargarse no móbil (de ma-neira gratuíta) unha aplicación na dirección www.i-nigma.mobi?language=ES e

seguir as instruccións de instalación

“É unha oficina de turismo que leva no seu bolso ou bolsillo o turista”, desta-caba o xerente do Padroado, José Manuel Rodríguez, como vantaxe desta nova

ferramenta de promoción turística

PUBLI-INfOrMAcIÓN

Page 17: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

17VODAS, BAUtIZOS e cOMUÑÓNS especial

Noar Novias, boutique si-tuada moi preto de Ourense capital, en A Valenzá, presen-ta as súas novidades para esta tempada. En primeiro lugar para as noivas mais esixentes trae en exclusiva para Ouren-se, a colección Luna Novias da deseñadora Rosa Clará, con deseños cheos de estilo, con corpos plisados, drapea-dos, con encaixe, e saias con moito volume, con volantes, flores, etc. sen esquecerse doutras coleccións para as noivas que prefiren outro es-tilo, como as da marca Ma-deline Garner.

Doutra banda, a festa e a madriña veñen da man de firmas como Luna Novias, Ronald Joyce e Alba Moda, con vestidos moi xuvenís e cores frescas.

A comuñón dos nosos fillos tambien é un aconte-cemento moi importante, e Noar Noivas ten todo o necesario para que ese dia salga todo perfecto, e por iso conta cunhas coleccións

moi bonitas, das firmas, Ta-ppiz, Nova Drima, Lola Or-tín e Lovely Day.

Noar Novias tamén ofrece a prezos incribles comple-mentos, zapatos, tocados, can can, roupa interior, etc.

Noar Novias: deseños para noivas, madriñas, festa e comuñón

Máis información:Noar Novias: av.Celanova, 73, A

Valenzá, BarbadásTel. 988 60 64 88

En Govi Fotógrafos realizamos todo tipo de reportaxes fotográficos sociais, desde vodas a ani-versarios ou outros even-tos; reportaxes en video; detalles personalizados con fotografías e invita-cións.

No caso dos enlaces, os seus fotógrafos acompa-ñarán aos noivos durante toda a xornada, segundo se acordara, e hai a posi-bilidade de realizar a pre-voda, incluindo imaxes das probas do vestido da noiva ou fotografías máis informais da parella.

Opcións e facilidadesÁ hora de recoller o

resultado, esta tenda de fotografía permite optar polo álbum clásico (aín-

da que cun deseño máis moderno), polo álbum dixital (con variedade de acabados e efectos), ou pola gravación en formato DVD.

É de subliñar que en Govi Fotógrafos facilitan a financiación a 12 meses do servizo contratado.

Acerta no teu enlacecon Govi FotógrafosEsta tenda de fotografía permite optar polo álbum clásico, o dixital ou a gravación en for-mato DVD.

Máis información:Govi Fotógrafos

av. Celanova, 84,A Valenzá, Barbadás

Tel. 988 23 32 03www.fotogovi.com

Page 18: Marzo 2011 - BXV

18 BARRIOSMarzo de �011

especial VODAS, BAUtIZOS e cOMUÑÓNS

As empresas do grupo Anpian dan un servizo in-tegral para vodas, tanto en relación ao transporte neste día tan especial como para a contratación da viaxe de lúa de mel.

Para que os invitados non teñan ningún tipo de preocupación, Anpian tras-ládaos á cerimonia e ao restaurante en autocares de luxo equipados cos últimos avances en seguridade e confort, con posibilidade de facer varios regresos para que os invitados gocen até a hora que queiran. E para trasladar aos noivos á ceri-monia, os coches de luxo de Vip Car Anpian, clásicos ou modernos, segundo os seus gustos.

Lúas de melAdemais, as axencias de

viaxe do grupo, Viaxes Piña e Viaxes Auria, ofrecen a oportunidade aos invitados de reservar aos mellores prezos, voos e aloxamento, para que todos os familia-res e amigos que queiran

Nova colección de festa en tallas grandes na tenda Komodamoda de OurenseVeñen os vestidos longos en tons negros e azul tin-ta, acompañados de boleros ou chaquetas curtas.

Máis información en Komodamoda: r/Cabeza de Manzaneda, 2, Ourense Tel. 988 25 43 59 - Abrimos de lunsa venres de 10 a 13:15 e de 16.30 a20:30 h. - Sábados de 10 a 13:30 h.

Atención a aquelas lectoras que teñan esta primavera ou verán unha voda, un bautizo ou unha primeira comuñón. A tenda Komodamoda de Ourense, especializada en tallas grandes, preséntanos a súa colección de festa na que os vestidos longos, en tons negros e azul tinta ou en tecidos bordados, son o rei e veñen acompañados por boleros e chaquetas curtas.

Moda de tempadaEn xeral, Komodamoda

ofrécenos moda para to-das e a prezos asequibles, respondendo á premisa de non ter que pagar máis sópolo feito de usar unha talla grande. Con prendas de deseño actual ata a talla 70 (da 48 á 60 en medias), a oferta deste establece-mento interesará a todo tipo de mulleres.

Esta tempada primave-ra-verán vén marcada pola presenza de prendas como os blusóns, teas como a gasilla, os estampados a cadros, a combinación vestido máis leggins e as cores pastel.

En moda vaquera, en-contrará desde cazadora a chaleco ou vestido e en pantalóns preto de �0 mo-delos diferentes en cada talla desde a 44 ata a 70.

Ademais, por segundo ano incorpora moda baño desde a talla 54, e acaba de incorporar ás súas es-tanterías unha liña de ca-misetas de algodón 100%.

Komodamoda dispón tamén de complementos como bolsos, collares e cin-

tos de ata 1,60 metros, que poden adaptarse ás medidas de cada clienta.

Máis información en Anpián: r/Ervedelo, 58, Ourense

Tel. 988 225 288 - www.anpian.com

Grupo Anpian, servizo integral para vodas

acompañar aos noivos no seu gran día, poidan facelo sen problemas.

Os profesionais de Viaxes Piña e Viaxes Auria porán a disposición dos noivos as mellores opcións para a es-perada lúa de mel, destinos inesquecibles cos mellores prezos do mercado. O tra-to exclusivo que se ofrece a todos os clientes en Piña

Dous deseños da colección festa de Komodamoda.

A tenda está no barrio ourensán de San Francisco.

e Auria é o principal re-ferente das axencias do grupo.

E como cada ano, Viaxes Piña e Viaxes Auria dis-poñen de programacións propias de excursións dun día ou de varios días; nas súas oficinas podes reco-ller os folletos informati-vos coas datas.

Masbodas.com, un portal en internet para organizar a túa voda

Masbodas.com é un novo concepto para xestionar o día máis importante da túa vida de forma totalmente gratuíta e sen ningún tipo de custo engadido.

A idea xorde ao ver a di-ficultade que atopan moitas parellas á hora de organizar a súa voda. Con esta nova

idea os noivos poderán ac-ceder a toda a información necesaria acerca das mello-res empresas relacionadas co mundo das vodas, afo-rrando así moito tempo e diñeiro.

Destacan empresas tan importantes como:

- borysmartinez.es, fo-

tógrafo que está a marcar tendencias coas súas inno-vacións e os seus diferen-tes traballos.

- discomoviljorge.com, animador co cal cada de-talle é especial e todos os invitados gozarán dunha voda única e sorprenden-te.

Imaxe do portal con todos os servizos que ofrece.

Page 19: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

19VODAS, BAUtIZOS e cOMUÑÓNS especial

Page 20: Marzo 2011 - BXV

�0 BARRIOSMarzo de �011

OcIO e cULtUrA

EN BREVE

4SuDOKu nivel medio

Coñecinlle, cando un servidor era un neno de sete anos, corrían media-dos do setenta e a miña infancia se esfumaba nas paraxes do Balneario de Cabreiroá. Alí na fábrica traballou Cabido co meu pai até a xubilación.

Foi no patio dianteiro do centenario quiosco das augas do manancial de Cabreiroá onde comecei a dar as primeiras pata-das a un balón de fútbol, xunto con Guillermo fillo menor do noso personaxe “Cabido”.

Os partidillos eran, como se adoitaba dicir a matar! , é dicir, estaba prohibido perder. Ache-gábase moitas veces a ver-nos xogar e de cando en vez nos espetaba algunha das súas “só xogades cos pés e a cabeza que!”

Ángel Cabido fóra na súa época xogador de Pri-meira División, vestira a camiseta do Real Oviedo, Zaragoza, Deportivo, Fe-rrol (onde foi compañei-ro do admirado Luís Cid “Carriega”), Cultural Leonesa e Chaves onde se retirou. Era un tipo espi-gado, delgado e moi alto, non moi hábil cos pés pero demoledor coa cabe-za, que na época golpear o balón coa cabeza era de tolos, pois o material do que estaban feitos era tan duro que facía que o pen-sase máis dun. En moitas das fotos nas que está Ca-bido, sempre aparece co pano atado na fronte para protexerse das correas. Alcumábanlle “Callao” polo dura que tiña a ca-beza e a forza coa que re-mataba. Un auguista que veraneaba en Verín viuno xogar e levouno ao fútbol profesional.

Corría a tempada 1945-1946 cando o Real Oviedo desprázase a Bilbao para xogar partido de liga ante o Atlétic de Bilbao, o len-dario Atlétic dos Zarra, Gainza, Panizo, Iriondo e Venancio que eran a se-lección nacional da épo-ca. Cabido debutaba co Oviedo e non era precisa-mente experto en Primei-ra División, pero aquel día formou na dianteira

4TRiBuNA ABERTA

do Real Oviedo con Gollín, Antón, Herrerita e Emilín.

Na primeira parte o Atlé-tic endosoulle dous a cero e no vestiario asturián había un balbordo de mil demos entre o adestrador Mea-na (que fora medio centro do Sporting de Xixón e da selección española) e un cabizbaixo Cabido ao cal lle imputaban a desastrosa primeira parte dos oveten-ses. Pero foi cando Herreri-ta veterán do equipo saíu ao rescate do verinés e cunha pequena dose de coñac que por entón era habitual nos descansos soltou ao míster “o rapaz farao mellor na segunda parte”. Cabido contaba sempre as cousas moi emocionado e o seu fi-llo e eu co cinco sentidos na narración, non perdiamos detalle. A segunda parte foi apoteósica un soño feito realidade. Aquelo era unha caldeira a piques de reben-tar, a xente berraba Atlétic, Atlétic... Quen ia pensar o que pasou? Antón entra-ba polas bandas como un

raio e centraba auténticas balas nas que só tiña que meter a cachola e reben-tar a rede. Así chegou o 2-1 logo, Herrerita, que era un xenio dentro e fóra do campo, comezou a centrar balóns, ante a increduli-dade de Zarra que chegou a dicir “pero quen é este tío?”

Despois de que Cabido marcase o 2-2, o 2-3 e o 2-4 final.

O día seguinte o diario Marca puña ao verinés en portada co rezo “ Cabido, a bomba en San Mamés”. Máis tarde chegou o hat tric ao Hércules e a se-lección sub-21 e moitos éxitos.

O pasado día 4 de fe-breiro deixounos ao seu noventa anos, pero sem-pre quedará o recordo da-quel verinés ourensán que metía goles aos grandes e os que lle coñecemos te-rémoslle sempre presente.

Miguel A. Prieto “Sotelo”, adestrador de fútbol

ángel cabido “callao”, a bomba verinesa en San Mamés

Ángel Cabido “Callao”.

4 Contos de primavera

O venres 18 de marzo, de 18 a 19.30 horas, a Biblioteca Pública Muni-cipal de Verín organiza a iniciativa ‘Contos da Pri-mavera’, no marco da pro-gramación de actividades destinadas ao fomento da lectura e dinamización da instalación municipal.

A actividade está des-tinada a �0 socios da instalación, con idades comprendidas entre os 3 e 10 anos. Consistirá na realización de contacon-tos, manualidades e un gran mural coa temática da natureza. Para partici-par é necesario inscribirse na propia biblioteca ou no teléfono 988 414 776.

4 Peche da mostra “Memoria de Entroido”

Vén de clausurarse na Casa do Escudo de Verín a exposición “Memoria de Entroido” , que foi visita-da por centos de visitan-tes e veciños. O éxito de público tamén estivo pre-sente nos bares de Verín, Castrelo do Val e Viana do Bolo que acolleron os oito paneis nos que se organi-zou o cento de fotos que compuña a exposición, que amosaba en imaxes máis de cen anos de en-troido na bisbarra.

Agora a mostra pódese ver no colexio de Castre-lo do Val e no instituto Carlos Casares de Viana do Bolo. Os institutos e colexios de infantil e pri-maria de Verín e Cualedro tamén gardarán esta mos-tra nas súas dependencias para goce da comunidade escolar.

4 Cursos nos centros da Rede CeMIT

A Xunta de Galicia pon en marcha o Plan de For-mación �011 da Rede de Centros para a Moderni-zación e a Inclusión Tec-nolóxica de Galicia (Rede CeMIT), que recolle unha oferta de máis de 1.000 cursos gratuítos que se im-partirán en 89 concellos, entre eles, nos centros da rede que hai en Verín, Xinzo de Limia, Sarreaus e Vilar de Santos.

encontro fotográfico en VilardevósRedacción

A Asociación portugue-sa de fotografía e grabado Lumbudus, en colabora-ción co Concello e a Aso-ciación Portas Abertas de Vilardevós, organizan o �6 de marzo nesta locali-dade o I Encontro Foto-gráfico Transfronteirizo.

Unha iniciativa, posible grazas tamén ao apoio do Blog Segirei e á Cáma-ra Municipal de Chaves, que se achegará durante a xornada a outros núcleos da zona como Berrande, Florderrei ou Cota de Mairos.

Dentro do seu progra-ma, este primeiro encontro inclúe visitas fotográficas

(durante a mañá e a tarde) á todas as localidades polas que trascorre, así como un almorzo no Mesón O Casta-ño de Vilardevós e merenda no Albergue Rural de Vila-rello da Cota, acompañada pola actuación musical do grupo galego “Candaira”.

InscripciónsTodos os interesados po-

den inscribirse ata o �0 de marzo no enderezo elec-trónico [email protected], cun prezo de �0 euros para os integrantes desta asociación e �5 para o res-to, que incúe o almorzo e a merenda. Ademais, os vinte primeiros inscritos contarán con transporte de balde ata o lugar do encontro.

Campaña ‘Verán 2011’ Redacción

A Oficina Municipal de Información Xuvenil do Concello de Verín iniciou o prazo de tramitación das solicitudes de inscrición dos mozos de entre 9 e 17 anos interesados en parti-cipar na campaña “Verán �011”, que promove du-rante os meses de xullo e agosto a Dirección Xeral de Xuventude.

A través da campaña “Verán �011”, desenvól-vese un programa de acti-vidades socioculturais, re-creativas, formativas e de convivencia. Aloxamento e manutención en réxi-me de pensión completa

-en albergues, residencias e campamentos-, materiais necesarios para as activi-dades, un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultu-ral, actividades náuticas, e si fose necesario, atención sanitaria e seguros de acci-dentes, son os dereitos que adquiren os inscritos.

Os prezos oscilan entre os 9� e ��5 euros depen-dendo do lugar elixido, e se está dentro ou fóra de Gali-cia. Os membros de familia que teñan o título de nume-rosa terán un desconto do 50% e os usuarios do carné xove gozará dun desconto do �5% .

O prazo para presentar as solicitudes finaliza o próxi-mo �� de marzo.

“Alcumábanlle ‘Callao’ polo dura que tiña a cabeza e a forza coa que remataba” “Sempre quedará o recordo daquel verinés ourensán que metía goles aos grandes”

Page 21: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

�1OcIO e cULtUrA

4O ENTROiDO EN iMAXES

5 Arriba, dúas das comparsas (con referenzas humorísticas aos temas de actua-lidade) que formaron parte do desfile do Domingo de Carnaval de Verín.Na vila do Támega a celebración do Domingo de Piñata puxo o broche final ao Entroido, a través dun almorzo nun restaurante da vila, onde se repartiron pla-cas conmemorativas para premiar a participación de comparsas e carrozas no desfile. Os membros da Comisión do Entroido xunto ao alcalde e ao concelleiro de Fes-texos entregaron os seguintes galardóns: o Cigarrón de Honra a José Manuel González Carnero ‘Checa’; a mellor comparsa a Antoxo; a mellor carroza a Los Chipirones; o “Pescadilla” aos Felipes, e finalmente o premio á fidelidade a Roberto Rodríguez Delgado.

5 Piratas e chinos, dúas das comparsas que participaron no desfile de Entroido de Xinzo, que foi seguido polas principais rúas da vila por un numeroso público, na súa maioría, tamén disfrazado.

3 Na localidade de Parada de Ribeira, en Xinzo, demostraron ter un gran senti-do de humor, e “despois de complexas xestións diplomáticas levadas a cabo pola Asociación Muíño da Lama co estado Vaticano, Súa Santidade o Papa Bieito XVI acudiu o entroido de Parada de Ribeira-para ante tanta blasfemia, pecado capi-tal e herexía, deixar Parada limpa e pura, sen puríns e cheirando a lexía”.

Page 22: Marzo 2011 - BXV

�� BARRIOSMarzo de �011

ArtIGOS/ cLASIfIcADOS

4CLASiFiCADOS[Deixe os seus anuncios

no 988 239 634 ou en [email protected]. Gratuítos para par-ticulares; negocios, con-

sultar tarifas. Os anuncios mantéñense durante dous

meses; no caso de que queira repetilos despois dese prazo ou retiralos

antes, volva chamarnos]

VENDAS

4EN FORMA 4EMPREGO

[Chame a Teleemprego Cimo - 902 11 60 39, de luns a venres de 8 a 14 horas. Máis información:

www.cimoemprego.com]

4HuMOR [todas as viñetas en http://oemigrantedopazo.blogspot.com/]

Eu, como toda filla de veciño da zona aínda es-tou a me recuperar das consecuencias da miña paixón polo entroido: ex-cesos, trasnoitar, o sufrir dos cambios de tempera-tura polo lucir dos traxes e agora a tristeza da des-pedida xunto coa debili-dade das miñas defensas que fan mella no meu es-tado anímico.

Agora o que toca é re-tomar os nosos costumes habituais coa alimenta-ción e o resto dos hábitos. Atrás quedan sensación de malestar, pesadez de cabeza, náuseas, dor mus-cular derivados da deshi-dratación causado pola excesiva inxesta de alcol.

Xa vos imaxinades unha solución sinxela pero efi-caz para activar a función dos riles: cambiar de tipo de líquido (auga) e repe-tir as cantidades. Desta maneira aumentamos a produción de ouriños de-purando así o noso orga-nismo.

Coa alimentación tamén podemos axudar nestes momentos de malestar xe-ral, debemos optar polas sopas, purés, froitas, zu-mes de froitas... Por unha banda porque se compo-ñen nun 90% de líquidos e doutra banda porque ao conter fructosa dannos enerxía rápida.

Hai alimentos que axu-dan a recuperar o fígado

tras uns días de excesos, os vexetais con sabor amargo, como a alcacho-fa, a endivia, a escarola, o apio ou a berenxena te-ñen estas propiedades.

E plantas como:- Boldo: emprégase en

dixestións difíciles.- Cardo mariano: actúa

como protector.- Dente de león: depu-

rativo.- Xenxibre: axuda a evi-

tar as náuseas.Aconséllase tomar dúas

ou tres destas infusións ao longo de todo o día.

E se completamos o equilibrio alimenticio con actividade física obtemos a mellor combinación para combater o males-tar da resaca. Os exerci-cios máis recomendados para combater a resaca son aqueles que nos fan transpirar rapidamente, sen realizar demasiado esforzo, como o spining, a natación e o footing . Bas-tante máis lixeiro que os sprinters diante do Ciga-rrón, Peliqueiro e/ou Pan-talla. Aaay... carnaaava-aal te quieeeeroooo!!!!!!

Tamén podes realizar exercicios contra a dor de cabeza, como port de pé e mover os brazos horizon-tal e circularmente.

A pesar de todo, “Viva o Entroido”.

Sira Fernández, nutri-cionista de SAUDeter

Consellos nutricionais para a volta á calma despois dos excesos

Véndense coellos caseiros. Tel. 988 �1 38 14.Vendo preciosa porta para portal de aluminio branco en perfecto es-tado.Medidas: porta: �08x83cm, marco:�41x108cm. Inf. en [email protected] 2 alfombras de pasillo, 1 para salón e outra para saliña se-minovas en moi bo uso.Ver sen compromiso.Tlf: 988 �5 �8 0�Véndense cachorros de boxer con pedigree.Tel. 617 375 387.Vendo piano Yamaha en moi bo estado. 4.000 euros. Tel. 657 546 �10 ou [email protected] Ford Transit ano �003, 90 cv, caixa pechada e tarxeta de transporte. Bo estado, con ga-rantía ata outubro. Tel. 6�7 640 657.Vendo mobiliario de perruque-ría en bo estado. Tel: 678 578 40�

Ofrécese matrimonio serio e responsable para coidado de fin-ca ou casa no campo. Tel. 661 00 98 33.realízanse labores de campo, con experiencia, �0 anos en Es-paña. Tel. 988 �1 65 18 e 6�0 65 8� �0.Ofrécese rapaza con título de corte e confección e deseño para realizar arranxos en roupa. Tel. 617 430 580

EMPREGO

4Exposicións 4 CinemaCine Club Nosferatu -

��.45 h. - Casa da Cultura de Verín:

- 17 de marzo - “Tiempo de amar, tiempo de morir” de Douglas Sirk

- �4 de marzo - "El capi-tán Blood" de M. Curtiz

- 31 de marzo - "Te que-rré siempre" de R. Rose-llini4 Música- �6 de marzo - David

Bustamante - Auditorio Ourense4 Teatro - Do 1 ao 15 de abril -

XVI MITEU- Auditorio, campus e Teatro Principal de Ourense

4 Deportes- 19 de marzo - Carreiras

no Hipódromo de Antela - desd e´´as 15 h. - Sandiás

- �0 de marzo - Carreira Popular en Xinzo de Li-mia

. �6 de marzo - Torneo de Natación - Piscina mu-nicipal de Verín4 Outros- �0 de marzo - Nabucco

de G. Verdi - 19h . - Teatro Principal de Ourense

- �6 de marzo - I Encon-tro fotográfico transfron-teirizo - Vilardevós

- 3 de abril - Feira de Sandiás

- 9 de abril - Feira en Vi-lar de Barrio

- 9 de abril - La Traviata de G. Verdi - �0:30 h. - Tea-tro Principal de Ourense

- 9 e 10 de abril - Feira do Lázaro en Verín

+ info en www.barriosxinzoverin.com

4AXENDA

Oferta Nº 978098 Localidade: Verín Posto ofertado: empre-gado/a do fogarPara realizar o coidado dun bebe de seis meses así como realizar tarefas de limpeza e pasalo ferro. Horario de traballo de 07:30 a 14:00, de luns a venres. Impres-cindible experiencia acreditada no coidado de nenos. Oferta Nº 978066 Localidade: Xinzo de Limia Posto oferta-do: Axente comercial (Sector: Servizos)Selecciónase persoal para reali-zar tarefas de captación de novos clientes para empresa dedicada ao subministro de servizos de control de pragas, asesoramento a industrias alimentarias, análises microbiolóxicas, etc. Realizará visitas a empresas de hostalaría, restauración, panadarías, carniza-rías, hoteis e industria alimentaria en xeral. Valorarase que tOferta Nº 978057 Localidade: Verín Posto ofertado: Axente comercial (Sector: Formación)Empresa selecciona persoal para ofertar servizos de: formación subvencionada e para a admi-nistración pública, servizos pri-vados para empresas e asesorías (implantacións de Lei de Protec-ción de Datos, análise de perigos e puntos críticos, etc). Ofrecen traballo a xornada completa en horario de 10:00 a 18:00 horas e formación inicial por parte da empresa. Imprescindible dispo-ñibilidade para desprazarse pola provincia de Ourense. De 18 a 45 anos. Oferta Nº 978056 Localidade: Xinzo de Limia Posto oferta-do: Axente comercial (Sector: Formación)Empresa selecciona persoal para ofertar servizos de: formación subvencionada e para a admi-nistración pública, servizos pri-vados para empresas e asesorías (implantacións de Lei de Protec-ción de Datos, análise de perigos e puntos críticos, etc). Ofrecen traballo a xornada completa en horario de 10:00 a 18:00 horas e formación inicial por parte da empresa. Imprescindible dispo-ñibilidade para desprazarse pola provincia de Ourense. De 18 a 45 anos. eñan contactos previos no sector.Oferta Nº 978154 Localidade: Ourense Posto ofertado: Axen-te comercial (Sector: Editorial)Encargarase da busca de novos clientes para unha editorial, así como da tramitación, recollida e entrega de pedidos dos/as socios/as do servizo de venda por catálo-go de libros e regalos. Valoran ter permiso de conducir B e vehículo propio. Ofrecen contrato mercan-til a tempo parcial (entre tres ou catro horas ao día), compatible con outras actividades. Oferta Nº 978142 Localidade: Ourense Posto ofertado: Enco-frador/aPara realizar traballos en obra civil, colocación de bloque, en-cofrado de pranchada, etc. Re-quírese ter experiencia no posto e dispoñibilidade para desprazarse pola Comunidade Autónoma de Galicia. Imprescindible estar en

posesión do certificado de min-usvalía. Oferta Nº 978139 Localida-de: Ourense Posto ofertado: Profesor/a de inglés e francésImpartirá clases de inglés a nivel de Educación Primaria, ESO, Bacharelato, selectivo, preparación de exames para a Escola Oficial de Idiomas, First Certificate, Cambridge, etc. así como de francés a nivel de Edu-cación Primaria e ESO. Necesa-ria experiencia como docente, valorándose ser nativo/a ou ter residido en países de fala ingle-sa ou francesa. Ofrecen traballo a xornada completa en quenda partida de mañá e tarde. Entre �5 e 45 anos. Oferta Nº 978138 Localida-de: Gudiña (A) Posto oferta-do: Cociñeiro/aHotel-restaurante necesita incor-porar persoal con experiencia acreditada na preparación de pratos á carta e menús. Ofrécese traballo a xornada completa en quenda partido de mediodía e noite, así como posibilidade de aloxamento. Entre �� e 35 anos. Oferta Nº 978137 Localida-de: Ourense Posto ofertado: Auxiliar de tenda - Supervi-sor/aNecesítase persoal con expe-riencia e formación acreditada en atención ao público, para realizar tarefas de supervisión e control das tarefas de recepción de chamadas de clientes dun es-tablecemento de comida para le-var. Necesaria titulación mínima de Bacharelato. Ofrecen traballo a tempo parcial en quenda de tarde-noite, fins de semana e fes-tivos. Entre �� e �8 anos. Oferta Nº 978136 Localida-de: Ourense Posto ofertado: Axente comercial (Sector: enerxía)Empresa do sector da enerxía precisa comerciais para visitar empresas e particulares ofer-tando o cambio de compañía eléctrica. Xornada completa en quenda partida. Ofrecen contrato mercantil. Oferta Nº 978133 Locali-dade: San Cibrao das Viñas Posto ofertado: Carpinteiro/a de madeiraEmpresa situada no Polígono de Barreiros selecciona persoal para realizar tarefas de carpintaría, montaxe e fabricación de mo-bles de madeira. Imprescindible experiencia mínima dun ano no posto, permiso de conducir B e vehículo propio. Ofrecen traba-llo a xornada completa en quen-da partida. De �0 a 50 anos. Oferta Nº 978130 Localida-de: Ourense Posto ofertado: Enxeñeiro/a Superior Indus-trialRealizará tarefas de supervisión, proceso, montaxe e posta en marcha de diferentes proxec-tos. Imprescindible estudos de Enxeñaría Superior Industrial e experiencia no posto dun ano mínimo. Necesario alto nivel de inglés, dominio de Excel e Ac-cess e dispoñibilidade para des-prazarse. Ofrécese contratación inicial a través de ETT.

PiSOSAlúgase apartamento amoblado con garaxe zona Couto (Ouren-se). tel. 606 56 9� �8 e 988 61 �7 8�.Vendo apartamento a estrear, zona Vinteún (Ourense), adaptado a persoas con mobilidade reduci-da. Consta de � dormitorios salón cociña e baño, calefación, ampla terraza,garaxe pechado persiana automatica con mando.Urxe ven-da, 116.000 euros Ten hipoteca. Tel. 670 003 �9�, Antonio.Particular aluga � apartamen-tos de 1 e � habitacións fronte á praia en Montalvo. En Semana Santa e verán. Tel. 607 �7 19 16Urxe vender piso � habitacións en Praia América, a cinco mi-nutos da praia. Negociable. Tel. 636 4� �4 97.Vendo piso urbanización Los Rosales, Móstoles, Madrid, � hab. trasteiro e garaxe. Tel. 65� 469 413.Alúganse apartamentos en Sanxenxo-Montalvo, a 400 m da praia, de 1 e � habitacións, axardinados e chalet en Portono-vo con xardín e 3 habitacións, a 400 m da praia. Tel. 607 �7 19 16 (tardes-noites).

Page 23: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

�3

4TELéFONOS DE iNTERESEComarca de MonterreiConcello de Verín 988 410 001Concello de Monterrei 988 418 00� Concello de Oimbra 988 4�6 160Concello de Vilardevós 988 417 004Concello de Riós 988 4�5 03�Concello de Castrelo de Val 988 419 00�Concello de Laza 988 4�� 00�Concello de Cualedro 988 4�4 004Comisaría de Policía Verín 988 414 1�3Policía Local Verín 988 411 61�Guardia Civil 988 410 005Protección Civil 988 41� 1�1Estación de autobuses 988 413 516Taxis - Parada Hospital 988 414 34�Taxis - Parada Estación Autobuses 988 411 81�Taxis - Parada Praza Merced 988 410 385Taxis - Parada Praza do Concello 988 411 113Ambulatorio Urxencias 988 410 800Ambulatorio Cita previa 988 413 460Hospital de Verín 988 413 636Cruz Vermella 988 411 600Correos e Telégrafos 988 411 038Rexistro Civil de Verín 988 410 387Rexistro da Propiedade 988 410 737Oficina de emprego 988 410 703Oficina da Seguridade Social 988 410 253Servizos Sociais Verín 988 414 776Cáritas Parroquial 988 410 679IES nº1 de Verín 988 411 �1�IES García Barbón 988 410 379I. Bacharelato X. Taboada Chivite 988 410 041CEIP Amaro Refoxo 988 411 4�5CEIP Princesa de España 988 410 1�8comarca de A LimiaConcello de Xinzo 988 550 111Concello de Porqueira 988 466 10�Concello de Calvos de Randín 988 434 000Concello de Baltar 988 466 503Concello de Os Blancos 988 467 506 Concello de Trasmirás 988 445 000Concello de Sarreaus 988 454 00� Concello de Vilar de Barrio 988 449 001Concello de Sandiás 988 465 001Concello de Vilar de Santos 988 465 883Concello de Rairiz de Veiga 988 465 55�Policía Local Xinzo 988 46� 4�5Guardia Civil 988 46� 361Estación de autobuses 988 460 309Centro de saúde 988 46� �00Punto Atención Continuada 988 46� 456Rexistro civil de Xinzo 988 46 0 188Rexistro da Propiedade 988 460 �09Taxis - Parada 988 460 �58Oficina de emprego 988 460 375Oficina da Seguridade Social 988 462 951Xulgado de 1ª Instancia 988 46� 364Servizos Sociais Xinzo 988 550 111Cáritas Parroquial 988 460 ���IES Lagoa de Antela 988 46� 454IES Cidade de Antioquía 988 461 �71CEIP Rosalía de Castro 988 460 480CEIP Sergio Mascareñas 988 460 507Gardería Municipal 988 461 049Oficina Agraria Comarcal da Limia 988 460 024ITV 90� 309 000Incendios forestais 085Fenosa (averías) 988 ��� ���

Edita: Letras a la Carta S.L. CIF: B-3�.3�3.9�5. Depósito Legal: OU 185-�006 e OU 186-�006. Redacción: r/ Valle Inclán �5 �º Of. 15 - 3�004 Ourense. Tel: 988 �39 634 - 988 549 717. Correo-e: [email protected]. Distribúe: J Publicidad. Imprime: PublicacionesTameiga.Directora: Paula Lodeiro. Director comercial: Miguel Rejo. Redacción: Paula Lodeiro, Ramsés Torres, Óscar Blanco. Fotografía: Ramsés Torres, Paula Lodeiro, Óscar Blanco. Colaboracións: Saudeter, Joao Damiao, Borys Martínez, Bea Losada

Nº5�- Ano: VI - Marzo �011 - Difusión: 1�.000 exemplares (Ed. Xinzo de Limia:4.900, Ed. Verín: 7.100) Impreso en papel 100% reciclado.A opinión do periódico exprésase só no editorial, os artigos e cartas ao director expoñen posturas persoais. Este periódico non pode ser reproducido nin total nin parcialmente, sen autorización previa da empresa editora Letras a la Carta S.L. Se ten algún problema co reparto, pregámoslle que nolo comunique no teléfono 988 �39 634.

ARTIGOS / SERVIZOS

4 ESTACióN DE AuTOBuSES DE VERÍN

Verín - Xinzo - OurenseLaborables: 06:15 - 08:00 - 08:45 - 10:30 - 13:30 - 15:00 - 17:00 - 18:45 - ��:00 - Sá-bados: 08:00 - 13:30 - 15:00 - 17:30 - ��:00 - Domingos e festivos: 08:00 - 15:00 - 17:30 - 18:45 - ��:00

Ourense - Xinzo - VerínLaborables: 06:30 - 07:50 - 10:30 - 1�:15 - 13:30 (aut.) - 15:00 - 16:45 - 18:00 - �0:30 (aut.) - Sábados: 06:30 (aut.) - 10:30 - 13:15 (aut.) - 16:00 - �0:15 (aut.) - Domingos e festi-vos: 06:30 (aut.)- 1�:00 - 13:15 (aut.)- 16:00 - �0:15 (aut.)

Videferre - VerínSaídas: 09:00 - 1�:30 - Regre-sos: 11:45 - 13:45 - 18:30

Campos - VerínSaídas: 07:45 - Regreso: 13:00

Viana - Gudiña - VerínSaída: 09:30 - Regreso: 13:00

Feces de Abaixo - VerínSaídas: 09:50 - 1�:35 - 18:�0 - Regreso: 1�:15 - 18:00

Feiras en Medeiros S. Cristobal - Verín: Saída: 07:00 - Regreso: 1�:00 - 14:30Magdalena - Verín: Saídas: 08:00 - Regreso: 1�:00 - 14:30

Verín - Videferre (feiras)Regreso: 15:30 A Madrid: Diario: 11:50 - 16:00 - 0:50 - Domingos: 0:�0 A Andorra: Saídas martes e ven-res ás 16:30 h. A Suíza: Saídas martes, xoves e sábados ás 13:00 h. A Francia, Bélxica, Holanda, e- Alemaña: Saídas martes, xo-ves, venres e sábados ás 16:00 h. A Euskadi, Valladolid, Cataluña, consultar na estación.

4 ESTACióN DE AuTOBuSES DE XiNzOA Madrid (Auto Res): Dia-rio: 00.�5 - 11:15 - 15:30 h. A Francia, Bélxica, Holanda e Alemaña (Socitransa): Saídas martes e venres ás 13:15 h A Suiza: Xoves e sábados 13 h. Galicia-Algeciras (Dainco), consultar na estación.

4DESDE O OuTRO LADO DA RAiA

Europa está a mostrar a todos nós que non está á altura da revolución que decorre no Magreb e no Medio-Oriente. Tras o aco-llemento silencioso e inac-tivo das manifestacións que derrotaron as ditaduras de Ben Alí (Túnez) e Hosni Mubarak (Exipto), a civili-zadísima Europa reacciona con distanciamento ao ma-sacre perpetrado polo dita-dor Muammar Kadhafi.

Esta frase sintetiza a im-potencia do Sur da Europa (desde Portugal a Italia), primeiro tampón ou trin-cheira contra os miles de inmigrantes que queren fuxir da morte.

De feito, cando un tirano lanza os carros de combate e os avións contra os cida-dáns indefensos que esixen a súa retirada, causando centos de mortos, pasa a ser criminosa a actitude da Europa en limitarse a pedir ao réxime que use conten-ción de medios.

Os crimes destes días son os máis hediondos que el cometeu en 42 anos de po-der e a Europa inquiétase só en reunir medios para reter os líbios dentro do “campo de tiro” en que a Libia se transformou en vez de apoiar os cidadáns que usan a palabra con risco de vida para combater unha antiga tirania

Esta Europa, no comezo do século XXI, entalada nas súas pantasmas, non conse-

gue distinguir entre un in-migrante e un refuxiado. Réndese, con sentimento de culpa dunha imperdoá-bel indignidade que se ali-menta desta dúbida: será mellor encurralar os lí-bios dentro das súas fron-teiras, deixándoos á man de sementar dunha feroz represión ou contribuír, decisiva e efectivamente, para facer caer un réxime carniceiro e salvar vidas humanas?

Europa prosegue nesa incorrixíbel escalada de erros, coa súa falsa e hi-pócrita democracia, que -xuntamente cos Estados Unidos - foron cometidos ao longo de décadas en nome dun interese xeo- estratéxico: o dogma da ditadura como mal menor fronte á ameaza do fana-tismo relixioso islámico.

Trátase de dous inimigo que se alimentaron un ao outro e que só contribuíron para que, dunha punta á outra do mundo árabe, mi-llóns e millóns de persoas continúen privadas de li-berdade e de toda a espe-ranza de progreso.

É por iso, que, agora, a Europa está atolada na súa mala consciencia ton-ta que non a deixa ver o que debe ser feito, mesmo que ela se fundamente na paz, na liberdade e pro-greso de que os árabes teñen sede.

João Damião

Europa está tonta e de mala consciencia

Desespero, Salouco, Morro

Levo tempo Querendo e non podoLevo tempoBuscando ese soñoQue me quiten da angus-tia De sentirme “sólo”

Desespero, Salouco

Carente de sentimentoCarente de optimismoErrante polo pasadoDe pasos de tempo sen fondoDe chegar a ningures Por ficar sen consolo

Dudo, Salouco

Atopando sombras escu-rasDe maléficas paixóns Querendo atopar desexos nesta almaCarente de sensacións

Tremo, Medo

E hoxe atopei O que levaba tanto tempoPluma e papelPa’ escribir tormentos

Estremezo, Sorrío

Volvo ser o sorrisoSen calor de antañoO pesadelo de noites de insomnioO que ri sen atopar des-afogoNa crúa realidadeDun pozo sen fondo

Desespero, Salouco, MorroBea Losada

4POESÍA

[Envíanos as túas cartas ou queixas por correo electróni-

co a [email protected], [email protected], ou por correo tradicional a r/Valle Inclán,

�5, �º, of. 15, 3�004, Ouren-se. As cartas ao director non

deben exceder de �0 liñas e deberán ser remitidas con

nome e DNI, firmadas, e cun teléfono de contacto. Letras

a la Carta SL. resérvase o dereito de publicación así

como o de extractar os textos que estime oportuno]

4CARTAS

Page 24: Marzo 2011 - BXV

BARRIOSMarzo de �011

Page 25: Marzo 2011 - BXV

Número: 52 - Ano:VI - Marzo 2011- Depósito Legal: OU 186-2006 - Periódico mensual de distribución gratuíta www.barriosxinzoverin.com - BARRIOS volve estar no seu buzón a mediados de abril. Se quere anunciarse consulte no 685 800 190

Na imaxe pequena, detalle da cata arqueolóxica realizada na zona das obras e que descubriu a calzada medieval./P.LODEIRO.

Informe da Antena Local sobre a situación do comercio

VERÍN Páx.2 eSPecIAL Páx.16VERÍN Páx.4 COMARCA Páx.8

Esixen á CHD que remate cos desborda-mentos dos ríos

Visita do conselleiro de Educación aos centros educativos

A Deputación presenta unha guía turística para móbil

As obras do acceso ao castelo de Monterrei fixéronse con autorización da consellería [páx.3]

Vodas, Bautizos e

Comuñóns [páx.17-19] E

spec

ial

OCIO Páx.21

Os Entroidos de Xinzo da Limia e Verín en imaxes