64

Revista de Ripollet 730

Embed Size (px)

DESCRIPTION

730.- Publicada el 27 d'abril de 2012

Citation preview

Joan Tardàlloa que lasecció local d’ERCrecordi les víctimeslocals a Mauthausenpàg. 8

Els autors localstriomfen en la 25aedició del Sant Jordi ala Rambla pàg. 4

La Plataformad’Afectats per laHipoteca demana aque s’aturi un noudesnonament pàg. 18

La Iniciativa PenalPopular defensa eldret a reclamar unasanitat públicapàg. 15

Sumari 730

POLÍTICA:17 veïns aprofiten lavisita del Síndic deGreuges per fer-liarribar queixesdiversespàg. 12

CULTURA:El Centre Aragonéscelebra la festa dela seva comunitatamb un festival dejotes pàg. 21

CULTURA:La Biblioteca faentrega dels premisdels seu 15èConcurs de Punts deLIbrepàg. 24

ESPORTS:Empat a 3 a l’últimminut reaccionantdavant un bonGuíxols, un rivaldirectepàg. 30

CIUTADÀ:Joan Martínez,membre del CER iorganitzador de lacaminada Ripollet-Montserratpàg. 54

Al punt de mira

Política

Societat

Cultura

Crítiques

Agenda

Esports

Participació

Mirant enrera

Horòscops

Guies

Ciutadans

La Revisteta

Serveis

Felicitats

.....pàg. 04

.....pag. 08

.....pàg. 14

.....pàg. 19

.....pàg. 26

.....pàg. 27

.....pàg. 30

.....pàg. 36

.....pàg. 42

.....pàg. 45

.....pàg. 46

.....pàg. 54

.....pàg. 56

.....pàg. 60

.....pàg. 61

El Racó de Lletres Locals valora deforma molt positiva la festa d’en-guany. Un èxit que queda palès en elnombre de llibres venuts. No es co-neixen les xifres absolutes però desdel Racó asseguren que les vendeshan crescut més d’un 50%.Aleix Saló va ser el gran protagonis-ta del Sant Jordi. Va acaparar una im-mensa cua de ripolletencs perquè elssignés, sobretot, el seu nou llibre, Si-miocràcia, que es va esgotar durantla jornada. També van ser molt ben rebudes lesnovetats editorials del periodista Ni-

colás Valle, ‘Secrets de Guerra’, labiografia de Lluïsa Sallent, ‘Vidas y a-pariencias’ i els títols ‘Un sueño caó-tico’ d’Enrique Martínez Marin i ‘Ros-tros’ de Valentín Roma. Tots els autors locals van signar enalgun moment de la jornada, tambéRita T. Gort que presentava ‘Un añoentero’, els membres del Grup Arc deSant Martí amb ‘’Soñaron con ser es-critores’ així com els responsables dela publicació mensual ‘Vallesos’. Unaoferta àmplia i interessant.

Sant Jordi 2012| Al punt de Mira l 4

Anna Tatché i David Rúa

La producció editorial dels autors localsobté un gran èxit durant el Sant Jordi

Els autors locals a la foto de família RACÓ DE LLETRES LOCALS

‘Simiocràcia’, la crònicad’humor d’Aleix Saló,es va esgotar a la jornada del diumenge

La gran oferta de novetats editorials locals era un dels al·licients de la Dia-da de Sant Jordi d’enguany. El Racó de les Lletres Locals va convidar a totsels escriptors a la vila per dedicar les seves obres al públic i va aconseguir,entre la jornada de diumenge i dilluns, una gran xifra de vendes.

La mateixa Diada de Sant Jordinomés algunes parades de rosesrecorden als carrers del municipila celebració. Des de fa un parelld’anys el Racó de les Lletres Lo-

cals també instal·la la seva para-da a la Plaça Pere Quart el mateixdia 23. Acompanyats per la Llibreria Qua-tre ofereien una nova oportunitatper adquirir els títols locals i tambéaltres novetats editorials. Així vanperllongar l’èxit del dia anterior.

Els llibres van tornar a ser presents el mateix dia de la DiadaALBERT HERNÁNDEZ

El Racó de les LletresLocals també el dia 23

Ripollet va celebrar el 25 aniversaride la festa de Sant Jordi amb rècordde participació. Un total de 53 asso-ciacions es van sumar a la Fira d’En-titats, oferint tot de propostes diver-ses que van omplir la Ramblad’ac tivitats per a tots els públics.D’entre les iniciatives més noves, elClub de Tenis Taula va posar a la ven-da ambientadors ecològics i solidarisen forma de pala de ping-pong, rea-litzats per persones amb discapaci-tat, i va oferir a més el robot-pongperquè els més petits practiquessinl’esport. A més, l’UBR i l’Oficina deCatalà van proposar l’intercanvi de lli-bres, el Club d’Escacs va animar a ju-gar contra els seus membres, l’Esplail’Estel va explicar la llegenda de SantJordi en forma de conte, els grallersdels Gegants van tocar amunt i avallde la Rambla per animar els assis-tents i, així, un llarg etcètera. Mai les parades havien omplert laRambla Sant Jordi de principi a final.Malgrat que no fos un dia de sol comaltres anys, va ser la celebració mésmultitudinària. L’alcalde lamenta “nohaver destinat tots els recursos” queels hagués agradat, però afirma que“amb imaginació i ganes de fer lescoses”, que és com s’ha fet, “a ve-gades, es pot suplir la manca de re-cursos econòmics”. A més de les parades de les asso-ciacions locals i la Fira Gastronòmi-ca, van destacar el gran programad’activitats lúdiques i també les pa-rades de la Fira d’Artesania que com-pletaven l’oferta.

| 5

Balls de gitanes per alegrar encara més la festa DAVID RÚA

L’associacionisme local s’exhibeix ambmoltes activitats al Sant Jordi a la Rambla

Ripollet Sardanista va fer ballar als assistents a la Plaça Pere QuartANNA TATCHÉ

Les caramelles de La Coral van omplir de gom a gom el Centre Cultural ANNA TATCHÉ

Anna Tatché

Sant Jordi 2012 | Revista de Ripollet l 6

Més imatges delSant Jordi 2012

1. L’art es va expressar en totes les seves versionsANNA TATCHÉ

2. Els restaurants locals van posar la teca ANNA TATCHÉ

3. Actuació de rumba catalana que va tancar la jornadaDAVID RÚA

4. Taller de maquillatge per tothomANNA TATCHÉ

5. El grup de grallers dels Gegants va fer festaANNA TATCHÉ

| 7

L’alcalde, Juan Parralejo, va visitarel passat 20 d’abril les instal·la-cions del Centre Ocupacional As-pasur. Allà els treballadors del centre li vancedir, com ja és tradició, els detallsque l’alcalde ofereix als regidorsamb motiu de la celebració de ladiada de Sant Jordi. Uns detalls benespecials i destacats.

Moment del lliurament dels obsequis AJ RIPOLLET

Regals d’Aspasur

1. Les parades de llibres van vendre forçaANNA TATCHÉ

2. L’intercanvi de llibres també molt presentANNA TATCHÉ

3. La gentada va ser molt important a mig matí ANNA TATCHÉ

Política | Revista de Ripollet | 8

L’Esquerra Republicana de Catalun-ya local va homenatjar, dissabte pas-sat al matí, les cinc víctimes ripolle-tenques que van morir al camp deconcentració de Mauthausen, el mésimportant d’Àustria durant l’Holocaustnazi. L’homenatge es va fer, un anymés, al monument dedicat a aques-tes víctimes, situat davant l’Oficinad’Atenció Ciutadana. A banda dels representats locals delpartit republicà i els familiars de lesvíctimes, el diputat d’ERC a Madrid,Joan Tardà, va acompanyar la cita persegon any consecutiu. Tardà va de-manar “veritat, repressió i justícia” enel reconeixement de les víctimes a

mans del nazisme i va remarcar quel’Estat espanyol és l’únic que encarano s’ha disculpat per la seva partici-

pació en l’Holocaust: “El Rei mai hademanat perdó pels assassinats queva deixar cometre” ni tampoc per ju-rar “los Principios Fundamentales delMovimiento”. El diputat va lloar la feina dels repu-blicans ja que, gràcies a aquesta,afirma que “no s’ha aconseguit obli-dar el pecat de la monarquia”. De-mana que no es rendeixin i declaraque “no es pot construir cap futur sino es metabolitza el passat”.

Polèmica de la Casa Reial Un cop acabat l’homenatge, Tardà vadeclarar que, davant la recent polè-mica de la Casa Reial, “s’està des-plegant la primera fase de la segonagran operació tramposa”. La prime-ra va ser “fer oblidar que el Rei haviaestat còmplice de la dictadura” i lasegona és “fer creure que la dialèc-tica es basa en abdicació: sí o no”,quan s’hauria de parlar de “monar-quia o repúbliques”.

Anna Tatché

Joan Tardà lloa que la secció local d’ERC recordi les víctimes locals a Mauthausen

L’homenatge es va fer al monument dedicat a les víctimes del nazisme ANNA TATCHÉ

Tardà: ”El Rei mai hademanat perdó pelsassassinats que vadeixar cometre”

L’incompliment dels horaris comer-cials, els robatoris i la disminució del’activitat comercial al municipi sónels arguments que utilitza el Partit Po-pular per demanar en una moció alproper ple d’abril mesures de suportal comerç local. Proposen fer un anàlisi de la realitatcomercial i distingir els comerços queacompleixin horaris i “pràctiques co-mercials correctes” amb un indicatiua la porta i oferint a aquests des-comptes en anuncis al Butlleti, la webmunicipal i la ràdio. Una distinció en-

tre comerços que segons el regidordel PP, Víctor Diéguez “permetrà ge-nerar interès per aquest tema” i aug-mentar així el control. També dema-nen que es reservi un espai al mercatsetmanal perquè puguin vendre elspropis comerços locals. Per fer frontals problemes de seguretat reclamenampliar les patrulles mixtes entre laPolicia Local i els Mossos. Per últim també volen aprofitar el co-merç local per fomentar l’ocupació através de cursets del PMO. Els popu-lars proposen uns cursos amb mésd’un 25% de part pràctica a co-merços locals.

Redacció

El Partit Popular demana ajudes pelscomerciants que acompleixin la normativa

Membres del PP lliurant la mocióREVISTA DE RIPOLLET

| 9Política

Política | Revista de Ripollet l 10

A través d’una moció el Compromísper Ripollet busca que l’Ajuntamentes posicioni clarament en contra del’agressió feixista que va patir ungrup de nois a Manresa i mostri elseu suport a la família de les vícti-mes. Els joves van ser agreditsmentre esperaven l’inici d’un con-cert antifeixista. El regidor del COP-CpR, J.M.Osuna, explica que “des-graciadament aquest tipus d’atacsfeixistes són habituals al nostre

país”. Des del Compromís recordenque al nostre municipi s’ha patittambé aquest tipus de violència i

que tot i minvar les agressions, “en-cara hi ha un bon ventall de propa-ganda feixista i racista a les nostresparets i mobiliari urbà”. No ama-guen tampoc la seva preocupaciópel nombre de vots que van acon-seguir les dues candidatures “ambclara tendència feixista i racista”que es van presentar a les darrereseleccions municipals.

En una segona moció el Compromístambé sol·licitarà a la resta degrups que donin suport al text re-dactat per la Comissió PromotoraDefensem l'Escola en Català quebusca adhesió a la campanya queestà duent a terme per a establir lallengua catalana com a única llen-gua vehicular i d’aprenentatge edu-catiu a Catalunya.

David Rúa

El COP-CpR demana suport al ple per a les víctimes d’un atac feixista a Manresa

Gímenez, Osuna i Ruiz, regidors del COP-CpR al pleREVISTA DE RIPOLLET

La moció reclama alspartits que es posicionin claramenten contra de l’agressió

| 11

El Partit Socialista de Catalunya essolidaritza amb els afectats per l’es-tafa de les participacions preferentsi en una moció que presenta al pled’abril es compromet a donar suporta les iniciatives legislatives que espuguin dur a terme per solucionar ladifícil situació dels afectats. El responsable de comunicació de l’e-xecutiva socialista, Albert Castro, des-taca que la comercialització d’aquestproducte financer tot i no ser il·legal“suposa una pràctica barroera i fins itot una estafa” per part de les enti-tats bancàries. Lamenta que hagiafectat a tantes persones, especial-

ment gent gran o de classe baixa pocacostumats a aquests productes. En-tre els acords de la moció destaca lademanda de major informació sobrela situació actual i la constatació quehi ha hagut una manca d’informacióen el procés de comercialització deles participacions per part de les prò-pies entitats bancàries que el venien. El text també mostra explícitament elsuport a les persones afectades almunicipi i a les accions que puguindur a terme de manera col·lectiva. Es desconeix el nombre d’afectatsperò se sap que alguns d’ells estanintentant organitzar-se per tal de dura terme reclamacions conjuntes i re-bre més informació.

David Rúa

El PSC presenta una moció de suport alsafectats per les participacions preferents

Política

Albert Castro explicant la mocióDAVID RÚA

Política l Revista de Ripollet | 12

El Síndic de Greuges de Catalunya,Rafael Ribó, va estar el passat di-marts 24 d’abril al Centre Cultural peratendre diversos veïns del municipi.Al llarg de la jornada va rebre 17 vi-sites, 13 van ser queixes i 4 consul-tes. Les problemàtiques plantejades hanestat temes relacionats, entre altres,amb serveis socials com la renda mí-nima d’inserció i la llei de dependèn-cia, habitatge, educació, sanitat, tri-buts i multes de trànsit. El Síndic ésl’encarregat de protegir i defensar elsdrets i les llibertats que reconeixen la

Constitució i l’Estatut. Supervisa ambcaràcter exclusiu la Generalitat i elsorganismes que en depenen. Amb totde les 13 queixes rebudes 5 han tin-gut com a destinatari l’Ajuntament deRipollet. Amb aquestes visites la intenció delSíndic és apropar-se a la ciutadaniai donar a conèixer el servei que ofe-reix per tal que tothom, ciutadans oentitats, puguin adreçar-se a ell encas de tenir cap consulta o queixa enreferència a l’actuació de l’adminis-tració autonòmica o empreses quepresten serveis d’interès general,com ara llum, aigua o gas, per exem-ple.

Redacció

17 veïns aprofiten la visita del Síndic deGreuges per fer-li arribar queixes diverses

Rafael Ribó va estar al Centre CulturalGENCAT.CAT

Política | 13

L’alcalde de Ripollet, Juan Parralejo,va ser un dels participants al 3r Par-lament Metropolità. La trobada, orga-nitzada pel diari ’20 minutos’, va te-nir lloc a Rubí el passat 20 d’abril.Parralejo juntament amb els alcaldesde Rubí, Viladecans, Mollet, Molins deRei, Barberà del Vallès o Montcada iReixac, va debatre amb diverses en-titats de les pertanyents a l’anome-nat tercer sector. En concret hi vanparticipar representants d’entitatscom la Fundació Catalana de l’Esplai,Avismón, Fedaia, Insercoop, Platafor-ma d’Afectats per Accidents de Tràn-sit/Catalunya Camina o la Fundació

Pimec. Segons la nota de premsaemesa per l’Ajuntament l’alcalde vadestacar durant el debat “el treballque es fa des de les regidories muni-cipals per fer que els més febles nopateixin les conseqüències de la greu

situació econòmica que estem vivint”.Precisament una de les peticions deles entitats presents al Parlament haestat la necessitat d’un gran pactesocial per lluitar contra la crisi i pro-tegir-se de les retallades.

Redacció

L’alcalde participa a un debat sobre eltercer sector al Parlament Metropolità

En el marc del debat,les entitats van reclamar un gran pacte social anticrisi

Juan Parralejo durant el debatAJ. RIPOLLET

Societat | Revista de Ripollet l 14

Activitats espirituals i dinàmiques enmigde la natura a mans del centre Samsara

Els Pinetons van acollir un matinal re-plet d’activitats amb un propòsit hu-manitari destinat al Fòrum Solidari. Elcentre de ioga i creixement Samsarava preparar tot un conjunt propostesdinàmiques, espirituals i gratuïtes al’esplanada de darrera el brolladordissabte passat al matí. Tots aquellsmotivats a participar amb el Fòrumvan poder fer una aportació de 3 eu-ros a canvi de les “pedres solidàries”que es venien. El matinal va començar amb una ses-sió de ioga on es van treballar els es-tiraments, les postures i la respiració.Després es va donar pas al taller d’a-braçades com una forma de comuni-cació corporal i el divertit taller d’ini-ciació al teatre. Per últim, la darrera activitat va seruna sessió de Río Abierto, una terà-pia que potencia el moviment vitalexpressiu, tot fent intervenir totes lesdimensions de l’ésser humà (emo-cionals, mentals, socials i espirituals).Es va acompanyar tot amb músicaambiental de fons.

Anna Tatché

Assistents del matinal en rotllana amb música ambiental de fonsANNA TATCHÉ

El taller d’abraçades busca una forma de comunicació més enllà de les paraulesANNA TATCHÉ

Tel. 93 691 21 12

| 15

La Plataforma en Defensa de la Sani-tat Pública de Ripollet i Cerdanyola vapresentar el passat divendres 20 d’a-bril a l’Ateneu de Cerdanyola la Ini-ciativa Penal Popular, contra els res-ponsables de la sanitat pública.Els encarregats de presentar l’actevan ser Marta Carreras, de l’Associa-ció Catalana en Defensa de la Sani-tat Pública; Roger Bernat, metge imembre també de l’anterior associa-ció; i Àngels Martínez, del col·lectiuDempeus per la Sanitat Pública. Carreras va informar sobre els pro-cediments legals existents per com-batre la situació actual de la sanitat,tals com el Dret de Petició o unadenúncia a la Fiscalia Superior de Ca-talunya, vehiculada a través de la Pla-taforma dels Afectats per les Retalla-des Sanitàries. Roger Bernat, per la

seva banda, va parlar sobre la situa-ció actual de la sanitat i va oferir unasèrie de propostes per tal de reduir ladespesa en sanitat, tals com “reduirla despesa médico-farmacèutica” o“evitar la sobreutilització tecnològi-ca”. En definitiva, “acabar amb lagestió privada de la sanitat pública”.Finalment, Àngels Martínez va parlarsobre els punts fonamentals de la Ini-

ciativa Penal Popular, que vol cons-cienciar sobre la necessitat de portarals jutjats casos d’agressions contrael dret a la salut, així com la col·la-boració entre ciutadans. Així, aques-ta Iniciativa no tan sols busca ser undret de petició, sinó que també “in-tenta ser una manera de reforçar lasolidaritat entre nosaltres”, segons vaafirmar Àngels Martínez.

Anna Puertas

La Iniciativa Penal Popular defensa eldret a reclamar una sanitat pública

Societat

Els ponents durant la presentació de la Iniciativa Penal PopularANNA PUERTAS

Societat | Revista de Ripollet | 16

Interessant activitat amb poca parti-cipació. El taller ‘Com eduquem la lli-bertat?’ celebrat el passat dijous 19d’abril al Centre Cultural no va aple-gar ni una desena d’assistents. Unallàstima perquè la sessió conduïdaper un membre de Teatre del Buit vaconvidar a reflexionar d’una maneradiferent, a través de la interpretaciói l’humor, sobre la llibertat, el desig,la necessitat i el límit. Tot plegat conceptes a tenir encompte a l’hora d’educar nens i jo-ves. De fet des de la regidoria d’e-ducació es recomanava la xerrada

per a famílies amb fills entre 5è deprimària i 2n d’ESO ja que també estractaven aspectes com les habili-tats comunicatives, les competèn-cies en les relacions personals i l’e-ducació emocional.

Per desgràcia la iniciativa no va te-nir gaire èxit, amb tot els assistentsvan poder compartir les seves expe-riències i reflexions al voltant de l’e-ducació dels fills.

David Rúa

La gestió de les emocions i la llibertatprotagonitzen el darrer taller d’educació

Moment del tallerDAVID RÚA

L’Esplai local La Gresca va celebrarel passat dissabte 21 la seva festad’aniversari al parc Massot. Cele-braven els 18 anys i ho van fer comuna gran família, al voltant de la tau-la. Les activitats van començar a les13h amb un dinar conjunt i no es vaaturar la festa fins més enllà de les18h. Hi va haver bingo, concurs depastissos, tallers, actuacions, jocs iactivitats diverses. El bon ambient i les ganes de gres-ca van ser el més destacat d’un bonaniversari.

Redacció

L’Esplai La Gresca celebra el seu 18èaniversari amb una festa al parc Massot

Exhibició d’un grup de dansa del ventre REVISTA DE RIPOLLET

Teatre del Buit proposa reflexionarsobre l’educació desde la interpretació

Societat | Revista de Ripollet | 18

Diversos membres de la plataformad’afectats per la hipoteca de Cer-danyola van entrevistar-se el passatdimarts amb el director de l’oficinade Bankia, l’antiga Caja Madrid, dela Rambla per tal de sol·licitar-li quecondonin el deute hipotecari que téel Martí, un veí del barri de Cerdan-yola 2000, i li permetin continuar vi-vint al pis amb un lloguer social. Elsportaveus de la plataforma han co-municat en sortir de l’oficina bancà-ria que el director s’ha quedat totala documentació que havien aportatamb el compromís d’estudiar la pe-

tició. També han mostrat el seu ma-lestar amb les administracions pú-bliques i en concret amb l’Ajunta-ment de Cerdanyola en constatarque tot i aprovar una moció on anun-ciaven mesures de prevenció dedesnonaments no s’han posat encontacte ni amb el banc ni amb eljutge per tal de dur a terme cap me-diació. El cas és greu ja que el Martíviu amb la seva família al pis, té tresfills a l’atur i ja li han comunicat unordre de desnonament pel proper 4de maig. Des de la Plataforma cridena la ciutadania a concentrar-se elmateix dia 4 a partir de les 10h alcarrer Empordà 6 per aturar-ho.

David Rúa

La Plataforma d’Afectats per la Hipotecademana que s’aturi un nou desnonament

Membres de la Plataforma a la caixaDAVID RÚA

Un mes mal comptat després de ce-lebrar la vaga general, els sindicatsmajoritaris, Comissions Obreres(CC.OO) i Unió General de Treballadors(UGT), tornaran a fer una crida persortir al carrer. El proper dimarts, dia1 de maig, se celebrarà el Dia del Tre-ballador. La consigna, protestar prin-cipalment contra la reforma laboral iles retallades, sobretot en sanitat ieducació. I és que enguany aquestafestivitat arribarà en un ambient tensi d’incertesa econòmica, ja que mal-grat la perllongada austeritat impo-sada pel Govern de la Generalitat de

Catalunya i les noves mesures delnou equip de Moncloa, amb MarianoRajoy al capdavant, l’atur segueixcreixent i el deute continua ofegantles arques públiques, tant locals comautonòmiques. Els sindicats no s’allunyaran gaire deles protestes del passat 29 de març,dia de la vaga general, ja que dema-naran recuperar drets laborals, que alseu parer s’han perdut amb la novareforma, o el suggeriment d’adoptaraltres mesures per estimular l’eco-nomia per combatre la política de re-tallades. A part, també s’apostarà permantenir l’estat del benestar amb unamillor optimització dels recursos.

Albert Hernàndez

La reforma laboral i les retallades tornena ser l’eix de les protestes per l’1 de maig

No fa ni un mes de la vaga generalARXIU REVISTA DE RIPOLLET

Exquisits en la interpretació i propersen el tracte. Jordi Savall i Ferran Sa-vall van omplir el Teatre Auditori enun concert històric. El recital ofert elpassat divendres va ser molt ben re-but pels assistents, que en molts ca-sos van quedar sorpresos en no serhabituals d’aquest tipus d’especta-cles. Més enllà de la indiscutible qua-litat de Jordi i Ferran Savall, ambdóses van mostrar molt accessibles pelpúblic després del concert. Van aten-dre els assistents, van signar autò-

grafs i van saludar a tots aquells ques’hi van voler apropar. El concert deSavall és un esdeveniment culturalmolt destacat que marca aquestatemporada de l’Associació d’Espec-tadors que continuarà amb una altragran cita, la interpretació de Luces deBohemia d’Oriol Broggi.

Redacció

El concert de Jordi Savall omple el Teatre i satisfà als presents amb virtuosisme

Savall a l’escenari del Teatre Auditori durant l’assaig previ al concertASSOCIACIÓ D’ESPECTADORS

Jordi Savall va atendre el públic després del recital, aquí parlant amb Jordi GiménezASSOCIACIÓ D’ESPECTADORS

Jordi i Ferran Savall es van mostrar moltaccessibles desprésdel concert

| 19Cultura | Revista de Ripollet

Cultura | Revista de Ripollet | 20

El periodista de la secció internacio-nal de TV3, Nicolás Valle, va mostrarla seva única cara “sincera i hones-ta”, com va dir, en la presentació delseu darrer treball literari: “Secrets deguerra”, feta a la Biblioteca el passatdijous 19. El periodista expert en con-flictes bèl·lics va assegurar que ambaquest llibre “em despullo. D’aquí eltítol: ‘Secrets de guerra’”. I és que vaafirmar fer un recull d’anècdotes dediferents fets, repassa la política in-ternacional dels últims 25 anys, aixícom d’altres sensacions més perso-nals en aquestes lluites armades que

“és una prova de foc als sentiments”,va subratllar. Ell mateix va fer ironia,“sense voler es pot classificar com allibre d’autoajuda”. El ripolletenc vafer una exposició molt vehement ihonrada que va resultar commove-dora per al nombrós públic.Valle també va atendre dubtes i vadebatre, entre altres qüestions, l’“in-comprensible” devaluat reconeixe-ment a la tasca dels periodistes, elpoder polític o el futur de TVC que alseu judici “és una dinamitzadora cul-tural i una eina de cohesió social”.Valle va estar acompanyat pel presi-dent del diari Ara, Oriol Soler, i ÀngelsLeiva, del Racó de les Lletres Locals.

Albert Hernàndez

Un Nicolás Valle sincer i honest mostrales seves intimitats a ‘Secrets de guerra’

Valle va enaltir valors com l’honradesa ALBERT HERNÀNDEZ

L’Àrea Metropolitana de Barcelona(AMB) i l’Ajuntament de Ripollet, ambla col·laboració de l’Agrupació Ripo-llet Natura, organitzen una nova acti-vitat al Parc dels Pinetons, inclosadins del programa del 2012. Es trac-ta de l’activitat Contes al Parc i esdurà a terme aquest diumenge, 29d’abril a partir de les 11.30h. ‘Ben-vinguda de la primavera’ és un con-te dirigit a un públic familiar, sobre-tot a infants d’entre 2 i 7 anys. Els més petits de casa podran gaudirenvoltats d’un entorn natural d’unconte ben divertit i interactiu on les

protagonistes, la Margarida i la Fadade la Primavera, mostraran els diver-sos aspectes i sorpreses que vénenacompanyats de l’arribada de la pri-mavera.Els Contes al Parc és una activitatgratuïta i no cal cap reserva prèvia.La representació de ‘Benvinguda dela Primavera’ es durà a terme el 29d’abril, des de les 11.30h fins les13h. El punt de trobada pels assis-tents serà la porta de les barbacoesdel Parc dels Pinetons. L’activitat estàinclosa dins del programa de la Xar-xa de Parcs Metropolitans, que formapart de l’Àrea Metropolitana de Bar-celona.

Anna Puertas

La primavera arriba al Parc dels Pinetonsen forma de conte dirigit als més petits

El punt de trobada seran les barbacoesARXIU REVISTA DE RIPOLLET

El Centre Aragonés celebra la festa de laseva comunitat amb un festival de jotes

El Centre Aragonès va celebrar el diade la seva comunitat, San Jorge, ambjotes. Ho va fer diumenge 22, un diaabans, al Teatre Auditori amb l’ac-tuació del grup ‘Aben Jot’ del CentreAragonès de Mollet. Balls i cants quevan portar sobre l’escenari a mem-bres de totes les edats fent un reco-rregut a diverses danses tradicionalsd’arreu d’Aragó. A la mitja part de l’espectacle l’enti-tat local va sortejar entre els assis-tents, que ocupaven la meitat de l’a-forament, un quadre i un lotd’embotits.

La celebració va començar un diaabans. Dissabte l’entitat va viure unmoment important en rebre durant elvi d’honor la bandera de Ripollet demans de l’alcalde, Juan Parralejo.L’acció va ser un intercanvi de pre-sents ja que l’entitat va obsequiar al’alcalde amb el llibre ‘Los Reyes deAragón, desde Ramiro I a Juan Car-los I’, editat pel govern d'Aragó.També es va llegir una carta de lapresidenta d'Aragó, Luísa FernandaRudi Úbeda, a càrrec de la tresorerade l'entitat, Flora Bonigno.El dia 23 a la seu de l’entitat vanonejar les banderes de Catalunya,Aragó, Espanya i Ripollet.

Redacció

Espectacle de jotes DAVID RÚA

Cultura | 21

Cultura | Revista de Ripollet | 22

El PMC presenta les bases del concurs decartells de la Festa Major amb novetats

La Festa Major de Ripollet enguanyse celebrarà els propers 24, 25, 26 i27 d’agost. Tot i que encara quedilluny, el Patronat Municipal de Cultu-ra (PMC) ja ha fet públiques les basesper tal de participar en el concurs decartells de la Festa Major. Les baseses podran trobar a la pàgina web del’Ajuntament de Ripollet. Cada participant haurà de presentaruna proposta de dos cartells: un pera la Festa Major i l’altre per a la ‘Gi-brelleta’. El termini per tal de partici-par-hi finalitza el proper 16 de maig.El concurs de cartells inclou enguany

algunes novetats. La primera de totesés que els cartells s’hauran de pre-sentar en format digital en CD, encomptes d’impresos en cartó plomacom fins ara. Així, els CDs hauran d’a-

nar signats amb un pseudònim i unsobre que contingui les dades identi-ficatives de l’autor, tals com el nom,cognoms, edat, adreça i telèfon. Totplegat s’haurà de presentar al Regis-

tre General del PMC.Una altra de les novetats d’enguanyés que la imatge guanyadora serà es-collida a través d’una votació popularque es durà a terme a través de laweb de l’Ajuntament entre el 18 i el24 de maig. La votació es farà en ba-se als tres cartells seleccionats prè-viament per la Comissió de Festa Ma-jor i un representant de la Gibrelleta.El guanyador es donarà a conèixer elmateix 24 a les 19h al Centre Cultu-ral. Es recorda que el termini per pre-sentar els cartells s’acaba el 16 demaig i que el guanyador s’endurà unpremi de 600 euros.

Anna Puertas

La còmica òpera ‘Gianni Schicchi’ és elguió de les Nits de Música d’aquest abril

“Què passaria pel teu cap si un tietteu deixés d’herència una gran for-tuna i, en llegir el testament, t’adonesque ho ha donat tot a uns frares?”.Aquest és el pretext amb el qualarrenca la cita mensual de les Nitsde Música, que tindrà lloc, com éshabitual, al Centre Cultural a partirde les 20h. Aquest és l’argument del’òpera Gianni Schicchi de l’italià Gia-como Puccini. Una creació musicalcòmica, composada entre 1917 i1918, i que Rafael López i Ángel Es-teve s’encarreguen de dirigir la vet-llada que es presumeix divertida.

Consisteix en veure el visionat d’a-questa satírica obra musical del com-positor Puccini. La projecció de dita òpera es tractadel darrer capítol de la trilogia cone-guda com El Tríptico (Il Trittico). Lesaltres dues són El Tabardo (Il Tabarro)i Sor Angélica (Suor Angelica). La tro-bada és tot just el darrer divendresd’abril, justament després d’inaugu-rar el primer dilluns del mes amb LaPassió segons Mateu de Johann Se-bastian Bach a l’església de Sant Es-teve, en una activitat emmarcada dinsels actes de festivitat de SetmanaSanta que va conduir el músic localJordi Giménez.

Redacció

Una mica d’humor a la cita mensualARXIU REVISTA DE RIPOLLET

Enguany, el cartellguanyador serà escollita través d’una votaciópopular virtual

Cultura | 23

El CIP Molí d’en Rata s’endinsarà en el món egipci. Més con-cretament en el sistema de jeroglífics. Es tracta de la ini-ciativa “Juga amb la història” que aquest mes s’ha fixat enaquest sistema de comunicació. Serà a les mateixes ins-tal·lacions ripolletenques aquest diumenge 29 a partir deles 12h (pels menors dels 5 anys, gratuït, i per la resta téun preu de 3 euros). S’ensenyaran mecanismes per conèi-xer aquest llenguatge i es mostraran com es van descobrirel significat d’aquests peculiars signes, que es van emprardurant molts segles. Els participants del taller, com a co-lofó, escriuran i llegiran en un papir autèntic.

L’Associació Cultural El Local organitza una vetllada rei-vindicativa per celebrar el Dia del Treballador. El Localha preparat un concert la nit anterior, dilluns 30 d’abril,a partir de les 22.30h a la seva seu (C/Monturiol, 32). Elsassistents podran gaudir del punk-rock de les bandesInarrestabili i Zerzedilla. Inarrestabili és un grup de la Sar-degna italiana, que presentarà el seu tercer disc ‘Evolu-zione’ en el seu primer concert de la seva gira a Catalunya.Zerzedilla, banda local, oferirà un concert ple de versionsde rock’n’roll. El concert, gratuït, comptarà amb la col·la-boració de la Federació de Treballadors de Catalunya.

Redacció Redacció

El CIP Molí d’enRata ‘Juga amb lahistòria’ delsjeroglífics egipcis

El Local prepara undoble concert percelebrar el Dia delTreballador

Els jeroglífics eren signes quotidians, del l’entorn dels egipcisREVISTA DE RIPOLLET

El conjunt musical italià InarrestabiliASSOCIACIÓ CULTURAL EL LOCAL

Cultura

La Biblioteca fa entrega dels premis delseu 15è Concurs de Punts de Llibre

La Biblioteca de Ripollet va celebrarl’entrega de premis del seu ja tradi-cional Concurs de Punts de Llibre elpassat 23 d’abril, aprofitant que erala diada de Sant Jordi. Enguany, elconcurs arriba a la seva 15a edició,que tenia com a tema el “Còmic i/oManga: crea la teva vinyeta”. Enaquesta edició del concurs s’han pre-sentat un total de 443 participants,tant a nivell individual com a travésde les escoles. Tots els punts de lli-bre presentats es recolliran en un àl-bum, com porta fent la Bibliotecaamb totes les edicions del concurs.El concurs es va dividir en tres cate-gories. A la categoria A, de 6 a 9anys, el guanyador es va endur 80euros; a la categoria B, de 10 a 13anys, el premi va ser de 125 euros;i a la categoria C el premi va ser de200 euros. Tots els accèssits de ca-da categoria es van endur un llibre.Tant els guanyadors del concurs comels accèssits van ser premiats amb laimpressió del punt de llibre per a serutilitzat per la Biblioteca.

Anna Puertas

Els guanyadors del concurs posen al costat de les obres seleccionadesANNA PUERTAS

Cultura | Revista de Ripollet | 24

GUANYADORS DEL 15è CONCURS DE PUNTSDE LLIBRE DE LA BIBLIOTECA

Categoria A (de 6 a 9 anys): Ariadna Jiménez, 9 anys.Accèssits: Javier Clavería i Sara Giménez

Categoria B (de 10 a 13 anys): Álex Rubio, 11 anys.Accèssits: Natàlia Gil i Marian Zghouri

Categoria C (a partir de 14 anys): Tatiana Martín, 18 anys.Accèssits: Marc García i Merche Real

Cultura | 25

L’Aula d’Extensió Universitària viatja perla vida i obra poètica d’Antonio Machado

La professora de literatura castellanaa la Universitat de Barcelona, MarisaSotelo, que també és vicepresidentaprimera Societat Literatura espanyo-la del S. XIX, va ser l’encarregadad’ensenyar l’obra poètica d’AntonioMachado a través del relat de la se-va vida. Va ser en la segona classedel tercer trimestre de l’Aula d’Ex-tensió Universitària que va tenir llocel passat dimarts 24 al Centre Cultu-ral. Sotelo va espedaçar la creació li-terària d’aquest il·lustre sevillà do-nant forma i traduint en noms al queva anomenar “símbols” en la poesia

de Machado com ara camino que ve-nia a ser “el pas per la vida” o font,“el naixement, la vida”. I és que, comva apuntar la docent, “la primera partdel seu treball està carregat de sim-bologia”. Capítols dolorosos de la se-va vida com la mort de la seva donaLeonor, que va emmalaltir de tuber-culosi en un dels molts viatges a Parísde Machado, van servir d’inspiració ola seva manifesta postura prorepu-blicana també van donar pas a dife-rents creacions. La classe es com-plementarà amb un viatge de tresdies a Sòria, localitat molt present ala poesia de Machado i lloc on vaconèixer Leonor.

Albert Hernàndez

Marisa Sotero en plena xerradaALBERT HERNÀNDEZ

L’Escola d’Adults repassa les ‘Vivènciespoètiques’ d’Encarna López en un recital

Els alumnes del taller de poesia del’Escola d’Adults Jaume Tuset vanoferir el passat dia 23, diada de SantJordi, el seu recital al Centre Cultural.I que duia per títol “Vivències poèti-ques”. Enguany, va estar dedicat aEncarna López, manxega de naixe-ment i ripolletenca d’adopció i quetambé va passar pel mencionat ta-ller, entre d’altres coses. Poesia ínti-ma, compromesa i en alguns casosfins i tot de denúncia social. De fet, lasegona de les tres parts en les qualsestava dividit l’acte recollia les crea-cions literàries de López amb molta

càrrega reivindicativa pel moment ac-tual d’incertesa que vivim o tambécrítiques a d’altres aspectes com elfenomen de les pasteres. Les altres dues parts, la primera, esva mostrar la vessant més respon-sable envers el medi ambient enaltintdes del cel fins a la Vall d’Aran pas-sant per la primavera. La tercera i úl-tima part, la més íntima, reflexionsde la pròpia autora. Precisament, ellava ser l’encarregada d’obrir i tancarla lectura, que van dur a terme elsdiferents alumnes, amb una cartad’agraïment i lloança a la vila de Ri-pollet per arrencar l’acte i un de pen-sament propi per cloure’l.

Albert Hernàndez

Els alumnes es van alternar per llegirALBERT HERNÀNDEZ

Crítiques I Revista de Ripollet | 26

A partir de 5 anys.

La Lara vol saber el per-què de les coses. Pre -gunta i pregunta sen separar. Per sort el seu avisempre li respon d’unamanera divertida: expli-cant-li contes. Així laLara descobreix per quètenen el coll tan llarg lesgirafes i, també què li vapassar a una moscamassa tafanera o perquè

riuen les hienes. Trobareu moltes il·lustracions i unpetit vocabulari, al final del llibre, per facilitar la com-prensió lectora.

Molts ho esperaven.Molts gaudien fins araamb la veu suggerent deLeonor Watling però noentenien el que cantava.Ara ho podran gaudir do-blement. El primer discen castellà de Marlangoens ofereix la mateixaproposta, la mateixa de-

licadessa i elegància que ens havien ofert fins ara, enanglès. Potser el més destacat del nou treball és que ensproposen un conjunt de cançons més variat, menys ho-mogeni que deixa perles com ‘Dame la razón’ però també‘Lo que sueñas vuela’ o la tendre ‘Bailando sin quererllegar’.

http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ&feature=youtu.be

Nou anunci de la marca ‘Tipp-Ex’

Recordeu el primer anunci, penjat a youtube, de Tipp-Ex en el qual podies decidir què fer amb Hunter i l’os.Només havies de teclejar l’acció. Doncs, segon capítold’aquesta original campanya publicitària. Ara, els dosprotagonistes celebren l’aniversari de l’animal, però unmeteorit amenaça d’espatllar la festa. Sort del produc-te que ho esborra i l’usuari els ha de portar al any quevulguin. Espectacular de nou. Gran idea.

‘Un dia extraordinario’ MARLANGO

‘La Lara i els contes de l’avi’Carlos Reviejo. Ed. Castellnou.

El llibre El disc

La web

Biblioteca de Ripollet El sord

Enxarxat

| 27

LOS VENGADORES (3D)Dv a dt.: 16.30 19.15 22.00Dc i dj.:18.30 21.15

LOS JUEGOS DEL HAMBREDv a dt.: 17.00 20.00 23.00Dc i dj.: 21.30

LOS JUEGOS DEL HAMBREDv a dt.: 16.30 19.30 22.30Dc i dj.: 18.10

LA MALDICION DEROOKFORDDv a dt.: 16.15 18.30 20.4523.00Dc i dj.: 18.35 21.35

LOS VENGADORES Dv a dt.: 16.30 19.30 22.40Dc i dj.: 18.25 21.25

THE PELAYOSDv a dt.: 16.35 18.35 20.3522.45Dc i dj.: 18.40 21.40

SOUL SURFERDv a dt.: 16.35 18.35 20.3522.45Dc i dj.: 18.20 21.55

LORAX (2D)Dv a dt.: 16.25 18.25Dc i dj.: 18.15

LA PESCA DEL SALMÓN ENYEMENDv a dt.: 20.45 23.00Dc i dj.: 21.40

TITANIC (3D)Dv a dt.: 18.00 21.30Dc i dj.: 20.00

BATTLESHIPDv a dt.: 16.35 19.00 22.45Dc i dj.: 18.45 21.35

INTOCABLEDv a dt.: 16.15 18.30 20.4523.00Dc i dj.: 18.40 21.45

Programacióde cinemes El PuntDel 27 d’abril al 3 de maigTel.consultes:93 692 11 25Tel. reserves:93 580 61 84Horaris subjectes a canvisd’última hora.

De cine

Joana Raja

El nucli familiar i l’universinfantil en particular ésun tema recurrent en lafilmografia del cineastajaponès, com ho demos-tra aquella me ravellosa

“Nadie sabe” amb què el vam conèixer el 2004. Allàhavia més tristesa. La seva nova pel·lícula, sobre dosgermans separats que volen complir el desig d’ajuntarde nou als pares, conté més alegria, en una trama apa-rentment molt simple, però desenvolupada amb lesmateixes senzillesa i sensibilitat de sempre. La flairedel cinema d’Ozu i també el de la infantesa d’AntoineDoinel en les pel·lícules de Truffaut és força evident entotes les imatges d’aquest bellíssim i delicat film.

‘Kiseki (Milagro)’Dir.: Hirokazu Kore-eda - Japó, 2011

En plena campanya electoral francesa aquest films ensacosta a l’actual president, en els anys previs a la sevaarribada a la Presidència i que si en alguna cosa el pot“ajudar” serà simplement pel fet de què el film s’hapogut estrenar amb normalitat, ja que la seva imatge(com també la de Chirac o Villepin, per exemple) quedafatal (i el pitjor és que em temo que no deu estar moltallunyada de la real): persones ambicioses, manipula-dores, amb el poder com a única fita i al preu que si -gui). De vegades, la imatge és tan patètica que ens re -corda una mica la comèdia italiana i Piovani, el músic,ho subratlla adequadament. Impensable pensar en unfilm similar aquí. Quina llàstima!

‘De Nicolas a Sarkozy’Dir.: Xavier Durringer - França, 2011

Els somriures s’instal·laran al TeatreAuditori. I ho faran aquest diumenge29, el darrer del mes d’abril. El mo-tiu, la celebració de ‘Monòlegs pelbàsquet’. Una iniciativa del Club Bàs-quet Ripollet que pretén, mitjançantl’humor i fer gaudir d’una bona es-tona als vilatans, de recollir fons pera l’entitat. Una bona manera d’ajudaraquest històric club del poble i que amés també ens reportarà beneficis,ja que riure és molt i molt sa. Els pro-

tagonistes o motors d’aquesta acti-vitat, és a dir, els humoristes seranconeguts de la comarca com Ans-kar, Vanesita la del tigre, Àngel Gil ola representació local amb AlbertoCastro. Els socis, que poden recollirdues entrades, millor preu.

A CASA NOSTRA

Recomanacions

Cultura | Revista de Ripollet | 28

La sala L’Estruch de Sabadell ende-ga un programa de nit africana. Cu-riosa iniciativa que portarà a la co-capital vallesana els sons d’aquestimmens i ric, en tots els sentits, con-tinent. Els encarregats de donar eltret de sortida seran, per una ban-da, mai millor dit, el grup Afro SongsVibration i, per l’altra, l’artista Na-kany Kanté. Els primers barregen lamúsica dels seus orígens amb in-gredients europeus com són el rock,

el funk o fins i tot merengue. Els in-tegrants de la formació provenen deTogo, Guinea Equatorial i Senegal.Kanté també ofereix una músicasemblant. Excel·lent iniciativa la del’Estruch per tal de conèixer el ques’escolta pel món.

A LA COMARCA

L’humorista Godoy de ben segur ensfarà passar una bona vetllada ambel seu peculiar sentit del humor, moltfi i intel·ligent. Doncs, aquest uru-guaià establert a Catalunya des defa molts anys s’instal·larà a prop dela nostra vila, a Granollers durantunes quantes hores per oferir el seudarrer espectacle: “Verás que todoes mentira”. Un monòleg en el qualhi tindrà cabuda tot, sexe, religió, elmatrimoni, les dones o la mort, en-

tre moltes altres coses. Tot amb lamirada de Godoy. No és d’estranyar,per tant, que en la direcció d’aques-ta obra hi hagi uns altres dos humo-ristes de nivell com Andreu Buena-fuente i Berto Romero. 10€ a les 18hi 12€ a les 21h.

A CATALUNYA

Ripollet, Teatre Auditori Diumenge 29 d’abril19h6€ (socis) 10€ (no socis)

Sabadell, L’EstruchDivendres 2721h5€

Granollers, Teatre AuditoriDijous 3 de maig18h i 21h10€ i 12€

MÚSICADIVENDRES 27 D’ABRIL:Nits de música: Projecció de l’òpera‘Gianni Schichi’, de Puccini. A càrrec d’ÁngelEste ve i Rafael López. Centre Cultural. 20 h.Org.: Associació d’Espectadors del Teatre delMercat Vell.

DISSABTE 28 D’ABRIL:Ball. Música en directe. Pavelló Mu ni cipal JoanCreus. 23 h. Preu: 3,50€ (socis) i 5€(no socis).Org.: Associació Amics del Ball.

DILLUNS 30 D’ABRIL:Concert per l’1 de maig. Actuació del gruplocal Zerzedilla. El Local (C/ Monturiol, 32)22.30 h. Org.: El Local Col.: Sindicato FTC(Federació de Treballadors de Catalunya).

CINEMADILLUNS 30 D’ABRIL:Gent activa: Projecció de la pel·lícula ‘Lagran familia... 30 años después’, de PedroMa só. 18 h. Centre Cultural. Gratuït i obert atothom. Més informació a Serveis Socials (c/ dela Salut, 1). Org.: Regidoria de Serveis So cials.

INFANTILDISSABTE 28 D’ABRIL:Els més petits fem dissabte: Melodies detots colors. Cançons i moixaines de moltlluny. A càrrec de Jenny Silvente, de La Careta

Teatre. Per a infants fins a 2 anys. Biblioteca.12 h. Dins el projecte Nascuts per llegir. Calins cripció. Org.: PMC.

DIUMENGE 29 D’ABRIL:Contes al parc: Benvinguda primavera.Conte interactiu. Parc dels Pinetons. 11.30 h.Inscripció prèvia a la Casa Natura (Tel. 935865856 - [email protected]). Org.: Re -gi doria de Medi Ambient. Col.: Àrea Metro po -litana de Barcelona.

Juga amb la història: Taller de jeroglífics.Taller per conèixer aquest sistema d’escriptu-ra egípcia i per descobrir com van ser desxi-frats. CIP Molí d’en Rata. 12 h. Preu: 3€ (gra-tuït per als menors de 5 anys). Org.: Àrea dePatrimoni del PMC.

ALTRESDISSABTE 28 D’ABRIL:Trobada amb l’art: Goya, llums i ombres.Caixa Fòrum (Barcelona). Cal concertar hora illoc de trobada al Centre Cultural. Org.: PMC.

Passejada pel carril bici. Recinte firal. 11 h.Més informació a la web del PAME<www.pame-ripollet.org>. Org.: PatronatMunicipal d’Esports i Club Ciclista Ripollet.

DIUMENGE 29 D’ABRIL:Monòlegs pel bàsquet! Amb Alberto Castro,Àngel Gil, Vanessita la del Tigre i Anskar. Tea -tre Auditori. 19 h. Preu socis: 6€ (2 per car-net); no socis: 10€. Venda d’entrades al Pave -

lló Francesc Barneda els dilluns, dimecres idivendres, de 19 a 21 h i els diumenges queju gui el sènior A. Org.: Club Bàsquet Ripollet.

EXPOSICIONSCENTRE CULTURAL, Rbla. Sant Jordi, 2-4:Art Class. Fins el 29 d’abril. Sala d’Art i Sala 1.Mostra col·lectiva. Pro dueix: Espai d’Art Con -temporani Art Públic, col·lecció Biel To rrens, deCornellà de Llobregat. Org.: PMC.Enigma. Fiuns el 6 de maig. Org. Acció Foto -gràfica Ripollet.

BIBLIOTECA, ctra. Estació, 40:Poemes objecte. Fins el 30 d’abril. A cà rrecd’Agustí Calvo.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI(CIP) c/ Molí d’en Rata, 1, T. 93 594 60 57: Les veus del barri. Org.: Àrea de Patrimoni delPMC.Protagonistes. Ripolletencs que deixen pet -j a da. Andreu Solà, Josep M. Brull, Gaie tà Re -nom, Emma Maleras, Lluïsa Sallent, Ernest Bo -quet i Joan Creus. Ripollet i la mesura del temps. Maquinària del’antic rellot ge del campanar de Ripollet, de1892. Prod.: Taller del rellotger d’Henry-Le -paute. Org.: Àrea de Patrimoni del PMC.

CASA NATURA, Ctra. de Santiga, 96L’herbari Braut, flors i plantes d’un passat.A càrrec de l’Agru pació Ripollet Natura. Els arbres de Ripollet i les estacions (Hi -vern). Imatges d’Acció Fotogràfica Ripollet. Mostra d’insectes elaborada per José Mi -guel Rodríguez Hernández. Org.: Regidoria de Medi Ambient i Casa Natura.

Amb el suport del Patronat Municipal de CulturaAgenda

| 29

Esports | Revista de Ripollet | 30

El CF Ripollet no va mos-trar tot el seu potencial lasetmana passada al Mu-

nicipal. L’enfrontament contra el Guí-xols (9è) era clau: un rival directecontra el qual la victòria apropavacada cop més la permanència a lalliga. El partit va estar perdut fins laremuntada final, que es va iniciar a10 minuts per finalitzar el matx i vaculminar amb empat a 3. Al primer temps, Roland va estrenarel marcador al minut 13, però va serel primer i últim gol que van veureels roig i negres en la resta de part.El Guíxols va encetar la golejada ambtres dianes seguides al 24, 27 i 44. Mitja part i el 1-3 posava en tensióels de casa, ja que l’electrònic sem-blava molt difícil d’igualar. No obs-tant, l’esperança va tornar al 68 quanun jugador rival va ser expulsat peracumular dues targetes grogues.Amb un jugador menys, va ser el mo-ment del Ripollet, de la remuntada ino el van desaprofitar. Morera va

marcar el 2-3 al 77 i Benito senten-ciava l’empat al 89. Durant el tempsafegit, els locals van tenir fins a duesoportunitats més per aconseguiravançar-se, però van fallar per moltpoc.

Bones expectativesAra el Ripollet va en 12a posició amb35 punts, just a sota del Farners, elMontcada i el Guíxols que van em-patats a 37. Les properes tres jorna-des podrien ser clau per escalar po-

sicions a la lliga, ja que s’enfrontencontra els darrers de la classificació.Aquest cap de setmana visiten elcamp del Júnior (últim), el proper eldel Manresa (penúltim) i d’aquí duessetmanes, el 20 de maig, rebran elPremià (16è). El darrer partit de lligaserà al camp del Cerdanyola.

Anna Tatché

Empat a 3 a l’últim minut reaccionantdavant un bon Guíxols, un rival directe

Benito celebrant el gol de l’empat amb Morera, Uri i Berni al seu voltant JOAQUÍN LÓPEZ

Marcador CF Ripollet 3 - 3 Guíxols AD Golejadors: Roland, Morera i Benito

La bona ratxa del FS Ri-pollet es manté amb lavictòria contra el Riude-

llots per 3 a 2. Era una victòria moltesperada ja que, tot i que el rival estroba en la zona de descens, a la pri-mera volta va aconseguir vèncer elcombinat local.Els de casa tenien dos sancionats,Oscar i Juanito, motiu pel qual va sernecessari comptar amb el juvenilPortillo, que es va convertir en l’es-trella el matx ser l’autor del desem-pat, a 30 segons per acabar el par-tit. Abans, Fran va estrenar la porte-ria amb l’1-0 al minut 7, que els ri-vals van empatar al 16. Només co-mençar el segon temps, Toni es feiaamb el 2-1 i Samu va marcar l’em-pat per error amb gol a pròpia porta.

Amb el nervis a flor de pell, Portilloaconseguia la victòria apurant elsdarrers segons. El Ripollet (4t) empata amb el Nata-ció Sabadell (3r) amb 46 punts. Elssabadellencs van aconseguir gole-jar el Rialmo Bosco Rocafort per 3 a

6. Queden sis jornades i no hi ha resescrit. Aquest dissabte visitaran elGarcia (2n), amb 51 punts.

Esports | 31

Anna Tatché

El Futbol Sala desfà l’empat contra elRiudellots a 30 segons pel xiulet final

El juvenil Portillo durant l’enfrontament, va ser el protagonista amb el gol de la victòria JOAQUÍN LÓPEZ

Marcador FS Ripollet 3 - 2 S. Panella RiudellotsGolejadors: Fran, Toni i Portillo

Esports | Revista de Ripollet | 32

Després de set jornadesseguides sense conèixerla victòria, els blaus re-munten amb ganes dereprendre la lliga. El par-

tit contra el Barberà era l’última opor-tunitat per esquivar jugar les fasesper salvar-se dins la categoria. L’ob-jectiu ara és salvar la promoció i,d’haver de jugar fases, intentar que-dar dels primers per tenir un rivalmés fàcil, en l’encreuament. Les condicions del matx no van serfàcils: Miki va ser una absència i Ri-qui va jugar lesionat. A més, abans

de començar es va fer un minut desilenci per la mort de l’avi de David.Els tres primers parcials van estarmolt igualats i així el quart temps se-ria el decisori del partit. Els blaus ho van saber aprofitar i vanconduir l’enfrontament al seu favorper endur-se la victòria per 69 a 65. Aquest cap de setmana es despla-cen fins a Balsareny. El rival (6è) espresenta assequible: a casa el vanguanyar de 12 punts. Seria impor-tant tornar a sumar

El patinador del CPA Ri-pollet, Alejandro Garcia,va segellar un gran capde setmana, els dies 21

i 22 d’abril, a Mollet del Vallès. Gar-cia es va penjar la plata al Campio-nat de Barcelona de Lliure en cate-goria cadet. Un metall que era d’unaltre color fins encetar la segona idefinitiva jornada, d’or. Tot i així, a di-ferència del que havia assolit en elprograma curt, amb el llarg va cedirla primera posició. Tanmateix, el se-gon calaix del podi li va servir perassegurar un bitllet de cara al Cam-

pionat de Catalunya, que tindrà lloca finals de maig encara sense seuassignada, tal com detalla el web dela federació catalana. Garcia no seràl’únic representant ripolletenc al cer-tamen autonòmic. Estarà acompan-yat per Sigrid Bono. Ella va assolir lasetena plaça a la competició orga-nitzada a Mollet. Bono no va ser l’ú-nica fèmina en concurs a la localitatvallesana. Noèlia Padilla va com-pletar la representació ripolletenca.A diferència dels seus dos com-panys, Padilla no va aconseguir laclassificació per al Campionat de Ca-talunya, ja que va acabar en la 17aposició.

Anna Tatché

El Bàsquet trenca amb la mala ratxa iaconsegueix la victòria contra el Barberà

Redacció

Alejandro Garcia obté el subcampionat deBarcelona de Lliure a la categoria cadet

Manel fent una cistella JOAQUÍN LÓPEZ

Alejandro García en plena actuacióCPA RIPOLLET

CB Ripollet 69 - 65 UE Barberà Parcials: 16-14/ 14-17/ 18-19 / 21-15

Marcador

EsportsEsports | 33

Aquest dissabte l’esport escolar anirà sobrerodes. A partir de les 10.15h al recinte firaldels Pinetons es celebrarà la tercera ediciódel Campionat Local de BTT Escolar. Les cur-

ses es disputaran en les categories benjamí i aleví, és adir nascuts entre el 2000 i el 2003. Mitja hora abans dela sortida els participants, que s’hauran inscrit amb an-terioritat, caldrà que passin a recollir el seu dorsal. La celebració d’aquesta competició de promoció coinci-dirà amb la primera edició de la passejada pel carril bi-ci. Es tracta d’una iniciativa per tal de fomentar l’ús de la bi-cicleta i donar a conèixer el camí que dóna la volta almunicipi. Una prova no competitiva que tindrà sortida iarribada al mateix recinte firal convertint l’espai en un es-pai de trobada dels seguidors de la bici.

La prometedora jugadora del CTT Ripollet, Lí-dia Rico, continua acumulant èxits. El passatcap de setmana es va adjudicar el Top Catalàen categoria benjamí. La seva superioritat a la

categoria, on va guanyar tots els partits per 3 a 0, li vapermetre també disputar el campionat en la categoria su-perior, l’aleví, i tornar a pujar al podi, en aquest cas en 4aposició. Pel que fa a la resta de la participació local caldestacar el 4t lloc de Júlia López a la categoria infantil i el7è a la juvenil. Berta López i Raúl Porta es van classificaren 5a posició; Anna Ibañez va ser la 8a juvenil i Aina Mo-gas també 8a però a la categoria benjamí. Aquests resul-tats tornen a posar de manifest l’alt nivell dels palistes lo-cals que buscaran reeditar els èxits al campionats de Ca-talunya. El de les categories aleví i juvenil tindrà lloc al Pa-velló Joan Creus els dies 2 i 3 de juny.

Redacció Redacció

Lidia Rico s’adjudicael Top Català encategoria benjamíamb gran solvència

Campionat Local deBTT Escolar alsPinetons i passejadapel carril bici

Lidia Rico al centre en el podi del Top Català CTT RIPOLLET

Els més menuts gaudiran de la bicicletaREVISTA DE RIPOLLET

Esports | Revista de Ripollet | 34

Club Futbol Ripollet, Juvenil ADalt: Javi, Brian, Quintana, Sergi, Antonio, Mario Mig: Albert, Emerson, Inglada,

Gerard, Albert, Jonathan Sota: Luís, Javi Cano, Javi, Marc, Álex

Per veure el teu equip en aquesta secció fes-nos arribar la fotografia i els noms dels integrants.Porta-la a la redacció, C/del Sol 35, o per correu a [email protected]

L’Equip de la setmana

Esports | 35

Agenda esportivaESPORT

FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HANDBOL

PARTITS

Primera catalana grup 1Junior-RipolletTercera Catalana Grup 6 La Romanica-EFB RipolletQuarta Catalana Grup 15Pajaril-BellaterraP.B. St Cugat-Can MasEFB Ripollet BTercera Div. Nac. Grup1 FS Garcia-RipolletTerritorial Catalana grup35 Martorell-Ripollet BDiv. Honor Catalana fem.L’H Bellsport-Can ClosCC Segona Categoria G2Cuines Stil Balsareny-CBRipollet

Copa Federació Grup ACH Ripollet-HandbolJoventut Ribetana

DIA I HORA

Dis 28 16.15h

Diu 29 12h

Dis 28 17hDis 28 18hDescansa

Dis 28 20.15h

Dis 28 19.45h

Dis 28 16h

Dis 28 19h

Dis 28 20.30h

ESPORT

TENNIS TAULA

CICLISME

HOQUEIPATINS

TENNIS

PARTITS

Div. Honor Fem. Grup1 Finques RipolletPrimera Div. Masc. Grup2Aceitunas Verdolay Ripollet

Club Ciclista RipolletGranera 93km

Segona Cat. BCN Grup 2HC Piera-CH Ripollet

Lliga B. Llobregat +18 BRipolletLliga B. Llobregat +40 i +50RipolletRipollet

DIA I HORA

Descansa

Descansa

Diu 29 7.30h

Div 27 21h

Descansa

DescansaDescansa

*Els horaris i dies dels partits anunciats són elsque apareixen als calendaris de les federacions.

Participació | Revista de Ripollet | 36

El PP en Madrid y en Barcelona ha puesto solucionespara que los Ayuntamientos paguen sus deudas a laspequeñas empresas ahora que tanto les cuesta conse-guir crédito. Pero esa disponibilidad de dinero para elAyuntamiento no llega a los vecinos porque se con-tinúa gastando mal y no se evitan más pérdidas decomercios y actividades sociales propias de Ripollet.

Con un gobierno municipal PSC y CiU en que los socia-listas creen que pagamos coche oficial y elevadossueldos aquí por oír su opinión sobre el PP de Madrid,apoyados por Convergentes incoherentes que votanuna cosa fuera y la contraria en Ripollet, es normal queno aborden los problemas reales que ven los vecinos.

Nuestro comercio debería ser motivo de orgullo porquenos aporta prestigio y genera empleo. Ahora tiene pro-blemas de competencia y seguridad que es urgenteabordar si no queremos más tiendas, de las de toda lavida, cerradas ni más vecinos y vecinas parados. Eslógico que a los mismos que colocaron una gransuperficie a la puerta del mercado municipal les cues-te ver y mucho más poner alguna solución.

Las entidades, generadoras de actividad social no pue-den sostener nuestros eventos tradicionales sólo conmás dedicación y voluntad desinteresada de sus res-ponsables mientras siga gastándose dinero municipalen fiestas como la “Gibrelleta”.

Microscopi: Apoyar a comerciantes yentidades si esocupación y civismo

Espai cedit als partits políticsCristina LozanoPartit Popular (PP)

El Pajarito Coñamóny sus secuaces:Volver a vivir

En abril mi padre hubiera cumplido años, pero hacetiempo que ya no está. Como fue de “la Quinta delBiberón”, entre lo de la Guerra InCivil del 36 y sus tras-lados posteriores por campos de concentración, se tirópor ahí 7 u 8 años. Era músico y lo cogían para labanda. Un día un jefazo les dijo: -“Vosotros no soismalos porque los que aman la música no pueden sermalos”. Tal vez sería uno de esos mandos avezados eninteligencia militar, aunque inteligencia y militar nosean palabras que compaginen mucho. Mi padre nuncame habló de la guerra, pero sí de los lugares por dondele llevaron: Alcázar de San Juan, Cartagena, Valencia,Garrapinillos… Estaba orgulloso porque, entre despis-tes de unos y otros, no juró banderas.

Era muy liberal. Nunca prohibió que fuéramos deFalange porque, en el pueblo, casi todos los críos loeran. Ahí había futbolines, pelotas para jugar al fútbol y“pelotas de otras clases” que siguen siendo aún “pelo-tas” donde están; nos llevaban de excursión. Mi her-mano mayor era más dócil; a mí me echaron porque,cuando gritaban eso de “¡España: Una, Grande yLibre!”, yo decía “¡España: Una, dos y tres!”

Hoy es uno de esos días que me ha dado por recor-dar. Dicen que recordar es volver a vivir…Posiblemente, como el Gobierno nos siga ajustando yasustando, los recuerdos sean lo único que nos va aquedar libre de impuestos… ¿O tampoco?

Opinióhumorística

| 37

El PP en Ripollet proponemos salir del agujero que nosdeja la política económica socialista apoyando a los quegeneran la actividad comercial y social real de Ripolletgenerando el empleo y el civismo que tanta falta noshace aquí.

SANT JORDI A LARAMBLA.- Perquè tot i l’amenaçade pluja, la celebraciódel Sant Jordi va ser totun èxit. Perquè va com -ptar amb la col·labora-ció d’un gran nombre d’entitats locals. Perquè ja són25 anys del primer Sant Jordi a la Rambla.

HIPOTEQUES I DESNONAMENTS.-Perquè un veí de Cer-danyola ha rebut un or-dre de desnonament elproper 4 de maig. Per-què l’administració pú-blica no ha dut a terme cap mediació. Perquè tothomté dret a una vivenda digna.

En positiu

En negatiu

LA VINYETA

FE D’ERRADES

A les taules de resum publicades en el reportatgesobre les entitats veïnals al número 729 es deiaper error que el president de l’AV Sant Andreu ésJuan Bernal quan en realitat és Vicente Jiménezde 65 anys i escollit fa 3 mesos. Per altra bandacal esmentar que Festa de les 3R era una activitatorganitzada conjuntament per les AV de Can Clos,Can Mas i Maragall.

El 26 d'abril de 1937, Gernika, un poble petit i amb unamés que dubtosa importància militar, va patir les bom-bes incendiàries alemanyes contra població civil. Elresultat: l'aniquilació d'un poble. La ortodòxia militar jano era pas fer la guerra entre exèrcits, sinó generarterror entre els civils del rival, matant o encara millorferint indiscriminadament. La poca vergonya dels mili-tars professionals es va convertir en una arma de gue-rra més, com després passaria amb els bombardejosde Granollers (per l'aviació del règim feixista italià elmaig del 38), o el Blitz de Londres (per la mateixaLuftwaffe) durant 57 nits consecutives i que matà40.000 persones (o el que és el mateix fer desaparèi-xer tota la població de Ripollet). Però que consti en actaque la barbàrie no coneix ideologies, la ciutat deDresden va ser aniquilada entre el 13 i el 15 de febrerdel 45 per bombes americanes i britàniques, així elsprimers van voler posar punt i final a la guerra amb elJapó llençant les bombes atòmiques sobre Hiroshima iNagasaki el 6 i el 9 d'agost del mateix any.

Però tot i els milions de morts de la Segona GuerraMundial, l'ús de les bombes sobre població civil, llunyde declarar-se proscrita (com va passar a les armesquímiques el 1918), es va generalitzar, ja que la gene-ració de terror és considerada com una arma molt méspotent que cap altre. Els americans utilitzaran bombesincendiàries (napalm) al Vietnam, on mataran i crema-ran indiscriminadament. Seran ells, els que inventin lesbombes de dispersió, unes bombes que exploten a l'ai-re i que projecten grans quantitats de mini bombes enun radi gran de terreny, amb l'únic propòsit de destruirde forma igualment indiscriminada d'una formavoluntària. Espanya produeix i ven aquestes bombes iGadaffi en va utilitzar, d'espanyoles, contra la seva

població civil.

El juliol de 1995, 8.373 homes civils van morir assassi-nats a Srebrenica a mans dels serbis de Bòsnia iHerzegovina, en un altre vergonyós exemple d'aquestdoctrina militar covard i criminal. El 6 d'abril es com-memoraven els 20 anys del començament de la guerrade Bòsnia, amb un acte a Sarajevo, amb 11.541 cadi-res buides per aquells que van perdre la vida a la capi-tal. Més de 100.000 van morir en aquella guerra.Nicolás Valle (que acaba de publicar Secrets de guerra)en va ser testimoni d'aquella vergonyosa demostracióde militarisme sense escrúpols i política criminal.

El Gernika, l'obra que Picasso va pintar a París arran dela notícia del bombardeig), va esdevenir símbol delsofriment dels civils. Juan Goytisolo, des de Sarajevol'any 94, va escriure una novel·la sobre una ciutatsense nom assetjada (El sitio de los sitios), dedicada "asus ciudadanos, que pillados en la ratonera, luchancontra la cobardía e indiferencia del mundo. A sus inte-lectuales y escritores, honor y conciencia de Europa". Aquells que controlen el missatge han introduït expres-sions mentideres, com armes intel·ligents, guerres pre-ventives, guerres de baixa intensitat o danys col·late-rals, per referir-se a les

Aquest article va dedicat de tot cor a la memòria delscivils que han sofert el terror de la violència dels mili-tars assetjant civils a qualsevol racó del món. La pau téuna única pàtria, que es el gènere humà. No deixempassar expressions mentideres com guerra preventiva,guerra de baixa intensitat, armes intel·ligents o bom-bardejos humanitaris. Les morts que provoquen tenentotes noms i cognoms, i això ens iguala a tots, sigui onsigui.

Participació | Revista de Ripollet | 38

Veus: Sobre guerresi homenatges

Espai de col·laboradors habitualsJordi RodríguezDes dels quarters d’hivern

Arran dels rumors i comentaris sense cap fonament ialguns mal intencionats de que aquest any no es farienles catifes florals de Corpus, l’Associació Cultura iTradició es veu en la necessitat de fer els següentsaclariments a l’opinió pública:

1.- La Comissió de Corpus de l’Associació Cultura iTradició legítimament constituïda, és l’encarregada deprogramar i organitzar la Festa del Corpus, així ha estatcada any i seguirà sent així. Tots els actes de la diadade Corpus d’aquest any tindran lloc el dia 10 de juny,dia en que es celebra la Festivitat de Corpus.

2.- La mostra de catifes florals, un dels actes més vis-tosos i participatius de la festa de Corpus, tindrà lloc

| 39

Tribuna: Aclariments sobre laFesta de CorpusEspai cedit a les entitatsLa Junta de l’Associació Cultura i Tradició

com sempre als carrers del nucli antic. L’Associació fatemps que ja està treballant en al preparació del mate-rial necessari per l’elaboració de les tradicionals i artís-tiques catifes de flors. Tothom que vulgui hi es convidata participar-hi.

3.- Des de al nostra associació no entenem certes pos-tures que l’únic que aconsegueixen és portar la confu-sió i el dubte entre la població, i es per això que noestem disposats a acceptar cap tipus d’intromissió ointerferència que perjudiqui a una de les festes més lluï-des i participatives i que s’ha convertit en un referentfestiu a tota la comarca.

L’OBSERVATORI

Bassals al poliesportiu

Un grup d’abonades al Poliesportiu enshan fet arribar aquesta fotografia delsbassals d’aigua amb que es van trobara la sala d’activitats dirigides el passat22 de març. Expliquen que l’espai, la sala aeròbic-solàrium, té un problema de conden-sació que provoca que el terra estiguimoll força sovint, però a sobre aquellva entrar aigua per la pluja. Expliquen que el perill de relliscada ésevident i lamenten que des del PAMEla resposta hagi estat que no hi hadiners per arreglar-ho.

Participació | Revista de Ripollet | 40

Les cartes dirigides a la Bústia han de tenir una extensió màxima de 15 línies mecanografiades i han d’estar iden tifi cadesamb nom, DNI i telèfon de contacte. Es poden fer arribar per fax 93 594 71 06, per e-mail: [email protected] o portant-la a la redacció de la REVISTA DE RIPOLLET al carrer del Sol, 35. La REVISTA DE RIPOLLET es reserva el dret de publicació i de reduir les cartes que superin l’espai màxim recomanat, tam-poc es solidaritza necessàriament ni es fa responsable de l’opinió dels col·laboradors i lectors de la revista.

Benvolguts companys i companyes de la Revista deRipollet,

Us felicito pel vostre 30 aniversari i m’alegro quedesprés de tants anys, continueu al servei de Ripollet,primer des de la primera emissora del poble i ara amb la“Revista de Ripollet”, un setmanari obert, lliure i plural;cívic i lúdic; sempre al costat de ciutadania, de lesnecessitats de la vila i de la seva gent, de les seves ins-titucions i entitats; al servei de la cultura, l’esport i elcomerç locals, i sempre donant suport a les petites igrans iniciatives que donen vida al nostre poble.

Jo vaig començar a col·laborar amb vosaltres tot just unany després de l’inici de les vostres activitats, o sigui el1983. I encara continuo. I em sento molt, molt orgullosade formar part d’aquesta iniciativa, que a nivell personalha estat molt enriquidora i m’ha permès gaudir (i espe-ro que també hagi fet gaudir als altres) amb aquelles afi-cions que més estimo, o sigui, el cinema i el teatre. I desde la meva modesta aportació, us vull dir que em sentomés feliç encara de formar part d’un col·lectiu humà deprimera categoria que treballa amb amor, entusiasme,rigor i dedicació per fer que cada setmana la revista arri-bi puntualment als lectors, malgrat totes les dificultats.

Reitero doncs les meves felicitacions més afectuoses icrec que en aquest cas està plenament justificat aquelldesig que sempre expressem davant els aniversaris mésjoiosos de la nostra vida: Per molts anys... y que cum-plas muchos más!!!!

Joana Raja

Bústia: 30 aniversaride l’AssociacióRàdio Ripollet

A veces en esas noches cuando

se alejaba sigilosamente envuelto

en el misterio no más allá donde

la vista alcanza.

A veces durante varias semanas

se instalaba en su corazón la nostalgia,

esa noche dijo él:

- “¡Te daré un beso...!”

Ella inclinó el rostro hacia él,

pero se limitó a dejar caer el beso

en la palma de su mano;

De modo que ella le dijo amablemente

que colgaría su beso de una cadena

que luciría alrededor de su cuello.

Lina García

Un bello recuerdo

Racó literari

Omple les caselles amb números de l’1 al 9, tenintcura que no es repeteixin. Nivell Difícil

Sudoku Difícil

| 41Passatemps

Test Actualitat Busca a la Revista la resposta correcte de lessegüents preguntes sobre actualitat:

1.- Quin és el darrer llibre d’Aleix Saló, que va es-gotar durant el Sant Jordi?A) Simiocracia B) Rostros C) Españistán

2.- Quantes visites va rebre el Síndic de Greuges alCentre Cultural?A) 22 B) 17 C) 20

3.- A quins afectats dóna suport el PSC a la sevamoció?A) Hipoteca B) Atur C) Preferents

4.- Quin va ser el resultat del darrer partit del CF Ri-pollet jugat a casa?A) 2 a 2 B) 2 a 3 C) 3 a 3

Si saps totes les res-postes del Test d’Ac-tualitat, porta aques-ta pàgina a la Revistade Ripollet (C/ del Sol,35) abans del dijous3 de maig indicant lesopcions correctes i

podràs guanyar 2 entrades per un espectaclede la programació de l’Associació d’Especta-dors.

NOM: ................................................................

COGNOMS: .......................................................

TELÈFON: .........................................................

GUANYADOR DEL N.7282 entrades de regal pel Teatre Auditori:

JUDITH LÓPEZ

Negres juguen i guanyenNivell Principiant. Partida amistosa cele-brada al Escursell 2012. Blanques: TxusPañella; Negres: Oromana Escobar.

Escacs

SOLUCIONS PASSATEMPSRevista 729

Mirant enrere | Revista de Ripollet | 42

La idea inicial no agradava a tot-hom. Diferents col·lectius localsi associacions de veïns van llui-tar contra el sistema de paga-ment i finalment, l’Ajuntamentva decidir modificar el projected’implantació de la zona blavaa Ripollet.

El que en principi havia de seruna zona de pagament acabariasent una zona d’aparcaments derotació gratuïta, amb horaris enels quals no es podia estacionardurant més d’una hora, ambsancions econòmiques en casd’infracció. El nou sistema en-traria en funcionament com aprova pilot durant sis mesos.

La substitució de la zona blava per aparcaments de rotacióA la Revista de Ripollet del 30 d’abril de 2009 explicàvem la decissió de substituir la polèmica zonablava de pagament de la rambla per uns aparcaments de rotació gratuïta.

Fa 3 anys era notícia...

SUDOKU 729TEST ACTUALITAT 7291.- C2.- B3.- A4.- B

ESCACS 7291. Ch4 i es guanya laDama.

| 43

El teu Ripollet

Equip Veterans Sant Jordi. Anys 1970.D’esq a dreta, drets: Cebolleda (delegat), Juan Carbonero (entrenador), Victor Lara, Paco Melero “Chacho”, Valentín, José

Mª, Miguel M. (porter), José Muñiz. Ajupits: Antonio Ormedo, Dani, José Girbau, Tito, Quintana i Juan Garrido. Foto facilitada per José Mª Cáceres

Porta’ns les teves fotos antigues al carrer del Sol, 35, 1r pis. (si és possible amb el màxim de dades sobre la imatge).La retornarem al moment.

Finca en venda: Plantabaixa i dos pisos perrestaurar. Situada alcentre de Ripollet, preumolt econòmic. Directepropietari. T: 639.010.078,649.799.452 i649.266.886

Casa en venta en Lliçad’Amunt, acepto pisocomo parte del pago. T: 633.153.241

¡Oportunidad! Vendolo cal c/ Nou a 25m. dela Rbla. Sant Jordi, de200 m2 + posibilidad de100m2 de altillo. Agua,luz y aseo. Semi só ta no.Ideal taller o almacén(precio rebajado). T: 654.91.39.42 (de 13 a16h.)

MOTOR

Se vende CITROENXsara Picasso 2000HDi. Matrícula DSM,color azul. 56.000km.3.700€ T: 93.692.30.08/ 646.61.68.88

ALTRES

Oferta Pack Gemelar:300€ (carrito McLaren,2 sillas Jané auto y 1Trona Jané) Todo enperfecto estado. Montse 670.54.22.22

Vendo carrito y cunaen buen estado y rega-lo colchón, protectoresy complementos. T 93.692.92.79 (Loly).

Profesora refuerzo es-colar. T: 93.580.21.73677.41.28.29

Se ofrece señora paralimpiar, cuidar ancia-nos y niños. T: 677.07.15.46

Se ofrece chica paracuidar personas ma-yores, niños o hacer re-cados. T: 620.77.67.89

Se ofrece señora paracuidar personas ma-yores. Económico.T: 661.38.25.30

Pintor Sánchez. Pinta-mos su piso. Económi-co. T: 617.373.457 /93.594.44.57

Clases de refuerzo es-colar. T: 650.57.34.36

Se ofrece señora paratrabajar. T: 634.743.822 /632.693.776

Me ofrezco para lim-piar o de ayudante decocina. T: 663.52.77.75

Me ofrezco para cui-dar personas mayoresy niños o limpieza porhoras (disponibilidad in-mediata). T. 610.69.49.19.

Se ofrece chica paralimpiar y cuidar perso-nas mayores. T: 687.603.824 Isabel

Es necessita oficial deperruqueria o ayudan-ta adelantada per di-vendres i dissabtes. T: 93.592.05.06

Alquilo habitación achica. Edificio con as-censor. Zona Ayunta-miento. T: 637.35.42.82

Alquilo parking cocheo moto (zona Merca-centro) T: 93.691.14.48

Se alquila habitación achica o señora formal.T: 678.56.72.78

Llogo locals i pis. T: 93.692.25.97 /680.279.167

Se alquila plaza deparking en c/ Montu-riol (frente al gimnasioGali) T: 645.15.10.68 /615.49.80.26

Alquilo habitación pa-ra una sola persona.No hay que dejar fondo. T: 639.54.02.74

Alquilo parking c/ Jo-sep de Viure coche +moto. T. 654.45.34.20

Se alquila habitación.T: 678.74.91.69

Se alquilan plazas deparking a 65€ en laRambla Sant Esteve.93.580.13.71

Espai La Palma, es llo-ga local per celebra-cions o reunions.T: 620.47.27.72www.espailapalma.es

Espai polivalent. El mi-llor espai que pots llo-gar per celebrar lesteves festes i reunions(batejos, aniversaris,comunions, homenat-ges...). Ara de dilluns adijous 70€ T: 646.27.32.90. www.espaipolivalent.com

Se alquila parking.Económico. c/Magalla-nes, 12 T: 639.91.56.41

Se traspasa bar-res-taurante, zona Pine-tons. 30.000€ de tras-paso. T: 93.591.25.20 /93.692.86.50

ORG Integra Iberoa-mericana ofrece cur-sos de auxiliar de ge-riatría (prácticas en Sa-nitas y SARquavitae) yde cocina y camareros.A partir del 04-05-12 C/ Pau Casals, 35 entlo.1ª T: 634.81.69.54 /632.44.03.58

Maria Tarot videncia.Te puedo ayudar.T: 647.97.03.60

Tarot Rosa. Atiendoen consulta por lastardes. (Ripollet)25€ T: 685.15.13.25

Chico de 35 años es-pañol busca mujer ca-riñosa. T: 663.45.72.50

Compro móviles de 2ªmano. T: 627.62.36.01

Reiki terapia alternati-va. Ven a sanarteemocional y fisica-mente. Montse. T: 671.974.441

VIDENTE: Consultasdirectas y por teléfo-no; te puedo ayudar,llámame.T: 93/586.52.09

Elena Tarot, VISA972.21.55.90 ¿Quinsón els seus senti-ments? Tru carà?Torna rà? On és ara?...Atiendo personalmente.T. fijo 1,18€ T. mòbil1,53€ Para mayores 18.Apdo.596 Codi postal:17080 T: 806.59.95.92

Secció d’anuncis breus.Compra, ven, canvia, busca, troba...Per 60 cèntims € la paraula, sortiràs publicatdurant 4 setmanesMés informacióal 93 691 21 12

EN POQUESPARAULES

DEMANDES

VENDES

VARIS

TRASPASSOS

OFERTES LLOGUERS

ARIES: Tienes mucha gente a tualrededor que te valora y valoratu forma de trabajar, así quereacciona bien y dispuesto acambiar aquello que puedamejorar. Estarás más tranquilo yvolverás a disfrutar de losmomentos de soledad.

TAURO: Hazte valer por tusdones y tus cualidades no por laforma que tienes de derrotar alos demás. Por una vez deberíasagachar la cabeza y considerarque lo que tienes en estemomento ya es suficiente paraser feliz.

GÉMINIS: Es posible que sientasy actúes de manera algo contra-dictoria. Necesitarás liberar tusinquietudes emocionales demanera constructiva. Moderar laalimentación será esencial; elejercicio físico será un magnífi-co complemento.

CÁNCER: Tiempo de promesaslaborales y mayor rendimiento,pero en lo personal podrías sen-tirte cansado y con falta deincentivos. En el amor obser-varás tu relación bajo un nuevoenfoque y los sentimientos másprofundos se pondrán en duda.

LEO: Tendrás la posibilidad demostrar por fin tus talentos, debrillar, que te admiren. Se puededecir que se hará justicia paratodos los Leo que venían es -forzándose y que hasta ahora nohabían recibido ningún tipo dereconocimiento.

VIRGO: Deberás centrarte en loque realmente te interesa, elentusiasmo y la motivación quepongas en ello, te facilitará elcamino hacia el éxito. Con -seguirás mayor independenciala boral gracias a tu capacidadde análisis y honradez.

LIBRA: Afrontarás los desafíoscon ganas y entrega. Apostaráspor el progreso y estarás dis-puesto a tomar los riegos queesto implica. Tu creatividadsuperará todas las barreras y tedará mejores resultados queseguir viejos caminos.

ESCORPIO: Momento de conso-lidación y tal vez un logro impor-tante, como una asociaciónlaboral, un nuevo negocio o uncompromiso afectivo. Harás es -fuerzos loables para responderdignamente a la confianza quedepositen en tu persona.

SAGITARIO: Tu vida estará enarmonía y una acertada intui-ción guiará tus pasos. Las res-ponsabilidades laborales ce -derán y lentamente comenzarána retomar su curso. Podráscomenzar a planear nuevos pro-yectos.

CAPRICORNIO: Este será un pe -ri odo de buenas noticias, so breto do laborales, y excelentesoportunidades de viajes. Los es -tu diantes tendrán muchaconcen tración, facilidad paraasimilar contenidos difíciles ylocuacidad para transmitirlos.

ACUARIO: Las circunstancias tepermitirán enraizar y favore-cerán los proyectos pensados alargo plazo, que requieranvoluntad, previsión y constancia.En estos días todo será lentopero seguro y confiable. La eco-nomía mejora.

PISCIS: No tendrás muy claroqué es lo que quieres en tusrelaciones. La susceptibilidadestará a flor de piel y será mejorguardar silencio para no acabarherido. Si controlan los nerviospodrá ser muy buen momentopara los estudiantes.

Per Ángeles Nasarre. Del 27 d’abril al 3 de maig

| 45Horòscop

Fa un parell de mesos vamviure la festa dels enamo-rats…Sant Va lentí. Què macoés veure les parelles que s’esti-men, ja siguin joves o grans…

Fa uns dies hem viscut lafesta de Sant Jordi i… quinail•lusió arribar a casa i tro-bar una rosa o un llibre, iamb sort les dues coses, depart de la persona que mésestimes.

Però… uyyyy… hi ha 2 diesmés especials encara. Dosdies que depèn d’unes perso-netes que des de que naixenens regalen aquests dies. Sónel 19 de març i el primer diu-menge de maig, sí sí, el diadel Pare i de la Mare...

Quina meravellosa sensaciónova és celebrar aquesta festael primer any, a què sí?? Jatens el teu nadó a casa i et fa

sentir tan important!!!

I així tota la vida. La festaque tu celebraves amb elsteus pares, ara te la dediquema tu, quina sensació, oi?

Veure les cares dels petits/essortint de la llar d’infantsamb un petit detall per avosaltres, fa que ens ompli elcor d’alegria i sobretot d’a-mor...

Així que: Felicitats atots els enamorats,felicitats als pares imares, i per què no?...

Llar d’infantsXiquilàndia

Les Festes de l’Amor

| 47Publicitat

Guia del Comerç | 46

ADMINISTRACIO DE FINQUESFincas El Molí: 93 580 25 27Nova Rambla:93 691 66 20ALIMENTACIÓEstablecimientos MorBagan: 93 691 79 31Herboristeria i Dietè ti -ca Maria: 93 692 48 90ALUMINISAlu & Coba: 93 580 72 22ANIMALS DE COMPANYIA I VETE RINÀRIAClínica VeterinàriaGosbet: 93 580 71 67 Fauna Urbana: 93 594.44.50ASSESSORIES I GESTORIESGestoria CarreterFelip: 93 594 60 14Gestoria Franco:93 692 46 62San José-Lozoya& Asociados: 93 594 90 80AUTOESCOLESAutoescola Tatchepol:93 691 77 79CENTRE DE IOGASamsara: 629 34 79 63 C O N C E S S I O N A R ICITROËNTalleres Palau: 93 575 13 49DESRATITZACIÓArtrops: 654 03 67 42Odem: 93 580 81 89ENSENYAMENTAula educativa: 93 580 92 55Classes de repàs:633.51.33.41English Torras:93 580 66 48Yessi LanguageCentre: 93 692 06 66FARMÀCIESEls Pinetons: 93 691 70 59Roser Bertran: 93 586 30 04FISIOTERAPEUTESCentre de Fisio. i Osteopatia: 93 591 23 63

Centre massatge manual:646 86 42 03Fisiosalut: 93 692 76 24 FLORISTERIAFlors Morral: 93 692 49 02 FORNS I PASTISSERIESPastisseria Espluga: 93 691 49 44GIMNÀSTICAYoshikan:655 06 63 86 GRES I CERÀMICAMármoles Latorre:93 594 64 60INFORMÀTICABitland Computers:93 691 71 79Milenium Technology:93 586 54 04Ofi Sistem:93 580 64 67INSTAL. ELÈCTRI -QUES I CALEFACCIÓInstalaciones Linde: 678 44 54 55Instaldou: 653 91 30 16JOIERIESCentre Sant Jordi:93 580 45 84Inverjoia: 93 727 57 71Joieria Riera: 93 692 40 99 Rambla Joiers: 93 691 42 65LLAR I DECORACIÓGorina: 93 591 00 62 Restauració de mo bles Nasarre: 93 691 63 35LLAMINADURESLa Lola: 93 629 52 28LUDOTEQUES /PARCS INFANTILSEl Petit Rei: 93 691 87 61Minnilandia: 93 580 14 58MEDICINACentre Mèdic LesMoreres: 93 691 50 25Centre Mèdic Ripollet: 93 692 16 09MODA I CONFECCIÓRosina Moda íntima: 93 691 34 61

ODONTOLOGÍAClínica Dra. ElenaFatás: 93 692 68 11Clínica dental Gilmart:93 580 55 82Clínica dental Mayo:93 691 67 18Clínica dental Molí:93 692 63 18Clínica dental NeusSolé: 93 691 64 53Clínica dental Ripollet:93 692 75 54Clínica dental Virgendel Pilar: 93 594 44 90OFTALMOLOGIACentro oftalmológicoRipollet: 93 592 13 35ÒPTIQUESCentre ÒpticRipovisió:93 592 04 79PERFUMERIESPerfumeria Heri: 93 691 11 32PERRUQUERIA CANINAFauna Urbana:93 594 44 50PERRUQUERIA I ESTÈTICAEstética y lencería Charo: 93 580 80 12Estética ProfesionalMarga: 93 580 79 16Fanny Dou: 93 002 80 76Garcis Perruquers: 691 30 33 59Gemuna Perruquers:93 592 02 86Raúl Belmonte:93 586 43 17Tessa: 93 580 45 84PERSIANESPersianas domésticas680 47 35 85PODOLOGIAClínica del pie S.Sánchez: 93 594 00 82Lidia Nuñez: 93 691 46 79PRODUCTES DEPERRUQUERIA IESTÈTICALaiabel: 93 106 48 16PSICOLOGIA, PEDA-GOGIA I LOGOPÈDIACreixent Entre Rialles:679 87 71 21Gabinet Bocàlia:93 691 58 48

Licenciada en psicolo-gia: 633. 51.33.41Psicòleg J.A Pastor dePablo: 93 580 84 19Psicòloga MeritxellColell: 93 691 23 73Psicòloga Sonia Ares:93 691 22 83 PUBLICITATRevista de Ripollet:93 691 21 12REFORMESCuines Ripollet:T: 93 594 65 09Grupo Garlinser:93 594 36 98Joaquim Saló:678 015 012José J. Gordillo (pulidor): 609 42 03 06Reformas Jiar:93 586 47 59Rehabilit. fachadasDelfingil: 617 73 16 36RESIDÈNCIESResidència CIM Be-llaterra:93 000 14 01RESTAURANTSRestaurant BraseriaRipollet: 93 580 95 72 Restaurant Ca laRoser: 93 572 62 30Restaurant El Racòd’en Fèlix: 93 692 45 52Restaurant LosAbetos: 93 692 11 48Restaurant Tikú:93 594 92 71ROSTISSERIESCa L'Elvira: 93 592 08 91 TALLERS MECÀNICSTalleres Paddock:93.594.71.56Talleres Palau: 93 575 13 49 VIDEOCLUBVideoclub Paradis:93 586 50 46VIDEOJOCSDisfrutadetuconsola:93 182 23 7

Revi

sta

de R

ipol

let c

ada

dive

ndre

s 6.

000

exem

plar

s al

carr

er.

En e

ls m

omen

ts m

és d

íficil

s en

cara

és

més

impo

rtan

t don

ar a

conè

ixer e

l teu

neg

oci.

Anun

ciat a

la n

ostr

a gu

ia. T

ruca

al 9

3 69

1 21

12GU

IA

Guia de Menjar i beure | 48

Ingredients:• 500 gr. de Maduixots• 100 gr. de xocolata blanca de

cobertura• 100 gr. de xocolata negra

fondant• Dues culleradetes de mantega• Sucre glass• Fideus de xocolata

Elaboració:Rentar les maduixes, assecar-les icla var un escuradents per la partde la tija, per poder agafar-les.Col·locar en un pot petit la xocola-ta fon dant trossejada i afegir-hiuna culleradeta de mantega. Fer elma teix amb la xocolata blanca decober tura. Col·locar els dos cas-sons en una ca s sola gran amb ai -gua bullint i desfer al bany ma ria.Submergir la meitat de les madui-xes en la xocolata negre i l'altrameitat en el blanc, col·locant enuna safata perquè s'endureixi laxocolata.Escampar les maduixes blanquesamb els fideus de xocolata i lesma duixes negres amb sucre glass.Col·lo car en una safata.Deixar a la nevera fins al momentde servir-les.

Maduixots amb xocolatablanca i negre

Guia de Salut | 50

El mètode Pilates (1)El mètode Pilates, és un sistemad'entrenament creat a principis delse gle XX per l'alemany Joseph Hu -ber tus Pilates, qui el va idear ba sant-se en el seu coneixement de dife-rents especialitats.

Pilates es refereix llavors, a un estilde vida per assolir l'equilibri físic,mental i espiritual. La tècnica es ba -sa en set principis fonamentals: ali-neament, centralització, concentra-ció, control, precisió, fluïdesa i respi-ració, els quals havien de incorporar-se a la nostra rutina diària fins aesdevenir una cosa natural per anosaltres.

Aquest sistema d'entrenament estàcentrat en l'alienació corporal i la

correcta respiració, buscant donarestabilitat a la columna vertebral.D'aquesta manera, el mètode Pila tesuti litza l'abdomen, esquena i glutiscom a centre de poder per realitzarels seus exercicis, ja que el seu de -se quilibri pot desencadenar trastornsi dolors del sistema musculoarticular.

Per practicar Pilates s'utilitzen unasèrie de màquines, com cordes, res-sorts, politges i plataformes, que aju-den als exercicis. Per exemple, unade les principals funcions dels res-sorts és servir de resistència pertonificar i estirar la musculatura, dela mateixa manera hi ha un altreimplement anomenat "reformer",que ajuda a donar estabilització isuport a tota la columna.

Cel·lulitis!Moltes persones, bàsicamentdones, s’esgarrifen quan sentenaquesta paraula. Es calcula queen té el 95% de la població feme-nina, incloent-hi les que mante-nen un pes correcte i fins i tot lesconsiderades primes.

La cel·lulitis és un desordre fun-cional i estètic que es produeixper una acumulació de greixos,líquids i toxines en algunes zonesdel cos. Normalment es deu aalteracions vasculars, a mals hà -bits alimentaris, a canvis hormo-nals i sobretot a un estil de vidamolt sedentari.

La cel·lulitis és aquí i se sapcom hi ha arribat, però... comse’n pot anar?De fet, la cel·lulitis no pot desa-parèixer del tot, però sí que se lapot fer disminuir i fer canviar l’as-pecte de les zones afectades.

La prevenció és la principal einaper combatre-la, però si ja hi és, elprimer que cal és constància.

Com a tractament general, hau-rem de:• Beure uns dos litres d’aigua aldia.• Realitzar algun tipus d’activitatfísica.• Aplicar productes tòpics realit-zant un bon massatge per a acti-var la circulació i el drenatgelimfàtic.• Evitar banys d’aigua calenta iportar roba massa ajustada.

Si vols provar els últims tracta-ments per a la cel·lulitis, el pròximdijous 3 de maig realitzaremtractaments gratuïts en cabinadurant tot el dia.

Reserva ja la teva plaça!

Guia de la Llar | 52

Redecorar amb cortinesPer redecorar la casa sense haverde gastar massa diners podeu optarper canviar les cortines. Les novescol·leccions ofereixen gran varietatde possibilitats decoratives per a es-tances de qualsevol estil.

Les persianes enrotllables són lesmés utilitzades per ser un sistemamolt senzill i lleuger que, a la vega-da, ofereix grans possibilitats per re-alçar o canviar la decoració en la ma-joria dels estils i tipus d’habitació.Poden anar encaixades al marc dela finestra i també abastar més espai,o fins i tot ser utilitzades per a por-tes, i aportar una gran vistositat, quepermet vestir qualsevol estança. Elteixit més sol·licitat actualment és

l’screen, un material fabricat amb fi-bra de vidre i PVC, que permet unaperfecta gestió de la llum perquè pre-serva la intimitat a l’interior, però per-met gaudir de les vistes exteriors. Amés, actua com a filtre solar i aïllanttèrmic.

L’screen es pot col·locar en cuines,banys, habitacions infantils, sales i

oficines, perquè és un material igní-fug i és molt fàcil de netejar amb undrap humit, com que és un teixit im-permeable mai no es deteriorarà perla humitat, s’adapta a tot tipus de fi-nestres i permet passar la llum.

Redacció /ACPG

Guia de Bellesa

Si un no coneix a fons la seva pell ino sap identificar en quina situacióestà, el més indicat és consultar ambun especialista. En el cas de pre-sentar alteracions cutànies, és el der-matòleg qui pot oferir el tractamentadequat. Si es tracta només d'iden-tificar les seves necessitats bàsi-ques, l'anàlisi d'una bona esteticis-ta pot suggerir el tractament mésconvenient.

Com a norma general, en els canvisestacionals cal aportar a la pell ac-tius reconfortants que estabilitzen icalmin les seves possibles altera-cions, a més de nodrir en profundi-tat amb vitamines, minerals i altresnutrients que l'ajudin a realitzar co-

rrectament les seves funcions vitals.Hi ha multitud de cosmètics per re-alitzar aquestes cures, amb indica-cions específiques per tractar lespells seques, greixos, desvitalitza-des, amb vermellors, cuperosi o al-tres alteracions.

En aquesta època és també moltconvenient realitzar un tractamentdesintoxicant profund en un centred'estètica. Són molt adequats elstractaments amb algues o fangs, jaque eliminen toxines i líquids i alho-ra remineralitzen la pell, cosa moltconvenient perquè s'enfronti carre-gada d'actius a la nova estació.

Bellesa activa / ACPG

Cura de primavera per a la pell (2)

I 53

Ciutadans | Revista de Ripollet | 54

La Caminada Ripollet-Mont-serrat ha celebrat la seva 25aedició amb rècord de partici-pació: 425 adeptes sobre els300 de l’edició anterior. Orga-nitzada actualment pel CentreExcursionista de Ripollet és jauna cita esperada per molts.En Joan participa en l’orga-nització de la caminada desde l’11a edició i és un delsmembres del centre que havist com la popularització d’a-questa excursió ha anat crei-xent any rere any.

RevistadeRipollet: Quina valoraciópersonal fas de la Ripollet-Mont-serrat d’enguany?Joan Martínez: Molt positiva. Hembatut rècords sense esperar-nos-ho:van inscriure’s un total de 425 per-sones. Aquesta xifra tan elevada ensha desbordat les previsions de re-cordatoris, regals, samarretes..., quehem corregit i el que falta ja està de-manat. Per sort, vam poder corregirdurant la darrera setmana tot el queés menjar, begudes i tot tipus d’avi-tuallament de més que feia falta. Alfinal, però, no van sortir les 425: vansortir unes 410 i van arribar unes350, perquè vam tenir problemesamb el temps durant l’arribada (vacaure pedra).

RdR: Els participants vénen cadavegada més preparats. Doneu al-

gun tipus d’indicació?J.M: Avisem que és una caminadade resistència de 46 km, per això ésimportant el calçat i tenir una pre-paració física prèvia. Des de fa pocincloem aspectes tan senzills composar-se crema solar, perquè en unaedició anterior vam tenir una lipotí-mia d’un nen durant el recorregut. Apart d’això, sí que és cert que hi hagent que ve molt preparada, sobre-tot físicament. Crec que això es deua l’atur: com que n’hi ha més, la gentocupa el seu temps en fer esport. Enpart, crec que la xifra rècord d’a-questa edició es deu a l’atur, a partdel 25 aniversari.

RdR: Remuntant als inicis, per quèva començar aquesta caminada?J.M: Qui va iniciar la caminada vaser Víctor Trosses, que actualmentviu a Lleida. Va començar amb ungrup d’amics i es va convertir en unaexcursió anual. Jo em vaig afegir a la10a edició per fer-la particularment.Hi havia fins a 500 persones però noes feia una planificació amb controls,era una mica “a toc de pito”: els pri-mers descansaven fins esperar elsúltims i llavors es refredaven, quanels últims arribaven volien aturar-sea descansar... Amb tantes personeses va desbordar. L’any vinent que era1998, a la 11a, en Víctor ens la va

passar a un grup del Centre Excur-sionista. Ens va avisar al mes demarç i, amb poc temps, la vam poderfer per al mes de maig. Va ser unacaminada amb molt de sol, caminsequivocats... La gent va patir molt. Apartir de llavors, hem anat treballantper millorar-la: reunions, valora-cions... Érem 14 o 15 al comença-ment i ara som uns 40 pels controls.

RdR: Què ha canviat més? J.M: La predisposició de la gent és lamateixa i sempre ha estat bona. Elsque hem millorat més hem estat no-saltres, l’organització. De ser unspasserells hem passat a porta-hobastant controlat. Tot i així, sempres’ha de millorar, mai es pot dir queuna cosa està bé al 100%. Ara, perexemple, tota la caminada es fa percamins i no es passa per carrers as-faltats, que això sempre és mésatractiu. També hi ha molts més con-trols i cuidem els participants: elsanem a buscar, organitzem busos derecollida... D’altra banda, pel que fala participació el que hem notat méscanvi ha estat en el millor aspectefísic.

RdR: Què significa pel poble?J.M: Realment és una clàssica. Pen-so que hi ha gent que l’espera, fins itot. En aquests 15 anys que la por-tem com a CER, hi ha gent que l’hafet més de 10 vegades. Això és im-portant, perquè vol dir que la gentestà contenta i es crea una mena defidelitat.

Joan Martínez: La caminada a Montserrat és tot un clàssic i s’ha creat certa fidelitat

Anna Tatché

‘El que ha aportatmolts socis és unanova secció mensualde senders de GR’

I 55

RdR: Heu aconseguit nous adeptesarran la caminada? J.M: Exactament no. La caminadaaconsegueix fidelitat a aquest reco-rregut en concret, no a l’entitat engeneral. El que realment ha aportatmolts socis és una nova secció quetenim de senders de GR, amb la qualfem una sortida cada mes. Aquestacontinuïtat ha animat a molta gent. Hiha altra gent que, d’altra banda, s’a-ventura a fer alguna cosa més quecaminar, com raquetes de neu, pujaralgun cim...

RdR: Com va la salut econòmicadel CER?J.M: No tenim massa despeses engeneral. En el cas de la caminada aMontserrat cobrim despeses. Depènmolt de la subvenció de l’Ajuntament.Nosaltres només tenim l’entrada desocis i és una quota molt barata de15€ l’any. És molt poc, però ja anemfent perquè creiem que el més im-portant és que vingui gent per sortira fer excursions i els diners sempresón una cosa que, si es demana engrans quantitats, frena.

RdR: Quins altres projectes fareuaquest any?J.M: A l’octubre farem la caminadaRipollet-Tibidabo-Ripollet, d’uns 26km. Aquest any ja serà la 6a edició iper nosaltres és com la germana pe-tita de la caminada a Montserrat. Ésmolt més adient per gent que no estàacostumada a fer trajectes de mésde 30 km i la veritat és que cada anyté més adeptes. Vam començar ambmenys de 100 persones i ara jaanem per les 300. D’altra banda, fa-rem una exposició fotogràfica en mo-tiu del 25 aniversari al Centre Cultu-ral. Ens falta material per les 10 pri-meres edicions, però a partir de l’11aexposarem fotos, cartells, medalles,audiovisuals... La inaugurarem el 7de maig i romandrà fins el 20.

RdR: Ripollet té esperit de mun-tanya?J.M: (Riu). Hi ha gent que surt a fermuntanya, però no és un poble ambesperit de muntanya. La tradició esva trencar fa anys, quan va desa-parèixer la UEC. Costa molt que lagent s’associï i es federi.

‘Farem una exposició fotogràfica en motiu del 25aniversari al Centre Culturalamb fotos, cartells i medalles’

Un amant de la muntanyaPer què t’agrada? És una formade vida. La muntanya te l’estimesperquè ho portes dins. És compli-cat d’explicar, però quan t’agradala muntanya, t’agraden tots elsseus aspectes.

Un indret preferit: Montserrat. Ésla universitat de l’escalada. Potscaminar, perdre-t’hi, escalar... ElPirineu també té racons brutals,però Montserrat és única.

L’excursió més dura: La Mata-galls-Montserrat. 84 km en menysde 24h. Va ser molt dura.

El que més t’agrada de Ripollet-Montserrat: Que arribi diumengea les 5h del matí. Abans tot sónproblemes, mals de cap, presses...Començar és el més maco i tambéveure com, al final, t’agraeixenl’esforç que li has dedicat.

‘Farem una exposició fotogràfica en motiu del 25aniversari al Centre Culturalamb fotos, cartells i medalles’

RevistetaSusana Martínez

Aquí tu etsel protagonistaAquesta setmana dosconcursants més! Es-tem molt contents derebre tants dibuixos. Elsprotagonistes són l’Arnau i l’Adrià!Felicitats per aquestesdues obres d’art!

Guanya dues entrades de cinema!Durant tot un mes publiquem els dibuixos que ens arriben, però només un d’aquests tindrà premi! Cada primera setmana de mes us anunciarem qui és el guanyador/a.

Envia’ns allò que vulguis ja siguin dibuixos, textos,contes o fotografies. Tú també fas la Revisteta. Porta’ns tot allò que vulguis al C/ del Sol 35, 1er pis, obé envia’ns-ho a [email protected]

I 57

Descobrimel món animal!El Panda!

L’ós Panda és natiu de la Xina i viu princi-palment a la província de Sichuan. Abans vivia a altres terres més baixes, peròla construcció de granges ha fet que tingui lanecessitat de canviar el seu lloc per viure.

És molt conegut, sobretot per el seu colorcaracterístic: té unes grans taques negres alvoltant dels ulls, les orelles i al llarg del seucos.

S’alimenta pràcticament de Bambú! I menjauna mica d’ous, mel i algunes fulles d’ar-busts, taronges i plàtans.

Sabies què...La imatge del Panda ha sortit a moltes monedes commemoratives xinesesJa sabem de dos animals que apareixen a les monedes! L’ós Panda i l’ornitorinc!

Concentració!Aquí teniu un laberint,però atenció! És delsmés difícils que hasortit a la Revisteta.

Per tant, comenceuamb temps i poseu-vos bé les ulleres!

Molta Sort.

Espai Verd I 59

El vidriol, és un animal enigmàtic.Tot i que la seva aparença és lad'una serp, es tracta d'un llangar-daix sense potes i de cos cilíndric imassís. La pell està coberta d'esca-tes petites, llises i brillants. La sevacua és molt llarga, una mica méspetita que la suma de les mesuresde cap i cos conjuntament. Pot arri-bar a mesurar fins a 50 centímetresde llarg. Tenen dues llistes fosqueslaterals que van des del cap fins alfinal de la cua. El color dels vidriolsés variable –bru, gris, vermellós.També té una particularitat que lidiferencia de les serps, té parpe-lles, que li permeten tancar els ulls.

Com la resta dels llangardaixos(però mai les serps), quan se senten perill per la presència d'undepredador, es desprèn de la sevacua, la qual segueix movent-se, iamb això aconsegueix distreure l’a-tenció de l'atacant, mentre acon-segueix fugir. Després podrà rege-nerar la seva cua de nou, encaraque no li quedarà tan perfecta comabans. La seva dieta està compostaprincipalment per llimacs, encaraque també inclou cucs, cargols ialtres insectes. És un animal diürn ivivípar que, a diferència de les

serps, muda la seva pell per pla-ques i no sencera. Són actiusespecialment des del vesprejar ales primeres hores de la nit i des delclarejar a mitjan matí. En l'època

reproductora, els mascles lluitenferoçment pel dret a apariar-seamb les femelles.

Elaborat per Faumed

Vidriol o serp de vidre

FITXA TÈCNICANom: Vidriol (Anguis Fragilis) Família:Anguidae Distribució: A tot Catalunya,en boscos de ribera i cursos fluvialsConservació: Ha experimentat un fortdeclivi en les dues últimes dècades, perla qual cosa actualment està estrictamentprotegida. Observació: Molt difícil de veure, ja quesempre està buscant preses en zonesombries, sota les fulles, pedres i roques

SABIES QUÈ?Aquesta espècie destaca per laseva longevitat. En captivitat,s'han arribat a donar casos d'a-nimals amb més de 40 anys devida, estant el seu rècord en unexemplar de 54 anys.

Foto: Antonio España

Aigua (avaries)AjuntamentAlcohòlics AnònimsAmbulànciesUrgènciesAmbulatori CAP IAmbulatori CAP IIUrgències CAP IIAmbulatori PinetonsAutobusos FontAutobusos SarbusBibliotecaBombers (Urgències)ButàCentre CulturalComissaria Mossos Comissaria (urgències)CorreusCreu Roja (Oficines)DeixalleriaFecsa/Endesa (avaries)FuneràriaGas (avaries)Oficina de CatalàParròquia S.EstevePolicia LocalRevista de RipolletRipollet RàdioServeis SocialsTaxisTeatre AuditoriVeterinària (Urgències)

902 250 37093 504 60 0093 317 77 7793 712 03 03

06193 594 64 2093 594 21 1193 594 22 1693 594 65 3793 580 18 1893 580 67 0093 586 42 30

08593 726 09 3093 586 30 2793 592 46 00

08893 691 62 0293 691 61 6193 586 32 03902 536 536

93 580 97 10900 75 07 5093 586 45 7393 692 15 8593 504 60 0693 691 21 1293 594 20 4893 504 60 0793 692 58 2393 580 91 92689 51 65 10

DV. 27 ABRILRIVERA

c/ Sant Ramon, 182 (Cerd. de dalt)DS. 28 ABRIL

BERTRAN (9 a 21h) c/ Rizal, 1 D (Rip.)TOLEDO (De 9 a 21 h)

c/ Sant Andreu, 4 (Ripollet)PEREIRO

Av. Primavera, 49 B (Cerdanyola)DIU. 29 ABRIL

BERTRAN c/ Rizal, 1 D (Rip.)DL. 30 ABRIL

HIDALGO VALLS Av. Canaletes, 11 (Cerdanyola)

DT. 1 MAIGBERTRAN (9 a 21h) c/ Rizal, 1 D (Rip.)

TOLEDO (De 9 a 21 h)c/ Sant Andreu, 4 (Ripollet)

SELVAc/ Torrent, 12 (darrera església Cerdanyola)

DC. 2 MAIGBOQUET

c/ La Lluna, 6 (Ripollet)DJ. 3 MAIG

ORDISAv. República Argentina, 17 (Serraparera)

Edita: Associació Ràdio Ripollet.Di re c ció: David Rúa Re dacció: Yo -landa Gar cía, Albert HernàndezSusana Mar tí nez, Anna Puertas,Anna Tatché. Co l·la bora dors: Án -gel Es te ve, Ángeles Na sa rre, JoanPuig, Joa na Raja, Jau me Sariol,Jordi Porras i Roser Peca nins. Co -lum nis tes: Jordi Font, Jordi Casa -nova, Pilar Castillejo, Ni colás Cas -te llano, Jordi Rodríguez, Ra monMar tos, Pius M. Gassó. Col·la bora -dors polítics: Ricard San cho, JordiMartí nez, Alberto Castro, MireiaCarreira i Cristina Lozano. Direccióco mer cial: An na Rifà. Admi nis -tració: Mª Jo sé Ro drí guez i Nú riaRaja. Fo to gra fies: Joa quín Ló pez.Di s seny: Sergi Jimé nez. Im pres -sió: Gra ma graf sccl. Dipò sit legal:B-34345-85. La revista no es fa responsable nine ces sàriament solidària amb lesopinions dels col·laboradors.

Revista de Ripolletc/ del Sol, 35 08291 RipolletTel. 93 691 21 12 Fax. 93 594 71 06e-mail: [email protected]

Farmàciesde guardia

Telèfonsd’interés

Farmàcies obertes tots elsdissab tes, diumenges i festius de 9 a 21h

BERTRAN (Rizal, 1 D Ripollet)TOLEDO (Sant Andreu, 4 Ripollet)

Serveis | Revista de Ripollet | 60

Felicidades Joel por tus 13 años.

De parte de tus padres,hermana, cuñado,

yaya y yayos. 28-04-12

El Pepet ha fet 100 anys i com sempre al peu del canó. Moltes felicitats!!

Felicidades por ese partidazo. Por el esfuerzoque habéis hecho todo el año.

De parte de padres, hermanos y entrenadores. Os queremos.