6
ﻣﻘﺪﻣﻪ(body packers) ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﻣــﻮ ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎ ﺑﻠــﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻤﻞ ﺑﻴــﻦ ﺑﻪ ﻃﻮ ﻗﺎﭼــﺎﻫﺎ ﺷــﺨﺎﺻﻲ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎ ﺷــﺘﻦ ﺑﻠﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﮔﺬ ﻧﻬﺎ ﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ . ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﺷﺨﺎ ﻳﻦ .ﺳــﺖ ﺷــﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰ(2 ،4) ژ (1-3) ﻛﺘﻮ ﻣﺎ . ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﺳــﺘﻔﺎ ﻓﻨﻮﻛﺴﻴﻼ ﻣﺜﻞ ﻳﺒﻮﺳــﺖﻫﺎ . ﭘﺲ(5) ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳــﻪ- ﺳــﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺰﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻠﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺪ ﻣﻮ ﺷﺪ .(2) ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﻛﺘﻮ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﺗﻰ ﺻﻮ ﺳــﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻫﻤﺮﻳﻦ ﻣﺴــﺄﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ . ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ ﮔﻲﻟﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﻮﻧﺪﺷــﺨﺎ ﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲﻧﺴــﺪ ،ﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻴﻤــﺎﻫﺎ ﺗﻤﺎ٪ 90 ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺪﺟﺎ ﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎژ ﻳﺎﻛﺘﻮ ﺷــﺘﻦ ﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺎﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﻠﻊ ﻳﺎ ﮔﺬﻧﺪ ﻣﺨﺪ ﺳــﺎﻳﺮ ﻋﻮ ﻳﻲ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷــﺪﻳﺪ ﻗﺎﭼﺎﻣﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎ ﻳﻦ ﻣﻮ ﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻬﻢﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺮ. ﺗﺼﺎ ﺷﻮﻧﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺸﻨﺪ ﺷــﺪ ﭘﺎ ﻧﺪﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮ ﻫﺎ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻮ ﺷﻜﻢﻓﻲ ﺳﺎ ﻛﻨﺪ. ﮔﺮ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮ ﻣﺨﺪ ﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺎ ﻃﻲ ﺗﺠﺴﺲ ﻣﻮ.(3 ،8) ﺳﺖ ﺷﻰ ﻧﺎﻗﺺ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮﻏﻦ ﻳﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻳﺎ ،ﻫﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎً ﺧﻴــﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﻋﻜﺲ ﺳــﺎ ﻣﺨﺪﻧﺴــﻴﺘﻪ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮ ﻛﻪ ﻧﻬﺎ ﻓﺘــﺮ ﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺣﺪﻳﻦ ﺻﻮ ﻧﺪ؛ ﻣﻲﺧﻮﺳﻜﻦ: ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻲ ﺗﻲ ﻣﺨﺪ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮ ﺑﻠﻊ ﺷﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺮﻳﺎﺣﺪ ﻫﺎﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﺘﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ - * ﺷﻬﻨﺎﻛﺘﺮ ﻣﺨﺘﻮ - ** ﻣﻘﺪﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻨﻴﺎ - * ﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻃﺎﻫﺮ * ﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﺎ - *** ﺑﻴﺮﻧﮓﻳﻮﻟﻮژ ﺗﻤﺎﭘﺎ ﺣﻜﻴﻢ ﻟﻘﻤﺎﺳﺘﺎ ﺑﻴﻤﺎ- ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻋﻠﻮﻧﺸﮕﺎ ﻳﺎﺳﺘﺎ - ﻳﻮﻟﻮژ * ﻣﺘﺨﺼﺺﺳﺘﺎ ﺑﻴﻤﺎ- ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻋﻠﻮﻧﺸﮕﺎ ﻳﺎﺳﺘﺎ - ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ- ** ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﻟﻘﻤﺎ ﺣﻜﻴﻢ ﻟﻘﻤﺎﺳﺘﺎ ﺑﻴﻤﺎ- ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻋﻠﻮﻧﺸﮕﺎ ﻧﺸﻴﺎ - ﻳﻮﻟﻮژ *** ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﻜﻴﺪﺳﺖ. ﺳﻜﻦ ﺑﺎ ﺳﻲ ﺗﻲ ﺑﻠﻊ ﺷﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺗﺮﻳﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰ ﻫﺪ: ﻫﺪ ﻣﻴﻨﻪ ﺣﺪ ﻫﺎﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺠﺎ ﻟﮕﻦ ﺳﻜﻦ ﺷﻜﻢ ﺳﻲ ﺗﻲ ﺑﻠﻊ ﺷﺪ ﺷﻚ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﺎ ﺑﻌﺪﺳﻰ: ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ.ﻧﺪ ﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻬﺎ ﻣﺮ ﻧﻔﺮ( ٪ 91/6) ﻧﻔﺮ11 ﻛﻪ ﺑﻮ(17 -35 ﺑﻴﻦ) ﺳﺎ28/2 ±5/9 ﻳﻦ ﻣﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ:ﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﻳﺎ ﺳﺎﻟﻪ18 ﺧﺘﺮ . ﻣﺎ ﻣﺮگ ﺑﻮ205/3 ± 32/8 ﺣﺪ ﻫﺎﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪ 163/8 ±19/6 ﺣﺪ ﻫﺎﻧﺴﻔﻴﻠﺪ ﻗﻞ ﺣﺪ ﺷﺪﻧﺪ.ﻳﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮ ﺣﺎﺟﺐ ﻣﺎﺳﻜﻦ ﺑﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻲ ﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎ ﺗﻤﺎ .ﺷﺘﻴﻢ ﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻛﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﻜﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎ ﺳﻲ ﺗﻲ: ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﺣﺪ ﻫﺎﻧﺴﻔﻴﻠﺪ -ﭘﻴﻮ ﺑﺴﺘﻪ- ﻗﺎﭼﺎ-ﺳﻜﻦ ﺳﻲ ﺗﻲ- ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮ ﺑﻠﻊ ﻛﻨﻨﺪ: ﻛﻠﻴﺪژﮔﺎ 1385/11/3 : ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮ1385/4/6 : ﻣﻘﺎﻟﻪﺻﻮ [email protected] ﻳﻮﻟﻮژ ﺑﺨﺶ- ﺣﻜﻴﻢ ﻟﻘﻤﺎﺳﺘﺎ ﺑﻴﻤﺎ-: ﺗﻬﺮ ﻣﺴﺌﻮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ221-216 ،1385 ﻣﺴﺘﺎ ، 4 ، ﺷﻤﺎ12 / ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲDownloaded from sjfm.ir at 0:04 +0430 on Thursday June 25th 2020

TU)% 5 % V% 5 & ? U / & W X #5 Y :5 ? Z? / $ U 5sjfm.ir/article-1-62-fa.pdf · : S B& S n.K" m3,>S J $< .S . + N G .S )8 G G ' . $ 7S + $ * L6 ' G ] . G7 U&3% M $ @ . 3, U:

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TU)% 5 % V% 5 & ? U / & W X #5 Y :5 ? Z? / $ U 5sjfm.ir/article-1-62-fa.pdf · : S B& S n.K" m3,>S J $< .S . + N G .S )8 G G ' . $ 7S + $ * L6 ' G ] . G7 U&3% M $ @ . 3, U:

مقدمه

(body packers) ــى ــو�� غيرقانون ــته ها+ م ــع كنندگا? بس بلــن �لمللي حمل ــا} 6� به طو6 بي ــتند كه ��26ها� قاچ ــخاصي هس �شــتن \نها ــته ها 6� بلع مي كنند، گذ�ش ــتر \نها بس مي كنند. �گرچه بيش wشخا�ين �ــت. ــدL �س �6 6كتو (3-1) 2 2�ژ? (4، 2) نيز گز�16 شــتفا�L مي كنند. �ما? ــت �� مثل �� فنوكسيالP �س �� ��26ها� يبوســه �26 تا يك هفته باشد(5). پس �� ــت بين �2 - س تر�نزيت ممكن �س2��6 شد? مو�� مخد6 به مقعد ملين مصرd مى كنند يا با تنقيه به �فع

بسته ها �� طريق 6كتو كمك مي كنند(2).ــت �6 صو6تى ــأله نه تنها بر�� حاملين همر�L با خطر �س �ين مس .�6�� L�جتماعي نيز به همر�شناسايي نشوند \لو�گي wــخا كه �ين �ش

ــد�� مكانيكي L�26 يا ــموميت ��26يي، �نس ــا6�? به علت عاليم مس بيمتوسط پليس به بيما6ستا? �6جا� مي شوند. حد�2 90 ٪ تما ��26ها� ــته ها �6 6كتو يا 2�ژ? ــتن بس ــط بلع يا گذ�ش مخد6 �6 �ند�? ها توســاير عو��6 ــديد ��26يي 2 س ــموميت ش ــوند. به علت مس قاچا} مي شجانبي مهم �ست كه تشخيص 6��يولوژيك �ين مو�� �6 كوتاL ترين �ما? ممكن �نجا شو�. تصا2ير 6��يولوژيك 126 مفيد� بر�� تشخيص �ين Lــد? كشند ــت كه مي تو�ند �� پاL6 ش مو�� �6 حاملين مخفي ��26ها �ســگير+ كند. گر�في سا�L شكم ــته ها طي تجسس مو�� مخد6 پيش بس

بعنو�? 126 غربالگر+ 26شى ناقص �ست (8، 3).ــاير مايعاتي ــر�ً قاچاقچيا? تخصصي ��26ها، \p يا 26غن يا س �خيــتند، ــا�L هس ــابه با مو�� مخد6 �6 عكس س ــيته مش 6� كه ��6�+ ��نســر�} \نها �� ــته ها 2 �فت ــخيص حد�2 بس مي خو6ند؛ �6 �ين صوP6 تش

تشخيص ترياX بلع شد� �& حاملين بسته مو�� مخد& توسط سي تي �سكن: تعيين $�حد هانسفيلد بسته ها

�كتر مرتضى صانعى طاهر3 * - �كتر حسين حسنيا� مقدE ** - �كتر مختوE شهنا37 * - �كتر شيرين بيرنگ*** - �كتر حميد حما�3 *

Eپزشكي شهيد بهشتي - بيما�ستا� لقما� حكيم – 'پا�تما� ��'يولوژ gستا'يا� '�نشگا< علو� - Eمتخصص ��'يولوژ *** متخصص پزشكي قانوني - فلوشيپ سم شناسي باليني 7 مسموميت ها - �ستا'يا� '�نشگا< علوg پزشكي شهيد بهشتي - بيما�ستا�

لقما� حكيم*** متخصص ��'يولوژE - '�نشيا� '�نشگا< علوg پزشكي شهيد بهشتي - بيما�ستا� لقما� حكيم

چكيد��مينه � هد�: هدM �ين مطالعه گز��� تجربيا� ما �� تشخيص حاملين ترياt بلع شد: با سي تي �سكن �ست.

��� بر�سى: بعد �� شك به شخص حامل ترياt بلع شد: سي تي �سكن شكم � لگن �نجاI ���: � ��نسيته بسته ها �� بر حسب ��حد هانسفيلد �ند��: گرفتيم.

يافته ها: ميانگين سن بلع كنندگا� �ين مو�� 5/9± 28/2 ساp (بين 35- 17) بو� كه 11 نفر (91/6٪) نفر �نها مر� �فقط يك نفر �� بو�ند. ميانگين tحد�قل ��حد هانسفيلد 19/6± 163/8 � ميانگين حد�كثر ��حد هانسفيلد 32/8 ± 205/3 بو�. ما مرگ �ختر 18ساله �+ �� �ثر مسموميت با تريا

�� ��شتيم. �� تماI بيما��� بسته ها توسط سي تي �سكن بد�� ما�: حاجب �� لوله گو��� �يد: شدند.نتيجه گير�: سي تي �سكن تصوير نگا�+ مناسب �� تشخيص بسته ها+ ترياt همانند كوكائين � هر�ئين مي باشد.

�$ژگا" كليد�: بلع كنند: مو�� غيرقانوني- سي تي �سكن- قاچا�- بسته �پيوI- ��حد هانسفيلد$صو6 مقاله: 1385/4/6 پذيرH مقاله: 1385/11/3

[email protected] #يولوژ�نويسندC مسئو6: تهر��- بيما�ستا� لقما� حكيم- بخش ��

مجله علمي پزشكي قانوني / ���/ 12 ، شما�/ 4 ، (مستا@ 1385، 221-216

Dow

nloa

ded

from

sjfm

.ir a

t 0:0

4 +

0430

on

Thu

rsda

y Ju

ne 2

5th

2020

Page 2: TU)% 5 % V% 5 & ? U / & W X #5 Y :5 ? Z? / $ U 5sjfm.ir/article-1-62-fa.pdf · : S B& S n.K" m3,>S J $< .S . + N G .S )8 G G ' . $ 7S + $ * L6 ' G ] . G7 U&3% M $ @ . 3, U:

217

مجله علمي پزشكي قانوني / '�7< 12 ، شما�< 4 ، �مستا� 1385

Pنما يا حركا� ��پس wمشكل مي شو� بخصو �� L�26 Lباقيماند ��موــگا �6�� 6�L ها+ �يگر ــتجو� تصوير ن متعد� L�26 ��(9). بنابر�ين جس

مثل سي تي �سكن مي تو�ند مفيد باشد.ــب تخفيف خطى هر ــى تى �� ضري ــتگاهها+ س �طالعاتى كه �ســماL6 جديد+ تبديل مى شو� كه به ــبه مى كنند، به ش پيكسل محاســفيلد مى گويند. ــى تى (CT Number) يا 2�حد هانس ــماL6 س \? شــد. 2�حد ــى مى باش �ين 2�حد بيانگر ماهيت عضو 2 يا ضايعه مو�6 بر6ســد. بافت چربى تا 100- 2نسوq نر مابين ــفيلد \p صفر مى باش هانســفيلد ��نسيته ��6ند. ��نسيته هو� 1000- 2 �ستخو�? 40+ تا 60+ هانس1000+ �ست. ��نسيته ها+ بسته ها+ مو�� مخد6 �پيو 150+ تا 200+ Lمى باشد كه �6 �ستگا نسج نر ��نسيته بيش �با � +� Lبيانگر 2جو� ما�ــيته هو� (1000-) به خوبى تشخيص ���L مى شوند. �6 گو�16 با ��نسضمن 2�حد هانسفيلد بيانگر ميانگين پيكسل ها+ متعد� مى باشد 2 �6

گز�16 ها� 6��يولوژ+ به صوP6 يك محدL�2 بيا? مى شو�.ــى 2 پخش \نها �6 مثلث ــد مو�� غيرقانون ــا" 90 ٪ كل تولي تقريبطاليي (الئوj، ميانما6، تايلند) 2 منحني طاليي (�فغانستا?، پاكستا?) ــاير ــي نقش مّهمي �6 �نتقا) ��26ها به س ــت. منحني طالي 2 �ير�? �س

كشو6ها بخصوw �26پا ���6 (10).ــامل گز�16 هايي �� قاچا} ما�6 ــدL ش ــكي چاپ ش مقاالP پزشــي �� �ين طر} �ست (12، 11، جو�نا، كوكايين، هر2يين، كرx 2 �كتاســت \مدL گز�6شي �� تشخيص 6��يولوژيكي 9، 7، 6). �6 �ّطالعاP به �س �� d�6. هد�قاچا} مي كنند 2جو� ند xهايى كه تريا body packer

شكل A - 1- گر$في سا') شكم 6قا� 35 ساله با بلع 175 بسته معا'/ يك � نيم كيلوگرk ترياj نشا" 'هند) چند جسم خا�جي '� 'ستگا) گو$�شي $ست. B- سى تى $سكن شكم چند بسته '� تماk قسمتها� كولو" '� همين بيما� �$ نشا" مي

'هد.كه بصو�K هيپر'نس با $شكا/ كر�� � بيضو� (سفيد �نگ) 'يد) مى شوند.

�ين مطالعه گز�16 تجربه ما �� تشخيص �ين مو�� با CT �سكن �ست.

��0 بر�سى

ــتا? لقما? ــت كه �6 بيما6س �ين تحقيق يك مطالعه توصيفي �ســت. بخش مسمومين ��26يي لقما? حكيم ــدL �س حكيم تهر�? �نجا شــد كه ــا) ���6. به نظر مي 6س ــتر� �6 س 28000 بيما6 با 13000 بســتر� مسمومين �6 �نيا ــتا? لقما? حكيم بز6گترين بخش بس بيما6سباشد. تما بيما6�body packer ? توسط پزشك مسمومين به بخش ــن، جنس، ــامل س ــوند. متغيرها� مو�6 نظر ش 6��يولوژ� �6جا� مي شــته ها �6 بد? 2 ــابقه �عتيا�، محل بس ــته ها، س ــو�، �2? 2 تعد�� بس ن2�حد هانسفيلد بستــه ها �ست. تما بلع كننــدگا? مـــو�� مخــد6ها ــط بخش (body packers) كه �� فر�62ين 1383 تا \6W 1384 توســمومين به بخش 6��يولوژ� �6جا� شدL بو�ند �6 تحقيق 2��6 شدند مســي ــو� 12 بيما6 مو�6 بر6س ــت. �6 مجم ــه حذفي 2جو� ند�ش 2 برنامــع ترياx، طبق گز�16 بيما6 ــابقه مثبت بل قر�6 گرفتند. تما مو��6 س

��شتند.ــع 10 ميلى متر 2 ــا ضخامت مقاط ــكم 2 لگن ب ــكن ش سي تي �ســپير�)/ ــكن �س ــد (سي تي �س بد2? ما�L حاجب بر�� هر بيما6�نجا شــي ــكن ها مو�6 بر6س ــپس نما� سي تي �س ــو7800 ژ�پن) س شيماتســكم ــته ها �6 ��خل ش ــفيلد بس قر�6 گرفت. �6 تما مو��6 2�حد هانســد. �6 يك مو�6 پس �� خاq6 شد? بسته ها �� بد? بيما6 طى تعيين ش

BA

@�كتر مرتضى صانعى طاهر� � همكا�

Dow

nloa

ded

from

sjfm

.ir a

t 0:0

4 +

0430

on

Thu

rsda

y Ju

ne 2

5th

2020

Page 3: TU)% 5 % V% 5 & ? U / & W X #5 Y :5 ? Z? / $ U 5sjfm.ir/article-1-62-fa.pdf · : S B& S n.K" m3,>S J $< .S . + N G .S )8 G G ' . $ 7S + $ * L6 ' G ] . G7 U&3% M $ @ . 3, U:

218

مجله علمي پزشكي قانوني / '�7< 12 ، شما�< 4 ، �مستا� 1385

ــيته بسته ها بين ــكن �نجا شد كه ��نس ــى تى �س عمل جر�حى نيز س200- 177 هانسفيلد بو� (بيما6 شماL6 12) كه با ��نسيته ��خل شكم

مطابقت ��شت.

يافته ها

ــى شدL �6 �ين مطالعه، 9 مو�6 توسط پليس 2 �6 12 مو�6 بر6سبد2? عاليم 2 سه مو�6 با عاليم مسموميت با ترياx به بخش مسمومين (body packering) 6مخد ��بيما6ستا? لقما? جهت بر6سي بلع مو�6جا� شدند. سن متوسط بيما6�? 5/9±28/2 سا) (بين 35-17) سا) �� Lــد ــته ها� بلع ش بو� 2 11 نفر (91/6٪) �� \نها مر� بو�ند. تعد�� بس

حد�قل 2 بسته تا بيش �� 100 بسته بو�.ــدL بر�بر 1500 گر ترياx ��شتند (شكل 1). ــته بلع ش 175 بس L100 بسته بلع كر� ��ــته 2 سه بيما6 بيش چها6 بيما6 بيش �� 50 بس

بو�ند (جد2)1).ــو�6 �6 كولو? (50٪) 2 �6 چها6 ــته ها �6 6 م محل \ناتوميك بس Lمشاهد Lبو�. �6 �2 مو�6 نيز بسته ها فقط �6 معد Lمو�6 �6 كولو? 2 معدــته حد�قل 2 حد�كثر 2�حد هانسفيلد �ند��L گير+ شد. شدند. �6 هر بســط حد�قل 2�حد هانسفيلد 19/6± 163/8 2 متوسط حد�كثر \? متوس Lگير� شد L��ند�حد هانسفيلد �كثر 2�قل 2 حد�32/8± 205/3 بو�. حد�6 بيما6�? بين 170 تا 300 بو�؛ كه �6 �2 بيما6 مجز� ثبت شد. ما فقط Lشتيم كه 18 ساله بو� 2 �6 كما به بيما6ستا? فرستا��يك بيما6 �? �

L6بو� 2 متأسفانه بعلت پا Lبلع كر� xين بيما6 6 بسته تريا�بو�. Lــد ششد? يك بسته �6 معدL 2 مسموميت با ترياx فوP كر�.

بحث

(body packing) غيرقانونى ��126 بلع بسته ها+ مو �� Lستفا��ــر�� جابجايى ��26ها� غير قانوني ــا? بين �لمللي ��26ها ب �6 قاچاقچيــدL، �� 30 سا) پيش به كا6 گرفته مي شو� (9). بلع كنندگا? مخفي ش 6� Lشد Lپيچيد P616 يا تناسلى 2 به صو�گو Lــتگا �ين مو�� 6� �6 �سفويل \لومينيو، كاند2، بالو? ها يا پوشش پالستيكي مخفي مي كنند. ــرs حا) 2 تظاهر باليني بستگي ���6. هر ــخيص �ين بسته ها به ش تشــت كه �گر هر بسته حا�2 ــته معموال" حا�2 8 تا 10 گر ��26 �س بســد پاL6 شد? يكي �� \نها تهديد كنندL �ندگي �ست. بنابر�ين ترياx باش

پاx كر�? كامل بسته ها �� �ستگاL گو�16 بسيا6 مهم �ست.ــته ها+ مو�� ــل �� ترخيص هر فر� بلع كنندL بس ــد حياتي قب ق xــكو ــت. بيما6�? مش ــا? �� عد \لو�گي كامل �س ــى �طمين غيرقانونــكم كه ــا�L ش ــي 6��يولوژيكي ��6ند. عاليم گر�في س ــاq به بر6س �حتيــتند شامل 2جو� ــته ها+ مو�� غيرقانونى هس ــنها� كنندL بلع بس پيشــبيه Rosette (به علت ــس متعد�، نما+ ش ــا خا6جي 6��يو�ن �جســى �� ــد2) 2 عالمت �2بل كاند2 (ناش ــو� �6 محل گرL2 كان ــس ه حبــته) �ست (15، 13، 3). تشخيص �حتباj هو� بين �2 اليه التكس بس jتما sــيته، محل 2 سطو ــته ها به تعد��، �ند��L، ��نس 6��يولوژيكي بس

(body packer) به بلع بسته ها� مو$' غيرقانونى j12 بيما� مشكو Kجد�/ 1- مشخصا

��نسيته �� سى تى �سكنمحل بسته هاتعد�� بسته هاسن(سا�)جنسشما�" بيما��%برحسب هانسفيلد

1�190 - 172معدC $كولو� صعو�283pمر2�180-150معدC $كولو� عرضى322مر3�170-150سرتاسر كولو�175 معا�6 1/5كيلوگر&35مر4��186C300-200معد5�200-150سرتاسر كولو�بيش �� 25100مر6�190-160كولو� صعو�2810pمر7�200-180سرتاسر كولو�بيش ��3050مر8�200-150سرتاسر كولو�بيش �� 32100مر9�200-180سرتاسر كولو�2615مر10��C با�يك $كولو�3250مر$� ,C190-127معد11�220-180معد1720Cمر

12�in vivo 177-220معدC $كولو�3550مرin vitro 177-220

تشخيص تريا[ بلع شد/ �� حاملين بسته مو� مخد� توسط سي تي سكن: تعيين �حد هانسفيلد بسته ها

Dow

nloa

ded

from

sjfm

.ir a

t 0:0

4 +

0430

on

Thu

rsda

y Ju

ne 2

5th

2020

Page 4: TU)% 5 % V% 5 & ? U / & W X #5 Y :5 ? Z? / $ U 5sjfm.ir/article-1-62-fa.pdf · : S B& S n.K" m3,>S J $< .S . + N G .S )8 G G ' . $ 7S + $ * L6 ' G ] . G7 U&3% M $ @ . 3, U:

219

مجله علمي پزشكي قانوني / '�7< 12 ، شما�< 4 ، �مستا� 1385

شكل A - 2- يك سي تي $سكن بد�" ما') حاجب نشا" 'هند) چند بسته '� يك مر' 32 ساله '� تماk قسمت ها� سيستم گو$�� $ست (مو�'8) B- '� سى تي $سكن يك بسته بز�گ حا�� ترياj 'يد) مي شو' كه '� الپا�$تومي خا�o شد (�$حد

هانسفيلد $ند$�) گير� شد) '� خا�o $� بد" 300-177 بو')

B A

هو�يي بستگي ���6 (16).ــته ها نيست. ــخيص بس ــا�L گاهي قا�6 به تش بنابر�ين گر�في ســاير مايعاP هم ��نسيته بلع ــته ها 6� با \p، 26غن يا س �ين بيما6�? بس L2مشكل مي كند. به عال �6 Lــا� ــخيص با 6��يوگر�في س مي كنند كه تشــته ها 6� �� محتوياL�26 P �� بخصوw پس ــكل �ست كه حاشيه بس مشــي تي �سكن �6 �� �نجا با6يم �نما تعيين كنيم (17). به علت قدP6 س�فتر�} ��نسيته ها ما فكر مي كنيم كه سي تي �سكن �6 تشخيص بسته ها

مفيد �ست. �� L�26 P} محتويا�فتر�ــي جهت ــكن بطو6 \�مايش ــي تي �س ســد. بر�� مثا) كوكايين ��نسيته ــتفا�L ش ــب 2�حد هانسفيلد �س برحســفيلد ���6. �لبته �ين ــفيلد 2 هر2يين 250 2�حد هانس 219 2�حد هانســي ند��6 (17، 16، 13). ژ�نت تنها ــر�، �عتبا�6 �6 مد�خالP بالين 26يكــكن با ما�L حاجب 6� �6 يك فر� يك مو�6 منفي كاpW �6 سى تى �سحامل بسته ها+ كوكايين گز�16 كر� (18) 2لي ما �6 مطالعه �خير �6 ــتيم؛ �ين �مر مي تو�ند به علت نو� هيچ يك �� مو��6 منفي كاpW ند�ش��26 باشد چو? بعضي ��26ها �6 سي تي �سكن بهتر �يدL مي شوند 2لي

بعضي �يگر نتايج منفي �6 سي تي �سكن ��6ند.ــدL حا�2 گز�16 هايي �� بلع كوكايين، هر2يين، مقاالP چاپ شما�6 جو�نا، كرx 2 �كتاسي با هدd حمل �ين مو�� �ست (12، 11، 9، ــته ها� ما گز�16 �يگر� �� بلع ترياx با ــب بهترين ��نس 7، 6) برحسهدd حمل \? 2جو� ند��6 2 نتايج ما �2لين گز�16 �� �ستفا�L سى تى-

�سكن �6 بلع با هدd حمل ترياx �6 مقاالP پزشكي �ست.ــته ها+ بلع شدL ترياx �ست. ــكن قا�6 به تشخيص بس سى تى �ســكا? بايستي �� خطر �حتمالي 2جو� بعضي ناخالصى ها �6 بسته ها پزش L��ند� �حد هانسفيلد 6�نسيته �6 2�منه ��ين بايستي ��ــند. بنابر \گاL باشبگيرند. 2جو� بسته ها �6 يك قسمت �ستگاL گو�16 مثل كولو?، 2جو�

ــته �6 ساير قسمت ها� �ستگاL گو�16 6� �6 نمي كند، چو? ممكن بســند؛ همانطو6 كه �6 ــته ها �6 �ما? ها� مختلف بلع شدL باش ــت بس �سبعضي بيما6�? ما �ين حالت �يدL شد. همچنين ما 2�حد هانسفيلد يك ــته 6� خاq6 �� بد? نيز �ند��L گرفتيم 2 �ختالفي بين ��نسيته \? �6 بس

بد? 2 خاq6 �� \? نديديم (�شكا) 2 2 3).ــا�L حاجب با ــكن بد2? م ــنها� مي كنيم سى تى �س بنابر�ين پيشــته ها+ مو�� مخد6 كه ــته �� بلع كنندگا? بس فو�صل كم، بر�� \? �ســته ها قر�6 مي گيرند جهت تعيين تحت جر�حي جهت خاq6 كر�? بستعد�� 2 محل بسته ها قبل �� جر�حي �نجا شو�. همچنين سى تى �سكن ــته ها� باقيماندL ال� ــس �� جر�حي جهت كنتر) 2 �6 �حتما) بس پ

�ست.ــابه با ــفيلد مش ــد كوكايين 2�حد هانس همانطو6 كه قبال" Wكر شــيته �ين ها 6� �� هم �فتر�} ــب ��نس ترياx ���6 2 ما نمي تو�نيم برحس

بدهيم.ــت ها مفيد �ست بلكه �هميت تجربياP ما نه تنهابر�+ 6��يولوژيس\? بيشتر بر�+ پزشكا? شاغل �6 بخش ها+ �62ژ�نس مى باشد كه سى-

ــكن نقش مهمى 6� �6 2جو� يا عد 2جو� بسته ها، تعد�� 2 محل تى �سبسته ها ���6.

x? مثا) �6 بيما6+ كه با كاهش سطح هوشيا6+ 2 مشكو�به عنو L6 �ستگا� �ند 2جو� بسته ها 6�سكن مى تو�به بلع بسته مى باشد سى تى ــند ــو�16 تاييد نمايد؛ يا �6 بيما6�? بد2? عالمت كه مظنو? مى باش گــى �� با� شد? ــموميت ها+ پيشرفته ناش ــگير+ �� مس �6 جهت پيشــكن 6� به عنو�? يك 126 ــته ها كمك نمايد. �6 نتيجه ما سي تي �س بستصوير نگا�6 مناسب �6 تشخيص بسته ها� ترياx همچنين كوكايين

2 هر2يين توصيه مي كنيم.

@�كتر مرتضى صانعى طاهر� � همكا�

Dow

nloa

ded

from

sjfm

.ir a

t 0:0

4 +

0430

on

Thu

rsda

y Ju

ne 2

5th

2020

Page 5: TU)% 5 % V% 5 & ? U / & W X #5 Y :5 ? Z? / $ U 5sjfm.ir/article-1-62-fa.pdf · : S B& S n.K" m3,>S J $< .S . + N G .S )8 G G ' . $ 7S + $ * L6 ' G ] . G7 U&3% M $ @ . 3, U:

220

مجله علمي پزشكي قانوني / '�7< 12 ، شما�< 4 ، �مستا� 1385

1- Krishnan A, Brown R. Plain abdominal radiography in the diagnosis of the body packer. J Accid Emerg Med. 1999; 16:381.

2- Wetli CV, Mittleman RE. The bodypacker syndrome — toxicity following ingestion of illicit drugs packaged for transportation. J Forensic Sci. 1981;26:492-500.

3- McCarron MM, Wood JD. The cocaine body-packer syndrome: diagnosis and treatment. JAMA 1983;250: 1417-20.

4- Horrocks AW. Abdominal radiography in suspected body-packers. Clin Radiol. 1992;45:322-5.

5- Ones OM, Shorey BA. Body-packers: grading of risk as a guide to management and intervention. Ann R Coll Surg Engl. 2002; 84: 131-2.

6- Caruana DS, Weinbach B, Goerg D, Gardner LB. Cocaine packet ingestion – diagnosis, management and natural history.Ann Intern Med1984;100: 73–4.

7- Low VHS, Killius JS. Animal, vegetable or mineral: a collection of abdominal and alimentary foreign bodies. Appl Radiol. 2000; 29: 23–30.

8- Hahn IH, Hoffman RS, Nelson LS. Contrast CT scan fails to detect the last heroin packet. J Emerg Med. 2004, 27(3):279-83.

9- Meyers MA. The inside dope: cocaine, condoms and computed tomography. Abdom Imaging. 1995;20: 339–40.

10- Emamhadi MA, Aghabeiglooi A, Gharedaghi J. Fatal opioid body packing. Report of a mummified case. IRN. J. Leg. Med 2003; 9 (2): 90-93.

References

شكل A,B - 3 سى تى $سكن بد�" ما') حاجب نشا" 'هند) بسته ها� مو$' '� معد) �كولو" همر$) با نو$حى هيپر'نس بى شكل '� معد) � كولو" به نشانه با� شد" بسته ها شد. C- فتوگر$� حين عمل جر$حى خر�o بسته ها� ترياj $� معد) �$

نشا" مى 'هد.

A B

C

تشخيص تريا[ بلع شد/ �� حاملين بسته مو� مخد� توسط سي تي سكن: تعيين �حد هانسفيلد بسته ها

Dow

nloa

ded

from

sjfm

.ir a

t 0:0

4 +

0430

on

Thu

rsda

y Ju

ne 2

5th

2020

Page 6: TU)% 5 % V% 5 & ? U / & W X #5 Y :5 ? Z? / $ U 5sjfm.ir/article-1-62-fa.pdf · : S B& S n.K" m3,>S J $< .S . + N G .S )8 G G ' . $ 7S + $ * L6 ' G ] . G7 U&3% M $ @ . 3, U:

221

مجله علمي پزشكي قانوني / '�7< 12 ، شما�< 4 ، �مستا� 1385

11- VHS Low, EK Dillon. Agony of the ecstasy: Report of five cases of MDMA Smuggling. Australasian Radiology. 2005; 49: 400–403.

12- Roberts JR, Wason S, Merigian KS. Crackpacking: a new radiographic diagnosis. Ann Emerg Med. 1989; 18: 800–1.

13- Traub SJ, Hoffman RS, Nelson LS. Body Packing: The Internal Concealment of Illicit Drugs. N Engl J Med. 2003;349:2519-26.

14- Beerman R, Nunez D Jr, Wetli CV. Radiographic evaluation of the cocaine smuggler. Gastrointest Radiol. 1986;11:351-4.

15- Hierholzer J, Cordes M, Tantow H, Keske U, Maurer J, Felix R. Drug smuggling by ingested

cocaine-filled packages: conventional x-ray and ultrasound. Abdom Imaging. 1995; 20:333-8.

16- WJ Vanarthos, RN Aizpuru, and HH Lerner. CT demonstration of ingested cocaine packets. Am. J. Roentgenol., Aug 1990; 155: 419 - 420.

17- Kersschot EAJ, Beaucourt LEA, Degryse HRM, De Schepper AMAP. Roentgenographical detection of cocaine smuggling in the alimentary tract. ROFO Fortscher Geb Roentgenstr Nuklearmed 1985: 142; 295-8.

18- Eng JG, Aks SE, Waldron R, Marcus C, Issleib S. False-negative abdominal CT scan in a cocaine body stuffer. Am J Emerg Med. 1999 Nov; 17(7):702-4.

@�كتر مرتضى صانعى طاهر� � همكا�

Dow

nloa

ded

from

sjfm

.ir a

t 0:0

4 +

0430

on

Thu

rsda

y Ju

ne 2

5th

2020