Click here to load reader

Esquerda el Decret de Plantilles en 6 passos

  • View
    244

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Esquerda el Decret de Plantilles en 6 passos

  • abril2014 Tf. 932687825 El nou decret de plantilles ha estat desenvolupat en forma de punyalada per lesquena al professorat. Negociat directament amb la junta central de directors i amb lassociaci de directors professionals de Catalunya (AXIA) va ser amagat des del principi als sindicats i aprovat amb el rebuig total daquests i de limmensa majoria dels professionals de lensenyament. Amb els vots dEsquerra Republicana (ERC) i convergncia i Uni (CiU) aquest decret introdueix a lensenyament pblic elements de selecci de personal propis de lempresa privada i, per desgrcia, dalgunes administracions pbliques (Ajuntaments, Diputacions...) obrint les portes a lamiguisme, la subjectivitat i a la discrecionalitat. Al mateix temps la tanca a la necessria igualtat doportunitats que totes les treballadores haurem de tenir davant un lloc de treball pblic. Aix, a partir del proper curs, les direccions dels centres tindran la possibilitat de definir requisits especials al 50% dels lloc de treball del centre (100% als centres situats en entorns desfavorits) per, aix, poder escollir bona part de lequip de treballadores que conformaran la plantilla. Tamb per proposar interins per a vacants que tingui el centre o nomenar les persones que faran les substitucions del personal titular. El fet s que ja porten anys treballant en aquest sentit: anys sense convocar concurs de trasllat autonmic, mnimes vacants al concurs de trasllats dmbit estatal (que han de convocar obligats per Madrid), augment exponencial en lassignaci de llocs de treball de carcter arbitrari (llocs singulars associats als plans estratgics, places reservades per les direccions que no surten a concurs pblic, etc), a ms dels decrets de direccions, dautonomia i davaluaci (aquest darrer a punt de caure). Per: Com afecta les nostres condicions de treball aquest decret? La Consellera desenvolupa els articles 114 i 115 de la LEC i larticle 77 de la LOMCE: lassignaci a dit de les plantilles per part de les Direccions dels centres. (DECRET 39/2014, de 25 de mar, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisi dels llocs de treball docents.) EL DECRET DE PLANTILLES EN 6 PASSOS
  • 1. La direcci decideix:1. La direcci decideix:1. La direcci decideix:1. La direcci decideix:1. La direcci decideix: Competncia del director del centre (Art. 2) 1. Correspon a la direcci ... dins les assignacions pressupostries anuals ... proposar la plantilla de llocs de treball del centre i les modificacions successives, amb periodicitat anual. 2. La direcci ... interv en la definici dels requisits especfics exigits per ocupar determinats llocs de treball de la plantilla docent ... 4. La direcci del centre pblic interv,...en els procediments de provisi per concurs especfic i de provisi especial, i formula les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas, aix com les propostes de destinacions provisionals. Tamb interv en el nomenament del personal inter docent...La direcci del centre pblic formula les propostes de nomenament de destinacions provisionals del personal docent que ha docupar els llocs de treball especfics temporals. Aix, la direcci proposa al Departament la seva plantilla. A ms pot demanar requisits especfics per a llocs de treball de la plantilla docent. 2. Llocs de treball destinats a funcionaris.2. Llocs de treball destinats a funcionaris.2. Llocs de treball destinats a funcionaris.2. Llocs de treball destinats a funcionaris.2. Llocs de treball destinats a funcionaris. TTTTTres tipologies -ordinaris, especfres tipologies -ordinaris, especfres tipologies -ordinaris, especfres tipologies -ordinaris, especfres tipologies -ordinaris, especfics, iics, iics, iics, iics, i despecial responsabilitat-, tres maneres perdespecial responsabilitat-, tres maneres perdespecial responsabilitat-, tres maneres perdespecial responsabilitat-, tres maneres perdespecial responsabilitat-, tres maneres per accedir-hi i tres maneres de perdre el lloc deaccedir-hi i tres maneres de perdre el lloc deaccedir-hi i tres maneres de perdre el lloc deaccedir-hi i tres maneres de perdre el lloc deaccedir-hi i tres maneres de perdre el lloc de treball.treball.treball.treball.treball. A partir daquest decret els llocs de treball es divideixen en 3 tipologies: Llocs de treball ordinaris (Art. 3.1.a) Corresponen als llocs de treball propis duna especialitat docent. Com a mnim el 50% dels llocs de treball dun centre han de ser daquest tipus (Article 9.3). Per a accedir a aquests llocs de treball (article 13) es preveu el concurs general de mrits. Es valoraran, entre daltres, lantiguitat, la formaci, lavaluaci positiva de lacci docent o els mrits acadmics. Llocs de treball especfics(Art. 3.1.b) Corresponen a llocs de treball amb requisits addicionals de titulaci, formaci, experincia o altres. Aquestes places tindrien associades condicions especfiques de titulaci, formaci i experincia (ex: coneixement de les llenges, s de les TIC, tcniques de treball innovadores o aquelles que determini la direcci. El Departament decideix en cada cas si aquests llocs de treball sn provisionals (posa com exemple les aules dacollida, les unitats de suport a leducaci especial o aquells altres que responguin a necessitats conjunturals lligades a latenci temporal dalumnes amb necessitats educatives especfiques, veure punt 3) o definitius. Lassociaci entre un lloc de treball i aquestes condicions especfiques la fa la direcci del centre o directament el Departament per a determinats casos com, textualment, els centres de persones adultes o altres llocs de caracterstiques singulars. Per a accedir a aquests llocs de treball (article 15), quan hagin estat definits com a definitius, sha de participar en un concurs especfic, on es demana als aspirants ser funcionaris de carrera des de fa dos anys o ms, reunir les condicions especfiques de titulaci, experincia... o altres que hagin definit la direcci del centre o lAdministraci, i, a ms a ms, superar dues fases de selecci: * Primera fase:Valoraci de mrits (antiguitat, valoraci positiva de la funci docent, formaci permanent, etc). 60% de la nota final. *Segona fase: Defensar davant una comissi de valoraci (inspecci, direcci i, com a vocals, 2 membres del claustre) el projecte relacionat amb la plaa i, si escau, superar una entrevista personal. 40% de la nota final Llocs de treball despecial responsabilitat (Art. 3.1.b). Places reservades amb funcions directives. Places encaminades a donar suport a lequip directiu amb funcions de gesti, direcci per tamb docncia. El director pot definir requisits especfics daquests llocs. Quan aquestes places shan docupar amb funcionaris de carrera sense destinaci definitiva al centre es far un concurs pblic daccs (amb les particularitats que direcci i Departament estableixin en cada cas) i qui guanyi el lloc de treball passar a ser definitiu al centre (article 17). Lapartat 2 daquest article 3 prepara la figura del superdirector (una figura de la que ja havem parlat quan resumem la LEC: el Departament dEnsenyament pot establir que determinats llocs de treball tinguin un abast dmbit territorial superior al centre de treball dintre del mateix municipi, zona educativa o comarca... s a dir, un crrec directiu que gestionar varis centres educatius alhora. Relacionat tamb a laccs a llocs directius larticle 6.3 ens parla de la possibilitat que el Departament estableixi requisits especials per a poder accedir a determinades direccions (ex: tenir el ttol de director professionals), comod per tallar de socarell la possibilitat que professionals no afins es puguin fer amb la direcci dels centres. Expulsi dun funcionari del seu lloc de treball. El decret, dedica tota una secci (la tercera) al cessament dels funcionaris docents que ocupen llocs de treball mitjanant els diferents procediments de provisi. Aix, larticle 21.1 ens deixa clar que qualsevol funcionari, que ocupi qualsevol tipus de plaa pot ser remogut del seu lloc de treball per: a) Supressi o modificaci del lloc de treball. La conseqncia s quedar adscrit a un altre lloc de treball de la mateixa zona amb carcter definitiu quan es produeixi una vacant (article 23). b) Prdua del lloc de treball per resoluci ferma dun expedient disciplinari. c) Avaluaci negativa de lacompliment del lloc de treball... Aquesta via, implica lobertura dun expedient contradictori que es resol en un perode mxim de sis mesos, a ms de la prdua de la plaa, implica haver destar 2 anys
  • sense docncia directa i sense dret a percebre el component general del complement especfic docent de la nmina (article 22). Un cop passats els 2 anys el funcionari ha de passar una prova didonetat i un perode davaluaci personal. Els que hagin entrat per ocupar un crrec directiu (llocs despecial responsabilitat), a ms, poden ser remoguts per 21.2a) Revocaci del nomenament per part de la direcci o 21.2b) Renncia de linteressat. La conseqncia ser quedar adscrit a la primera vacant que es produeixi a la zona de la qual provenia el funcionari abans del concurs de provisi especial (article 24). ) 3. Destinacions provisionals, substitucions, i3. Destinacions provisionals, substitucions, i3. Destinacions provisionals, substitucions, i3. Destinacions provisionals, substitucions, i3. Destinacions provisionals, substitucions, i centres situats en entorns desfavorits:centres situats en entorns desfavorits:centres situats en entorns desfavorits:centres situats en entorns desfavorits:centres situats en entorns desfavorits: Mxima capacitat dintervenci de lesMxima capacitat dintervenci de lesMxima capacitat dintervenci de lesMxima capacitat dintervenci de lesMxima capacitat dintervenci de les direccions per escullir i rebutjar personal.direccions per escullir i rebutjar personal.direccions per escullir i rebutjar personal.direccions per escullir i rebutjar personal.direccions per escullir i rebutjar personal. Funcionaris de carrera i en prctiques (art. 26) Hem dit que larticle 3b ens parla de llocs de treball especfics que tindran un carcter temporal a dins del centre (p. ex. USEE, aules dacollida) que seran provets mitjanant el procediment dadjudicaci de destinacions provisionals. Larticle 26.1 ens diu que Els procediments de provisi de llocs de treball especfics i de responsabilitat especial amb carcter provisional...han de preveure la intervenci de les direccions dels centres educatius pblics...mitjanant... propostes de funcionaris de carrera i/o en prctiques, de continutat o de nova incorporaci al centre... s a dir, per a aquelles places temporals definides com especfiques o despecial responsabilitat la direcci pot proposar qualsevol funcionari amb destinaci provisional al centre o de fora el centre. Per valorar la proposta la direcci pot fer una entrevista personal. Els articles 26.4 i 26.5 ens fan veure labast de com aquest decret afecta de ple a les condicions laborals del personal inter i substitut: 4. La direcci.. pot formular propostes de continutat en el mateix centre educatiu pblic del curs anterior en ocasi de vacant...per ocupar vacants de llocs de treball ordinaris o especfics. 5. La direcci ... pot proposar la no- continutat en el mateix centre per al curs segent dun funcionari docent de carrera o en prctiques destinat provisionalment, mitjanant un informe... Personal inter i substitut (arti. 27 i 28) Per a ocupar una vacant (article 27): Larticle 27.1 ens diu que per a les places definides com a especfiques (i per les ordinries tamb als centres situats en entorns desfavorables)...els directors poden proposar, com a continutat o nova incorporaci, dentre els que formen part de la borsa de treball de personal inter docent, el nomenament del personal inter, amb la conformitat de les persones interessades, sempre que reuneixin els requisits exigits a la plantilla docent i tinguin acreditada una experincia mnima docent de 12 mesos en centres educatius pblics, amb avaluaci positiva. I per si no queda clar el punt 2 aclareix que Shan de prioritzar les propostes de les direccions en el procediment de nomenament dinterins per davant del criteri dordenaci de la borsa. I el punt 3 remata En lassignaci de destinacions dinterins en vacants de plantilla corresponents a llocs de treball ordinaris i especfics... avaluaci positiva i proposta prvia de la direcci...per davant del criteri dordenaci de la borsa de treball. Per a fer una substituci (art. 28) El punt 1 diu: El director del centre educatiu pblic pot seleccionar... el personal inter docent per cobrir substitucions temporals en el centre.... Per justificar lelecci els directors poden recolzar-se en criteris com lexperincia docent, lavaluaci positiva de la funci docent o la puntuaci duna entrevista personal aspirant-director, entre daltres aspectes. El director ha de fer la selecci dentre els vint primers aspirants disponibles que compleixin els criteris dadequaci a les peculiaritats del centre educatiu i al contingut del lloc de treball, segons la seva experincia docent o formaci, dacord amb la prelaci de la borsa de treball i que hagin sollicitat lmbit territorial on est ubicat el centre educatiu pblic, desprs dhaver entrevistat un mnim de tres aspirants. No cal entrevista si ja ha treballat al centre. El punt 6 explicita que la direcci pot proposar la no continutat dun substitut. s a dir que cal anar amb els currculums i caure b per tenir treball. Expulsi del personal inter i substitut del seu lloc de treball De lexpulsi del lloc de treball del personal inter i substitut ja nhem parlat: amb un informe de no continutat nhi hauria prou. Ams, i aix ja est passant , laixecament dun expedient contradictori no disciplinari a un treballador inter o substitut implica lexpulsi de les llistes durant un any i la necessitat de passar una prova personal i un procs davaluaci per reincoporar-se a les mateixes. Centres situats en entorns desfavorits Larticle 26.3 augmenta el marge de maniobra a les direccions de centres situats en entorns socialment desfavorits dient que la direcci del centre educatiu pblic tamb pot proposar per als llocs ordinaris...el nomenament de noves incorporacions al centre educatiu pblic de personal funcionari docent de carrera i funcionari en prctiques. Prcticament la capacitat de fer i desfer amb el 100% de la plantilla Les disposicions addicionals primera i segona ens parlen dels centres situats en entorns socialment desfavorits i diu que el Departament dEnsenyament ha de revisar lactual classificaci dels centres... criteris objectius i mesurables... nivell socioeconmic de les famlies dels alumnes, nombre dalumnes amb necessitats educatives especfiques i alumnes nouvingutsi tamb que abans de la finalitzaci del curs escolar dentrada en vigor daquest Decret, el Departament dEnsenyament ha de determinar els centres educatius pblics de dificultat especial.... Per tant restem a lespera
  • 6. Propostes. Propostes. Propostes. Propostes. Propostes Des de CGT animem als claustres a demanar per escrit a les direccions que, ja que hi ha la possibilitat legal de fer-ho, no facin servir els mecanismesarbitrarisdeseleccidepersonalque aquest decret els ofereix. Que es continun basant en criteris objectius com lantiguitat, lexperincia, lordredelallistadesubstitucions,etc.iqueexigeixin aladministraciquefacinlasevafeinaquaninterpretin queunprofessionalnoestalalada:formaciisuport professional i, esgotats aquests, el que la legalitat prvia a aquest decret determina per cada cas. Us animem a organitzar-nos com a treballadors i treballadores, a travs de les assemblees de centre, de les de zona i de les assemblees provincials. Noms aix, prenent partit, participant de les decisions, podrem aturar-los. duna nova classificaci dels centres que molt probablement faci desaparixer la denominaci de CAEPS i comenci a relacionar els recursos extres que reben aquests tipus de centres amb resultats i acords de corresponsabilitat centre- Departament que ja veurem de si acaben, o no, denfonsar definitivament la ja utpica idea de la igualtat doportunitats a lensenyament catal. 4. Afecta tothom?4. Afecta tothom?4. Afecta tothom?4. Afecta tothom?4. Afecta tothom? Article 4: Condicions de flexibilitat dels llocs de treball docents 1. En leducaci bsica, la definici dels llocs de treball docents sha dadequar al context dorganitzaci flexible dels ensenyaments, dacord amb els criteris dorganitzaci pedaggica i els plantejaments educatius del projecte educatiu del centre i del projecte de direcci, i ha de permetre laplicaci dels criteris que han de regir latenci a la diversitat i de les mesures organitzatives i curriculars corresponents. 2. En leducaci secundria obligatria, la definici dels llocs de treball docents ha de permetre que els centres educatius pblics puguin establir una organitzaci flexible del currculum, tenint en compte la polivalncia del professorat que actua sobre un mateix grup dalumnes, en funci de la seva especialitzaci i formaci. El desenvolupament del currculum ha de tenir en compte, primordialment, les especialitats docents del professorat, sense perjudici de la seva polivalncia curricular. Veiem a larticle 4que es pot demanar a tothom que faci docncia independentment de la seves especialitats. s ms, es poden definir llocs de treball amb multi-titulacions, la qual cosa implicaria la prdua del lloc de treball actual i haver de buscar-ne un altre adequat al sostre de formaci de la persona afectada. 5. V5. V5. V5. V5. Valoracialoracialoracialoracialoraci Labaratiment del cost de les plantilles (ms alumnes per aula, ms hores de treball i prdua adquisitiva de prop del 30%) i la imposici dun model de gesti propi de lempresa privada (control absolut sobre les plantilles per part de les direccions dels centres) sn un pas de gegant en el cam cap a la privatitzaci de lensenyament pblic a la que ens porten aquests, i aquells, governs (central i autonmics). Des de CGT, afirmem que aquest decret de plantilles suposa: * Precaritzaci dels llocs de treball. * Jerarquitzaci totalitria dels centres. *Amagar els conflictes i inseguretat per a les persones docents. * Ppersonalitzaci dels centres en la figura de la direcci en funci de lestil. * Carregar de ms feina i ms responsabilitat a les direccions. * A la llarga lanul.laci de la participaci de la comunitat educativa. Com sempre, us animem a sumar-vos a la lluita contra aquesta progressiva i incessant destrucci de leducaci pblica i dels nostres drets laborals. AQUEST PROJECTE NO VE SOL: Recordem que hi ha un decret dautonomia de centre i un decret de direccions. A ms el decret davaluacions sespera aviat. Lentrada de lactual decret carrega les direccions de responsabilitats greus, ja que en depenen els llocs de treball dels docents que conviuen en el centre, no noms per motius disciplinaris. En realitat fa les direccions i la seva continutat ms dependents de ladministraci educativa.