22

Presentacion videoproxectores v2

  • Upload
    ecoiote

  • View
    185

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentación canón de vídeo da aula Abalar

Citation preview

Page 1: Presentacion videoproxectores v2

���������������� ������������������������������� ����� ��� �����������

Page 2: Presentacion videoproxectores v2

� �

��������������� �������������������������������������

�������������

������������������� �

Page 3: Presentacion videoproxectores v2

� �

������

���������������� �����

� !� �����"����# �$����

� ������������"����# �$����

% ����������������&����

Page 4: Presentacion videoproxectores v2

% �

�� ���� '�������(������

������������������������������

Page 5: Presentacion videoproxectores v2

) �

������������������ � * "����# �$���� + #� ���� ���������� ��� !������ ����

�"!�� � ! �$������,����$����-.������,�#���������/� ����

�01��������#��"�������������

�� ���� '�������(������

Page 6: Presentacion videoproxectores v2

0 �

�� ���� '�������(������

�$���������������� � ��# ����������$'�%&�'(#���2���/ ������ �3�����"�����

���������� � */ �����,��"����"����$"����+���,���'������&3 ����

����� �������4����� � !������� �� # �$����� #� � �)*+� !������ #� � #��������

#��� 5�����6�078���07��9� !� ���� ����&� ���������,�� ��� ��( �����&����

���#�����"�� �� ���� �� :;� ��� ���������� �� �����&� ��� ������

� ���#��������-�����������.���� !� ����2���"�&�,���� ��� �$� ���� ��� �����+ �'��� 2�� ��$��� �����+� �&��������/����������� �������<

� �����/��������0"����6�������$'���=*��9���� )��,� �����������

Page 7: Presentacion videoproxectores v2

-

������

� �� ���� '�������(������

1������������������������

� ������������"����# �$����

% ����������������&����

Page 8: Presentacion videoproxectores v2

. !

!� �����"����# �$����

�����2�������$������

���3��������3�"��� 1���$!��������

�0"����

%��4�����������-�����,�

������������,�

5��+���-������

6������������������

#���$!����������!��

7��4�����������-�����,�����

�$!����������!��

Page 9: Presentacion videoproxectores v2

8 "

!� �����"����# �$����

&������

���3��������3�"���

8��+����$��9����:������$!�����

���-�����

5�����������,����������������

����

6���$!��������-�������������

1��3��������3�"���

%��3�������������;�

<�����������2$������

�����������,�

7��<�����,�����&+������0"!���

#���������������-�=$�

����3��$�������.$������

Page 10: Presentacion videoproxectores v2

�� #$

!� �����"����# �$����

<����-��������������0�������"$���

>����+?$� �!� �������� �����"�$�������+$����7��#� �����������"'����������������� ������

>��������� �;�������"'������#������"����������/�������"'���7�������"������6��� ���>'���9+������!�����������"�����6#� �������� �������������9

������@���A4;��+B �!� �����$�������� ���+�5�� ����$�������5�� ��������������������������#� ��:;�6���#���3����#������������������5�� �9

Page 11: Presentacion videoproxectores v2

�� ##

������

� �� ���� '�������(������

� !� �����"����# �$����

%�<�������,�������������������

% ����������������&����

Page 12: Presentacion videoproxectores v2

�� #�

������������"����# �$����

�������������������!����������

� ��"0�����������!������������������ �������2�� #����� # �"��� ���� /� ������ 6����� /��� �������� �������������� ��������������9

� * ��3�� �� ����$�� ��3� �� ��/� �� � �� ��� ��+ #� �"���"�?������$�����������

� !� ��"��� 2��������������#�?�����#�����������������3� ������� �� � ��#� �� ��� ���� ����������������:$"�����

Page 13: Presentacion videoproxectores v2

�� #�

+� $!�����,�� ��� ��������������� ���5 ������������ 5���$�������"����������������������������������+$�2������� �����$�������3 �&�����#� ��(���5���

������������"����# �$����

�$���-����������������,�

���������������

'��������������������������$���-����������������,�

1���""�A8(������.���B

#7�""�A1(77����.���B

�����������$�����������,�����������������������������������������������������

� ����������������������������7;@��=�*���0.)

� �6=���?���#�������97.-A6�.-�$��-�B-�+-�$%0+��9

� �6�����������# �$������'����B���,�97�8%B��+)8

� !6������������ ����#� /������# �$�������#������#� ���97�-�B�%+00

� :6���� �����#� /������# �$�����97��-�B%0+��

Page 14: Presentacion videoproxectores v2

�% #�

������

� �� ���� '�������(������

� !� �����"����# �$����

� ������������"����# �$����

�������������$����?���,�

Page 15: Presentacion videoproxectores v2

�) #�

����������������&����

2$���,�����"���������������

����"�&2��#�����3���C+����D������������������+��-��"������"!���0��.$����������7C� ���+�078+���#����+D����C���"�

*3����CE���������D������������������+#� �������������������������������������,��

* �$���� � �� �����5����+ �����"�����$��"0����"��������$"���������.$������!����������"���

� !�����3���CE��$D������������<"�.�����<����$��"0����������4���/��� ����

� ;���������F��G�� !������"������CE��$D�#� ��'

Page 16: Presentacion videoproxectores v2

�$!��������-�������������

�������������-�=$�

�0 #�

����������������&����

+�$��������-�=$�

� @�"��#����������3� ����/��� ����� �#� ��3 ���

� :���#����������/�2��#� ��$������

Page 17: Presentacion videoproxectores v2

�- #

����������������&����

+�$���������������,����������

� �/ ��$���� �����2���� ��#������� �������$������#� ��

� E� �� ��������$���$�������#� ��$���� �����������"� �����

Page 18: Presentacion videoproxectores v2

�. #!

����������������&����

+�$������������,��:���?�����

� �/ ��$��������� ������2���� ��#�������� �������$������ ����

� E� �� ��������$�����������#� ��$���� � ������,� �&�����

Page 19: Presentacion videoproxectores v2

�8 #"

����������������&����

+�$�����������:���?�����

� �/ ��$���� �����2���� ��#������� �������$������2�� ��

� E� �� ��������$����=$�����#� ��$���� �$� �,� �&�����

Page 20: Presentacion videoproxectores v2

�� �$

����������������&����

+�$�����������?�"�������������

�$����������&������"� �������������� ��������#� ����/� �� ����#� ��6���#� �� ����&�+���/��$� +3��$�9

Page 21: Presentacion videoproxectores v2

�� �#

����������������&����

+�$����,���"�

��#�����#�������� �� ���������� ���$����#�����������3 ��#� �� ���� ������2���/��$����# ����#��

Page 22: Presentacion videoproxectores v2

��

������