Click here to load reader

ACTA - · PDF fileB) Aprobar a recepción das obras de urbanización previstas no devandito proxecto e garantidas mediante aval, de conformidade co exposto polo técnico arriba citado

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ACTA - · PDF fileB) Aprobar a recepción das obras de urbanización previstas no...

 • Concello de Cangas

  Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

  ACTA

  Expediente nm.: rgano colexiado:

  XGL/2017/32 A Xunta de Goberno Local

  DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIN

  Tipo Convocatoria Ordinaria

  Data 10 de xullo de 2017

  Duracin Desde as 20:00 ata as 20:55 horas

  Lugar SALA DE SESINS

  Presidida por XOSE MANUEL PAZOS VARELA

  Secretario BERTA ALONSO SOTO

  ASISTENCIA SESIN

  DNI Nome e Apelidos Asiste

  77010633D ANDRES GARCIA BASTON NON

  73240505H HITOR MERA HERBELLO NON

  76807564F LOURDES RIAL PARDO S

  78730184B MARIANO ABALO COSTA S

  76811297Z MERCEDES GIRALDEZ SANTOS S

  53113479Q TANIA CASTRO PAREDES S

  78739263M TOMS HERMELO LVAREZ S

  76328194A XOSE MANUEL PAZOS VARELA S

  34907283E XON CHILLN IGLESIAS S

  78736615W NXELA VIZOSO MARCOS S

  Unha vez verificada polo secretario a vlida constitucin do rgano, o presidente abre a sesin,

  polo que se procede deliberacin sobre os asuntos includos na orde do da

 • Concello de Cangas

  Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

  A) PARTE RESOLUTIVA

  Aprobacin das actas das sesins anteriores realizadas os das 19 e 26 de xuo e 3 de

  xullo de 2017

  Favorable Tipo de votacin: Unanimidade/Asentimento

  A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acordou aprobar os

  borradores das actas das sesins anteriores da Xunta de Goberno Local, realizadas os das 19 e

  26 de xuo e 3 de xullo de 2017.

  Expediente 4362/2017. Informe 933/17 (renovacin pasaxe permanente)

  Favorable Tipo de votacin: Unanimidade/Asentimento

  N Rex Polica: 933/2017

  ASUNTO: SOLICITUDE DE RENOVACIN DE PASAXE PERMANENTE NA AVDA.

  BUEU, N 21-CANGAS

  Vista a solicitude presentada por J. A. D., como administrador da Comunidade de propietarios

  do edificio PARQUE, sita na Avda. de Bueu, n 21-Cangas, a Polica Local informa que non

  existe inconveniente.

  Informe policial 946/17 (baixa pasaxe permanente)

  Favorable Tipo de votacin: Unanimidade/Asentimento

  Expte. n 4497/2017

  N Rex.: 946/17

  ASUNTO: BAIXA DE PASAXE PERMANENTE NAS BARREIRAS, N 7A-DARBO

  Vista a instancia de A. G. M., na que solicita a baixa definitiva de pasaxe permanente n 486,

  debido a que xa non utiliza a garaxe. Comprbase que o garaxe actualmente non existe est

  destinado a cocia.

  A Xunta de Goberno Local acorda:

  PRIMEIRO.- Que polos servizos econmicos do Concello de Cangas e polo ORAL, se

  comprobe se a interesada est ao corrente nos pagos da taxa que xerou a autorizacin da

  instalacin de sinal de pasaxe permanente referenciada, desde que foi concedida, requisito sen

  o cal non se proceder a dar a baixa pertinente.

 • Concello de Cangas

  Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

  SEGUNDO.- Conceder a baixa solicitada, se se cumpren os requisitos expostos no acordo

  primeiro, advertndolle que de conformidade cos artigos 3.1 e 3.2 da Ordenanza fiscal n 21.

  Taxas pola utilizacin privativa ou o aproveitamento especial do solo, vo e subsolo da va

  pblica", se continuar pasando ao cobro a taxa correspondente pola existencia de entrada de

  vehculos.

  Expediente 4540/2017. Solicitude de colocacin de espello

  Favorable Tipo de votacin: Unanimidade/Asentimento

  N Rex Polica: 954 / 2017

  ASUNTO: SOLICITUDE DE ESPELLO SADA DO CAMIO CUNCHIDO-SANTA

  MARTA

  Vista da solicitude formulada por E. G. G., para a colocacin dun espello na confluencia da

  Ra Da Costa coa estrada de Santa Marta, infrmase que procede a instalacin por tratarse

  dunha zona con visibilidade reducida.

  Expediente 4533/2017. Solicitude de colocacin de espello

  Desfavorable Tipo de votacin: Unanimidade/Asentimento

  N Rex. Polica: 953/2017

  Con relacin a solicitude dun espello formulada pola Comunidade de Propietarios Garajes

  Cisne, informa que non procede colocar espello na confluencia da Avda. de Vigo, n 33 coa

  Ra Derribo, n 9.

  O que s procede repintar a calzada para que os turismos estacionen correctamente.

  Expediente 3967/2017. Licenza urbanstica

  Favorable Tipo de votacin: Unanimidade/Asentimento

  EXPEDIENTE N X. 3.967/2017.- A U. F. D. SA, con domicilio a efectos de notificacins en

  Travesa de Vigo, 204 PB, para Chamiceira Ho, autorizar a ocupacin de dominio pblico e

  conceder licencia de obras para executar unha rede de baixa tensin soterrada canalizacin de

  13 metros de lneas elctricas soterradas de baixa tensin, de conformidade co proxecto

  presentado de data 23 de maio de 2.017, e coas seguintes condicins:

  As obras non se podern realizar no perodo do vern, comprendido entre o 15 de xullo e o 15

  de setembro. Non se permiten reposicins parciais.

 • Concello de Cangas

  Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

  Nin durante o perodo das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de

  Semana Santa. Deber regular o trfico durante as obras. Non se permiten reposicins

  parciais.

  * Debe repoer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.

  * Por razns de seguridade e na medida do posible, non se permiten analizacins sobre a

  calzada, debndose emprazar nas zonas destinadas a beirarras.

  Debe computarse no aval global depositado o importe de trescentos euros (300,00 ) para

  responder das obras de reposicin da via pblica. No caso de que o concello tea que facer

  obras no dominio pblico do sistema viario e resulte afectada esta obra, ser por conta de

  "UNIN FENOSA DISTRIBUCIN SA", o traslado, adaptacin, reposicin ou calquera

  outra actuacin que resulte necesaria, sen que iso supoa dereito a ningn tipo de

  indemnizacin.

  Deberase axustar, as mesmo, s seguintes condicins:

  *Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un

  carril.

  *Se o vial inferior a 5,00 metros de ancho, deber reasfaltar 1,00 metro a cada lado da zanxa.

  Para a conexin coas vivendas, advrteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei

  9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos

  propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupacin para poder contratar o servizo.

  Deberase axustar, as mesmo, s seguintes condicins:

  *Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un

  carril.

  *Se o vial inferior a 5,00 metros de ancho, deber reasfaltar 1,00 metro a cada lado da zanxa.

  Para a conexin coas vivendas, advrteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei

  9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos

  propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupacin para poder contratar o servizo.

  Deberase axustar, as mesmo, s seguintes condicins:

  *Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a reasfaltar un

  carril.

  *Se o vial inferior a 5,00 metros de ancho, deber reasfaltar 1,00 metro a cada lado da zanxa.

  Para a conexin coas vivendas, advrteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 da Lei

  9/2002, do Solo de Galicia e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galicia, da esixencia aos

  propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupacin para poder contratar o servizo.

 • Concello de Cangas

  Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850

  Expediente 1024/2017. Licenza urbanstica

  Favorable Tipo de votacin: Unanimidade/Asentimento

  EXPEDIENTE N X 1.024/17.- Advertido un erro na redacin do texto do acordo da Xunta de

  Goberno Local de data 15 de maio de 2017, polo cal se outorgou licenza de obras a J.M..R. H.,

  con enderezo na Choupana, n 15-2-bloque 2B-Cangas, para en Mendua-Aldn, construr

  unha vivenda unifamiliar, modifcase dito acordo no sentido en que as superficies autorizadas

  quedan do seguinte xeito: 127,70 m2., de soto; 162,05 m2., de planta baixa; 112,85 m2., de

  primeiro andar; e 30 m2., de piscina, de conformidade co proxecto visado o 1 de febreiro de

  2017 elaborado pola arquitecta Mara Teresa Fernndez Iglesias.

  Expediente 3970/2017. Licenza urbanstica

  Favorable Tipo de votacin: Unanimidade/Asentimento

  EXPEDIENTE N X. 3.970/2017.- A "UNIN FENOSA DISTRIBUCIN SA", con

  domicilio a efectos de notificacins en Travesa de Vigo, 204 PB, para en Balea Centro, n15

  Darbo, autorizar a ocupacin de dominio pblico e conceder licenza de obras para executar

  unha rede de baixa tensin soterrada, canalizacin de 27 metros de lias elctricas soterradas

  de baixa tensin, de conformidade co proxecto presentado de data 31 de maio de 2.017 e coas

  seguintes condicins:

  As obras non se podern realizar no perodo do vern, comprendido entre o 15 de xullo e o 15

  de setembro. Non se permiten reposicins parciais.

  Nin durante o perodo das festas de nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante as de

  Semana Santa. Deber regular o trfico durante as obras. Non se permiten reposicins parciais.

  * Debe repoer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas.

  * Por razns de seguridade e na medida do posible, non se permiten analizacins sobre a

  calzada, debndose emprazar nas zonas destinadas a beir

Search related