16
redacció: 93 458 87 80 - [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 - [email protected] | administració: [email protected] línia nord El setmanari del Barcelonès Nord linianord.cat · 14/4/2016 · Núm.167 · Difusió OJD-PGD: 15.025 exemplars setmanals El sí del PSC permet aprovar els pressupostos de Badalona Finalment els socialistes hi voten a favor després de garantir l’impuls dels plans d’ocupació locals pàg 6 pàg 12 Reportatge pàg 3 De l’estudi ‘Perspectives’ al Sant Roc del dia a dia: parlen els veïns del barri Sant Adrià pàg 9 Callau vol estudiar el cost de manteniment de les Tres Xemeneies Cultura pàg 7 Miguel Poveda serà el cap de cartell de les festes de Llefià Esports pàg 13 Un recital de Suton dóna l’onzena victòria a la Penya El sí del PSC permet aprovar els pressupostos de Badalona Recuperar les platges Badalona i l’Estat volen descontaminar i habilitar més metres del litoral per als banyistes Reconeixement pàg 7 Òscar Camps, premi Català de l’Any: “Proactiva ajudarà on calgui” Santa Coloma pàg 8 L’atenció a les víctimes de violència masclista, la principal prioritat per als colomencs

Liniabcnnord 167

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://comunicacio21.cat/images/liniabcnnord_167.pdf

Citation preview

Page 1: Liniabcnnord 167

redacció: 93 458 87 80 - [email protected] | anuncia’t: 686 429 517 - [email protected] | administració: [email protected]

línianordEl setmanari del Barcelonès Nord linianord.cat · 14/4/2016 · Núm.167 · Difusió OJD-PGD: 15.025 exemplars setmanals

El sí del PSC permet aprovar els pressupostos de BadalonaFinalment els socialistes hi voten a favor després de garantir l’impuls dels plans d’ocupació locals pàg 6

pàg 12 Reportatge pàg 3De l’estudi ‘Perspectives’al Sant Roc del dia a dia:parlen els veïns del barri

Sant Adrià pàg 9Callau vol estudiar el cost de mantenimentde les Tres Xemeneies

Cultura pàg 7Miguel Poveda serà el cap decartell de les festes de Llefià

Esports pàg 13Un recital de Suton dónal’onzena victòria a la Penya

El sí del PSC permet aprovar els pressupostos de Badalona

Recuperarles platges

Badalona i l’Estat volen descontaminar i habilitar més metres del litoral per als banyistes

Reconeixement pàg 7Òscar Camps, premiCatalà de l’Any: “Proactivaajudarà on calgui”

Santa Coloma pàg 8L’atenció a les víctimes deviolència masclista, la principalprioritat per als colomencs

Page 2: Liniabcnnord 167

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517| 2 línianord.cat 14 abril 2016

Page 3: Liniabcnnord 167

3 | 14 abril 2016 línianord.catReportatge

La convivència, punt de partida» Els veïns de Sant Roc veuen el coneixement entre comunitats com el factor clau per a la cohesió» Els representants de les entitats consideren que cal impulsar canvis en el sistema educatiu actual

Fa un mes l’Ajuntament de Ba-dalona i l’obra social de La Caixavan fer públic l’estudi Perspecti-ves, que establia els 28 reptesprincipals que ha d’encarar elbarri de Sant Roc –i també la res-ta de zones del sud de Badalona–.Entre altres qüestions, el treball,fet en col·laboració amb el teixitassociatiu del districte, assenya-lava la salut, l’educació, l’ocupa-ció i l’habitatge. Amb aquest puntde partida, Línia Nord ha parlatamb veïns representatius de SantRoc per analitzar les eines de lesquals s’ha de dotar el barri per te-nir un futur digne.

INTERCULTURALITAT I INCLUSIÓ“La convivència és l’objectiu prin-cipal. Requereix temps i passa perla inclusió”, considera el secreta-ri de l’Associació de veïns, Enrique

Lara, que assenyala alguns canvis,a parer seu, urgents. “Cal aban-donar costums obsolets com casarles noies quan són molt joves o noportar els nens a l’escola”. Laraconsidera que comportamentscom aquests “estan molt associatsal poble gitano”, tot i reconèixerque és un hàbit adquirit per veïnsde totes les ètnies.

Un fet que té molt clar KhanAsad, arribat del Pakistan fa nouanys i membre de l’Associació In-tercultural de Badalona. “No sónels gitanos els únics que no van al’escola”, afirma. Al seu costat, elsociòleg gitano, Julio Vargas, as-senteix, mentre llança una arengaa favor de la interculturalitat. “Nopodem ser simplement multicul-turals, hem de conèixer-nos els unsals altres”, defensa.

D’altra banda, Vargas asse-gura que la comunitat gitana sem-pre carrega una motxilla plena deracisme. “Igual que la dona del Cè-sar, no només hem de ser hones-tos, sinó semblar-ho”, etziba. “Ens

suposa menys esforç justificar elsproblemes assenyalant un culpa-ble”, diu Lara, per la seva banda.

Tot i que Khan i Vargas con-sideren que el racisme i la intole-rància no són un problema greu albarri, reconeixen que de vegadesaquestes xacres causen conflictes.“Per sort hi ha gent que treballaper la convivència, com el Khan”,diu Vargas. Al seu torn, Asad in-sisteix a relativitzar els problemesderivats de la intolerància. “Elsproblemes del barri són causatsper la precarietat, la dificultatd’accedir a un habitatge o de tro-bar feina”, argumenta.

RESPONSABLES POLÍTICSTant Lara, com Asad i Vargascreuen que l’administració, prin-cipalment l’Ajuntament, ha dejugar un paper per generar unaconvivència real al barri, peròcoincideixen a assenyalar que finsara el consistori no ha sabut o vol-gut desenvolupar aquest rol. Defet, creuen que fins i tot ha fet es-

forços per remar en sentit contrari.“La classe política badalonina hautilitzat durant molts anys el clien-telisme al barri, fent favors a can-vi de vots a alguns grups de veïns”,assegura el secretari de l’Associa-ció de Veïns. Vargas hi està d’acordi considera que els successius exe-cutius municipals han apostatdeliberadament per una estratè-gia de “guetització” del barri. “Elspolítics mai no han fet una anàli-si de la transformació que neces-sita Sant Roc”, afegeix. “Almenyssembla que el govern actual té pre-disposició a seure i dialogar”, ma-tisa Asad.

En aquest sentit, Lara confiaen l’executiu de Dolors Sabaterperò també té queixes de la sevafeina al barri. “El govern del PP vautilitzar gent de Sant Roc perapropiar-se del barri i el govern ac-tual ho intenta fer amb Badalonasom tots”, diu.

Per la seva banda, Asad creuque la ingerència dels partits a lesentitats dificulta una relació òpti-

ma entre els representants delteixit associatiu. “Les associacionss’han de mantenir allunyades deles formacions polítiques”, afirma.

EDUCACIÓ, EL CAMÍ A SEGUIRVargas creu que hi ha una recep-ta comuna per solucionar, o in-tentar-ho, la majoria de problemesdel barri: l’educació. “El sistemaeducatiu no contempla les ne-cessitats del poble gitano. De fet,de tot aquell que no sigui de clas-se mitjana o alta”, assegura. És peraixò que el sociòleg –a qui Harvardha publicat un estudi sobre lesanomenades comunitats d’apre-nentatge– insisteix a abandonarl’actual sistema educatiu “vertical”i treballar per un nou model quetingui en comptes les caracterís-tiques pròpies d’individus i col·lec-tius. “S’han d’obrir les escoles albarri i fer feina específica amb elsalumnes amb més dificultats”.“Els veïns del barri som com els co-berts d’una coberteria: tots somimportants”, conclou Khan.

Andreu MerinoSANT ROC

L’Associació de Veïns reunida en assemblea (esquerra) i Julio Vargas i Khan Assad, dos representants del teixit associatiu del barri (dreta). Fotos: Línia Nord

Page 4: Liniabcnnord 167

Opinió| 4 14 abril 2016línianord.cat

publicitat 686 429 517

Les cartes d’opinió es poden enviar a: [email protected]

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

redacció: [email protected] publicitat: [email protected]ó: [email protected]

línianord.catDipòsit legal: B 43222-2010

amb el suport de:Difusió controlada

15.025 exemplars setmanals

4Fer un trioper Jordi Lleal

Que ningú ho mal interpreti, noes tracta de qüestions de rela-cions entre persones, es tractade la formació del govern d’Es-panya entre els partits políticsque estan a la palestra i podendecantar la balança a dreta oesquerra, si és que volen.

En les relacions personals,per fer un trio cal que els treses posin d’acord de forma dis-creta, què volen fer i en quinescondicions, i no anem mésenllà per no trepitjar terrenysempantanegats. En les rela-cions entre polítics, en quèels objectius dels mitjans in-formatius no paren d’enfo-car-los, la cosa ja és diferent.Es posen barreres i condi-cions, línies vermelles en di-uen, per quedar bé amb elsseus i marcar territori amb elsaltres possibles socis a l’horade fer el trio. Malament rai,serà difícil perquè si d’antuvifas públiques les condicions i

després s’han de variar i re-tractar després, qui les ha fetqueda com el perdedor, i aixòen política és fer-se l’harakiri.

Qui té prou força i argu-ments per obligar o convèncerals altres dos, que en podensortir beneficiats els tres?Aquest és el trilema! Entre elstres cal que tinguin un objectiucomú i aquí està l’atzucac, per-què l’objectiu i com arribar-hino és el mateix en cap dels tres.Així que de moment potser hodeixen córrer i cadascun esquedi a casa seva amb les ganesde fer el trio però sense caureen el parany de cara a les prò-ximes eleccions.

Per finalitzar la que semblauna tragicomèdia, un senyorreial fent d’alcavot, crida acapítol al president del Con-greso perquè, junts o barre-jats, els forci a fer el trio d’u-na vegada. Senyor, quin pan-orama, ja s’ho faran!

Un diari participatiu

Actualitat a la xarxa

#DebatEncès

@rinceindcat: Actualmente conocer elespañol es un deber y conocer el catalánun derecho. Koiné pide que sea al revés.Por qué la primera les parece bien?

#Déjà-vu

@PepPrieto: Mario Conde ha estatdetingut per blanqueig de capitals. Perun moment he tingut la sensació de serMarty McFly i haver pujat al DeLorean.

#Teatre

@pilarcarracelas: Ha de durar gaire mésla pantomima de les negociacions? Siseguim escoltant la mateixa cantarellamolt de temps acabarem al frenopàtic.

Un diari plural

per Mari Carmen Lozano

4Esglésies

Hi ha petons d’àvia, petonsdolços, petons que apropen ialtres que distancien, petonsque passen inadvertits i petonsque creuen línies vermelles.És un dia més i els políticsafermats dins el Congrés no ar-riben enlloc. En un matí així,mentre ells intenten cercar laquadratura del cercle, la ciu-tadania continuem vivint ambfactures que electrocuten; ambllistes d’espera que s’eternitzen;amb metges que deuen con-trolar si decideixen enviar-te afer una prova o no; amb méspersones sense sostre, ambmés persones aturades, i ambmés injustícies que van min-vant els nostres ànims.

En un matí ple d’exteriori-tats i noticies llegeixo que l’o-rigen del terme església es re-munta a un vocable grec quesignifica “assemblea”, el lloc ones desenvolupen els serveis re-ligiosos públics, amb imatgesque són adorades pels fidels.Sonen campanes. Ens apro-pem una mica més, dins d’a-

questa societat desconsolada,i veiem com el Congrés dels Di-putats s’ha convertit en unamena de temple on els dife-rents parlamentaris llancen elseu sermó.

Entre sermó i campanes,apareix ell, amb el cap alt, elscabells recollits en una cua, elrostre amb somriure innocent,i un petó instigador als llavis.Què podem dir, ja que nomésamb un petó Iglesias va captarl’atenció de tothom, dels as-sistents al Congrés, de la prem-sa i dels ciutadans deixantconstància davant tots els pre-sents que el comportament noverbal és una eina poderosa, ala nostra disposició, un llaçinvisible per convèncer o influira nivell psicològic. Com a bonconeixedor dels temps medià-tics i els mitjans de comunica-ció, Iglesias té clar que la co-municació no verbal, el llen-guatge silenciós, és clau pervendre idees o vendre fum.

Vivim en una societat en laqual cridar l’atenció està de

moda, i amb només un petó,Iglesias va creuar la línia ver-mella. Potser se’l va ocórrer laidea mentre escoltava la can-çó de Pablo Alboran, El Petó,o potser la va agafar del llibrevermell de les marques de LuisBassat “Com construir mar-ques d’èxit”, perquè ambaquest gest, intencionat itransgressor, va deixar cons-tància que qui sap de comuni-cació sap allò que ha de fer perno passar desapercebut, coneixcom transformar el producteen marca, i el màrqueting po-lític en mera estratègia comu-nicativa.

Un gest provocador cre-uant la línia vermella, tras-passant l’ideari ètic-polític, es-cenificant un gir dins d’unasenda que, de moment, no sa-bem on es portarà. I així la po-lítica va caminant a cops, ambobstacles, amb sacsejades egò-latres i sorolls egoistes. Totestà fosc i jo em pregunto: - se-ran els petons d’Iglesias deruptura o de reforma?

Page 5: Liniabcnnord 167

Per a publicitat: [email protected] - 686 429 517 5 | línianord.cat14 abril 2016

Page 6: Liniabcnnord 167

línianord.cat 14 abril 2016

| 6

Badalona

El Ple municipal va aprovar defi-nitivament ahir els pressupostosde l’Ajuntament per al 2016. Des-prés que l’1 de març l’executiu deDolors Sabater tirés endavant l’a-provació inicial en junta de govern,ahir el govern va aprovar elscomptes al Ple amb el vot a favorde CiU, PSC i els grups del govern.

D’una banda, CiU ja haviaanunciat el seu suport, mentre quetot just ahir al matí el PSC tambéva fer públic que el seu vot seria fa-vorable. Després de setmanes deconverses amb el govern, els so-cialistes havien posat l’accent en lapartida destinada a l’ocupació, i fi-nalment l’impuls a tres programespropis de l’Ajuntament va per-metre desencallar la situació.

Aquests plans preveuen ge-nerar 30 llocs de treball per a un

projecte d’instal·lació de fibra òp-tica en equipaments municipals,un altre d’assessoria de consumenergètic i un últim de rehabilit-zació del parc d’habitatge.

Tots tres tenen una duradaprevista de sis mesos, amb elcompromís de socialistes i go-vern de donar-los continuïtat, i su-posen augmentar en 290.000 eu-ros la partida de foment de l’ocu-pació. Una quantitat que, suma-da a la prevista inicialment pel go-vern per al cofinançament de

plans d’ocupació supramunici-pals i l’impuls de microcrèdits, facréixer la partida d’ocupació finsals 872.000 euros, en uns comp-tes municipals de 156 milionsd’euros.

D’altra banda, més enllà de do-nar suport als pressupostos, el PSCha insinuat la voluntat d’entrar algovern. “És necessària l’estabilitati el bon govern, però no només de-pèn de nosaltres”, va exposar dis-sabte el president del grup socia-lista, Álex Pastor.

Una imatge del Ple celebrat ahir. Foto: Ajuntament

El suport del PSC al Ple permetal govern aprovar el pressupost» Finalment els socialistes voten a favor de la proposta de Sabater

» L’impuls a plans d’ocupació propis ha desencallat les negociacions

El CF Badalona, pendent del’estadi on començarà la lliga

URBANISME4El futur del nou es-tadi municipal continua sent mo-tiu de disputa entre l’Ajuntamenti el CF Badalona. De fet, semblaque les dues parts es resisteixen adibuixar un escenari compartit.Durant el Ple extraordinari que vaabordar el desenvolupament de lainstal·lació celebrat el 6 d’abril, elregidor d’Urbanisme, Oriol Lladó,va avisar que veia “improbable”que l’estadi estigués llest abans delgener de 2017.

Tot i això, dissabte el CF Ba-dalona va emetre un comunicat enquè assegura no acceptar “en capcas” el retard en la inauguració del

nou estadi fins aleshores i es fixacom a termini màxim l’octubre.

Malgrat el comunicat, Lladó esreafirma en el pronòstic expressatal Ple i insta el Badalona a treba-llar conjuntament per definir enquin estadi poden començar adisputar la pròxima temporada elsseus partits els equips del club. Enaquest sentit, el regidor d’Urba-nisme no amaga que la preferèn-cia del govern és mantenir l’actualubicació provisional a Montigalà.

D’altra banda, Lladó asseguraque el govern convocarà l’oposi-ció a la comissió de seguiment deles obres en els pròxims dies.

El PP vol que s’investiguinviatges de regidors del governTRIBUNALS4El PP instarà enels pròxims dies la Fiscalia a in-vestigar tres viatges realitzats peltinent d’alcalde Jose Téllez i el re-gidor Javi López entre els mesosd’octubre i febrer a Madrid, Sa-ragossa i la Corunya, amb motiude trobades convocades per di-verses formacions de l’anome-nada esquerra transformadora.

Els viatges han suposat unadespesa de 675 euros a les arquesmunicipals, la qual cosa el PP con-sidera “inadmissible”. “Nomésvan reunir-se amb companys departit”, assegura el portaveu po-

pular, Juan Fernández, tot i queals actes hi van participar mem-bres de diverses formacions d’a-rreu de l’estat. El PP posa espe-cialment l’accent en la trobada Ci-mera d’Alcaldes pel Canvi, que vaconcloure amb un míting d’IñigoErrejón. “No té cap justificacióque hàgim de pagar un viatge enun acte així amb els nostres im-postos”, considera Fernández.

Per la seva banda, el govern esdefensa i assegura que les des-peses dels desplaçaments hanestat fiscalitzades en tot momentper l’interventor municipal.

Èxit de la Festa Medieval amb toc d’atenció al govern

FESTES4L’Associació CulturalFesta Medieval Sant Jordi fa unbon balanç del primer cap de set-mana de festa al front marítim enel marc de l’edició d’enguany.“Hem incrementat l’oferta de pa-radistes i hem millorat les atrac-cions infantils”, argumenta el pre-sident de l’associació, Pedro JesúsFernàndez.

Tot i això, en aquesta edició lafesta ha perdut un dels emblemes-la batalla naval-, així com el tre-

net que circulava entre el Museui Canyadó. El motiu, segons Fer-nández, és econòmic, i el respon-sable, l’Ajuntament. “Encara es-perem que el govern digui quantsdiners aportarà”, assegura.

És per això que l’associació noha volgut assumir costos elevats ireclama al consistori que aclarei-xi la seva implicació en l’esdeve-niment. Mentrestant, la festa se-guirà instal·lada al front marítimaquest cap de setmana.

Fe d’errades | Pressupostos municipalsEn la darrera edició de Línia Nord s’explicava que, en les negociacions entre el PSC i el go-

vern per aprovar definitivament els pressupostos, la partida destinada a l’ocupació i la de so-cialització de llibres eren les que més consens havien generat fins al moment entre les dues

parts. Contràriament, eren en aquestes partides on encara no s’havia arribat a un acord.

RedaccióBADALONA

El govern veu “improbable” enllestir el nou estadi abans del 2017. Foto: Arxiu

Page 7: Liniabcnnord 167

Badalona 7 | 14 abril 2016 línianord.cat

Crida a la insubmissió a les proves de la LOMCE

ENSENYAMENT4La Federaciód’Associacions de Mares i Paresd’Alumnes de Badalona (FAM-PAS) ha fet una crida a la in-submissió a les proves d’ava-luació diagnòstica previstes perla Llei Orgànica de Millora Edu-cativa (LOMCE) que els alumnesde tercer de primària hauran derealitzar del 18 al 30 d’abril i elsde sisè el 4 i 5 de maig. En unaroda de premsa celebrada di-

marts, la FAMPAS va considerarque les proves han estat “impo-sades” i acusa el Departamentd’Ensenyament de la Generali-tat d’aplicar-les sense haver duta terme cap debat públic, político científic.

D’altra banda, diumenge laFAMPAS organitza durant tot eldia al Parc de Montigalà la sise-na edició de la Diada de l’Edu-cació Pública.

Miguel Poveda serà el cap de cartell de les festes de LlefiàCULTURA4L’Ajuntament i l’As-sociació de Veïns (AVV) Sant Joande Llefià-Gran Sol ja han arribat aun acord per a la programació deles festes de Sant Joan, que se ce-lebraran el tercer cap de setmanade juny. Finalment, les festescomptaran amb tres concerts, elmés destacat dels quals serà el deMiguel Poveda el 17 de juny. L’en-demà serà el torn de Sabor de Grà-cia i el dia 19 de Las Migas. Els tresconcerts se celebraran a l’amfite-atre del parc del Gran Sol.

UN CONCERT MÉS DEL PREVISTEl punt de partida de les negocia-cions entre els veïns i el consisto-ri era la supressió de la tradicional

“Suelta de vaquillas”, molt criti-cada per diversos grups anima-listes de la ciutat, així com per al-gun dels partits polítics que ara in-tegren el govern municipal.

Finalment es va establir que eltradicional acte se substituiria perdos concerts a l’amfiteatre, que amés acollirà a partir d’ara una pro-gramació cultural estable.

Finalment, però, les festes deSant Joan comptaran amb unconcert més. “La idea era portardos artistes de primeríssim nivell,però al final s’ha optat per aquestformat”, explica el president del’AVV, Jordi Mesas. “Valorem po-sitivament l’acord, ara falta que elbarri també ho vegi bé”, conclou.

El director de l’ONG badaloninaProactiva Open Arms, ÒscarCamps, viu els seus primers diescom a Català de l’Any 2015. Unadistinció entregada per El Perió-dico de Catalunya el 7 d’abril a tra-vés d’una votació popular. Campsva aconseguir més suports que elsaltres dos finalistes, el músic PauDonés i l’escriptor i periodista Jo-sep Maria Espinàs.

Més enllà de la distinció in-dividual, el premi serveix perposar de relleu les tasques de sal-vament marítim que Proactivaporta a terme des de l’estiu pas-sat al Mar Egeu, atenent els cen-tenars de milers de persones re-fugiades que intenten arribar aEuropa. “Aprofitarem l’onadaque suposa el premi per tenir mésvisibilitat”, afirma Camps en de-claracions a Línia Nord.

RESPONSABILITATS POLÍTIQUESCamps parla clar i assegura que latasca de l’ONG és necessària per-què les administracions -l’europeai les estatals- no estan complintamb les seves obligacions. “LaUnió Europea ha creat un buit al

Mar Egeu i està deixant morir mol-ta gent”, assegura.

Després de nou mesos a lescostes, Camps preveu que l’estadade Proactiva a l’Egeu va per llarg.“No preveiem que la situació delsrefugiats se solucioni aviat”, afir-ma. Ara bé, el director de l’ONGveu probable que l’arribada depersones que fugen de la guerra esprodueixi a altres costes. Una hi-pòtesi que no l’espanta. “Proacti-va està preparada per ajudar oncalgui. Mantindrem la nostra baseinicial a Lesbos, però també ens es-tablirem a les coses de Líbia i Tu-

nísia amb una embarcació de 30metres”, avança.

Més enllà de la feina realitza-da per organitzacions com la sevasobre el terreny, Camps conside-ra necessari que existeixi col·la-boració per a l’acollida de refugiatsdes de la societat civil de l’estat, jasigui a nivell de suport social, eco-nòmic o mediàtic. Una via, però,que també presenta obstacles.“Aquest país encara no ha après aexigir els seus drets”, consideraCamps. “Les noves generacionshan de tenir clar que tenen dret aqueixar-se i desobeir”, conclou.

El president Puigdemont va lliurar a Camps el premi Català de l’Any. Foto: Arxiu

Òscar Camps: “Proactiva estàpreparada per ajudar on calgui”Andreu MerinoBADALONA

Page 8: Liniabcnnord 167

línianord.cat 14 abril 2016

| 8

Santa Coloma

L’atenció a les nenes i adoles-cents que han estat víctimes deviolència masclista és la qüestiómés prioritària per als veïns deSanta Coloma, tal com reflecteixel resultat del procés participatiuper a l’elaboració del Pla d’Actua-ció Municipal (PAM), que es va ferpúblic dissabte a l’Auditori CanRoig i Torres. Concretament, el84% de les 3.417 persones en-questades durant el procés haqualificat de “molt important”l’atenció a aquestes víctimes al’hora d’establir la prioritzaciód’objectius que el govern munici-pal ha de tenir en compte.

D’altra banda, la segona prio-ritat per als enquestats és garan-tir condicions dignes de vida pera les persones grans o depen-dents, mentre que el tercer tema

més prioritari és vetllar per laqualitat dels serveis públics a laciutat. Per la seva banda, la lluitacontra la violència masclista tor-na a aparèixer com a prioritat encinquè lloc, en aquest cas per “re-forçar les accions” per a les donesque n’han estat víctimes.

2.000 PARTICIPANTSEn l’acte celebrat dissabte l’Ajun-tament va fer públic que 2.000persones han participat en els ac-

tes presencials organitzats en elmarc del procés participatiu delPAM, mentre que les aportacionsrecollides durant aquest procéshan estat 5.142. Ara, els serveis tèc-nics municipals estudiaran la via-bilitat econòmica de les propostes.

El següent pas serà el debat po-lític al Ple municipal, on s’apro-varan les principals línies de tre-ball que el govern haurà de dur aterme des d’ara i fins que finalit-zi el mandat, l’any 2019.

L’alcaldessa, Núria Parlon, va intervenir a l’acte de dissabte. Foto: Ajuntament

L’atenció a les víctimes deviolència masclista, una prioritat» El procés participatiu del PAM assenyala la violència de gènere en lainfància i l’adolescència com a principal preocupació dels colomencs

La reducció de llistes d’espera,supeditada als pressupostos

SANITAT4La visita del consellerde Salut, Toni Comín, divendresa Santa Coloma va servir perabordar una de les qüestions quemés polèmica ha generat a la ciu-tat darrerament, com són les llis-tes d’espera a l’Hospital de l’Es-perit Sant. Després que l’alcal-dessa, Núria Parlon, les qualifi-qués de “les més llargues de Ca-talunya” i la gerència del centre honegués, Comín s’ha compromès atreballar per reduir-les. Això sí,sempre i quan el govern de la Ge-neralitat disposi d’uns nous pres-supostos per a aquest 2016.

I és que, segons Comín, eldesenvolupament del pla inte-gral per a la millora de les llistesd’espera no pot començar amb unpressupost autonòmic prorrogat.

PROPOSTES DE SOMSOM Gramenet va aprofitar la vi-sita de Comín per presentar unasèrie de reclamacions al conseller,entre les quals hi ha una millor as-sistència als centres d’atenció pri-mària, evitar l’externalització deserveis o garantir el no cobra-ment de serveis d’urgència a per-sones sense targeta sanitària.

El nou col·lectiu LGBTIcolomenc comença a caminarIGUALTAT4L’associació EntenemSanta Coloma LGBTI (Lesbia-nes, Gais, Bisexuals, Transsexualsi Intersexuals) ja ha fet els primerspassos per constituir-se. De fet,l’entitat ha redactat els seus esta-tuts i ara està pendent que el de-partament de Justícia realitzi eltràmit de registre. Així doncs, toti estar en un procés embrionari, lanova associació colomenca en de-fensa de la igualtat ja pren forma.

Per ara són 17 les persones queformen part de l’associació. “Ensagradaria estar en funcionamenten una data clau com el 28 de juny,dia de l’Orgull LGBTI, però tot de-pendrà de la rapidesa amb què laGeneralitat dugui a terme els trà-

mits”, apunta el president, XavierVillena.

La creació de l’entitat arribadesprés que al febrer, durant la pri-mera audiència pública de la re-gidoria de LGBTI, l’Ajuntamentfes una crida a la ciutadania perconstituir una associació d’a-questes característiques.

Sigui com sigui, els principalsobjectius de l’associació són lalluita contra la discriminació perraons d’orientació sexual, pro-moure la normalització de l’ho-mosexualitat, transsexualitat i bi-sexualitat, esdevenir un punt d’o-rientació per a famílies LGBTI otreballar per a la prevenció delVIH, entre altres qüestions.

La pobresa energètica afecta1.300 persones a la ciutat

SOCIETAT4Durant el 2015 l’A-juntament va gestionar 425 aju-des contra la pobresa energèti-ca que van beneficiar 1.298 per-sones. Totes elles, segons el con-sistori, no haurien pogut ferfront a l’endeutament de despe-ses de consum sense aquesta aju-da pública. Posades en context,aquestes xifres reflecteixen que3 de cada 10 prestacions d’ur-gència, gestionades l’any passatdes del Fons de Contingència So-

cial de l’Ajuntament, van serper garantir els serveis bàsics deles llars de la ciutat.

Els requisits per ser benefi-ciari d’aquesta ajuda són tenir unavís urgent de la companyiad’interrupció de l’aigua, la llumo el gas, i uns ingressos inferiorsentre dues i tres vegades a l’In-dicador de Renda de Suficiènciade Catalunya (IRSC), establerten 569,12 euros mensuals i7.967,73 euros anuals.

Memòria històrica | Carrer Julia RomeraEl Ple municipal del 4 d’abril va aprovar de forma definitiva canviar el nom del Passatge de la Vic-tòria, de reminiscències franquistes, pel de Julia Romera, lluitadora anarquista dels anys 30 i veï-na de Santa Coloma. L’aprovació arriba després d’anys de demandes en aquest sentit per part,entre altres, del grup d’historiadors José Berruezo o de la Comissió Antifeixista 27 de gener.

RedaccióSANTA COLOMA

Comín (dreta) durant la visita a l’Esperit Sant. Foto: Ajuntament

Page 9: Liniabcnnord 167

línianord.cat 14 abril 2016

9 |

Sant Adrià

Callau vol estudiar el cost demanteniment de les Xemeneies

» Proposarà conèixer amb exactitud la despesa que suposaria mantenir l’equipament i compta amb el suport de la plataforma

Desdelamina.net debat sobreel mercat de droga al barri

SOCIETAT4El projecte de dina-mització comunitària Desdela-mina.net donarà dilluns el tret desortida a la iniciativa De sota,cavall i rei, que pretén impulsarel debat sobre la realitat del mer-cat de la droga al barri.

Demà es publicarà a la sevapàgina web el primer dels quatrearticles que abordaran el temaamb un punt de vista divulgatiu iinformatiu i des de les seves qua-tre dimensions principals: el mer-cat, els usuaris, els professionalsi els veïns. “La droga és un dels te-mes presents des de fa temps albarri”, assegura el dinamitzador deDesdelamina.net, David Picó. “De

tota manera, és una qüestió moltvolàtil. El mercat ha canviat des deldesembre, per exemple”, afegeix,recordant el moment en què el fo-cus mediàtic va situar-se al barriarran de diverses operacions an-tidroga. El mateix moment enquè es va batejar la Mina com “elsupermercat de la droga”.

Segons Picó, el gran problemaés que el mercat de la droga s’ha“normalitzat” al barri. “És peraixò que volem potenciar l’em-poderament dels veïns, perquè ca-dascú es formi les seves opinions”.En aquest sentit, De sota, cavalli rei programarà espais de debatper a professionals i veïns.

Súmate vol cohesionarl’independentisme al municipiPOLÍTICA4L’associació Súma-te, de castellanoparlants inde-pendentistes, ja és una realitat aSant Adrià. El 9 d’abril va cele-brar la seva presentació i ja hacomençat a treballar per assolirel seu objectiu principal, com ésaglutinar els independentistes dediferents perfils. “Hi ha moltagent castellanoparlant favorablea una República catalana, peròalguns se senten exclosos”, as-segura el portaveu de Súmate aSant Adrià, Andreu Vélez. “Vo-lem fer entendre que cal cohe-sionar totes aquelles persones fa-

vorables a la independència,sense tenir en compte ideologieso partits”, considera.

Per tal d’aconseguir l’objec-tiu, Súmate preveu realitzar di-versos actes i xerrades i sobretotteixir aliances amb les entitatsdel poble. “Ja hem mantingutcontactes amb la Plataformaper a la Conservació de les TresXemeneies o la Penya Barcelo-nista”, explica Vélez. A més, elportaveu avança que l’associaciótindrà una parada en el marcdels actes de Sant Jordi que ce-lebrarà la ciutat.

Pas endavant contra el soroll de la C-31

TERRITORI4El soroll que els veïnsde Sant Adrià pateixen a causa deltrànsit per l’autopista C-31 estàmés a prop d’esmorteir-se. O aixòsembla.I és que Infraestructuresde la Generalitat de CatalunyaSAU, empresa pública dependentde l’administració catalana, haobert un concurs públic per adju-dicar l’assistència tècnica neces-sària per a l’elaboració de l’estudiacústic que ha de determinar l’ex-posició al soroll a la qual estan sot-

mesos els veïns a causa del tràn-sit en el tram de l’autopista entreSant Adrià i Badalona.

Les empreses que vulguin op-tar a prestar aquest servei haurande presentar les seves ofertes a laGeneralitat abans del 25 d’abril.

D’altra banda, el preu total delicitació establert per l’adminis-tració és de 43.560 euros i les em-preses interessades hauran d’a-creditar la seva solvència econò-mica i financera.

L’alcalde Joan Callau té la inten-ció d’encarregar un estudi inde-pendent que estableixi amb exac-titud el cost que suposaria per a lesarques municipals fer-se càrrec delmanteniment de les Tres Xeme-neies. Aquest pas arriba desprésque Endesa anunciés la voluntatde cedir l’equipament a l’Ajunta-ment, un cop el Ple ha aprovat laproposta de resolució per declararel recinte de l’antiga fàbrica tèr-mica Bé Cultural d’Interès Local,una catalogació que obliga el pro-pietari de l’equipament -la com-panya elèctrica- a assumir-ne elmanteniment.

Les primeres estimacions as-senyalaven que el mantenimentsuposaria una despesa anual de400.000 euros i això convertiaaquest aspecte en un dels princi-

pals esculls per acceptar la dona-ció, segons va assegurar el mateixCallau.

En aquest sentit, l’encàrrecd’aquest estudi independent indicaque l’alcalde no rebutja d’entradaque l’Ajuntament esdevingui ti-tular de l’equipament, tot i quefonts municipals expliquen a Lí-nia Nordque Callau vol que l’en-càrrec sigui una mesura de con-sens. Sigui com sigui, el batlle ja

compta amb el suport de la Plata-forma per a la Conservació de lesTres Xemeneies, un fet que s’haproduït en comptades ocasions enels darrers anys. “Ens sembla exa-gerat que el manteniment suposigairebé mig milió d’euros l’any”,considera el portaveu de la plata-forma, Roger Hoyos. “Amb el queEndesa hauria pagat per l’ende-rroc, poden mantenir les Xeme-neies durant 20 anys”, afegeix.

Endesa ha xifrat el manteniment en 400 mil euros anuals. Foto: Arxiu

Bloc Venus | Incendi sense feritsDimarts al matí es va declarar un incendi en un dels pisos superiors del Bloc Venus, a la Mina.Segons ha pogut saber Línia Nord, el foc va tenir el seu origen a la cuina del mateix pis i, abansd’avisar els Bombers, els veïns van intentar-lo apagar pels seus propis mitjans. Finalment els

Bombers van enviar-hi set dotacions que van extingir el foc. No es va registrar cap ferit.

RedaccióSANT ADRIÀ

Page 10: Liniabcnnord 167

Montgatlínianord.cat 14 abril 2016

| 10

Nova edició de la cursa per a una alimentació saludable

SALUT4El poble acollirà diu-menge la 4a edició de la CursaBH Montgat pel dret a una ali-mentació saludable. La Plaça deles Mallorquines exercirà depunt de sortida, a les 10 delmatí, i d’arribada. La cursa haprogramat dues modalitats, pertal que els corredors puguin es-collir entre fer 5 o 10 kilòmetres.

L’esdeveniment és impulsatper la Creu Roja i Life for Eventsa través de l’Aliança Humanità-ria per a l’Alimentació Infantil. Ésper això que, a l’hora de fer lesinscripcions, els corredors podenoptar a pagar menys per parti-

cipar en la cursa si, a canvi, fanentrega de menjar als organit-zadors.

Un vessant solidari que tam-bé serà present en la 4a edició dela Milla Infantil. I és que cadanen o nena que participi en lacursa haurà de portar com amínim un aliment que serà en-tregat a la Creu Roja.

La cursa BH Montgat és unexemple més dels molts projec-tes que la delegació de la CreuRoja a Montgat i Tiana impulsaal llarg de l’any, amb l’objectiu dedonar resposta i cobertura a di-verses necessitats socials.

El ministeri d’Hisenda espanyolha retingut les transferènciesdel fons de Participació en elsImpostos de l'Estat (PIE) a l’A-juntament per no haver facilitatles dades de tancament del pres-supost local del 2014. El go-vern de Rosa Funtané asseguraque l’estiu passat va adonar-seque el consistori no havia enviatal ministeri la liquidació depressupostos del 2013 aprovadapel Ple municipal.

En un comunicat, l’executiuafegeix que el pressupost de2014 no estava comptabilit-zat. “A més, hi havia manca deregularització de factures i pa-gaments no efectuats a pro-veïdors del consistori”, recull eltext. Uns impagaments que elgovern de Funtané xifra entres milions d’euros i que as-segura haver solucionat en no-més quatre mesos.

D’altra banda, el 31 de març,la Junta General de Platges deMontgat es va reunir abans de lacelebració del Ple municipal pertancar els seus comptes del2014. Un tràmit que, segonsl’Ajuntament, era el darrer quecalia realitzar per liquidar elscomptes municipals. En aquestsentit, el comunicat emès per l’e-

quip de govern preveu que l’A-juntament enviarà al ministeriaquest mes les dades reclamadesper l’Estat per tal de desblo-quejar les transferències del PIEi poder rebre així els diners re-tinguts.

Una retenció que, més enllàde Montgat, el ministeri ha apli-cat a 17 municipis catalans més.

Una imatge d’arxiu de l’Ajuntament. Foto: Arxiu

L’Estat reté diners a Montgat perno enviar el pressupost liquidat

Cultura | 12è Concurs de Música JoveEls Ajuntaments de Cabrils, Vilassar de Mar, El Masnou i Montgat organitzen la 12a

edició del Concurs de Música Jove. Des d'aquest mes d'abril i fins al 17 de maig espodran presentar les sol·licituds per participar-hi. El concurs és obert a qualsevol

estil i gènere musical i en la darrera edició van guanyar dos grups montgatins.

RedaccióMONTGAT

Page 11: Liniabcnnord 167

línianord.cat 14 abril 2016

11 |

Tiana

El govern municipal asseguraque vol replantejar el conveni fir-mat amb l’Ajuntament de Mont-gat sobre l’ús de la piscina del po-ble. Tot i que Junts per Tiana(JxT) va emplaçar en el darrer Plel’executiu d’Ester Pujol a fer-ho,la regidora d’Esports, Núria Blas-co, afirma que el govern ja haviaabordat la qüestió amb el con-sistori de Montgat. A més, Blas-co afegeix que el de la piscina noés l’únic conveni amb el munici-pi veí que volen reformular.

Per la seva banda, el portaveude JxT, Isaac Salvatierra, consi-dera que aquest conveni és laprincipal causa de la sobreocu-pació que la piscina va viuredurant l’estiu passat. “S’ofereixals montgatins venir a la piscinaa preu de tianenc i a sobre elsveïns no en traiem res a canvi”,exposa, al mateix temps que la-menta que l’única contrapresta-

ció del conveni per als tianencssigui la possibilitat de pagar unatarifa reduïda d’aparcament al’estació de Montgat.

AUGMENT DE PREUSMés enllà del conveni, el go-vern preveu combatre la sobre-ocupació amb un augment delspreus de l’equipament munici-pal, així com amb una “raciona-lització” de dates i horaris.

En aquest sentit, el Ple mu-nicipal ha aprovat incrementar

un 17% els preus dels abona-ments per a tota la temporada.Un fet que, segons Blasco, es veucompensat amb la possibilitatque els usuaris tenen de no pa-gar tot l’estiu, sinó només peraquelles dates en què utilitzin lesinstal·lacions.

D’altra banda, la regidoraassegura que la piscina segueixsent la més econòmica de la co-marca i defensa que, malgratl’augment de preus, a l’equipa-ment també s’hi fan inversions.

Una imatge d’arxiu de la piscina. Foto: Ajuntament

El govern vol canviar el convenide la piscina amb Montgat

L’Escorxador | Festes lliures de sexismeFins al 30 d’abril el Centre Cívic l’Escorxador acull l’exposició Que la nit noet confongui, per unes festes lliures de sexisme. La mostra pretén fer refle-xionar els visitants sobre les actituds masclistes i homòfobes que es poden

produir en un ambient festiu, especialment en l’àmbit de l’oci nocturn.

RedaccióTIANA

La Plena d’Art Solidàriarecapta més de 1.200 euros

SOLIDARITAT4La Plena d’ArtSolidària impulsada per TianaSolidària va recaptar dissabte1.230 euros, que es destinaran alrebost solidari impulsat per lamateixa entitat. Un rebost que,establert a la parròquia i coor-dinat pels Serveis Socials de l’A-juntament, dóna servei a unes40 famílies tianenques. Enaquest sentit, Elisenda Porta,membre de Tiana Solidària, rei-vindica més que mai la necessi-tat d’actes d’aquest tipus. “En unany la quantitat de personesque es beneficien del rebost haaugmentat de 30 a 40”, explica.

És per això que Porta esmostra satisfeta de la participa-

ció registrada durant la Plenad’Art de dissabte i posa l’accenten la “generositat” dels diversosartistes que han cedit obres pera aquesta rifa solidària.

Tiana Solidària també volmostrar el seu agraïment a laFundació del Barça. Aquestaàrea del club blaugrana va cediruna samarreta oficial firmadaper Leo Messi, que es va con-vertir en una de les atraccions dela jornada.

Per tot plegat, l’entitat fa unbalanç positiu de la Plena d’Art,encara que enguany no s’haaconseguit superar els 2.000euros recaptats en l’edició del’any passat.

Page 12: Liniabcnnord 167

Comarcalínianord.cat 14 abril 2016

| 12

Pròximament el BarcelonèsNord podria disposar de més su-perfície de platja. Per una ban-da, l’Ajuntament de Badalona hamanifestat la seva voluntat de re-cuperar per a aquest ús la zonalimítrofa del municipi ambMontgat. Així ho va comunicarel regidor de l’Àmbit BadalonaPròspera i Sostenible, Àlex Ma-ñas, als responsables de la De-marcació de Costes de Catalun-ya del Ministeri de Medi Am-bient en una reunió celebrada di-vendres.

El titular d’aquests terrenysés l’Àrea Metropolitana de Bar-celona, amb qui Mañas ja ha ma-nifestat la voluntat de reunir-se.Més enllà de la seva recuperaciócom a platja, el terreny també re-querirà un procés de desconta-

minació, ja que anys enrere ha-via acollit diverses indústries. “Elnostre objectiu és recuperar idescontaminar el litoral, aixícom perllongar el passeig marí-tim”, assegura Mañas.

PROMOCIÓ TURÍSTICAD’altra banda, els representantsde la Demarcació de Costes vantransmetre al govern munici-pal la voluntat de recuperar laplatja ubicada entre Badalona i

Sant Adrià. En aquest cas, l’en-carregat de coordinar el procésserà el Consorci del Besòs, ensdel qual Badalona en formaràpart pròximament.

D’altra banda, la notícia arri-ba mesos després que Badalonahagi anunciat la seva entrada alConsorci Enoturístic de la DOAlella. “Tenir més metres deplatja suposarà un atractiu mésde cara a la promoció turística”,reconeix Mañas.

El Barcelonès Nord podria tenir més metres de platja. Foto: Arxiu

La comarca podria tenir més superfície de platja

RedaccióBARCELONÈS NORD

Formació | Economia social i solidàriaAhir es va celebrar a Santa Coloma la segona sessió de l’Itinerari formatiu sobre economiasocial i solidària, impulsat per l'empresa municipal colomenca Grameimpuls, en col·labo-

ració amb els Ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs i el Consell Comarcal delBarcelonès. L’objectiu és potenciar l’ocupació en projectes socials i d’emprenedoria.

La Fira Immobiliària deBadalona amplia horitzons

HABITATGE4Des de demà i finsdiumenge, la Rambla de Bada-lona acollirà la tercera Fira Im-mobiliària de la ciutat, organit-zada per l'Ajuntament a travésde la societat Reactivació Bada-lona. Enguany l’esdevenimentcomptarà amb 18 expositors i,per primera vegada, els visi-tants podran rebre informaciósobre noves tipologies de cons-trucció, fórmules de propietat al-ternatives i mesures per poten-ciar l’estalvi energètic.

En la segona edició de lafira, celebrada l’any passat, hivan assistir 9.000 visitants is’hi van produir 1.200 contrac-tes comercials.

Ara, els impulsors de l’esde-veniment confien fer un pas en-davant i que el certamen esde-vingui un referent a tot el Bar-celonès Nord.

La inauguració tindrà llocdemà a les sis de la tarda icomptarà amb la presència del’alcaldessa, Dolors Sabater.

El sisè Concurs de Dibuix In-fantil de Sant Jordi de BufalàComerç reivindicarà la masia deCa l’Andal, un indret històric dela ciutat de Badalona en estatprecari i que és objecte d’unacampanya per part dels veïnsper recuperar-la com a centre cí-vic i biblioteca.

Al certamen hi participen lesescoles del barri i tots aquells in-fants que així ho desitgin. Per talde formalitzar la participació, calfer servir unes làmines espe-cials que proporcionen els boti-guers de Bufalà. L’associació as-segura que l’any passat van par-ticipar-hi 500 infants.

Enguany, doncs, el certamentindrà un vessant reivindicatiu,ja que s’afegirà a la campanya lo-cal per salvar la masia de Ca l’An-dal perquè sigui rehabilitada i re-aprofitada com a equipament.

De fet, el lliurament de pre-mis se celebrarà davant de la ma-sia, el pròxim dia de Sant Jordia les 11 del matí. Entre els premishi ha una tauleta.

UN EDIFICI EMBLEMÀTICLa reivindicació per habilitar Cal’Andal com a centre cívic i bi-blioteca ve de lluny, tot i que enels darrers mesos sembla haveragafat embranzida. Ja el passat17 de gener l’Associació de Veïns

de Bufalà va reunir-se amb el re-gidor d’Urbanisme, Oriol Lla-dó, i la regidora de Cultura, LaiaSabater, per abordar aquestaqüestió. Allà, els veïns van pre-sentar un dossier que repassavala història d’aquesta demanda.Segons l’associació, la propostava ser vista amb bons ulls perpart del govern municipal.

La masia data del segle XV iestà protegida com a Bé Cultu-ral d’Interès Local.

Un concurs de dibuix de BufalàComerç reivindica Ca l’Andal

RedaccióBADALONA

ComerçMostra | Badalona acollirà la primera fira d’aproximació a la nàuticaEl Port de Badalona acollirà l’Inicia’t, La fira de la nàutica i els seus oficis, del 9 al 12 de juny. Aquest esdeveniment parteixd’un concepte “totalment innovador”, asseguren des de Marina Badalona, ja que el seu objectiu és oferir “un aparador d’alternatives per accedir a la nàutica de base per primera vegada” en tots els seus vessants: l’esportiu, el formatiu i l’empresarial. Amb aquesta proposta es pretén apropar un nou públic als esports nàutics, de llarga tradició a la ciutat.

La masia data del segle XV. Foto: Arxiu

Fondo Comerç s’implica ambla lectura amb l’Abril Literari

SANTA COLOMA4Els botiguersde Fondo Comerç estan organit-zant durant aquest mes l’Abril Li-terari, una campanya que vol fo-mentar la lectura i atraure visi-tants a les botigues de l’entitat.

Per una banda, Fondo Co-merç sortejarà premis entre elsclients que omplin una butlletaamb 10 títols de llibres –amb elseu autor i la botiga on l’ha tro-

bat–, d’entre els més de 60 que hiha repartits pels comerços asso-ciats –un llibre a cadascun–. Elpròxim divendres 22 tindrà lloc ala plaça del Rellotge la gala de clo-enda, on es lliuraran els premis ihi haurà una actuació musical.

Paral·lelament, l’associacióofereix lectures dramatitzadesde la mà de la companyia colo-menca Cocoteva.

La primera agència de turismeresponsable neix a Badalona

BADALONA4Nadiu Viatges és laprimera agència de viatges de tu-risme responsable de Catalunya,i ha estat impulsada per dos ba-dalonins. Va ser presentada elpassat dimecres 6 d’abril ambuna visita a les restes romanes delMuseu de Badalona, “una joia pocconeguda”, segons explica FrancFamadas, un dels dos creadors.De fet, aquest és l’esperit de l’a-gència, el de fer valdre espais i in-drets “no tan massificats” i bus-

car “la tradició i personalitat au-tèntica dels llocs que es visiten”.

Nadiu Viatges beu de la tra-dició del turisme responsable,un concepte nascut els anys 80i que vol “minimitzar l’impactenegatiu del turisme i maximit-zar el positiu”, afirma Famadas,ajudant l’economia local delsdestins i el seu medi ambient.En un futur, l’agència es plantejala possibilitat de portar gent adescobrir la ciutat.

Page 13: Liniabcnnord 167

línianord.cat 14 abril 2016

13 |

Esports

L’UBSA sua de valent per derrotar el CB Castellar

BARCELONÈS NORD4La fase re-gular de la Copa Catalunya és apunt d’acabar i els equips es pre-paren per a l’últim tram del curs.

L’UBSA, que va suar de valentper guanyar a Castellar del Vallès(66-69) i el Sant Josep, que va tor-nar d’Artés amb una nova victò-ria (62-78) ja pensen en la fase fi-nal que es jugarà a mitjans delmes  que  ve.  Demà  passat  elsadrianencs rebran el Mataró Fei-

mat, mentre que els badaloninsjugaran contra la UE Sant Cugat.

Ben diferent és l’objectiu deCírcol i Minguella. Els catòlics es-tan empatats a punts amb el SolGironès, el primer equip que hi hafora de la zona de promoció dedescens, però tenen pitjor bàsquetaverage. Per la seva banda, els deCasagemes estan immersos en lalluita per evitar el descens direc-te i són avant penúltims.

Goran  Suton  va  ser  el  factordesequilibrant. El jugador bos-nià va brillar amb llum pròpia iamb els seus 25 punts va liderarla Penya cap a l’onzena victòriadel curs diumenge passat contral’Obradoiro (74-71).

Els gallecs es van presentar aBadalona  sense  la  seva  figura,Adam Waczynski, però no van no-tar gaire aquesta baixa. Mallet vaagafar la batuta del joc i va assu-mir la responsabilitat ofensiva alprimer quart amb un 100% d’e-fectivitat en triples que va portarel nord-americà fins als 11 punts.Però els de Santiago no li van per-dre la cara al partit i després d’unbon segon període van marxar aldescans amb un avantatge mínim(41-42).

La  igualtat  es  va  mantenirdesprés del descans, però el pivotvisitant  Brown  va  carregar-seamb la quarta falta ràpidament i

Suton va aprofitar aquest escenariper jugar a plaer a prop de la cis-tella. Els gallecs van tornar a es-trènyer el marcador però un tri-ple i un 2+1 de Suton van donara  l’equip  un  avantatge  de  vuitpunts que els gallecs no retallarien.

DIUMENGE, A MADRIDNomés queden set jornades per alfinal  de  la  fase  regular  d’ACB icada partit serà una final. La pri-

mera d’elles serà aquest diumen-ge a dos quarts de 8 del vespre alBarclaycard Center contra el ReialMadrid. Els blancs ocupen la ter-cera posició, però arriben al par-tit amb més càrrega de minutsque la Penya, ja que aquesta set-mana han jugat dos partits d’Eu-rolliga (el primer el van perdre di-marts i el segon serà aquesta tar-da). A la setena jornada, els blancsvan guanyar a l’Olímpic (69-79).

Badalona | Anna Cruz busca la seva primera EurolligaLa badalonina Anna Cruz tindrà una oportunitat d’or per ampliar el seu palmarès.Demà a les 8 del vespre, l’escorta disputarà el partit de semifinals de l’Eurolliga

amb el seu equip, el Nadezhda Oremburg rus. Cruz i les seves companyes jugarancontra el conjunt amfitrió de la fase final del campionat, el Fenerbahçe turc.

Pau ArriagaBADALONA

El croat va fer una de les seves millors actuacions amb l’equip. Foto: ACB

L’Snatt’s Sant Adrià ja coneixels seus rivals per a l’ascens

SANT ADRIÀ4CB Al-Qázeres,Rivas  i  CDB Clarinos  o  CBLeón.  Tres  d’aquests  quatreequips  seran els  rivals de  l’S-natt’s Sant Adrià a la fase finalde la Lliga Femenina 2 que esdisputarà a Càceres entre el 28d’abril i l’1 de maig.

“És un grup molt obert, te-nim possibilitats de tot, però noserà  fàcil”,  valora  il·lusionat elpresident  José  Aneas  a  LíniaNord, destacant la dificultat afe-

gida que suposarà aquest des-plaçament. “Que sigui durant elcap de setmana de l’1 de maig im-plica uns costos molt més  im-portants.  Tenim  ajudes,  tantparticulars com públiques, peròla majoria de la despesa del viat-ge  l’assumirà  el  club”,  explica.

L’equip  va  perdre  dissabtepassat a la pròrroga a Leganés(73-72) i demà passat tanca la lli-ga regular al Ricart rebent la vi-sita del líder, l’Alcobendas.

Un recital de Suton dónal’onzena victòria a la Penya

Page 14: Liniabcnnord 167

Esports| 14 14 abril 2016línianord.cat

El Catgas empata a Jaén i conserva la setena posició

» Els colomencs deixen escapar un 0-2 inicial però sumen un punt» El club organitza una jornada solidària per al partit de demà

La badalonina Míriam Ortizguanya la Cursa del Corte Inglés

BADALONA4No havia pogutentrenar tot el que hauria volgut,però el resultat va ser òptim. Labadalonina Míriam Ortiz va serla guanyadora de la 38a edició dela Cursa del Corte Inglés que esva disputar diumenge passat ique va aplegar gairebé 65.000atletes.

L’atleta de l’AA Catalunya vaaturar el cronòmetre en 39 minutsi 21 segons, tot i que ella mateixaassegura que no va tenir les mi-

llors sensacions durant la prova.En un comunicat a la seva pàgi-na de Facebook, Ortiz explicaque les cames li van fallar a la ram-pa de pujada cap a l’Estadi deMontjuïc, però gràcies a l’ajudadel seu company Frederic Borrellva treure forces per refer-se icreuar la meta en primera posició.

El podi el van completarl’hospitalenca Sara Loerh, queva acabar en segon lloc i una de lesgrans favorites, Hasna Bahom.

L’Adrianenc derrota l’OAR imanté viu el somni de l’ascensSANT ADRIÀ4Cada cop que-den menys jornades per al finalde la Primera estatal masculinai l’Handbol Adrianenc continuamantenint viu el somni de l’as-cens. Dissabte passat l’equip vaderrotar l’OAR Gràcia de Saba-dell (32-29) i continua a quatrepunts del Sant Quirze, el segonclassificat, quan queden quatrepartits per disputar.

En una nova mostra de joccoral i col·lectiu, els de Pedro Pé-rez no es van refiar de l’avant pe-núltim i van saltar a la pistamolt concentrats. Tot i això, elsvallesans no es van rendir i no vaser fins al tram final del primertemps quan l’Adrianenc va acon-

seguir un parcial favorable que si-tuava el marcador en un 19-11 aldescans.

Els liles van mantenir la ren-da durant el segon temps i finsi tot van arribar a tenir 10 gols dediferència, però a partir del mi-nut 52 no van tornar a veure por-teria i, malgrat que el resultat nova arribar a perillar, del 32-23 esva passar al 32-29 final. MarcGarcia, amb 7 dianes, va ser elmàxim golejador de l’equip.

Aquest diumenge a dosquarts d’una del migdia, el con-junt lila visitarà el Complex Es-portiu Salvador Gimeno per ju-gar contra el tretzè classificat,l’Handbol Sant Joan Despí.

Empat amb ensurt. El CatgasSanta Coloma va aconseguir unpunt dissabte passat a la pista delJaén (4-4) i conserva la setenaposició quan només queden tresjornades per al final de la fase re-gular de la lliga.

L’inici del partit va ser d’allòmés esperançador tot i que elprimer ensurt el van donar els lo-cals amb un xut al pal. Adolfo vaaprofitar una jugada d’estratègiaper anotar el primer gol de la tar-da i al minut 4 i tres minuts méstard, Corvo va creuar el camp perfer el 0-2. Passarrius somreia,content perquè el matx era comhavia desitjat, però els locals vanretallar distàncies al 14 amb un xuta boca de canó de Dani Martínque Prieto no va poder aturar.Abans del descans, però, Salgadova aprofitar una mala rematadaper retornar els dos gols de dife-rència al seu equip.

La segona part, però, va serforça diferent. Els andalusosvan prémer l’accelerador i a poc

a poc el Catgas va anar reculant.El Jaén va empatar el partit enun tancar i obrir d’ulls, primeramb un gol d’Emilio Buendía i enla següent jugada amb el dobletde Martín. Els pitjors presagis esvan complir al minut 34, quanEloy Rojas va capgirar el mar-cador rematant sol al segon pal.Tot i això, Adolfo va rescatar unpunt un minut després.

JORNADA SOLIDÀRIAEl Catgas se suma a la causa #lu-chemosconalvaro. El club do-

narà tota la taquilla del partit dedemà contra el Penyíscola (atres quarts de 9 al Pavelló Nou).L’Álvaro és un nen de cinc anysque viu a Sabadell i que pateixuna malaltia rara anomenadaNiemann Pick tipus C. Per com-batre-la, els seus pares van cre-ar l’associació Juntos PodemosVencer, que rebrà els diners perfer front al tractament de la ma-laltia. L’associació també ins-tal·larà un stand al pavelló on totel públic podrà comprar pro-ductes i fer donacions.

L’equip va sumar un punt a cinc minuts del final. Foto: JFS

RedaccióSANTA COLOMA

Ortiz (ajupida) amb la resta dels atletes que van pujar al podi. Foto: CECI

Els Dracs guanyen a Valènciai es consoliden al primer lloc

BADALONA4Sisena victòria ensis partits. Els Dracs no van te-nir pietat del cuer i van passarper sobre dels València Giants(0-48). Després d’un primerperíode d’adaptació al partit,Mike Box va mostrar el bo i mi-llor del seu repertori connectantconstantment amb el seu com-patriota Rob Jackson, que vaanotar tres touchdowns.

Un altre dels nord-ameri-cans de l’equip, Drew Clausen,

va aparèixer per sentenciar elmarcador. Sergi Gonzalo va su-mar-se a la festa, de manera queÒscar Calatayud va poder fer de-butar tres promeses de l’equipjúnior, Christian García, EnriqueMellado i Javi Bermúdez.

L’equip gaudirà d’uns dies dedescans per recarregar piles iafrontarà la setena jornada delcampionat a casa contra l’altreequip de València, el segon clas-sificat, els Firebats.

Page 15: Liniabcnnord 167

DEMÀ 15 D’ABRIL17:30 Forjadors de la festa. Taller infantil que con-

vida a descobrir el patrimoni festiu de Ba-dalona a través dels jocs Domino Festa i Me-moritza./ Espai Betúlia.

DISSABTE 16 D’ABRIL11:00 El Casal del Mestre i la Federació de Mo-

viments per la Renovació Pedagògica home-natjaran Isabel Muñoz, mestra colomencaque va morir l’any passat. / Escola Lluís Millet.

DIMARTS 19 D’ABRIL15:00 Nou curs de manipulació d'aliments a la

seu de l'Agrupació del Comerç i la Indústria(ACI). Les persones interessades han de tru-car al 93 385 79 04./ ACI.

AVUI 14 D’ABRIL18:00 Xerrada sobre la realitat dels camps de

refugiats al Líban i Jordània, a càrrec del FonsCatalà de Cooperació al desenvolupament iRumbo a Gaza, en el marc de les 19enes Jor-nades de Solidaritat. /Ajuntament.

DISSABTE 16 D’ABRILTot el dia Fira d'entitats de solidaritat i cooperació

en el marc de les 19enes Jornades de Soli-daritat. Hi participen associacions del municipii la comarca. / Plaça de la Vila.

DEMÀ 15 D’ABRIL18:00 Xerrada sobre l’acollida de nens saharauís

a Montgat, a càrrec de l'Associació Huellas deSàhara, el Polisario del Sàhara a Catalunya,i Manuel Fernández Pachon/ Biblioteca

DISSABTE 16 D’ABRIL9:00 Caminada popular en el marc de la Festa

Major de Sant Jordi 2016 organitzada per l’As-sociació de Veïns Les Mallorquines. El punt detrobada serà la plaça de les Mallorquines.

AVUI 14 D’ABRIL19:30Ofrena floral als alcaldes republicans de

Tiana Eduard Simó, Marcel·lí Garriga i JosepRosselló, que van marxar a l’exili un cop aca-bada la Guerra Civil/ Ajuntament.

Xerrada de l'Aula d'extensió universi-tària a càrrec d'Andreu Mayayo i Artalcatedràtic d'Història Contemporània dela Facultat de Geografia i Història dela UB./ Biblioteca.

Lluís Companys,la dignitat republicanaAvui 14 d’abril a les 18:30

La Casa de Aragón Virgen del Pilar or-ganitza aquest acte durant tot el cap desetmana que, a banda del mercat, aco-llirà actuacions de dansa, presenta-cions de llibres, cultura popular i l’actuacióEl venciment del drac./ Plaça Pau Casals

Mercat medieval i venciment del drac

Del 15 al 17 d’abril, tot el dia

Cristina Costa i Jordi Sánchez presentenel llibre El conte de les tradicions, una pe-tita guia per parlar de les diferents fes-tes que celebrem actualment a casa nos-tra./Biblioteca Can Baratau.

Presentació del llibre ‘El conte de les tradicions’Demà 15 d’abril a les 19:00

Des de les deu del matí fins a lesdues del migdia, els Castellers de Ba-dalona organitzen la Jornada delsMicaquets, per acostar els castells alsmés petits./ Plaça de la Plana.

Jornada castellera dels Micaquets

Ds. 16 d’abril a les 11:00

[email protected]

AGENDA SETMANAL

Esports 15 | 14 abril 2016 línianord.cat

BADALONA MONTGAT TIANASANT ADRIÀSANTA COLOMA

Un punt més i un partit menys.El CF Badalona va aconseguir unempat diumenge passat en laseva visita al Llosetense (0-0) icontinuen quatre punts per so-bre de la zona de perill quan no-més queden cinc jornades per alfinal de la competició.

El matx va tenir dues meitatsclarament diferenciades. Els deManolo González van saltar alMunicipal Es Puig disposats a re-soldre el partit per la via ràpidai el porter Mingorance va haverde treballar de valent. ÒscarMuñoz, Eugeni i Toni Lao vanser els homes més perillosos delBadalona, que gairebé va tancarels balears a la seva àrea. ElLlosetense, que és penúltim amb29 punts, només va tenir unaocasió durant els primers 45minuts, però va ser molt clara.Després d’una gran jugada in-dividual, Escrich va rematar desde lluny i Morales es va haver delluir per desviar el xut a córner.

La dinàmica va canviar com-pletament després del descans.Només s’havien jugat quatreminuts quan Salvà va rematar

una centrada al travesser. Elpúblic local es va animar i, tam-bé per l’empenta del Llosetense,el Badalona va començar a ferpasses enrere i tancar-se. Lao iEnric Pi van ser els dos nomspropis de l’escassa quota de pe-rill de l’equip en el segon temps,però el Badalona va haver de pa-tir fins al final, especialment apartir del 88, quan es va quedaramb 10 homes per l’expulsió dePablo Morgado.

DIUMENGE, A SABADELLLa trenta-quatrena jornada delliga portarà els escapulats fins

a la capital del Vallès Occiden-tal, on diumenge a les cinc de latarda jugaran contra el Centred’Esports Sabadell a la NovaCreu Alta.

Els de Miguel Álvarez, que esvan proclamar campions de laCopa Catalunya el passat 30 demarç, són un dels equips queviuen un millor moment enaquesta recta final de la compe-tició, tot i que això no els serviràper aconseguir l’ascens. En eldarrer partit, els vallesans vanaconseguir una meritòria victòriacontra el Barça B (1-3) amb re-muntada inclosa.

El porter Mingorance refusant una pilota. Foto: CDL

El Badalona suma un puntsense veure porteria a Lloseta

RedaccióBADALONA

El Seagull rebrà l’aplaudimentde l’afició per ser al ‘play-off’

BARCELONÈS NORD4Desprésde l’aturada del cap de setmanapassat, demà passat es reprènl’activitat a la Segona divisió fe-menina de futbol.

Amb la classificació per alplay-off a la butxaca, el CE Se-agull vol mantenir la seva bonaratxa i arribar als partits decisiusamb la moral pels núvols. Les ju-gadores de Jordi Ferrón rebranel reconeixement de l’afició diu-menge al migdia, quan l’equiprebrà l’Igualada, el sisè classifi-cat. Les gavines han estat el pri-mer equip de totes les categoriesde l’estat en aconseguir el bitllet

per tenir opcions de pujar de ca-tegoria i afrontaran les quatrejornades restants mirant de reüllels seus possibles rivals.

Per la seva banda, el Sant Ga-briel, que després d’una tempo-rada irregular només necessitaun punt dels 12 restants per ga-rantir la seva continuïtat a la ca-tegoria, rebrà la visita del líder,el Barça B, diumenge al migdiaal José Luis Ruiz Casado. Les deCarlos Romero es veuran lescares contra un bloc tremenda-ment competitiu que no coneixla derrota i presenta un balançde 19 victòries i 2 empats.

El Llefià somia amb l’ascens ila Grama es complica la vida

BARCELONÈS NORD4Recta finalapassionant al grup 2 de Segonacatalana. Els tres equips de la co-marca encara lluiten pels seus di-ferents objectius, lluitar per l’as-cens o per evitar el descens.

La Unificación Llefià continuasomiant. Els de Jordi Souto hansumat 19 dels últims 21 punts isón a només vuit de la segona pla-ça i a nou del líder. Demà passat,els badalonins visiten el primerequip que hi ha fora del descens,la UD Mataronesa.

Per la seva banda la Grama,que no guanya des del passat 13de desembre, es va complicar lavida amb la derrota contra la UDCirera (1-3). Els colomencs sóndissetens a set punts de la salva-ció i diumenge al migdia visitaranel camp del CE Canyelles.

Per últim, el Lloreda continuasense poder estar tranquil. Els deJosé Manuel Muñoz són nomésdos punts per sobre del descens idiumenge al matí visitaran el CFBesòs Barón de Viver.

Page 16: Liniabcnnord 167

| 16 14 abril 2016línianord.cat Una nova edició cada dijous