Transcript
 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  1/57

  Doc.Rev.1.1_RO_180313

  Web: www.eltrade.com/ro  E-mail: [email protected] 

  CASĂ DE MARCAT ELECTRONICĂ CU MEMORIEFISCALĂ 

   А 100  S / A100 model 01

  MANUAL DE UTIL IZARE

  SC Eltrade Case de Marcat SRL este membru al Asociaţiei Române pentru Reciclare RoRec  

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  2/57

   

  2

  CUPRINS

  1. INTRODUCERE 5

  2 CARACTERISTICI TEHNICE ŞIFUNC  IONALE

  6

  2.1 Caracteristici func  ionale 62.2. Caracter ist ic i tehn ice 7

  3. A 100 S / A 100 mod el 01 STRUCTURĂ  83.1. Regim uri de operare 8

  3.2. Tastatură  93.3.  Afişaj 11

  3.4. Impr im anta 113.5. Memo ria f iscală  124. PREGĂTIREA PENTRU OPERARE 124.1. Încărcarea rolelor de hârt ie 135. REGIM PROGRAMARE 14

  5.1. Generalităţ i 145.2. Indicaţii ale afişajului în Regim

  Programare

  14

  5.3. Tastatura în Regim Programare 145.4. Introd uc erea datelor 16

  5.4.1. Introd uc ere date numerice de la

  tastatură (p reţ  art ico l , departament,di feri te pro cen te, etc.) 16

  5.4.2. Introd uc ere date de tip text 185.5. Tabele în Regim Programare 205.5.1. Parametri i art ico lelor (PLU-ur i lor ) 20

  5.5.2. Parametri i departamentelor 25

  5.5.3. Parametri i grup ur i lo r de art ic ole 26

  5.5.4. Parametri i op erato ri lor 27

  5.5.5. Parametri i t ipur i lor de pl at ă  285.5.6. Prog ram area in tervalelor or are 295.5.7. Schimbarea preţurilor . In trod uc erea

  cantită i lor30

  5.5.8. Corec  ia data/t imp 306. OPERAŢ II CU A 100 S / A 100 model 01

  ÎN REGIM NEFISCAL31

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  3/57

   

  3

  7. PREGĂTIREA PENTRU FISCAL IZARE 318. VANZAREA 32

  8.1. Vânzări  pe departament 328.1.1. Vânzări  pe departa ment cu preţ  

  preprogramat

  32

  8.1.2. Vânzări pe depart a ment cu pre  l iber 328.2. Vânzăr i art ic ole (PLU) 348.2.1. Vânzări art icole cu preţ şi denum ire

  preprogramate

  34

  8.2.2. Vânz ar i art ic ole (PLU) cu  pre  l ib er 358.3. Prog ram area canti t ă i lor 368.4. Repetarea tranzac iei şi corec ii   368.4.1. Corecţie înainte de finalizarea

  tranzac iei  37

  8.4.2. Corecţ ie imed iat du p ă finalizareatranzac iei  - ANULARE

  37

  8.4.3. Corecţ ia unei tranzacţii  anterio are -ANULARE  ANTERIOARĂ 

  38

  8.5. Metoda de p lat ă  388.6. Calcul area restu lui 39

  8.7. Împăr irea sumei pe număr de clien i 398.8. Func ii adi ionale 39

  8.8.1. Reduceri şi adaosur i (procentuale şivalor ice) 408.8.2. Plata în avans  408.8.3. Plata în rate  429. REGIM RESTAURANT – valab i l doar

  pentru A 100S

  44

  9.1. Desch iderea un ei no i mese 44

  9.2. Emitere co pi e bon interm ediar 479.3. Total (închiderea contului /mesei) 4710. REGIM RAPORTARE 50

  10.1. Setări  rapoarte pe art ico le (PLU-ur i) 5211. REGIM CALCULATOR 53

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  4/57

   

  4

  12. MESAJE SPECIFICE CARE POT

   APĂREA  ATUNCI CÂND OPERĂM CUA100S / A100 mod el 01

  55

  12.1. Mesaje afişate 5512.2. Mesaje de ero are 56

  12.3. A lte eror i 57

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  5/57

   

  5

  1. INTRODUCERE

   А 100 S / A100 mo del 01   este un aparat demarcat electronic fiscal (AMEF) care prezintă funcţ iispecifice complete pentru clasa din care face parte. Are ogreutate de numai 450g şi dimensiuni cât   ale unuicalculator de buzunar. A100S   imprimă până la 50.000de randuri , iar A100 model 01  până  la 35.000 derandur i , la o singură încărcare a acumu lator i lor !  

  AMEF  А100S / A100 model 01 este destinat

   pentru magazine, livrari la domiciliu, servicii poştale,standuri de piaţă, servicii medicale,  spatii comerciale cucondiţ ii improprii pentru aparatele clasice. A100S  poatelucra în Regim Restaurant şi poate fi utilizat   ca terminal pentru ospătar.

  ACUMULATORII SUNT REÎNCĂRCABILI. Înainte de prima utilizare încărcaţi (formataţi)acumulatorii:- Li-Ion (pentru A100S): minim 5 ore;- Ni-Mh (pentru A100 model 01): minim 12 ore!

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  6/57

   

  6

  2. CARACTERISTICI TEHNIC E ŞI FUNCŢ IONALE

  2.1. Caracteristici funcţ ionale

  Regim

  1. Casa de marcat

  -Vanzare

  - Rapo rt X

  - Raport Fiscal Zi lnic(Z)

  - Regim Prog ramare

  - Regim Service

  2. Calc u lator (doar pt . A100S)

  Număr de art icole A100S:   2100 (extindere opţională

  de până la 10.000)A100 mod el 01:  400Număr dedepartamente

  Până la 9

  Număr de grup ur i Până la 10Număr de operator i Până la 16 operatori activiTipuri de plată  4 (d e exemplu: cash, credit, valută 

  la cursuri de schimb programabile)

  Tipur i de rapo arte

  - După articole - După d epartamente- După grupuri de articole - După grupuri (cote) taxe (TVA) - După casieri  - După ore - După cantitate - Raportul conturilor (meselor)deschise- Rapoate nefiscale (fara golire)- Rapoarte fiscale (cu golire)

  Regim Restaurant – valabi l doar pentru

  A100S  

  -  P ână la 64 conturi (mese)deschise

  -  Bon automat pentru bar şi

  bucătărie-  Până la 49 articole diferiteîntr -un cont (masa) deschis

  -  Împărţ irea totalului pe număr  declienti

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  7/57

   

  7

   Alte funcţ i i

  -  Controlul contrastului deimprimare

  -  Programare logo - 2,3 x 10 4 

   puncte (doar A100 model 01)

  -  Funcţ ii de depozitare-  Suportă c oduri de bare pentru

  toate articolele-  Introducere preţ  liber-  Tastatură  programabilă 

  2.2. Caracteris t ici t ehnic e

  Tastatură  24 taste:-  11 numerice-  13 cu diverse functii

   Afişaj -  LCD-  10 cifre-  7-segmente

  Impr imanta -  rola hârtie termică -  24 caractere pe rând  -  viteza tipărire – 8 randuri /sec

  -  Lăţime hârtie: 57mm;-  Lungime hartie: 13 m;-  Diametrul exterior al rolei: Ф35mm;-  Greutate:55g/m2 ±4g/m2;-  Grosime: 60±5μm. 

  Alimentare A100S:

  acumulator Li-Ion 7,4V/2,0A sauLi-Ion 7,4V/1,6A

  -  adaptor extern DC 12V/2AA100 mod el 01:

  -  acumulator Ni-Mh 6V/1.5Ah-  adaptor extern DC 9V/0.2A

  Memoria fiscală  -  Până la 2000 rapoarte zilnice(A100S)

  -  Până la 1900 rapoarte zilnice (A100model 01)

  Dimensiun i -  190 x 50 x 100 mm

  Greutate -  0.450 kg

  Temperatura de

  funcţionare *-  De la -15 С până la +45 С

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  8/57

   

  8

  NOTĂ * În situaţia î n care temperatura este sub 0 0 С  

  apasăţ i tastele 1 şi ON î n acelasi timp, pentru a crestecontrastul de tipărire.

  Comunicarea

  Conectabila cu  calculator, cititor de cod de bare,tastatură, cântar electronic, până la 16 dispozitive în

  reţ ea.Funcţ ii accesibile prin conectare: programare,

  controlul stocului, rapoarte, regim de imprimanta fiscala.

  3. A 100 S / A 100 model 01 - STRUCTUR  Ă 

  3.1. Regimuri de operarePentru a trece dintr-un regim î n altul trebuie săapasăţ i tasta ON  şi să introduceţi de la tastatură parola pentru Regimul dorit:

  Regim Vanzare  parola implicită tasta TL sau 00000000

  Regim Rapo rt X  parola implicită – 11111111Regim Rapo rt Fiscal

  Zilnic (Z)

   parola implicită – 22222222

  Regim Prog ramare  parola implicită – 33333333

  Regim in trod ucere

  data/ t imp

   parola implicită – 44444444

  Regim Service Intrarea în acest Regim este permisă numai

  tehnicianului service acreditat. Pentru detalii,consultaţi mai întâi  Manualul de Service.Regim Calculator Pentru a intra în acest Regim, mai întâi  

  trebuie să treceti casa de marcat în RegimVanzare, iar apoi să ţineţi apăsată tasta 00 .

  Funcţiile descrise mai sus nu pot fi apelate intimp ce aparatul emite bonuri.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  9/57

   

  9

  NOTĂ În situaţia în care nu aveţ i parole programate

   pentru fiecare operator puteti intra în Regim Vanzareimediat după pornirea aparatului.

  În situaţia î n care sunt programate parolele pentru operatori , introduceţi una d in parolele setate pentru a trece în Regimul Vanzare.

  3.2.Tastatura

  Tastatura este alcătuită din 11 taste numerice ş i13 taste cu diverse functii:

  ON Utilizaţ i aceast ă tastă  pentru pornirea/oprireaaparatului si pentru alegerea regimului deoperare.

  U tilizaţi această tastă pentru deplasarea hârtiei.

  STL    Acestă tastă indică subtotalul . În RegimVanzare această tastă poate trece aparatul înRegim Calculator . În acest regim, tasta arefuncţia de împărţ ire - . În Regim Programare această tastă aliniază la stânga simbolurileintroduse sub formă de text.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  10/57

   

  10

  ТOTAL   Acestă  tastă este utilizată la plata î n numerar.Poate fi utilizată şi pentru a calcula conversia la plata prin valută. În Regim Raport Zilnic (Z)

  această  tastă poate tipări   sau î ncepe raportulzilnic. În Regim Programare utilizarea acesteitaste indică sfârşitul Programării şi î nceputultipăririi parametrilor programaţi. În RegimCalculator are funcţ ia de = .

  CL   Utilizarea acestei taste duce la ştergerea

  erorilor afişate la introducerea unor dateincorecte.VD   ANULARE - utilizată  pentru a corecta datele

  er onat introduse în Regim Vanzare. În RegimCalculator  această tastă indică funcţ ia - .

  X   Aceasta tasta se utilizeaza pentru a introduce

  numărul de bucăţi de articole vândute la unmoment dat sau pentru înmulţirea cantităţiivândute cu preţ ul. În Regim Programaretipăreşte randul curent. În Regim Calculatorindică f uncţia de înmulţ ire - X . 

  PLU În Regim Vanzare se foloseşte  pentru a vinde

  un articol cu preţ programat. Repetareaapăsării duce la repetarea operaţiei devânzare. În Regim Programare tipăreşt esetările curente. În Regim Calculator   indicăfuncţ ia de adunare: +

  D1 - D4 Departamente. Utilizate pentru preţ adăugatla departament. Articolele din departament potfi cu preţ preprogramat sau cu preţ  liber.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  11/57

   

  11

  Regim Calculator

  D1   - funcţ ie М +

  D2   - funcţ ie М -D3   - funcţ ie МR. Ţinută apăsată tasta funcţionează ca

  funcţia  МС .

  D4   - Utilizată pentru a calcula procente %  .

  Introducerea de punct zecimal în Regim Vanzareşi în Regim Calculator.0 - 9 Utilizaţ i aceste taste pentru a introduce cifre

  direct de la tastatura aparatului.

  3.3. Afişaj

   Afisajele LCD ale A100S / A 100 model 01  au

  câte 10 cifre cu 7 segmente fiecare.

  3.4. Imp rim anta

  A 100 S / A 100 model 01 utilizează o imprimantă

  termică  liniar ă. Pentru a asigura o funcţionare corectă, vărugăm să ţineţi cont de indicaţiile menţ ionate mai jos.*   Rola termică: 

  Lăţime hârtie  57mm;

  Lungime hârtie  13 m;

  Diametru exterior al rolei Ф  35 mm;

  Greutate hârtie  55g/m +4g/m ;

  Grosime hârtie  60 + 5 μm;

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  12/57

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  13/57

   

  13

  b)   Aparatul de marcat (portabil) A100 model 01  utilizează un set de acumulatori Ni-Mh 6V/1.5Ah. Dacăeste încărcat, A100 model 01 tipăreşte până la 35.000 deranduri . Pentru reîncărcare se utilizează un adaptorextern (DС 9V/0.2A; 220V + 10%), timp de 12 ore.

  Pent ru pornirea/oprirea aparatului ţineţi apăsată tasta ON .

  4.1. Încărcarea rolel or de hâr t iePentru încarcarea hârtiei procedaţi astfel :- deschid eţ i capacul aparatului;- dezlipiţi banda adezivă de pe rolă; - introduceţi rola de hârtie în spaţiul prevăzut;- i ntroduceţi hârtia prin partea de jos a imprimantei;- se trage rola de hartie aproximativ 5 cm mai mult decat

   punctul in care se inchide capacul dispozitivului de printare;- puneti capacul la loc prin presarea mecanismului deî nchidere.

  ATENŢIE:  nainte de utilizare, încărcaţi acumulatorii:

  - Li-Ion (pentru A100S): minim 5 ore;

  - Ni-Mh (pentru A100 model 01) : minim 12 ore. 

  ATENŢIE: Pe masura ce acumulatorul se

  descarca, in stanga afisajului vor aparea pe rand « b4 »,« b3 », « b2 » si apoi « b1 ». Cand aparatul indica « b1 » este

  recomandat sa-l reincarcati. 

  ATENŢIE: La printarea raportului Z, in cazul in care

  AMEF indica , recomandam conectarea (prin

  intermediul adaptorului) la priza de alimentare. 

  IMPORTANT : Pentru a afla care este nivelul de incarcare albateriei (b4, b3, b2, b1 sau b0), nu se va opera cu AMEF timpde 30 secunde (AMEF nu trebuie sa aiba adaptorul conectat

  la priza de alimentare). 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  14/57

   

  14

  5. REGIM PROGRAMARE

  5.1. General ităţ i

  Comutaţi aparatul în Regim Programare prinintroducerea parolei de acces. Par ola de acces implicită este 33333333 . Programarea fiecărui parametru estedescrisă în tabele. Fiecare tabel conţine un număr definitde randuri şi un număr definit de câmpuri pe rand ( existătabele doar cu un singur rand).

  5.2. Indicaţii ale afişajului  în Regim Progr amare

  În Regim Programare informaţii le următoare suntindicate pe afişajul aparatului:

  FXX.YYY.ZZZZ , unde:

   ХХ    – numărul tabelului;YYY  – numărul randului;ZZZZ  – numărul câmpului.

  Tabelele sunt de d ouă tipuri: un tip conţi ne randuri şicâmpuri , iar celălalt conţine numai randuri . În acest aldoilea caz, sunt afişate următoarele:

  FXX.YYY._ _ _ _Πn sit uaţ ia unei introduceri eronate pe afişaj va apărea:FXX._ _ _ . _ _ _ _

  5.3. Tastatu ra în Regim Progr amare

  În Regim Programare, tastele capătă noi funcţ ii:

   ATENŢIE!   Accesul la aceste tabele este permis doar

  tehnicienilor service acreditati, operând în Regim  Service!  

  Pentru detalii consultaţi Manualul de Service.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  15/57

   

  15

  Tasta F uncţi aD1 Selectează tabelul sau tabelul următor  D2 Selectează randul sau randul următor  D3 Selectează câmpul sau câmpul următor  VD Tipăreşte tabelul   Х   Tipăreşte randul  

  PLU Tipăreşte câmpul  CL Anulează ultima înregistrare 

  Trage hârtia TL (TOTAL) Enter

  Exemplu: Selectarea Tabelului 2, Randul 4, C âmpul 18:

  ОN   - - - - - - - -

  3 3 3 3 3 3 3 3 F01._ _ _._ _ _ _

  Trecerea în Regim Programare2 D1 4 D2 1 8 D3 F 02.004.0018

  Tabel 2

  Randul 4C âmpul 18

  TASTATURA AFIŞAJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  16/57

   

  16

  5.4. In troduc erea datelor

  5.4.1. Intr o du cere date num erice de la tastatură (p reţ  art ico l , depart amen t, d i fer i te p ro cente, etc .)

  1. Valoarea numerică a câmpului:Urmaţi paşii:- poziţionaţi -vă în tabelul, rândul şi câmpul dorit ;- i ntroduceţ i valoarea prin tastele numerice;- a păsaţ i tasta TOTAL

  Exemplu:Programarea preţ ului de 12,00 lei la art. Nr. 12.

  ОN   - - - - - - - -

  3 3 3 3 3 3 3 3 F01._ _ _._ _ _

  Selectare Regim Programare2 D1 1 D2 F02.001.0001

  Selectare Tabel 2, Randul 1  –  pentru a ne poziţiona înzona de programare preţ  articol.1 2 D3 F02.001.0012

  Selectare Câmpul 12 –  indică numărul articolului caruia ise va aloca preţ ul.1 2 12,00

  Introducerea preţ uluiТОТАL  F02.001.0013

  Confirmarea introducerii preţ ului.

  2. Parola – parola (codul) operatoruluiP arola completă  (introducerea numărului   maxim decifre). Urmaţ i procedura de mai jos:- poziţionaţi -vă în tabelul, rândul şi câmpul respectiv;- a păsaţi tasta TOTAL- i ntroduceţi valoarea prin tastele numerice;

  TASTATURA AFI AJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  17/57

   

  17

  După ce aţi introdus ultima cifra a codului , următorul randsau câmp din tabel va fi selectat  automat.P arola incompletă ( sunt introduse mai puţinecifre decât numărul maxim cerut  ). Urmaţ i proceduraanterioara, dar apăsaţ i tasta TOTAL după  ce esteintegral completat codul ales.

  Exemplu: Programarea parolei pentru operatorul 1

  (parola 123) şi pentru operatorul 2 (parola 33412345).

  ОN   - - - - - - - -

  3 3 3 3 3 3 3 3 F01._ _ _._ _ _ _

  Selectare Regim Programare 

  1 0 D1 2 D2 F10.002.0001

  Selectare Tabel 10, Randul 2  –  unde se programează codurile de operatori

  1 D3 F10.002.0001

   Alegeţ i operatorul 1 ( 1).ТОТАL  - - - - - - - -

   Apăsaţi tasta TOTAL1 2 3 123Introduceţ i parola primului operator (parola incompletă )ТОТАL  F10.002.0002

  Parola confirmată.2 D3 F10.002.0002

  Select aţi numărul operatorului 2ТОТАL  - - - - - - -

   Apăsaţi tasta „TOTAL 3 3 4 1 2 3 4 5 33412345

  TASTATURA AFI AJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  18/57

   

  18

  Introduceţ i parola pentru al doilea operator (parolacompletă ).Câmpul este automat î nchis. F10.002.0003

  5.4.2 Intro du cere date de tip tex t

  Când introduceţi un text, fiecare simbol estereprezentat de un cod ASCII, corespunzător tabelului demai jos. Prima cifra este data de randul tabelului şi adoua cifra este data de coloană. De exemplu, litera B

  reprezintă numărul 42 în cod ASCII; spatiul estereprezentat de 20. Pentru a introduce un text, urmaţi   paşii:

  - alegeţi din tabel, randul şi câmpul corespunzător  - apăsaţ i tasta TOTAL- i ntroduceţ i unul cate unul simbolurile, folosind codurileaferente din tabel

  - a păsaţ i tasta TOTAL

  Tabelul de coduri ASCII

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

   

  ! # $ % & ‘   ( ) * + , - . /

  3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

  4 @ A B C D E F G H I J K L M N O

  5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

  6 ` a b c d e f g h i j k l m n o

  7 p q r s t u v w x y z {  } ~ ⌂ 

  8 Ţ   Π  Ş   Ǎ  Ǻ  ţ   Ǐ   ş  ǎ  â 

  Tastele prin care se vor introduce codurile sunt

  următoarele:

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  19/57

   

  19

  În cazul în care textul este mai scurt decâtnumărul maxim admis de simboluri, diferenţa esteautomat completată cu spaţii libere.

  Pentru a corecta o inregistrare, utilizaţ i tasteleSTL, X, VD şi 00 , unde:

  00 - Inserează spatiuVD - Şterge simbolul curent  X - Face trecerea la simbolul anterior

  STL - Face trecerea la următorul simbol

  Exemplu: Introducere text Zahar la art. Nr. 3.

  ОN   - - - - - - - -

  3 3 3 3 3 3 3 3 F01._ _ _._ _ _ _

  Selectare Regim Programare

  2 D1 4 D2 3 D3 F02.004.0003

  Selectarea Tabel 2, Randul 4, Câmpul 3  –  unde seintroduce denumirea pentru art. Nr. 3

  TASTATURA AFIŞAJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  20/57

   

  20

  TOTAL t =  00.

  Πn cod ASCII Zahar este:5 A 4 1 4 8 4 1 5 2

  Z A H А R  TOTAL F02.004.0004

  5.5  Tabele în Regim Progr amare

  5.5.1 Parametri i art ico lelo r (PLU-ur i lor)

  Tabel 2   *3Rand CÂMP  

  #C âmp

  #

  Valoare Lim ite Imp l i 

  c i t

  1 PLU# Preţ  articol *1 0.00 ÷ 999999.99 0.00

  2 PLU#Cantitate instoc *2 0.00 ÷ 999999.99 

  0.00

  3 PLU# Adauga in stoc 0.00 ÷ 999999.99  0.00

  4 PLU#Denumire Pâna la 12

  simboluri-

  5 PLU# Cod de bare Pâna la 12 cifre0000 0000 0000

  PLU # – de la art. Nr. 1 la 2100 (A100S) cu extindere optionala de pana la 10.000PLU # – de la art. Nr. 1 la 400 (A100 model 01)

  NOTE  *1. Dacă dispozitivul este programat să lucreze cu

  numere î ntregi, maxim 7 numere sunt alocate.

  *2. În cazul în care cantitatea este un număr întreg, punctul zecimal nu este introdus, dar în cazul în carecantitatea este o parte fracţionara  este oblig atoriu să seintroducă punctul zecimal . 

  *3. Când se programeaza aparatul de marcatelectronic fiscal pentru  prima dată, recomandamintroducerea consecutiva a parametrilor identici pentru

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  21/57

   

  21

  articole diferite. De exemplu: mai întâi   se programeazatoate denumirile articolelor, după aceea se programeaza preţ urile, etc.

  NOTA:De exemplu, pentru a tipari articolele (PLU-urile)

   programate in AMEF, succesiunea tastelor va fiurmatoarea:

  33333333 –> 2 –> D1 –> VD. 

  Exemplu: Programarea art. Nr. 12:-  Denumire – TONIK;-  Preţ   – 5,00 lei/buc;-  Cantitate disponibilă – 350 bucăţ i;-  Cod bare # – no #;

  ОN   - - - - - - - -

  3 3 3 3 3 3 3 3 F01._ _ _._ _ _ _

  Selectare Regim Programare

  2 D1 1 D2 1 2 D3 F02.001.0012

  Selectare Tabel 2, Randul 1, Câmpul 12  –  Randul de

   programare a preţ ului art. Nr.125 TOTAL F02.001.0013

  Programarea preţ ului de 5,00 lei;2 D2 1 2 D3 F02.002.0012

  Selectare Rand 2, C âmpul 12  –  Randul pentru programarea cantităţ ii disponibile art. Nr. 12;

  3 5 0 TOTAL F02.002.0013Programarea cantităţ ii disponibile – 350 buc;4 D2 1 2 D3 TOTAL t 

  =00.

  Selectare Rand 4, C âmpul 12  –  Randul pentru programarea art. Nr. 12;

  5 4 4 F 4 E

  TASTATURA AFI AJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  22/57

   

  22

  4 9 4 B TOTAL F02.004.0013

  Programarea denumirii art. Nr. 12: ТONIK. 

  Tabel 3Rand Câmp 

  #C âmp 

  #

  Valoare Lim ite Valoare

  implicită 

  1 PLU# Atasat ladepartament #*1

  0 ÷ 9  0

  2 PLU# Atasat la grup # 1 ÷ 10   1

  3 PLU# Atasat la grup(cota) de taxă (TVA) #

  *3 1

  4 PLU#Tipul de plată (doar la A100S)

  *2

  1 ÷ 4  1

  NOTE

  *1. Dacă Randul 1 pentru un anumit articol arevaloarea 0, articolul va fi adăugat la un departamentgeneral, aceşti parametri nefiind subiect pentru programare. Dacă Randul 1 pentru acel articol arevaloare cuprinsă între 1 şi 9, articolul este automatadaugat în departamentul programat .

  *2. Valoarea de plată poate fi achitată integral sau parţial (4 tipuri de plată sunt posibile). Soft -ul de bazăal aparatului suportă: tipul 1 – plata numerarefectuată prin apăsarea tastei TOTAL . Dacă alegeţi

  ca metodă de plata 2  – apăsaţi  tasta PY2 , pentru

   plata 3  – tasta PY3  şi pentru plata 4 – tasta PY4 . Înacest caz trebuie să programaţi funcţia de plată de latastatură (a se vedea Tabelul 13 din Manualul deService).*3. A100S are 5 grupuri de taxa (1 ÷ 5), iar A100model 01 are 6 (1 ÷ 6).

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  23/57

   

  23

  Tabel 4

  #

  n d 

  #

  âm 

  #

  PARAMETRII CÂMPULUI  

  Pa 

  ra m .

  #

  Valoare Limite Val.implicită 

  4

  5  

  1

  P L

  U #  

  1Inventar

  *4

  0:permis

  1:interzis0

  P LU #  

  2

  Vanzare cu pret nul*3

  0:permis1:interzis

  0

  P LU #  

  3

  Vanzare cucantitatenula*1

  0:nu1:da

  0

  P L

  U #  

  4

  Vanzare cucantităţifracţionare

  0:permis

  1:interzis0

  LU 

  #

  5

  Vanzare cuPLU esteunicatranzactie

   pe bon *2

  0:nu1:da

  0

  P LU #

  6Interzis lavanzare

  0:nu1:da

  0

  2 Rezervat

  NOTE*1. Dac ă Parametru l 3  pentru un anumit PLU este setatîn 1   (adic ă acumularea î n cantitatea 0 este interzisă), î nRegim Vanzare, după terminarea cantit ăţ ii programate,operarea cu acest PLU va fi interzisă. La încercarea de aopera cu el, se va emite un semnal sonor (beep) scurt şiva aparea mesajul -q .

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  24/57

   

  24

  *2. Vânzare unică  de PLU este o funcţie prin caretranzacţia este finalizată automat, dacă PLU respectiveste primul PLU pe bonul client.

  *3. Vanzare cu pret nu l   permite operarea cu PLU cu

   preţ nul. *4. Inventar   permite Vanzarea PLU în cantitatedisponibilă nulă şi raport de acumulare negativă. *5. În acest tabel, programaţi fiecare parametru pentrufiecare articol in parte.

  Exemple: Art. Nr. 12:-  Operarea cu art. Nr.12 dacă stocul = 0 permis (0)-  Operarea cu fracţii - permisă (0);-  Operarea cu art. ca o vânzare unica – 

   permisă(0).

  ОN   - - - - - - - -

  3 3 3 3 3 3 3 3 F01._ _ _._ _ _ _

  Selectare Regim Programare 

  4 D1 1 D2 1 2 D3 F04.001.0012

  Selectare Tabel 4, Randul 1, C âmpul 12  –  unde parametrii pentru art. Nr. 12 sunt programaţ i

  0 0 1 0 0010  

  Selectarea valorii pentru acest câmpTOTAL F04.001.0013

  Confirmarea acestei valori.

  TASTATURAAFIŞAJ

   

  Denumirea şi preturile pentru Departamentesunt pro gramate la fe l ca denumir ea şi

  pretur i le pentru art ico le (PLU).

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  25/57

   

  25

  5.5.2 Parametri i depar tamentelor

  Tabel 5

  Rand

  #

  Câmp#

  Câmp Valoare Limite Val.

  impl ic i t 

  ă 

  1Dep.

  #Preţ articol * 0.00 ÷

  999999.990.00

  2Dep.

  #Denumire

  Maxim 12simboluri

  (A100S);-

  Maxim 18simboluri (A100model 01)

  Departament # – un numar intreg intre 1 si 9NOTA  * Dacă  A100S/A100 model 01 este setat să  lucreze cu

  numere întregi, numărul maxim de cifre este 7.

  Tabel 6

  Rand

  #

  Câmp#

  Câmp

  Valoare Lim ite Valoare

  implicită 

  1 Dep. #  Atasat la grupul# 1 ÷ 10   1

  2 Dep. #

   Ataşat la grup(cota) de taxa(TVA) #

  *   1

  3 Dep. #Tipul de plată (doar la A100S)

  1 ÷ 4  1

  NOTA:* A100S are 5 grupuri (cote) de taxa(TVA): 1 ÷ 5;

  iar A100 model 01 are 6: 1 ÷ 6 . 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  26/57

   

  26

  Tabel 7

  n d

  #

  âm 

  p  

  #

  PARAMETRII CÂMPURILOR

  Parametru

  # Valoare Lim ite

  Valoare

  impl ic i t 

  ă 

  1 Rezervat

  2

  D

  e

   p.#  

  1

  Tranzacţie de

  cantităţifracţionare învânzare unica 

  0: permis1:interzis 0

  De

   p

  .#  

  2

  Tranzacţia îndepartamenteste vânzareunica

  0: interzis1: permis

  0

  De

   p.

  #  

  3Operaţii cudepartamente

  0: interzis1: permis

  0

  NOTĂIn acest tabel toţi parametrii pentru  acelaşi

  departament sunt programaţi într -o singură operaţie.

  5.5.3. Parametr i i gr upur i lor de art ico le

  La grupurile de articole pot fi ataşate departamente, precum si articole separate. Grupurile de

  articole sunt folosite pentru a clasifica vânzările dupădiferite criterii –spre exemplu: după furnizor, după procentul adaosului, etc.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  27/57

   

  27

  Tabel 8CÂMP  

  Rand #Valoare Limite

  Valoare

  implicită 

  Grup#

   Adaos 0.00% ÷ 99.99% 0.00

  Grup # –  numar intreg 1÷10

  5.5.4. Parametri i operator i lor

  Tabel 10

  Rand

  #

  CÂMP  

  C âmp # Valoare Lim ite Valoareimplicită 

  1Operator #

  Nume Max. 12simboluri -

  2Operator #

  Parola(cod)

  Max. 8cifre

  00000000

  Operator # – numar intreg 1÷16

  NOTĂ În acest tabel mai intai se programează toate numele operatorilor, apoi se vor programa toate parolele(codurile).În cazul unui singur operator nu este necesară programarea unei parole (unui cod).

  Exemplu:

  Programarea numelui primului operator – MARY, parola(codul) 123.

  ОN   - - - - - - - -

  3 3 3 3 3 3 3 3 F01._ _ _._ _ _ _

  Selectare Regim Programare

  1 0 D1 1 D2 1 D3 F10.001.0001

  Selectare Tabel 10, Randul 1, C âmpul 1, unde putemintroduce numele primului operator;

  TASTATURA AFIŞAJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  28/57

   

  28

  ТОТАL  t =  00.Introducere în câmpul pentru programarea numelui

  4 D 4 1 5 2 5 9

  MARY

  TOTAL F10.001.0002

  În acest caz numărul   maxim de simboluri nu a fostintrodus şi de aceea este necesar să  apăsăm tastaТОТАL  .

  2 D2 1 D3 F10.002.0001Selectare Tabel 10, Randul 2, Câmpul 1 –  unde se programează parola (codul) primului operatorТОТАL  - - - - - - - -

  1 2 3 1 2 3 - - - - -

  Programarea parolei (codului) pt primul operator

  ТОТАL   F10.002.0002Confirmarea parolei introduse anterior.

  5.5.5. Parametri i tip urilor de plată Tabel 11R 

  d

  CÂMP

  #Câmp#

  Valoare Limite Val. implicită 

  1Plata# Denumire

  Maxim 6simboluri

  Plata 1 =CASHPlata 2 =HLEIPlata 3 =CARDPlata 4 =PL.4

  2Plata

  #

  Cursul deschimb

   pentru plata#

  0.01 ÷ 100.00

  Plata 1= 1.00Plata 2= 1.00

  Plata 3= 1.00Plata 4= 1.00

  Plata # - numar intreg 1÷4 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  29/57

   

  29

  NOTA

  Paritatea de schimb pentru plata 1 (CASH) estesetata la 1.00 si nu poate fi schimbata.

  IMPORTANT:

  In cazul in care plata aferenta aceluiasi bonfiscal este combinata (de exemplu: card + cash sautichete valorice + cash, etc.), bonul va fi intotdeauna

  inchis cu modalitatea de plata CASH (tasta TOTAL).

  5.5.6. Programarea int ervalelor o rare

  Casa de marcat electronica fiscala poate tiparirapoarte pentru perioade de timp planificate. Pentru a porni această operaţie trebuie programat momentul deinceput şi momentul de sfârşit pentru fiecare perioadă de

  timp.Tabel 12

  Rand #

  CÂMP  Câmp #   Valoare Lim ite Val.

  impl ic i t 

  ă 

  1

  Moment

  început  0:00 ÷23:59

  Perioad ă #

  Н1= 6:00; Н4=12:00; Н7=18:00; Н2= 8:00; Н5=14:00; Н8=20:00; Н3=10:00; Н6=16:00; 

  2

  Moment

  sfârşit  0:00 ÷23:59

  H1= 8:00; H4=14:00; H7=20:00;H2=10:00; H5=16:00; H8=22:00;

  H3=12:00; H6=18:00;P erioadă # – numar intreg 1÷8

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  30/57

   

  30

  5.5.7. Schimbarea preţurilor. Introducerea cantităţ i lor  

  Introduceţi 

   parola pentru a selecta Regimul raportFiscal Zilnic (Z): 22222222 ca valoare im plicită.

  Tabel 2R 

  d

  #

  CÂMP  

  Câmp#

  Valoare LimiteVal.

  implicită 1 PLU # Preţ articol 0.00 ÷ 999999.99  0.00

  2PLU # Cantitate de

  adăugat  in stoc0.00 ÷ 999999.99 0.00

  3PLU # Cantitate de

  scos din stoc0.00 ÷ 999999.99 0.00

  5.5.8. Corecţia data/timp 

  Introduceţi  parola (codul) pentru a selecta RegimRaport X (val. 11111111 este setată implicit).

  Tabel 2 RAND  Rand

  # Valoare Lim ite Val. im  plicită 

  1Data 01-01-00 ÷ 31-12-99

  01-01-00

  2 Ora 00:00 ÷23:59 09:30NOTE  

  C ând se programeaza data şi ora, aveti in vedereurmătoarele:- introduceţi ziua, luna, anul folosind 2 cifre – pentru zi  – între 01 şi 31, pentru luna între 01 şi 12, pentru an între00 şi 99;

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  31/57

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  32/57

   

  32

  8. VANZAREA

  Pentru a trece în Regim Vanzare, apăsaţi   tasta ON  şi

  introduceţi   parola de acces, setata implicit 00000000.Daca aveţi   programate parole de operatori, introduceţi  una dintre aceste parole pentru a intra în RegimVanzare. In cazul în care nu aveţi  programate parole pentru operatori, intrarea în Regimul Vanzare se vaefectua automat, după pornirea aparatului.

  8.1 Vânzari pe departamen t8.1.1 Vânzari  pe depart a ment cu preţ  pr eprog ramat .

   Apăsaţi  tastele D1  –  D4 pentru a efectuavânzări  cu preţ  preprogramat.În situatia în care nu aveţi departamente cu preţ  

   preprogramat, operaţia de vânzare nu poate avealoc, iar mesajul „0 0 ”   va apărea pe afişaj. 

  8.1.2 Vânzari  pe departament cu  preţ  l iber.

  Pentru a efectua vânzari   pe departament prinintroducerea preţ ului, utiliz aţi tastele numerice de la 1  – 

  9 pentru introducerea preţ ului dorit şi apăsaţi   D1    D4 pentru a încasa la departamentul dorit.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  33/57

   

  33

  Exemplu: Vânzare 100 lei pentru departamentul 1

  1 0 0 D1 100

  Vânzare de 100 lei în Department 1.STL = 100

  Subtotal

  ТОТАL  = 100

  ELTRADE SRL

  Str. G.Delchev NR.102

  BUCURESTI

  CIF 123456789000000

  0000MARY 01SG01 10A

  TOTAL 10

  F.A 10

  A=19.00% 2

  TTL TVA 2

  CASH 10

  0005 01 artic ole

  15-12-01 12:42

  BON FISCAL: 0001

  CASA N ED123456

  MB0000000000

  -RANDURI ANTET

  -Cod Inregistrare Fiscala

  -Nume si numar operator-Denumire si pret departament

  -Contor de bonuri si articole pe bon

  -Data şi ora emiterii bonului

  -Numar bon fiscal

  -Serie aparat

  -Serie fiscală 

  TASTATURA AFI AJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  34/57

   

  34

  8.2. Vânzari  art ico le (PLU)8.2.1 Vânzari   art icole (PLU) cu  preţ   şi denumi repreprogramate

  Vânzari le sunt efectuate în modul următor :- număr ul articolului (PLU) este introdusde la tastatură 

  - se apasă tasta PLU .N umărul  articolului (PLU) sau denumirea acestuia se

  tipăresc  pe bon ( dacă denumirea este programat ă ).

  În situatia în care nu este programat preţ ul pentru unanumit articol (PLU), atunci la efectuarea vânzării   pearticolul respectiv se va auzi un semnal sonor scurt, iar pe afişaj  va apărea „0 Х” , unde  Х  este numărul  articolului (PLU). 

  Exemplu:

   Art. Nr. 21, preţ ul preprogramat pentru ZAHAR este 5,00lei.

  2 1 PLU 5,00

  STL = 5,00

  TOTAL = 5,00

  TASTATURA AFIŞAJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  35/57

   

  35

  ELTRADE SRL

  Str. G.Delchev NR.102

  BUCURESTI

  CIF 123456789000000

  0000MARY 01

  ZAHAR 5,00A

  TOTAL 5,00

  F.A 5,00

  A=19.00% 0,95TTL TVA 0,95

  CASH 5,00

  0008 01 artic ole

  15-12-01 12:57

  BON FISCAL: 0002CASA N ED123456

  MB0000000000

  -RANDURI ANTET

  -Cod Inregistrare Fiscala-Nume si numar operator-Denumire si preţ  articol-Suma de plata

  -Contor de bonuri şi articole  pe bon

  -Data şi ora emiterii bonului

  -Numar bon fiscal-Serie aparat-Serie fiscală 

  8.2.2 Vânzar i art i co le (PLU) cu  preţ liber  

  Efectuaţi următoarea procedura- introduceţi preţul; - apăsaţi tasta pe care este programata functia Vanzarecu pret liber ;- introduceţi numărul PLU; - apăsaţi tasta PLU  .

  NOTA: Functia “ Vanzare cu pret liber ”   este programatade catre tehnicianul service acreditat.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  36/57

   

  36

  Exemplu: V ânzare PLU nr. 21 cu preţ  preprogramat125lei , la 185 lei.

  1 8 5 X   E 185

  Introduceţi preţul liber şi apasati tasta PLU2 1 PLU 185

  STL   = 185

  ТOTAL  = 185  

  8.3. Programarea cantităţ i lor

  Cantit ăţi le diferite de 1 se setează astfel:- introduceţi  cantitatea;- apăsaţi  tasta X .

  Exemplu:

  Vânzarea a 12 buc ăţi în Departmentul 1: PLUcu preţ  preprogramat 56 lei.

  1 2  Х   q 12

  D1 56,00

  Cantitatea indicată este înmulţită cu preţ ul preprogramatal departamentului

  TОТАL  = 56,00

  8.4. Repetarea tranzacţiei si corecţ i i

   Apăsaţi   tasta PLU   pentru repetarea operaţieiexecutate anterior, cu excepţia cantit ăţ ii care este setata pe 1,00.

  TASTATURA AFIŞAJ 

  TASTATURA AFI AJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  37/57

   

  37

  Casa de marcat electronica fiscala A 100 S / A100model 01 permite corecţii numai pe un bon deschis („inlucru”  ), inainte ca bonul sa fi fost inchis (cu tasta „TOTAL”  ). Sunt permise două tipuri de corecţii  pentruoperaţii  greşite:- c orecţie imediată după tastarea tranzacţiei  - anulare;- c orecţie pentru tranzacţia anterioară în cadrulaceluiaşi bon – anulare anterioara.

  8.4.1 Cor ecti e inain te de finalizarea tranzacţiei  

  Pentru a corecta imediat dupa introducerea sumei

  greşite, apăsaţi  tasta CL (imediat  ), in cadrul aceluiaşibon.

  8.4.2 Co 

  recţ ie imed iat

  după finalizarea tranzacţiei   -

  ANULARE

  Pentru a anula operaţia  apăsaţi   tasta VD imediatdupă introducerea tranzacţiei   eronate. Prin repetareaapăsării tastei VD , veţi anula toate intrările din bonul

  clientului. Acest tip de corecţ ie este aplicabil pentrutranzacţiile din cadrul aceluiaşi bon al clientului (tranzacţii  cu articole, departamente, procente de discount sauadaos, etc.).

  Când anul aţi procente / valoarea discount-ului /adaos-ului trebuie reţinute următoarele aspecteimportante:

  -in cazul anularii procentului / valorii discount-ului /adaos-ului , tranzacţia corespunzatoare va fi deasemeneaanulata;

  -în cazul în care procentul / valoarea discount-ului /adaos-ului este mai mare decât   valoarea subtotal-ului,atunci numai discount-ul / adaos-ul va fi anulat.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  38/57

   

  38

  8.4.3. C orecţia un ei tranzacţii  anterioare – ANULAREANTERIOARĂ 

  Pentru a efectua operaţia de Anulare Anterioară trebui e să:

  - a păsaţi  tasta CL  şi VD  simultan- introduceţi  tranzacţia, în sensul valorii ce

  trebuie modificata (corectata).

  După  ce tasta VD   este apasăta veţi vedea pe afişaj  semnul - .

   Anularea anterioară poate fi efectuată  în cadrulaceluiaşi bon chiar si după ce tasta STL a fost apasată,dar   î nainte de a î nchide bonul prin apăsarea tastei  TOTAL .

  Operaţia de Anu lare Anterioară este interzisă imp l ic itut i l izatorulu i f inal . Accesul la această operaţie poatefi făcut do ar de către tehn icianul ser vice acr ed i tat .

   Atunci când lucraţi cu anularea tranzacţiei  anterioare,trebuie reţinute urmatoarele aspecte importante:

  - d acă nu există acumulări introduse va apărea  mesajulnF  pe afişaj. Operaţia de anulare anterioară nu poateavea loc.

  - i n cazul în care procentul/valoarea  discount-ului /adaos-ului este peste valoarea subtotalului atuncioperaţia Anulare Anterioară este restricţionată.  

  8.5 Metoda de Plată 

  Plata este efectuată  de tasta TOTAL pentru plata

  numerar şi de tastele PY1 , PY2 şi   PY3 pentru altetipuri de plată  (Plata 2, Plata 3 sau Plata 4 ce nu sunt

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  39/57

   

  39

  setate implicit). Πn situaţ ia în care utliz aţi a doua, a treiasau a patra metodă de plată este necesară  programareaacestora. Programarea se realiz ează de către tehnicianulservice acreditat prin alocarea altor taste care nu sunt

  utlizate.Cand se foloseste Plata 1, de exemplu, aceasta poate

  fi considerata plata pentru tot bonul sau doar pentru o parte din totalul acestuia. In cazul in care Plata 1 a fostfolosita pentru a se achita doar o parte din totalul bonului,

  suma ramasa de plata apare pe afisaj. Daca se folosesc

  mai multe moduri de plata pentru un singur bon, atuncimodul de plata Numerar (Plata 1) trebuie folosit ultimul.

  8.6 Calcu lar ea res tul ui

  Pentru a calcula restul, introduceţi   suma dată  declient (mai mare decat suma datorată de acesta) înainte de a închide bonul fiscal. Valoarea restului este indicată  pe afişaj  şi tipărită pe bonul fiscal. Dacă suma plătită  declient este mai mică decât suma datorată, atunci se vaauzi un semnal sonor (beep) scurt şi bonul fiscal nu poatefi inchis.

  8.7. Împărţ i rea sumei pe număr  de clienţ i

  Puteţi împărţ i suma datorată de clienţ i la numărul  acestora. Suma rezultat ă va fi egală pentr u fiecare dintreaceştia. După finalizarea bonului introduceţi   numărul  clienţ ilor de la tastatură şi apăsaţi  tasta TOTAL .

  8.8 . Funcţii adiţ ionale

   Aceste functii nu sunt setate implicit. Acestea pot fi

  activate doar de catre un tehnician service acreditat.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  40/57

   

  40

  8.8.1. Redu ceri şi adaos uri (procentuale şi valorice) 

  Reducerile şi adaosurile sunt aplicabile pentrufiecare articol în parte.

   А. Reducer i (procentuale şi valorice) Pentru a aplica o reducere la un articol cu o valoare

   preprogramată, apăsaţi   tasta -   . Pentru a aplica oreducere libera, introduceţi   valoarea acesteia şi apăsaţi  tasta - .

  B. Ad aosur i (procentuale şi valorice) Pentru a aplica un adaos la un articol cu  preţ  

   preprogramat, apăsaţi  tasta + . Pentru a aplica un adaosliber, introduceţi   valoarea adaos-ului, după care apăsaţi  tasta + .

  8.8.2 Plata în avans 

  Pentru a efectua o plată în avans, ţineţi apăsat butonulSTL înainte de a începe bonul.  Apoi trebuie săintroduceţi numărul facturii (până la 13 caractere) . Dupăaceasta puteţi   face vânzarea. Apoi, ţineţi apăsat butonul  STL şi introduceţi data facturii şi apăsaţi   TOTAL . Înurmătoarele 3 randuri  programaţi în cod ASCII numeleclientului, adresa sau alte informaţii legate de bon. Existăopţiunea de a introduce doar o parte din aceste informaţii .Dacă nu doriţi să programaţi aceste informaţii apăsaţitasta CL . Prin apăsarea tastei   TOTAL , bonul pt. plata înavans este închi s. Un bon, ca în următorul exemplu, va fitipărit :

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  41/57

   

  41

  ELTRADE SRL

  Str. G.Delchev NR.102

  BUCURESTI

  CIF 123456789000000

  0000MARY 01

  07-05-08 09:52MOBILA

  PRET 1000

  CANT 1,00sum *A 1000

  TOTAL 1000T.A 1000

  A=19.00% 160TTL TVA 160

  CASH 1000

  * * * * * * *AVANS: 100LA FACTURA :31234567890DIN DATA: 07-05-08CUMPARATOR

  ADRESA :* * * * * * *

  0145 01 articole

  BON FISCAL : 0009

  CASA N ED123456

  1111111111

  - RANDURI ANTET

  - Cod Inregistrare F iscală - Nume şi numar operator- Dat a şi ora emiterii  bonului

  - Suma de plată 

  - Suma plătită în avans - Numărul facturii  

  - Data facturii- Numele cumpărătorului  

  - Adresa cumpărătorului  

  -Contor bonuri si articole pe bon

  -Numar bon fiscal

  -Serie aparat

  -Serie fiscala

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  42/57

   

  42

  8.8 .3 Plata în rate

  Pentru a emite un bon pentru plata în rate, ţineţiapăsat butonul . înainte de a începe bonul. Apoi trebuiesă introduceţi numărul facturii (până la 13 caractere).După aceasta, puteţi face vânzare de articole.  Apoi, ţineţiapăsat butonul STL , introduceţi data facturii şi apăsaţi

  TOTAL . În următoarele 3 randuri  programaţi în cod ASCII: numele clientului, adresa sau alte informaţii legate

  de bon. Există opţiunea de a introduce doar o parte dinaceste informaţii. Dacă nu dori ţi să programaţi acesteinformaţii , apăsaţi tasta CL . Prin apăsarea tastei TOTALbonul pt. plata în rate este închi s. Un bon, ca în următorulexemplu, va fi tipărit: 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  43/57

   

  43

  ELTRADE SRL

  Str. G.Delchev NR.102

  BUCURESTI

  CIF 123456789000000

  0000MARY 0107-05-08 09:52MOBILA

  PRET 1000CANT 1,00

  sum *A 1000

  TOTAL 1000T.A 1000

  A=19.00% 160TTL TVA 160CASH 1000

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  RATA: 100LA FACTURA : 31234567890DIN DATA: 07-05-08

  CUMPARATOR

  ADRESA :

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  0145 01 articole

  BON FISCAL : 0009CASA N ED123456

  1111111111

  - RANDURI ANTET

  - Cod Inregistrare F iscală - Nume şi numar operator- Dat a şi ora emiterii  bonului

  - Suma de plată 

  - Suma plătită ca rată - Numărul facturii  - Data facturii- Numele cumpărătorului  

  - Adresa cumpărătorului  

  -Contor bonuri si articole pe bon

  -Serie aparat

  -Serie fiscala

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  44/57

   

  44

  9. REGIM RESTAURANT – valabi l doar pt A 100S  

  9.1. Desch iderea un ei noi m ese.

  Pentru a deschide un nou cont (o noua masa)- introduceţi  numărul  contului (mesei)- a păsaţi  tasta D3

  Mesajul Stl 0   va apărea pe afişaj , precum şivaloarea comandată de acesta.

  Pentru a efectua vânzări urmariţ i procedura dinRegim Vânzare.

  Pentru a adăuga la o comandă existentă se apasă tasta D4 . 

   Apăsărea acestei taste va închide  comanda parţială, dar nu şi contul (masa).

  Exemple:Prima comandă, Masa Nr.12, 3 ori PLU 58

  (sandwich la 8 l ei), PLU 100 (prajitură  la 5 lei), PLU 101(fanta lemon la 6 lei) şi  PLU 102 (sprite la 4 lei).

  1 2 D3 = 0

  Deschiderea mesei nr. 12

  3 X q 3.000

  Introducere de cantitate

  5 8 PLU 24

  Regimul restaurant poate fi accesat numai dacaeste programat de către tehnicianul service 

  acreditat !

  Numărul maxim de articole pe uncont/masa este de 49!

  TASTATURA AFI AJ 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  45/57

   

  45

  PLU număr  1 0 0 PLU 5

  PLU număr  

  1 0 1 PLU 6PLU număr  1 0 2 PLU 4

  PLU număr  STL =  39

  Subtotal

  D4 = 39

  Noul sold este

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  46/57

   

  46

  ELTRADE SRL

  Str. G.Delchev NR.102

  BUCURESTI

  CIF 123456789000000

  0000MARY 01

  NR MASA 12

  COMANDA 01

  TTL VECHI 0

  3 * 28

  SANDWICH 24APRAJITURA 5A

  FANTA LEMON 6A

  SPRITE 4A

  TOTAL 39

  TTL NOU 39

  * * * * * * * * * * * * *

  0027 04 artic ole

  16-12-01 10:57

  BON NEFISCAL

  CASA N ED123456

  - RANDURI ANTET

  -Cod Inregistrare Fiscala-Nume si numar operator- N umăr  masa- N umăr  comanda- Sold anterior  

  -Denumire, preţ  , articol

  -Total nou

  -Contor de bonuri şi articole  pe bon-Data şi ora emiterii bonului

  - Mesaj Bon Nefiscal

  -Serie aparat

  După tipărirea bonului fiscal, sunt tipărite bonuri deserviciu pentru grupurile corespondete în bucătărie-1 şiBAR-2.

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  47/57

   

  47

  9.2. Em itere co pie bon intermediar

  Copii ale bonului sunt permise numai după apasareatastei Subtotal. Pentru a emite o copie, efectuati urmatorii

   pasi:- i ntroduceţi numărul contului (mesei)- a păsaţi tasta D3

  9.3. Total (inch iderea con tu lui /mesei)

  Proced aţi în felul următor :- introduceţi  numărul  contului (mesei)- a păsaţi  tasta TOTAL .

  Valoarea totală  şi denumirea articolelor vor fi tipărit e pebon.

  Exemplu:Închiderea mesei Nr. 12, plătit 40 lei.

  1 2 D3 =   39

  Deschidere masa Nr. 124 0 TОТАL  rE 1Introduceţi  valoarea plătită de client 0

  TASTATURA AFIŞAJ

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  48/57

   

  48

  ELTRADE SRL

  Str. G.Delchev NR.102

  BUCURESTI

  CIF 123456789000000

  0000MARY 01

  NR MASA 12

  COMANDA 02

  TTL VECHI 39

  TOTAL 0

  TTL NOU 39

  * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  CASH 40

  REST 1

  0029 00 artic ole

  16-12-01 10:59

  BON NEFISCAL

  CASA N ED123456

  - RANDURI ANTET

  -Cod Inregistrare Fiscala-Nume si numar operator- Numar cont (masa).- Numar comanda

  - Sold anterior  

  - Total

  - Rest

  -Contor de bonuri şi articole  pe bon

  -Data şi ora emiterii bonului

  -Mesaj Bon Nefiscal

  -Serie aparat

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  49/57

   

  49

  ELTRADE SRL

  Str. G.Delchev NR.102

  BUCURESTI

  CIF 123456789000000

  0000MARY 01

  NR MASA 12

  COMANDA 01

  * * * * * * * * * * * * * * * *

  INCHISA

  3 * 8

  SANDWICH 24A

  PRAJITURA 5A

  FANTA LEMON 6A

  SPRITE 4A

  TOTAL 39

  CASH 40REST 1

  F.A 39

  A=19.00% 6,3

  TTL TVA 6,3

  0030 04 artic ole

  16-12-01 10:59

  BON FISCAL : 0001

  CASA N ED123456

  MB0000000000

  - RANDURI ANTET

  -Cod Inregistrare Fiscala-Nume si numar operator- Numar cont (masa).- Numar comanda

  - Suma de plata

  - Suma platita- Rest

  -Contor de bonuri si

  articole pe bon-Data si ora emiteriibonului-Numar bon fiscal

  -Serie aparat

  -Serie fiscala

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  50/57

   

  50

  10. REGIM RAPORTARE

  Rapoartele sunt permise în Regim X (11111111este parola im plicită ) sau în Regim Raport Fiscal Zilnic(Z)(22222222 este parola im plicită ).# Raport Parola Cod taste

  1 Raport zilnic11111111sau22222222

  TOTAL

  2Raport articole programate

  22222222 1→D2→TOTAL 

  3 Departamente *111111111sau22222222

  2→D2→TOT  AL

  4 Grupuri *211111111sau22222222

  3→D2→TOTAL 

  5 Grupuri (cote)taxe (TVA) *3

  11111111sau22222222

  4→D2→TOTAL 

  6Operatori*4

  11111111sau22222222

  5→D2→TOTAL→Operator # → TOTAL→ TOTAL → 5 → D2→ TOTAL

  7Raport pe conturi(mese) deschise*5

  11111111 9→D2→TOTAL 

  8Raportulmemoriei fiscale pe date

  11111111sau22222222

  1→STL→Momentînceput→X→Momentsfârşit→VD 

  9Raportulmemoriei fiscale pe blocuri dememorie

  11111111sau22222222

  2 →STL→ Momentînceput → X→Moment sfârşit →VD 

  10Rezumatul rap.mem. fiscale pedate

  11111111sau22222222

  11→STL→Momentînceput→X→Momentsfârşit→VD 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  51/57

   

  51

  11Rezumatul rap.mem. fiscale peblocuri de mem.

  11111111sau22222222

  12→STL→ Momentînceput → X→ Moment sfârşit→VD 

  NOTE

  *1. În raport, cantitatea vândută şi valoareavanzarilor sunt tipărite pe departament. Valoareavanzarilor pe departament este calculata pe baza tuturorvânzărilor de articole din departamenul respectiv, precumşi a tuturor vânzărilor cu preţ preprogramat sau preţ liber.

  La sfârşitul bonului valoarea totala a vânzăril or pedepartamente este tiparita, mai puţin  pentrudepartamentele cu valoarea vânzărilor nule.

  *2. Procentul de adaos  programat, precum şivaloarea vânzărilor pentru fiecare grup sunt tipărite înraport. Valoarea vânzărilor este reprezentat a ca suma atuturor vânzărilor în departamente ataşate grupului de produse. Dacă procentul de adaos pentru un grup estediferit de zero va apărea în raport. La sfârşitul r aportului,vânzările  totale şi adaosul pentru toate grupurile vor fitipărite pe bon. Nu vor apărea acele informaţii pentrugrupurile care nu au avut vânzări. Dacă în Regim  Programare Câmpul 7, Randul 2, Tabel 1 are valoarea 1

  (tipărire corelată în procente), corelarea procentuală afiecărui grup cu vânzările  totale va fi tipărită. Corelarea procentuală a adaosului pe fiecare grup va fi deasemenea tipărită. 

  *3. Acesta este un raport X de citire. Acesteinformaţii vor fi salvate în memoria fiscală  doar când seexecuta raportul fiscal zilnic.

  *4. Dacă  val 0 este introdusă  în locul numărul uioperatorului, raportul detaliat pentru fiecare operator cu parola programată  va fi tipărit . Dacă  se introduce unnumăr   î ntre 1 şi 16 în câmpul operatorului, atunci se vatipări doar raportul pentru operatorul corespunzatornumărul ui introdus. 

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  52/57

   

  52

  *5. C ând oper aţi cu conturi (mese) clienţ i, înainte de a î ncepe raportul financiar zilnic Z (parola 22222222 şitasta TOTAL ) este necesar a se efectua mai întâi

  raportul conturilor (meselor) dacă orice alt cont este încădeschis. Dacă  raportul conturilor (meselor) deschise nueste încă efectuat, în raportul finaciar zilnic şi   în raportul pe operatori ( î n randul disponibil), doar valorile conturilor(meselor) înc hise vor fi tipărit e. TVA-ul este calculat lavaloarea totală (conturi  /mese î nchise şi deschise). 

  10.1. Set ări  r apo art e pe art icole (PLU-uri )

  Tabel 1

  Rand

  #

  C âmp C âmp 

  #Valoare Lim ite Imp l ic i t

  1

  1 Rezervat

  2 Rezervat

  3

  Informaţ ii despre preţ urile progr. *1

  4Informaţ ii asuprastocurilor *1

  5

  Informaţ ii despre preţ , cantitate şicant . vândute *1

  6 Raport articole *2

  7Info. parametrii

   programaţi  

  8 Alegere de grupurisau articole pentru

  raport

  De la 1

  la 10

  1

  9Raportul articolelordin grupul ales

  NOTE

  *1. Aici sunt tipăriţi  parametrii articolelor ( dacă valorile lor nu sunt 0) cu numere cuprinse î ntre limitele dinC âmpul 1 şi Câmpul 2 Randul 5 , Tabel 1  –  Regim

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  53/57

   

  53

  Programare. Pentru a opri tipărirea  apăsaţi   orice tastă.Pentru a porni raportul X apăsaţi  tasta TOTAL .

  *2. I n acest raport sunt tipărite totalul v ânzari lor

   pe articole, preţ urile, cantităţile vândute şi fiecare total pearticole (PLU-uri).

  11. REGIM CALCULATOR

  Pentru a intra în acest regim trebuie să accesaţi , mai

  î ntâi, Regimul Vanzare. Atunci când sunteţ i în RegimVanzare apăsaţi  tasta 00 . Rămâne la alegerea clientuluidacă doreşte tipări rea functiilor Regimului Calculator saunu. Operaţii le matematice sunt efectuate de următoarele taste:- adun are (+) - tasta PLU

  - scadere  (-) - tasta VD-  mult ip l icar e (х) - tasta Х  - d iv izare (/) - tasta STL-  pro cent (%) - tasta D4- М+  - tasta D1- М - - tasta D2  - МR   - tasta D3 - МС   - ţineţi apăsat tasta D3 -  =   - tasta TOTAL

  Pentru a închide Regimul Calculator apăsaţi  tasta ON .

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  54/57

   

  54

  Exemplu:

  Treceti aparatul în Regim Calculator şi urmaţisecvenţ a de operaţii :

  2,4 + 9,6 * 3 – 5 / 10.

  0

  00 CALC2 . 4 PLU 2.40

  9 . 6 X 12.00

  3 VD 36.00

  5 STL 31.00

  1 0 TOTAL 3.10Πntoarceţi -vă in Regim VanzareON Ecr

  CL 0.00

  A.M.E.F.  este în Regim Vanzare 

  TASTATURA AFI AJ

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  55/57

   

  55

  12. MESAJE SPECIFICE CARE POT APĂREA ATUNCICÂND OPERĂM CU A100S / A 100 model 01

  12 .1. Mesaje afişate# Semnif icat ie

  q Cantitate

  E Pret

  nn Cod de bare #

  Stl Subtotal

  rE Rată schimb PAY tYPE Intruduceti modul de plata

  nF Articol negasit

  End PAPEr Sfarsit hartie

  Err Tasta incorecta

  Prn FAIL Eroare imprimanta

  Clr Raport Z AGAIn Confirma operatia

  BOOt UP Initializare (pornire)

  bUSY Asteptati

  In rEG Bon neincheiat

  OF bON Bonul este plin

  F FULL Memorie fiscala plina

  PR Adaos procentual

  St Adaos

  oF Plin

  Fb Vanzare nepermisa

  -q Cantitate negativa

  -T Grup (cota) taxa (TVA) inexistent

  = Total

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  56/57

   

  56

  FS Err X Eroare memorie fiscala

  -N Rezultat negativ

  0 Nu exista pret

  oFF -> rEP Ecr Efectuati raportul zilnic!

  CoIntroduceti valoarea (pentru acalcula restul)

  CL Apasati tasta CL

  Bat Lo Reincarcati acumulatorul

  BUFF FULL Buffer-ul de comunicaţ ie este plin

  t =

  Introduceti text

  HELLO Mesaj de salut

  HotImprimanta supraincalzita saulipsa afisajului client – verificati-le

   pe amandoua

  REP EL Start jurnal electronic

  PRN EL Imprimă jurnalul electronic  

  12.2. Mesaje de eroare

  În situaţ ia în care doriţ i să treceţ i în diferiteregimuri de operare in timp ce execut 

  aţiun bon client

  înRegimul Vanzare, va apărea mesaj ul „În rEG ”   pe afişaj   pentru aproape o secunda însoţ it de un scurt semnalsonor. Pentru a reveni în Regimul Vanzare apăsaţi   tastaTOTAL   şi închideţ i bonul clientului. 

  În situatia apasării incorecte a unei taste(tastă neprogramată sau cu o funcţie al cărei acces este

 • 8/17/2019 Manual Utilizare A100S 01 RO

  57/57

  nepermis pe moment), mesajul CL este afişat şi se vaauzi un scurt semnal sonor . Pentru a vă î ntoarce RegimulVanzare apăsaţi  tasta CL .

  12.3. A lte eror i

  Mesajul 0 0.00 va fi afişat î n situaţ iaacumulării unor vânzări pe departamente care nu au  preţ   preprogramat sau PLU din cadrul departamentelor carenu au preţ  preprogramat.

  În situaţ ia introducerii unui PLU saudepartament neprogramat, mesajul Fb va apărea peafişaj . Acelaşi mesaj va apărea şi   în situaţia încercării dea vinde un produs nedisponibil (interzis la vanzare).

  Pentru detalii suplimentare, va rugăm

  contactaţi unitatea de service acreditată. 


Recommended