Manual Utilizare PC40X0 (RO)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  1/10

  MANUAL DE UTILIZARE

  PC 40X0 (4010; 4020)

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  2/10

  TASTATURA

  GLOBALA

  Ceeste0 tastaturl globall?

  Este.o tastaturA care apartine tuturor partitiilor~I poate fi accesatA de totl

  utilizatorildin sistem folosind un cod valid de. acces. Tastatura va interoga

  utilizatorul referitor la partitia doritA, dupA care va fi ata~atA partitiei

  selectate. Unutilizatorva putea accesa 0 partitiedoar utilizAndun cod valid

  in acea partitie.

  Cumse utillzeazl 0 tastaturl globall?

  Tastatura afi~eazAmesajul:

  [4] Bell CommTest -permite utilizatoruluitestarea sistemului.

  AceastAoptiuneactlveazAsirenapentru2 sec. ~itransmiteun cod

  de test ladispecerat.

  ENTER YOUR

  ,

  AC.CESS CODE

  [5] Door Chime - functia este activatAI dezactivatA apAsAnd[*].

  CAndfunctia este activatAtastatura sunAscurt de 5 ori ~iapare Y

  in coltuldin dreapta jos.

  [6] Spec. Messages - valideazA aparitia a 4 mesaje speciale in

  cazul in care apare unmesaj deosebit.

  Primulmesaj este Armare ImposibilA ~iel apare in cazul in care

  utilizatorul nu poate arma partitia prin introducerea codului, din

  cauza unei zone deschise.

  AIdoilea mesaj este AlarmAin timpul armArii .

  AItrellea mesaj este ZonAdefectA ~iapare in cazul in care bucla

  uneizone este in scurtcircuit.

  .

  AIpatrulea mesaj este ZonAnesecurizatA ~i apare dacA 0 zonA

  este deschlsA, in cazul in care se utilizeazADEOL.

  Ultlmele douA mesaje apar doar dacA se utilizeazA DEOL ~i

  Special Messages este setat pe N .

  sau ceasul dacAoptiunea este valldatl. Din aceastAstare orice utilizator

  poate accesa, sistemul cu un cod valid de acces. Sistemul poate fi

  programatsArealizeze functiica armarea/dezarmarea~itoate functiiledin

  modul[*].

  Toate aceste functiise potrealizanumaiin urma Introducerilunuicodvalid

  de acces.

  - 0 singurl partitie

  DacAeste introdus codul atunci se va afi~a mesajul:

  SELECT (0)

  ARM PARTITION R

  [7] User CallUp-

  trebuievalidatl de instalator.Centralava anunta

  computerul de comunicare. Computerul trebuie sA a~tepte sl fie

  chemat de centralApentru a avea loc comunicarea.

  EXIT DELAY

  IN PROGRESS..

  TEST DE MISCARE

  r]+[6]+[Cod de Test] in stare dezarmata.

  Permite utilizatorulul sAtesteze buna functionare a detectoarelor.

  Apare un meniu cu4 optlunl

  ce pot fi

  selectate

  cu [*]:

  [0] Local Walk Test [1] Local + Comm. Test

  [2] Disable Walk Test [3] Previous Menu

  [0] LWT

  -

  daci este selectat, tastatura sunl scurt de 3 ori~irevine

  la starea normall.

  In momentul respectiv daci utilizatorul parcurge zonele

  supravegheate, sirenava sunatimp de 2 sec. la intrarea in fiecare zonl.

  In timpul testului nu se vor transmlte mesaje la dispecerat. Daci este

  instalat un modul PC4400 numele zonelor alarmate vor fi tipArite.

  Daci partitia este deja dezarmatl. Coltul din dreapta sus al display-ului va

  indica starea partitiei cu ajutorulliterelor MRMentru Ready pregAtit) sau MN

  pentru Not Ready nepregAtit).

  - Mai multe partitii

  Pentrua armapartitiatastatl

  [*]sau [0].Va fiafi~at

  urmAtorulmesaj timp de

  trei

  secunde:

  \

  Apoi dlsplay-ulva reveni la starea:

  ENTER YOUR

  ACCESS CODE

  [1] Local + Comm. Test

  FunctioneazA identic doar cA mesajele sunt trimise la dispecerat.

  [2] Disable WT

  -

  dezactiveazA modul test.

  4

  17

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  3/10

  Modul test se dezactiveaza automat in cazul armarii sistemului.

  INDICAREA MESAJELOR DE DEFECT

  Tastatura LCD4500 are un LED galben in partea dreapta a tastelor care

  indica starea de defect a sistemului. Mai exista de asemenea ~i un LED

  ro~u, chiar langa cel galben care indica faptul ca sistemul este armat.

  MENIUL MASTER

  Codurile Master ale sistemului pot realiza orice functie pentru orice partitie

  cu exceptia schimbarii sau ~tergerii codului Grand Master.

  Meniul Master poate fi accesat introducand [Codul Master][9]. Uti lizati

  tastele [] pentru a afi~a pozitii le meniului Master. Tastati [*] pentru a

  selecta 0 pozitie.

  [0] Vizualizarea jurnalului de evenimente

  [1] Setarea ceasului sistemului

  [2] Setarea datel sistemului

  [3] Activarea ferestrei DLS

  [4] Resetarea sistemului

  [5] Meniul anterior

  [3] PM -permite ie~irea din meniul de test.

  Acest lucru se poate face ~iapasand [#].

  BATAIE IN USA

  r] [7] sau

  M+[7]+[Cod de Aeees]

  IntroducAnd [*)+[7] sau

  [ ] [7] [Cod

  de Acces] va f i

  activatA

  0 ie~ire setata

  pentru un anumit interval de timp in care tastatura va suna. Aceasta

  optiune poate fi utilizata pentru 0 partitie armatA sau dezarmatA.

  le~irea programata va fi dezactivatA la expirarea timpului de ie~ire

  ARMAREA CU OM INCASA

  r]+[9]+[Cod de Aeees]

  Introducand [*) [9] inaintea codului de acces va determina armarea

  sistemului f r intarziere la intrare cu dezactivarea zonelor programate

  corespunzator. Optiunea este utl lizata pentru armarea sistemului din

  interior. Daca sistemul a fost armat cu aceastA comandA, dezactivarea

  poate f i indepartata uti lizand [*) [1]. Nu pot f i indepartate dezactivarile

  fAcute normal.

  Daca [*) [9] precede un cod valid in mai multe parti ti i, toate part it ii le vor f i .

  armate astfel.

  ARMARE RAPIDA

  r] [O]

  Succesiunea [*) [0], este acceptata ca ~i cod de armare val id, in cazul in

  care Armarea RapidA a fost validatA. Functia este utila pentru persoane

  care au dreptul doar sAarmeze sistemul (vizitatori, copii ete).

  Pentru detalii cautati la [*] [6] -Comenzideprogramareale utilizatorului.

  IESIRE RAPIDA

  r] [O] -in stare armati

  Ofera utl lizatorului 2 minute sa iasA prin orice zona cu intarziere fara sa

  declan~eze alarma. Aceasta posibilitate poate fi acorclatA doar 0 singurA

  data ~i doar pentru zonele cu intArziere. Activarea ie~irii rapide este

  consemnata in bufferul de evenimente.

  BLOCAREA TASTATURII

  Daca aceasta functle este validata intr-o partitie ~i sunt introduse un numAr

  de coduri incorecte va apArea mesajul Keypad Lockout is Active ~i

  tastatura va rAmane blocata un interval de timp programat.

  [0] Vizualizarea buffer-ului de evenimente - aceasta functie

  permite oricarui cod Master sA revadA buffer-ul de evenimente pe

  display-ul tastaturii. Prima linie a display-ului va indica numArul

  evenimentului ~i partitia careia ii corespunde; a doua linie va indica data ~i

  ora evenimentului. Tastati [*] pentru a vi se afi~a 0 descriere a

  evenimentului . Util izati tastele [] pentru a vA deplasa prin l ista de

  I

  evenimente. . . . I

  [1] Setarea

  eeasului sistemu,lui- programeazA

  ceasul sistemului.

  Pentru aceasta tastati patru cifre: primele:douA indica ora, iar ultimele douA,

  minutele. De exemplu pentru a programa ora 2:35 p.m. tastati,1435.

  [2] Setarea datei sistemului -

  programeazA calendarul sistemului.

  Se vor introduce ~ase cifre astfel: primele douA indica luna, urmAtoarele

  indica ziua, iar ult imele anul. De exemplu pentru a programs.data de 14

  februarie1995tastati021495.: -.

  [3]Aetivarea ferestrei DLS

  -

  prin aceastA optiune utilizatorul poate

  activa timp de 60 de minute comunlcarea dintre centralA~I calculator.

  [4] Resetareasistemului - aceastA optiune intrerupe alimentarea

  magistralei pentru 5 secunde ~i reseteazA centrala. Nu va fi pierclutAnici 0

  programare, iar ceasul nu trebuie reprogramat. Resetarea sistemului se va

  face daca apare un defect pe magistralele de comunicare sau un defect

  intern.

  [5] Meniul anterior

  -

  daca utili~atorul nu dore~te sa .facA nimic,

  atunci va alege aceasta optiune sau va t'asta [#] pentru a reveni la starea

  armatldezarmat.

  18

  3

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  4/10

  Litera din coltul din dreaptajos, indica starea partitiei. Pentru armarea

  partitieitastati[*] sau[0]~imesajul

  I

  EXITDELAY

  I

  IN PROGRESS...

  va fi afi~at pentru 3 secunde. Apoi afi~ajul va reveni la mesajul:

  [0] Programing Code

  -

  dupA ce ati apAsat [0] apare mesajul Enter

  Digits ~i codul programat initial. Introduceti noul cod fArA a apAsa [*] sau

  [ ]. Daca nudoriti schimbarea codului apasati [ ].

  [1] Erase Code - daca un cod de acces nu mai este necesar,

  alegAnd[1]sepoate~tergecoduldarnu ~inumelecodului.

  SELECT (1)

  (Numele partitiei)

  ,

  ApasAndsAgeata spre dreapta va aparea'mesajul:

  [2] Edit Acces Code Home

  -

  cAnd este utilizat un modul PC4400,

  sunt tiparite numerele codurilor utilizate pentru armare dezarmare.

  Numele codurilor vA pot ajuta ~i la programarea codurilor, cursorul se muta

  la dreapta sau la stAnga cu ajutorul tastelor [].-literele alfabetului sunt

  impartlte dupa cele 10 clfre ale tastaturii astfel:

  '-

  1 = ABC1

  6 = POR6

  2 = DEF2

  7 = STU7

  3 = GHI3

  8 = VWX8

  4 = JKL4

  9 = XZ900

  5 =MNOS

  O=Spatiu.

  }

  Daca partitia selectatA este armatA,se va afi~a mesajul:

  ,

  ,

  SELECT(O)

  DISARM PARTITiON

  ApAsAnd 0 datA [4] va apArea litera J deasupra cursorului. ApAsand din

  nou [4] va aparea litera K ~.a.m.d. Daca este apAsatA0 altAtasta, de ex.

  [6], cursorul se va deplasa cu un caracter la dreapta ~iva apArealitera P .

  Pentru a ~terge un caracter se va apAsa [0]. In timpul programArii apAsarea

  tastei [*] determinA aparitia unui nou meniu. Deplasarea in meniu se face

  cu [], iar selectia cu [*].

  [0] Clear Display - va ~terge numele codului.

  [1] Clear To End - va ~terge afi~ajul de la cursor pAnAla sfA~it.

  [2] Change Case - va schimba caracterele mlci in mari ~i sau invers.

  [3] ASCII Entry - serve~e la introducerea caracterelor necontinute de

  alfabet. Exlsta 25S'de caractere, dar cele de la 000 la 031 nu sunt utillzate.

  Alegerea se face utilizAnd [] introducAnd un numAr intre 032 ~i 25S

  iar selectarea utilizAnd [*].

  [3] Edit Acces Code Options

  -

  tastatura va afl~a mesajul: Select

  toggle . UtilizAnd [] se pot alege:

  Daca este selectatA optiunea (0). va fi dezarmatA partitia respectivA, ~iva fi

  afi~at mesajul:

  SYSTEM DISARMED

  NO ALARM MEMORY

  pentru 2 secunde. Apoi afi~ajul se va intoarce la

  SELECT(1)

  (Numele partitiei)

  .

  Daca se va alege (1) For Option va fi afi~at mesajul:

  KEYPAD LOANED TO

  (Numele partitiei)

  o System Master

  o Program Codes

  o Arm

  o Disarm

  o Bypass

  o Door Strike

  o Durres Pulse

  o One Time Use

  entru 2 secunde.

  Util izatorul poate apela toate functii le ce uti lizeazA [*] sau poate arma

  sistemul prin metodele obi~nuite. Odata ce a fost utilizatA tasta [ ] sau trec

  120de secunde de inactivi tate (nu se apasA nici 0 tastA) tastatura se va

  intoarce la starea normala afi~Andmesajul:

  [4] Edit Partition Mask

  -

  permite atribuirea codului unei anumite

  partltii. DacAin aceasta secventA nu este selectatA nici 0 optiune, codul nu

  va putea opera.

  4) Pentru a ie~idin sectiunea de programare a codurilor apAsati [ ].

  6

  15

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  5/10

  COMENZILE UTILIZA TORULUI

  r]+[6]+[Cod de Acces]

  Introduceti [*] [6] [Cod de Acces] apoi util izati [] pentru afi~area

  optiunilor.Selectarea se face cu [*].

  ,

  Daca partitiaeste armatAatunci mesajul afi~atva fi:

  SELECT(O)

  DISARMPARTITION

  [0]QuickArm

  [3]Keypad Setup

  [6]Special Messages

  [1] Quick Exit

  [4] Bell Comm. Test

  [7] User Call Up

  [2] Auto Arm Control

  [5] Door Chime

  TastAnd[>]mesajul afi~at pe display devine:

  SELECT (1)

  FOR OPTIONS

  0,1,5,6 activeazA sau dezactiveazA anumite functii. Pentru activare sau

  dezactivare apAsati r] schimMnd totodatA~iafi~area literelor 'Y'~i'N':

  'Y'

  -

  functie activatA

  'N'

  -

  functie dezactivatA

  [0]QuickArm-functie activatAdaca este afi~at'Y'.

  CAnd

  t

  activatA,sistemul poate fi armat utilizAnd[*][0].

  [1]Quick Arm - functie activatA daca este afi~at 'Y'.

  CAnd.este activatA, utilizatorul poate ie~i prin oriee zonA intArziaUi

  fArAa afecta starea sistemului, introducAnd [*][0].

  [2]PC4010poate fi setat sAarmeze automat partitiilela anumite

  ore dinzi.

  In momentul selectAriipentru autoarmare, sistemul emite un mesaj de

  atentionare.Tastatura incepe sAsune ~isirenapulseazAla intervalede 10

  sec. Sunetulsireneipoate fianulatde instalator.

  Tastatura va suna timp de 1 min., timp in care autoarmarea poate fi

  anulatA.Pentru anulare poate fi apAsatAorice tastA, sau, daca este

  necesar, trebuie introdus un cod de acces valid in partitia in care se

  autoarmeazA.

  Sectiuneade autoarmareare unsubmeniu:

  [0]AutoArm-se valideazA

  invalideazAautoarmarea cu 'Y'fN'.

  [1]AutoArmTime- reprezintAora la care se va arma sistemulin

  fiecarezi.

  Ora se introduce sub forma:

  HH

  =

  00...23 (reprezintA ora);

  MM= 00...59 (reprezintA minutele);

  [3]Keypad Setup

  -

  permite utilizatoruluimodificarea contrastului ~i

  a luminozitAtii:

  Bright Control

  -

  permite modificarea luminozitAtii;

  Contrast Control

  -

  permite modificarea contrastului pe 8 nivele

  diferite.

  Daca se selecteazAoptiunea (O)sistemulva fi dezarmat~i se va afi~a

  mesajul:

  KEYPAD LOANED TO

  (Numele partitiei)

  .

  pentru douAsecunde. Daca se va alege optiunea (1) atunci se va afi~a tot

  mesajul precedent.

  Utilizatorul va putea rula oricare din functii le [*] ~i dezarma sistemul

  folosind metode conventionale. Daca se apasA tasta [ ] sau daca trec 20

  de secunde fArAca sAse apese vreo tastAdisplay-ul va reveni la starea sa

  normalA,afi~Andmesajul:

  EXITING FROM

  (Numele partitiei)

  .

  -Maimultepartitii

  . .'

  .

  Daca se introduceun cod de scees '(alabilin mai multepartitii,va apArea

  urmAtorulmesaj: .,

  -

  Ii

  SELECT (1)

  (Numele partitiei)

  .

  Litera din coltuldin dreapta jos, indica starea partitiei utilizAndliterele: R

  pentru pregAtit (ready), A pentru armat, si N pentru' nepregAtit.

  Utilizatorulpoate selecta partitia doritAutilizAndtastele [].Vor fi afi~te

  doar partitiilepentru car~ codul de acces respectiv a fost programat.

  Daca partitia selectatAeste dezarmatA, va apArea urmAtorulmesaj:

  ,-

  ~I

  SELECT(O}

  ARM PARTITION R

  16

  5

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  6/10

  [P]anici

  - 1inand-opAsataimpde2 secunde.se va transmitemesajulla

  dispecerat. Instalatorulpoate programasirena sa sune sau sa nu

  sune.

  (0) TO ARM

  (Numele Parti1iel) R

  o CelularTrouble-apare in cazul in care este montatun modul

  LINKS1000.Mesajulde defec1iuneapare in cazul in care modululpierde

  legaturacu sta1ia.i~ipierdeintegritateasau numaieste alimental.

  AFISAREAMEMORIEIALARMELOR

  r]+[3]

  Apasa1i [*J[3J pentru a intra in menlul de afi~are a alarmelor. Va fi afi~ta

  orice alarma declan~ata in timpul ultimei armari. Mesajul AlarmMemory.

  va aparea doar in cazul in care a existat vreo alarma in timpul ultimei

  perioade de armare.

  Alarmele cauzate de pierderea legaturii cu senzorii detectoarelor nu sunt

  afi~ate.

  RESETAREASENZORILOR

  r]+[4] sau r]+[4]+Cod de Acces - in stare dezannata

  Introducand [*]+[4Jsau [*]+[4J+Codde Acces vor fi reseta1i detectorii de

  fumdin parti1iarespectiva. Va apare mesajul Sensor Reset in Progress....

  ~i numArAtoarea inversA in col1ul din dreapta jos. Instalatorul poote

  programa sistemul in a~a felincat sAfie necesarA introducerea unui codde

  acces pentru resetarea senzorilor.

  COMENZILE DE PROGRAMARE ALE UTILIZATORULUI

  r]+[6]+SYSTEM MASTER CODE sau SUPERVISORY CODE

  Una din aceste comenzi poate fi utilizata pentru programarea codurilor de

  acces.

  Primulcod este SYSTEMGRAND MASTERCODE. In mod normaldoar

  instalatorul poate schimba acest cod. Instalatorul poate insA perroite

  util izatorului sA schimbe acest cod. Nu existA nici 0 limitare in cadrul

  sistemululpentruacest cod. Poate fi utilizatpentrua

  programa sau pentru

  a ~erge GrandMaster Codesau pentrua apela oricefunc1iea sistemului.

  Numaiprimulcodpoatefi SGMC(SYSTEMGRANDMASTERCODE).In

  cazul utilizArii unei tastaturi globale.doar SGMCpoate.atribui coduride

  acces pentru a evita duplicatele.

  Codurile de aeces potfi programate ca avand urmAtoareleoptiuni:

  System Master Codes (SMC)- poate accesa oricefunctiea partijiei

  exceptand~ergerea sau schimbareaSGMCsaua altui SMC.

  Supervisory Codes (SC) -permiteutilizatoruluisa programezealte

  coduride aeces, exceptandSMC~i DurresCodes.pentruoricepartitiein

  care codul este valid. Acest cod poate fi utilizat ~i pentru

  armare dezarmare,dezactivare~i orice altA functie ce poatefi accesata

  de SMC.

  Arm Only Codes - permite utilizatorului doar armarea partijiei

  cAreiaii esteatribuit.

  Disarm Only Codes - permite utilizatorului doar dezarmarea

  partitieicAreiaii esteatribuit.

  Tastatura globalA va transmite intotdeauna (dacA a fost programaUi)codul

  abonat al intregului sistem. [FJ,[AJ~i [PJvor fi activate pentru toate partitiile

  active. Orice cod valid de aeces din orice parti1ieva putea opri alarma.

  ARMAREA

  Inchide1i toate u~ile ~i ferestrele protejate ~i opriti orice mi~care in

  suprafetele supravegheate de detectorii de mi~care.

  Va apArea mesajul Enter Code To Arm System . Sistemul nu poate fi

  armat dacA OJ.apare acest mesaj. .

  DacA este utilizatA rezisten1adublA de cap de Unie,pot apAreatrei mesaje

  diferite la-vizuallzarea zonelor

  desehist; ZonAdeschisA , ZonAintreruptA

  sau ZonAdefectA . Zona deschisA' va fi af\~atAdacA zonaestein stare

  alarmatA, Zona defectA dacAzona este in scurtcircuit iar ZonAintreruptA

  dacAs-a atentat la buna functionare a vreunui detector.

  ,ntroduceti codul de aeces. DacA.a fost J>ine introdus, tastatura va suna

  scurt..

  fi DacA s-a introdus

  un cod gre~it.tastaturava suna continuutimp de 2

  secunde.

  DacA s-a introdus un cod corect dar sistemul nu este pregAtit, tastatura

  va suna 0 datAscurt apoi lung.

  DacAs-a introdus un cod corect, va apAreamesajul: Exit Delay in

  Progress ~i tastatura va suna de trei ori scurt. DacA s-a Introdus System

  Master Code, va apArea meniul corespunzAtor. T impul rAmas panA la

  armare va fi

  afi~at

  in coltul din dreapta jos. le~iti pe u~a desemnatA pentru

  aceasta. Cand timpul de ie~ire expirA, mesajul de pe tastaturAse va

  schimba in: Enter Code to Disarm System .

  OacA se introduce

  un cod de aeces

  valid in mai multe partiti i tastatura va

  afi~a mesajul:

  II

  Coltul din dreapta jos va indica starea partitiei utilizand IItereleA,R,M.

  Folositi [J pentru p~rcurgerea tuturor partiti ilor. Vor fi afi~ate doar

  partitiile pentru care codul de acces este valid. Va fi afi~atmesajul:

  (2) TO SELECT

  (Numele Parti tiei) R

  continuand sistarea partitiei.

  8

  13

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  7/10

  Door Strike Codes pennite doar apelarea functiei programate de

  instalator in partitia in care este valid codul.

  Durres Codes - pennite dezannarea partitiei ~i transmiterea codului

  de constrAngerecAtredispecerat. Utllizatorul poate introduce aceste Durres

  Codes pentru a indica faptul cAeste constrAns de un agresor sAdezanneze

  sistemul. Cu acest cod partitia se dezanneazA nonnal dar mesajul transmls

  specificA situatia deosebitA. Pe IAngAaceasta toate ie~irile programate ca

  ~i Durres Outputs vor fi activate de introducerea acestui cod. Codul poate

  fi programat atAtpentru annare cat ~i pentru dezannare.

  One Time Use Codes - utilizate pentru a pennite utilizatorilor

  ocazionali, ca de ex. persoane de serviciu sA anneze sistemul. CAnd

  sistemul este annat utilizAnd un astfel de cod, codul va fi ~ers in momentul

  expirArii timpului de ie~ire, dupA aceea codul nu va mal putea fi foloslt.

  Log Only Codes - poate fi util izat doar pentru a vedea jumalul de

  evenimente.

  EXITING FROM

  (Numele partitiei)

  I

  In orlce moment apAsareaunei taste va detennina afi~area mesajulu~

  Enter Your Access Code .

  LED-ul Annat al tastaturil globale se va aprinde doar dacA se vor anna

  toate partitllle. Ultima partitie annatA de la tastatura globalA va afi }a:

  I EXITDELAY I

  IN PROGRESS

  .~I numArAtoarea inversA dacA este actlvatA. La sfAr } ltul t impulul de

  intArzlere la le~iretastatura globalA va reafi~a mesajul:

  Nu programati coduri ca 1111 sau 1234 care pot fi u,or ghicite,

  compromitand securitateasistemului I

  ENTER YOUR

  ACCESS CODE

  PROGRAMAREA CODURILOR ADITIONALE UTILIZAND SMC SAU

  SUPERVISOR CODES

  cu LED-ul Annat aprins.

  Pentru aecesarea meniului Master de la'.tastatura globalA, se selectCza 0 I

  partitie ~I apol se reint roduce codul System Master.

  IntArzierea la intrare este audlbllA la 0 tastatura globalA doar cand toate I

  partltl lle activate sunt anna~e. Dezannarea oricArel partitl l va detennina

  ellminarea tlmpulul de intArziere la intrare ~Istlngerea beculul Annat .

  LED-ul Trouble al unei tastaturlglobale se.va aprlnde pentru orice defect,

  Inclusiv pentru zonele de foe care apal1in unei slngure partitil. UtlllzatQrul.

  trebule sA introducA un cod valid de ~cces pentru ata~area tastaturil 18 0

  partl tle. De aiel uti lizatorul;. poate Introduce [*][2] pentri l vizual lzarea

  defectulul, in cazul in care este in partltla respectlvA.

  ZONELETASTATURII _ .- ,

  ExistAtrei tasteetichetate[F);'Foc,[A]-Auxiliar~i[P]-PanicA.

  -.

  Aceste trel taste sunt functlon~le doar dacA au fost programate de

  Instalator. Instalatorul va Indica functlonarea tastelor IIpind etichete colorate

  corespunzAtoaretastelor.

  1) ApAsati [*) [5] pentru introducerea comenzllor de programare ale

  utlllzatoruiul. Tastatura va afi~a mesajul Enter Your Acces Code . Poate fi

  introdus orice SMC sau Program Code.

  D DacA este introdus GMC poate f i programat SMC sau orice alt

  cod de aeces din orice partltle.

  D DacA este introdus Supervisor Code poate fi introdus doar codul

  de accas in partitia proprie. CAnd este Introdus un cod valid de acces,

  tastatura va afi~a numArul codurilor dlsponlbile pe prima IInle a afi~ajulul.

  2) Tastatura va afi~a mesajul Sel Code(XXX) . XXX reprezintA

  numArul codulul de acces care poate f i selectat pentru programare.

  Pe IInla a doua apare numele codului de aeces. Utllizati [] pentru

  programarea IIstelde coduri, sau introducetl numere de la 001 la 128. CAnd

  este afi~at codul dorit, apAsatl [*) pentru programarea codulul.

  3) CAndeste selectat un cod de acces prin apAsareatasteI [*], este afi~at in

  memoria de editare. Se poate selecta una din optlunile menlului tastAnd [*)

  sau un numAr.

  [F]oc

  - tinAnd-o apAsatAtlmp de 2 secunde, se va declan~a alanna de foe.

  Sirena va suna pulsatoriu }I mesajul se va transmlte la dlspecerat.

  Tastatura va suna de trel ori, indatA ce a aeceptat semnalul de

  alannA.

  [A uxiliar - tinAnd-o apAsatAtimp de 2 secunde, se va transmite mesajulla

  dispecerat.

  14

  7

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  8/10

  Door Strike Codes

  -

  permite doar apelarea functiei programate de

  instalator in partitia in care este valid codul.

  Durres Codes - permite dezarmarea partitiei ~i transmiterea codului

  de constrAngerecAtredispecerat. Utilizatorul poate introduce aceste Durres

  Codes pentru a indica faptul cA este constrAns de un agresor sAdezarmeze

  sistemul. Cu acest cod partitia se dezarmeazA normal dar mesajul transmis

  specificA situatia deosebitA. Pe IAngAaceasta toate ie~irile programate ca

  ~i Durres Outputs vor fi activate de introducerea acestui cod. Codul poate

  fi programat atAt pentru armare cat ~i pentru dezarmare.

  One Time Use Codes - utilizate pentru a permite utillzatorilor

  ocazionall, ca de ex. persoane de serviciu sA armeze sistemul. CAnd

  sistemul este armat utilizAnd un astfel de cod, codul va fi ~ers in momentul

  expirArii timpului de ie~ire, dupAaceea codul nu va mai putea fi folosit.

  Log Only Codes - poate f i util izat doar pentru a vedea jumalul de

  evenimente.

  EXITING FROM

  (Numele partitiei)

  I

  In orice moment apAsareaunei taste va determina afi~area mesajuluii

  Enter Your Access Code .

  LED-ul Armat al tastaturii globale se va aprinde doar dacA se vor aona

  toate partitille. Ultima partitie armatAde la tastatura globalA va afi~a:

  EXIT DELAY

  IN PROGRESS

  ~I numArAtoarea inversA dacA este activatA. La sfA~ltul timpulul de

  intArzlere la ie~iretastatura globalA va reafi~a mesajul:

  Nu programati coduri ca 1111 sau 1234 care pot fi u,or ghicite,

  compromitAndecuritateasistemuluiI

  ENTER YOUR

  ACCESS CODE

  PROGRAMAREA CODURILOR ADITIONALE UTILIZAND SMC SAU

  SUPERVISOR CODES

  cu LED-ul Armat aprins.

  Pentru aecesarea meniului Master de la .tastatura globalA, se selectCza 0 I

  partitie ~i apoi se reintroduce codul System Master.

  IntArzierea la intrare este audlbilA la 0 tastaturA globalA doar cand toate I

  partitllle activate sunt arma~e. Dezarmarea oricArei partitii va determina

  eliminarea tlmpului de intArzlere la intrare ~i stingerea becului Armat .

  LED-ul Trouble al unei tastaturi,globale se va aprinde pentru orice defect,

  Inclusiv pentru zonele de foe care apartin unei slngure partitii. Utlllzatorul

  trebule sA introducA un cod valid de ~cces pentru ata~area tastaturil Is 0

  partitie. De aiel utillzatorul;,poate Introduce [ ][2J pentriJ vlzualizarea

  defectulul, in cazul in care este in partltia respectlvA.

  ZONELETASTATURII , ,- ,

  ExlstAtrel taste etichetate [FJ~Foc,[AJ-Auxiliar~I [P]-PanicA. -,

  Aceste trei taste sunt function~le doar dacA au fost programate de

  instalator. Instalatorul va Indica functlonarea tastelor IIplnd etichete colorate

  corespunzAtoaretastelor.

  1) ApAsati [*] [5] pentru introducerea comenzllor de programare ale

  utlllzatoruiul. Tastatura va afi~a mesajul Enter Your Acces Code . Poate fi

  introdus orice SMC sau Program Code.

  D DacA este introdus GMC poate f i programat SMC sau orice alt

  cod de aeces din orice partltie.

  D DacAeste introdus Supervisor Code poate fi introdus doar codul

  de acces in partitia proprie. CAnd este introdus un cod valid de acces,

  tastatura va afi~a numArul codurilor disponiblle pe prima IInie a afi~ajului.

  2) Tastatura va afi~a mesajul Sel Code(XXX) . XXX reprezintA

  numArul codului de aeces care poate fi selectat pentru programare.

  Pe IInla a doua apare numele codului de aeces. Utillzati [] pentru

  programarea listel de coduri, sau introduceti numere de la 001 la 128. CAnd

  este afi~at codul dorit, apAsati [*] pentru programarea codulul.

  3) CAndeste selectat un cod de aeces prin apAsareatastei [*], este afi~at in

  memoria de editare. Se poate selecta una din optiunlle meniului tastAnd [*]

  sau un numAr.

  [F]oc - tinAnd-opAsatAlmp de 2 secunde, se va declan~a alarma de foe.

  Sirena va suna pulsatoriu ~i mesajul se va transmite la dispecerat.

  Tastatura va suna de, trel ori,

  indatA

  ce a aeceptat semnalul de

  alarmA.

  A]uxiliar

  - tinAnd-oapAsatAimpde 2 secunde, se va transmlte mesajulla

  dlspecerat.

  14

  7

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  9/10

  (armArii)va aparea mesajul VIEWMEMORY ~inumele zonei sau zonelor

  care au fost alarmate. Aceste mesaje vor fi afi~ate timp de 2 minute sau

  p8na se va apAsa [ ].

  In cazul dezarmArii utiliz8nd un cod valid in mai multe partitiise va afi~a

  mesajul:

  (0) TOARM

  (Numele Partitiei)R

  vor rAm8ne dezactivate p8nA este parcursa 0 zonA int8rziatA sau sunt

  reactivate zonele dezactivate cu [*][1].

  Aceasta este 0 facilitate utilAcelor care doresc sA rAmanAin interiorul

  obiectivului aV8nd sistemul armat. Aceste persoane nu trebuie sA mai

  dezactiveze manual zonele.

  Daca 0 partitie este armatAde la 0 altAtastaturA, zonele Cu om in casAn

  vor fiactivate in aceste partitii,except8nd zonele aflate in partitiile care au

  zone de int8rzlere princare se trece.

  Pentru reactivarea zonelor Cu om in casA I zone care au fost automat

  dezactivate se va apA~a[*][1].AceastA comandA este 0 metodArapidAde

  armare completAa sistemului.

  DEZACTIVAREABYPASSAREA ZONELOR r]+[1]

  zonA dezactivatA nu poate produce 0 alarmA. Daca 0 zonA este

  dezactivatA sistemul poate fi armat chiar ~i daca zona este deschisA.

  Utilizatidezactivarea c8nd este necesar accesul in zone situate in interiorul

  ariel dorite. Astfel, legAturidistruse sau contacte imperfecte pot fi temporar

  dezactivate pentru a putea arma totu~isistemul.

  Pentru dezactivarea zonelor introduceti [*][1].Un cod de acces poate fi

  necesar daca instalatorul a prevAzutaceasta. Va apare un meniu Bypass

  Zones

  -

  AceastA selectie vA permite sAdezactivati zonele dorite. UtilizAnd

  [] selectati zonele ~ifolosind [*]Ie dezactivati. Va apArea 0 '*' in dreptul

  numArului fiecArei zone indicand faptul cAzona a fost dezactivatA.

  Puteti gAsi zona pe care doriti sA 0 dezactivati introduc8nd prima literA a

  numelui ~iapAs8nd una dintre cele douA sAgeti, []. [>] va, cauta prima

  zonA care incepe cu l itera introdusA de d-voastrA. ApAs8nd [>] din nou va fi

  cAutatA urmAtoarea zonA care incepe cu litera respectivA.

  [1]- Clear Bypasses: va ~tergedezactivarea tuturor zonelor din

  partitiarespectivAIAs8ndu-vAAdezactivatidoar zonele dorite. Niciuna

  dinzone nuva fimareatAcu '*'.

  [2]- Recall Byp'asses: va dezactiva toate zonele care au fost

  dezactivate ultimadatA.Facilitateaeste prevAzutApentru utilizatoriicare

  dezactiveazAintotdeaunaacelea~izone.

  [3]-Previous Menu:duce utilizatorulnapoila EnterCodeto Arm

  System

  .

  Posibilitateadezactivariiunorzone poate fi eliminatAde catre instalator.In

  acestcaz

  '*'

  nuva malapAreaca rAspunsadezactivareauneizone.

  Coltuldin dreapta jos va indica starea partitiei.utilizandlitereleA,Rsi N.

  Folositi [] pentru parcurgerea partitillor.Vor fi afi~ate doar partitiile

  pentru care este valid codulutilizat. Va apArea mesajul:

  f_

  (2)TO SELECT

  (Numele Partitiei)A

  Pentrudezarn1areapartitieivizualiz'ateapAsatidoar [*)sau [0].Daca este

  'selectat(1) ForOptions va apArearpesajul:

  KEYPAD LOANED TO

  (Numele partltiei)

  De aiciutilizatorulpoate accesa toate functiilecare se apeleazAcu [*]sau

  poatearma sistemulprinmetodeleprezentateanterior.

  OdatAce a fost apAsatAasta [ ]sau au trecut20de sec. de inactlvitate(nu

  s-a apAsatnici0 tasUl)tastatura revinein starea normalAdupAafi~area

  mesajului:

  RETURNING TO

  (Numele partitiei)

  AFISAREA

  ALARMELOR

  ZONELOR DEZACTIVATE

  Instalatorulpoate valida sau nu vizualizarea zonelor dezactivate sau

  alarmate din partitiilearmate. DacAfunctiaeste validatA,apAs8nd[]

  vor fi afi~atetoate zoneIe alarmate, impreuna cu mesajul Viewalarms

  urmatde numelezonelor.Oricezona din partitiadezactivatAmanualpoate

  fi vlzualizatA apAs8nd [].

  Zonele Cu om in casA (Care sunt'dezactlvate automat) nu sunt afi~ate.

  AUTO BYPASS HOMEAWAY

  Daca se introduce un cod de armare corect

  ~i utilizatorulnu iese pe u~a

  desemnatA pentru aceasta, sistemul va dezactiva automat zonele

  programate Cuom in casA la expirareatimpuluide ie~ire.Aceste zone

  o zonAarmatAnupoatefidezactivatAI

  C8nd sistemul este dezarmat dezactivarea poate fi utilizatA pentru a opri

  sunetul de atentionare seas de tastatura la intrarea in anumite zone. Atentie

  insA, dezactivarea trebuie inlAturatA inainte de armarea sistemului, alttel

  riscati ca zonele dezactivate sa nu fie supravegheate armate .

  10

  II

 • 7/25/2019 Manual Utilizare PC40X0 (RO)

  10/10

  AFISAREADEFECTELOR r]+[2]

  PC4010 testeazA permanent un numArde defecte posibile. DacAapare un

  astfel de defect, se aprinde LED-ul galben TROUBLE ~i tastatura va

  emite la intervale de 10 secunde cate un semnal scurt. DacAse apasA [ ]

  sunetele inceteazA dar LED-ul rAmAne aprins pAnA la remedierea

  defec1iunii.Defectele sunt transmise ~i la dispecerat. ApAsa1i[*)[2]pentru a

  analiza tipul defec1lunli.

  o Battery Trouble - bateria (12 V) este descArcatA, deconectatA

  sau slguran1asa este arsA.

  o AC Trouble

  -

  IipsAtensiune re1ea (220 Vca). Defectul nu este

  aten110natsonor.

  o TLMTrouble - apare cand tenslunea linieltelefonlce scade cu eel

  pu11n3 Vmal mult de 30 de sec. DacAsistemul este dezarmat, tastatura va

  semnaliza sonor, lar dacA este armat, op1ional, poate declan~a alarma

  10ca1A.

  o FTCTrouble-in cazul in care dupA10 incercAn comunicatorul

  nu reu~e~te sAtransmitAmesajul, apare un astfel de mesaj de defect. DacA

  urmeazA mal tArziu0 incercare reu~itAmesajul defec1iuniiva dlspArea.

  o Bell CCT Trouble - apare dacAeste arsAsiguran1ade la sirenA

  sau dacAeste intrerupt circultulde sirenA.

  o Fire Trouble - apare dacA este deschis circuitul unei bucle de

  foe. DeterminA0 semnallzare sonorA~i un mesaj la dispecerat. Un defect

  pe zona de foe va indica neconditlonat acest lucru sonor, la tastaturA.

  Aeeasta inseamnA cA in cazul in care sunetul tastaturil a fost inhlbat

  anterior pentru un alt defect, ea va incepe sAsune din nou.

  In cazul in care PC4010 plerde legAturacu unuldin modulele de extensie,

  care are programatA 0 zonAde foc, sirena va suna scurt la Intervale de 10

  sec., pAnAse apasA 0 tastA.

  o Loss of Time - apare la euplarea sistemului la tenslune. Fixarea

  eeasulul slstemului va anula mesajul de defect.

  o Module Com Fault - Anun1atlinstalatorull

  o COMBUSLowPwr

  -

  Anuntati Instalatorul I

  o InternalFault..Anun1atinstalatorull

  o 4204BatteryFault

  - apare in eazul in care tensiunea bateriei

  unuimodulscade sub 11.3V. Tensluneabaterieieste testatAla fiecare 4

  minutedeci mesajul de defectlune nu dlspare Imediat ce tenslunea s-a

  restaurat.

  o 4204 AC Trouble -aparein cazul in caretensiuneade 220 V a

  unui modullipse~e. Mesajul de defec11unenu este ins01itde mesaj sonor.

  o 4204 AUX Trouble - apare dacA este arsA siguran1a AUX a

  vreunul modlil 4204, sau dacA allmentarea suplimentarA este

  supraincArcatA.

  Pentru armarea part i1iei trebuie doar sA apAsa1i (*) sau (0). Va apArea

  mesajul:

  EXIT DELAY

  IN PROGRESS

  con1inAnd~i timpul rAmas pAnAla armare in cazul

  in care

  aceastA op1iune

  este

  validA.

  In timpul armAriiproprieiparti1ii,

  dacA utilizatorul selecteazA

  altA

  parti1ie

  va fi

  afi~at mesajul:

  SELECT (0)

  ARM PARTITION R

  Utiliza1isAge1i1epentru pareurgerea meniului For Options . SelectAnd (0)

  To Arm ve1iarma partitia selectatA, apArAndmesajul:

  I EXIT DELAY I

  IN PROGRESS

  pentru

  2 secunde dupAcare se va reveoi la meniulde armarea propriei

  parti1ii. I

  DacA este selectatAop1iunea(1) For Options va apAreamesajul:

  KEYPAD LOANED TO

  (Numele Parti1iei) .

  De aici utilizatorulpoate apela

  toate' func1ii1ece utilizeazA [*]sau

  poate

  armasistemulutilizAndmetodeleeonventionale. '

  OdatA ce [#] este apasatA sau tree 20 de seeunde de Inaetivitate (nu se

  apasA nici 0 tastA) tastaturase va . reintoarce in starea normalA afi~and

  mesajul:

  .

  -,

  RETURNING TO

  (Numele

  Partl1lei)

  DEZARMAREA

  Intra1i prin u~a care a fost desemnatA pent ru aeeasta. Tastatura va suna

  continuu. Introduce1i eodul de aeees. DaeAgresi11la Introducerea codului

  apAsa1i [ ] ~I introduee11 eodul

  din nou. LED-ul Armat se va stinge~i

  sunetul tastaturii se va opri.

  12

  Codulde aeeesvalid trebuie introduscorectinainte de expirareatimpului

  de intrare.DaeAa avut loe vreo alarmAin timpul supravegheriizonelor

  9