Treball de recerca (1)

 • View
  88

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Treball de recerca (1)

 • INSTITUT MEDITERRANIA

  TREBALL DE RECERCA

  Promocio 2016-2018

 • Index1 Treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.1 Que es el treball de recerca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2 Leleccio del tema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  2 Tipus de treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.1 Les fonts dinformacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  4 Estructuracio del treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pautes de presentacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Exposicio oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 El seguiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Lavaluacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Planificacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210 Recuperacio del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1311 Premis del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A Full de seguiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14B Full davaluacio del treball de recerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15C Full davaluacio de la presentacio oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  1

 • TREBALL DE RECERCA 2016-2018

  1 Treball de recerca1.1 Que es el treball de recerca?Es un conjunt dactivitats estructurades i orientades a la investigacio que realitza tot lalumnat debatxillerat amb lorientacio i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competencia enrecerca. Es pot emmarcar dins un ambit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.La dedicacio horaria de lalumnat es de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es

  realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.Aquest treball:

  Es una petita investigacio.

  Pot estar emmarcat dins duna materia o pot ser interdisciplinar.

  Esta dirigit per un professor/-a - tutor/-a.

  Equival a 2 credits i representa el 10% de la nota global del batxillerat.

  Es presenta per escrit i oralment.

  Savalua tenint en compte lactuacio durant la realitzacio del treball, linforme escrit i lapresentacio oral.

  Veure: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/

  1.2 Leleccio del temaEn plantejar-se leleccio del tema, shan de tenir en compte diverses consideracions:

  La relacio de la recerca amb la modalitat de batxillerat, interessos, aficions, estudis poste-riors...

  Quin aspecte interessa aprofundir, que hauria de ser adequat a la propia capacitat i prepa-racio.

  Quant temps shi pot dedicar, es a dir, lequilibri entre el temps de dedicacio i la complexitatde la recerca.

  Quins coneixements es tenen sobre el tema, les fonts dinformacio existents i la facilitat peraccedir-hi. Abans de decidir-te, es convenient que facis una recerca preliminar.

  Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instrumentsnecessaris per a la recerca, lexperimentacio, la realitzacio i la presentacio de linforme...).

  2

  http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/

 • TREBALL DE RECERCA 2016-2018

  El tema de la recerca no ha de ser gaire extens per evitar la complexitat, ni tampoc massaconcret per evitar que es pugui no trobar prou informacio.En cap cas no es tracta de dur a terme un copia i enganxa dinformacio enciclopedica ni

  dInternet, sino de respondre a les preguntes i comprovar si la hipotesi formulada es certa o no.

  2 Tipus de treballA lhora de plantejar-nos fer un treball de recerca el podem fer:

  Un treball bibliografic o de compilacio es el resultat dhaver revisat la diversa bibliografiapublicada sobre un tema de coneixement i interrelacionar-la de manera que el resultatsigui una visio general o concreta del tema escollit.

  Un treball dinvestigacio preten ser una investigacio original sobre un tema, es a dir,descobrir-ne alguna cosa nova.

  Un projecte tecnologic es la construccio o disseny dun objecte, duna aplicacio, dunainstallacio, dun programa informatic, duna maqueta o dun muntatge per tal de donarsolucio a una determinada necessitat.

  Un treball de creacio tindria com objectiu final lelaboracio dun text literari, un audio-visual, uns dibuixos, illustracions, ... i aniria acompanyat del treball previ i/o parallel dereflexio i documentacio sobre el tema.

  3 MetodologiaAqui teniu un exemple dun metode de treball, que es pot seguir per a desenvolupar el treball derecerca correctament:

  Veure: http://www.ersilia.org/llibre_recerca/fasecercant.html

  3

  http://www.ersilia.org/llibre_recerca/fasecercant.html

 • TREBALL DE RECERCA 2016-2018

  3.1 Les fonts dinformacioExisteix una gran varietat de fonts de diverses caracterstiques:

  Fonts orals: son relativament fiables quan es tracta de fets o situacions actuals. Es convenientcontrastar-les amb fonts escrites o be orals de procedencia diferent.

  Fonts documentals: son molt diverses (censos, registres parroquials, llibres de comptabilitat,legislacio, pellcules, etc). Generalment es troben als arxius, aquests poden ser municipals,autonomics, estatals, etc., o tambe especialitzats com per exemple les filmoteques.

  Fonts periodstiques: els diaris, les revistes i daltres publicacions periodiques permeten con-trastar diverses opinions sobre un fet concret. Les podem trobar a les hemeroteques.

  Fonts artstiques i arqueologiques: reflecteixen la mentalitat dunmoment historic concret enun lloc determinat. Generalment es troben en museus i en excavacions.

  Fonts bibliografiques: son necessaries per coneixer lamplitud i profunditat amb que sha trac-tat un tema determinat. Es troben a les biblioteques.

  Internet: Hi trobem nombrosos recursos i documents sencers, oferts per universitats, organis-mes publics, empreses i individus; shi poden trobar, consultar i copiar diccionaris de tottipus, enciclopedies, illustracions, notcies o articles de diaris i revistes, textos literaris, etc.

  4 Estructuracio del treballLestructura del treball de recerca sera:

  a) PortadaLa portada ha docupar una pagina sencera (la primera de linforme) i ha de contenir la informacioseguent:

  Ttol

  Autor/-a (grup de classe)

  Tutor/-a del treball

  Data de presentacio

  Nom del centre educatiu: Institut Mediterrania (El Vendrell)

  b) IndexHa de ser molt clar i molt detallat, ens ha de donar una idea global del contingut del treball perpoder trobar-hi amb facilitat qualsevol element que interessi localitzar.

  4

 • TREBALL DE RECERCA 2016-2018

  A lndex hi ha de constar la introduccio, tots els captols i apartats, la conclusio, la bibliografiai els annexes. A vegades, interessa adjuntar al final uns altres ndexs mes particulars que ajudenel lector a trobar paraules, noms propis o dates que apareixen al treball, aquests son:

  Index alfabetic: Es una llista al final del treball, ordenada alfabeticament, de persones, materiesi toponims que sesmenten en el treball. Al costat de la referencia shi ha de posar elnumero de la pagina on apareix.

  Index cronologic: Es molt util per als treballs de tipus historic, ja que es una llista en la qual esdescriuen fets historics.

  c) IntroduccioShi han dexplicar els objectius del treball i justificar-ne el perque. Sha de valorar lestat actual dela questio tractada, justificar el metode de treball emprat i els passos concrets que shan seguitper a la recollida de dades previa a lelaboracio del treball, tambe shi pot incloure els modelsde recollida de dades (metodologia), i lestructura general de lobra, comentar-hi el perque dela bibliografia escollida i/o altres fonts. Tambe shi haura de fer referencia a les dificultats messignificatives i com shan afrontat.

  d) Cos del treballEl cos del treball te un caracter especfic, molt lligat a les caracterstiques concretes que vulguemdonar a la investigacio, i per tant es difcil de generalitzar. Lalumne/-a shaura de posar dacordamb el seu tutor/-a del treball. Aix i tot, es poden plantejar algunes recomanacions.

  e) ConclusionsAquestes son algunes de les questions que es poden abordar en lapartat de conclusions:

  Recull i presentacio sintetica dels resultats obtinguts.

  Valoracio dels resultats: per que es important o significatiu allo que sha trobat o aconse-guit?

  Valoracio de lestrategia metodologica aplicada: don es partia i on sha arribat?, shapogut respondre satisfactoriament la pregunta inicial de forma completa o parcial?, shanassolit els objectius proposats?, fins on sha arribat i per que?

  Incidencies: imprevistos, obstacles i problemes que puguin haver aparegut durant la re-cerca, com han influt en el resultat i com shan intentat resoldre.

  Prospectiva: com es podria prosseguir o refer la recerca per tal de millorar-la o fer-laavancar.

  Valoracio de tot el proces de recerca i del que sha apres.

  5

 • TREBALL DE RECERCA 2016-2018

  Reflexio personal: es desitjable tambe que es vagi una mica mes enlla de la mera ex-posicio objectiva de resultats, que sentri en el terreny de la reflexio personal (possiblesconsequencies practiques, implicacions generals i extrapolacions dels resultats obtinguts adaltres ambits, etc.). En aquest cas, es imprescindible explicitar que es tracta precisamentde consideracions personals que no es desprenen directament dels resulta